This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

COMUNICARE CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE AGENȚI CONTRACTUALI (GRUPA DE FUNCȚII IV) ÎN DOMENIUL INOVĂRII ȘI AL GESTIONĂRII SCHIMBĂRII M/F

Locul : Bruxelles ; Luxemburg ; Strasbourg
Sfârșitul publicării pe site-ul extern : 15/09/2020 23:59
Serviciu : 08-Direcția Generală Infrastructură și Logistică
Referința : DG INLO COM/01/2020
Ghid pentru candidați :

Generalități

Secretariatul General al Parlamentului intenționează să creeze o bază de date cu candidați (agenți contractuali din grupa de funcții IV) în domeniul inovării și al gestionării schimbării în cadrul Direcției sale Generale Infrastructură și Logistică (DG INLO).

Această bază de date are drept scop constituirea unei rezerve de candidați urmând a fi recrutați la Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Parlamentul European aplică o politică de egalitate de șanse și acceptă candidaturile fără distincție bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.

Persoanele interesate să figureze în această bază de date își pot introduce CV-ul și pot completa formularul de candidatură prin intermediul platformei APPLY4EP, începând cu crearea unui cont. În acest scop, candidații trebuie să citească cu atenție această comunicare, fie făcând clic pe fila „Contul meu”, fie pe fila „Candidați la un post vacant online” și urmând instrucțiunile.
Contul în APPLY4EP trebuie creat o singură dată. Datele cu caracter personal înregistrate în cont vor fi prelucrate respectându-se pe deplin Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului și vor putea fi modificate ulterior, în vederea actualizării.

Natura funcțiilor

DG INLO contribuie la buna gestionare a infrastructurilor (clădiri și echipamente aferente) și a logisticii (alimentație, curierat, mutări, mobilier, transport etc.) din cadrul și între diferitele locuri de desfășurare a activității Parlamentului European.

Femeile și bărbații care lucrează la DG INLO sprijină direct activitatea politică a Parlamentului European.

În cadrul unui program prin rotație cu o durată de 12-18 luni, persoana selecționată va fi repartizată în diferitele servicii ale DG INLO pentru perioade de câte 6 luni. Acest program prin rotație le permite candidaților selecționați să îndeplinească sarcini care implică responsabilități în diverse domenii operaționale și administrative ale direcției generale și să contribuie astfel, de manieră activă, la dezvoltarea sa organizațională.

Programul prevede formări interne și externe adaptate fiecărei persoane, în funcție de nivelul său de instruire și de dezvoltare profesională. Conținutul formării va putea fi discutat cu un îndrumător, care va urmări îndeaproape parcursul profesional al fiecăruia, oferind feedback în ceea ce privește obiectivele de atins.

Persoana însărcinată cu inovarea și gestionarea schimbării va avea ca sarcini:

 - Redactarea de studii interne privind buna funcționare a sistemului de gestiune și control al entității
 - Dezvoltarea unei expertize pluridisciplinare în domeniile de activitate ale direcțiilor generale
 - Studierea, tratarea și gestionarea unor dosare specifice, facilitând astfel procesul decizional la nivelul conducerii
 - Propuneri de optimizare a proceselor și a alocării resurselor în domeniul de competență operațională al direcțiilor generale
 -Recomandarea unor evoluții în domeniul administrativ (propunerea obiectivelor, a modalităților, a metodelor și realizarea monitorizării)
 - Cooperarea cu celelalte servicii operaționale ale Secretariatului General în contextul Cadrului de execuție strategică și al altor proiecte.
 - Conceperea, elaborarea, transpunerea în practică și monitorizarea obiectivelor și programelor de acțiune stabilite de conducere în domeniul resurselor umane și bugetare
 - Participarea la dezvoltarea rețelei de inovare, printr-o abordare proactivă și multidisciplinară
 - Evaluarea impactului schimbării

Eligibilitate

a. Condiții generale

 Să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene.
 Să își fi îndeplinit toate obligațiile care le revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar.
 Să prezinte garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor prevăzute.

b. Condiții specifice

i. Titluri, diplome și cunoștințe necesare

Un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani absolvit cu diplomă

Vor fi acceptate doar diplomele eliberate sau recunoscute ca echivalente de către autoritățile statelor membre ale UE (de exemplu, de către Ministerul Educației). În plus, înainte de orice eventuală recrutare, candidații înscriși în baza de date vor fi invitați să prezinte documentele care atestă informațiile din formularul de candidatură (diplome, certificate și alte documente justificative).

ii. Cunoștințe lingvistice

Candidații trebuie să cunoască în mod aprofundat (minimum nivelul C1) o limbă oficială a Uniunii Europene (limba 1): bulgara, ceha, croata, daneza, engleza, estona, finlandeza, franceza, germana, greaca, irlandeza, italiana, letona, lituaniana, maghiara, malteza, neerlandeza, polona, portugheza, româna, slovaca, slovena, spaniola sau suedeza

și

să cunoască foarte bine (cel puțin nivelul B2) limba engleză sau franceză (limba 2).

Limba 2 trebuie să fie diferită de limba 1.

Candidații sunt informați că limbile care pot fi alese ca limba 2 (engleză și franceză) în prezenta procedură de constituire a unei baze de date au fost stabilite în conformitate cu interesul serviciului aferent Direcției Generale Infrastructură și Logistică. Persoanele selecționate trebuie să fie capabile să înțeleagă sarcinile care le revin, să trateze dosarele și să comunice eficient cu interlocutorii externi, cu superiorii ierarhici și cu colegii.
Limba franceză este limba cel mai des utilizată în unitățile din cadrul direcției generale și în relațiile dintre acestea. Ea este, de asemenea, limba în care se comunică de obicei cu interlocutorii externi. Limba engleză este cel mai adesea utilizată în schimburile cu celelalte direcții din cadrul Direcției Generale Infrastructură și Logistică, cu celelalte direcții generale și cu autoritățile politice și administrative ale instituției, în special pentru redactarea documentelor.
În plus, instrucțiunile și normele aplicabile sunt redactate în engleză și franceză și trebuie să poată să fie disponibile și să fie comunicate publicului în aceste două limbi.
Prin urmare, pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a asigura buna funcționare a serviciilor, persoanele recrutate trebuie să poată, într-un termen rezonabil, să lucreze și să comunice în mod eficace cel puțin în una dintre aceste două limbi.
De asemenea, pentru a garanta egalitatea de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste două limbi, trebuie să cunoască la un nivel satisfăcător o a doua limbă, care trebuie să fie una dintre aceste două limbi.

Baza de date

Dacă
– îndepliniți condițiile generale de admitere și
– ați completat formularul de candidatură pe platforma APPLY4EP și ați specificat corect codurile (a se vedea în continuare secțiunea „Depunerea candidaturilor”) conform cerințelor și în termenele-limită prevăzute,

numele dumneavoastră va fi înscris în baza de date.

În acest scop, înscrierea se bazează exclusiv pe informațiile din formularul de candidatură și pe documentele pe care le includeți. Aceste informații și documente vor fi verificate a posteriori, la o eventuală recrutare.

Depunerea candidaturilor

Persoanele interesate trebuie să completeze formularul de candidatură pe platforma online APPLY4EP. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul acestei platforme.
Citiți cu atenție Ghidul candidatului, care vă va ajuta să completați formularul de candidatură.

După ce v-ați creat contul, trebuie să anexați un Curriculum vitae detaliat.

Trebuie să utilizați formatul Europass pe care îl găsiți accesând linkul de mai jos:

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae

Trebuie, apoi, să completați formularul de candidatură.
În câmpurile:

Experiență profesională trebuie să introduceți toată experiența profesională dobândită, inclusiv perioadele de stagiu. Pentru experiența profesională dobândită la nivel internațional, adică în afara țării de origine sau în cadrul unei organizații internaționale, indicați codul INText la începutul rubricii „Descrierea funcției” urmat de o descriere detaliată a sarcinilor îndeplinite.

Exemplu: INText Internship United Nations, New York, NY, USA (consultați Ghidul pentru mai multe informații)

. Diplome specificați mențiunea și nota finală de pe diplomă. Mențiunile se limitează la:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Dacă mențiunea este într-o altă limbă, trebuie să o convertiți, pentru a corespunde clasificării de mai sus.

Exemple: „cum fructu - 12/20”; „cum laude - 79/100” (consultați Ghidul pentru mai multe informații)

Aceste informații trebuie să fie susținute de documente justificative.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 15 septembrie 2020.

Înscrierea în baza de date nu constituie o garanție de angajare. Dacă se prezintă o posibilitate de contract, serviciile însărcinate cu recrutarea vor consulta baza de date și vor convoca candidații al căror profil corespunde cel mai bine cerințelor postului care trebuie ocupat. Dacă se dovedește că informațiile prezentate sunt inexacte, candidații în cauză vor fi excluși din procedura de selecție, iar numele lor vor fi șterse din baza de date.

Parlamentul European aplică strict politica egalității de șanse în procedurile sale de selecție, pentru a garanta egalitatea de tratament a tuturor candidaților.

Condițiile de muncă din cadrul instituțiilor europene sunt stabilite în Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene (RAA). Informații complete privind regimul de muncă puteți găsi la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (titlul IV, pagina 209 „Agenți contractuali”)

Remunerația lunară de bază la 1 iulie 2019 este stabilită între 3.531,26 EUR și 6.547,83 EUR (grupa de funcții IV), în funcție de formarea și de experiența profesională specifică a candidaților.

Baza de date rămâne valabilă până la 31 decembrie 2021.