This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOMUNIKAT UTWORZENIA BAZY DANYCH PERSONEL KONTRAKTOWY (GRUPA FUNKCYJNA IV) W DZIEDZINIE INNOWACJI I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ M/F

Miejsce : Bruksela ; Luksemburg ; Strasburg
Koniec publikacji na zewnętrznej stronie internetowej : 15/09/2020 23:59
Dział : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Przewodnik dla kandydatów :

Uwagi ogólne

Sekretariat Generalny Parlamentu Europejskiego planuje stworzyć bazę danych kandydatów (personel kontraktowy, grupa funkcyjna IV) w dziedzinie innowacji i zarządzania zmianą w Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki (DG INLO).

Baza danych ma stanowić rezerwę kandydatów do pracy w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Parlament Europejski stosuje politykę równości szans i przyjmuje kandydatury bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne i inne, przynależność do mniejszości narodowej, status majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub sytuację rodzinną.

Po założeniu konta na platformie APPLY4EP osoby zainteresowane rejestracją w bazie danych mogą dodać CV i wypełnić zgłoszenie. Aby założyć konto, należy uważnie przeczytać ten komunikat, klikając zakładkę „Moje konto” lub „Wyślij zgłoszenie online” i postępować zgodnie z instrukcjami.
Konto w APPLY4EP wystarczy założyć raz. Dane osobowe powiązane z kontem są przetwarzane w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady i w miarę potrzeby można je aktualizować.

Opis stanowiska

Zadaniem DG INLO jest właściwe zarządzanie infrastrukturą (budynki i ich wyposażenie) oraz logistyką (catering, poczta, przeprowadzki, meble, transport itd.) w poszczególnych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego oraz pomiędzy nimi.

Kobiety i mężczyźni pracujący w DG INLO bezpośrednio wspierają działalność polityczną Parlamentu Europejskiego.

W ramach programu rotacyjnego trwającego od 12 do 18 miesięcy wybrana osoba jest delegowana do pracy w różnych jednostkach DG INLO na 6 miesięcy. Program rotacji pozwala wybranym osobom pracować nad zadaniami wymagającymi podjęcia odpowiedzialności w różnych obszarach operacyjnych i administracyjnych dyrekcji generalnej, a tym samym aktywnie przyczynić się do jej rozwoju organizacyjnego.

Program przewiduje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne dostosowane do pełnionych funkcji i rozwoju zawodowego. Plan szkolenia może być przedmiotem dyskusji z mentorem, który będzie uważnie śledził przebieg kariery każdej zatrudnionej osoby i udzielał jej informacji zwrotnych na temat zadań do wykonania.

Do zadań osoby odpowiedzialnej za innowacje i zarządzanie zmianą należy:

 - wewnętrzna analiza właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli jednostki;
 - rozwijanie multidyscyplinarnej wiedzy fachowej w obszarach działań dyrekcji generalnych;
 - opracowanie, rozpatrywanie i prowadzenie konkretnych spraw w celu ułatwienia procesu decyzyjnego na szczeblu kadry kierowniczej;
 - proponowanie optymalizacji procesów i alokacji zasobów w zakresie kompetencji operacyjnych dyrekcji generalnej;
 - sporządzanie zaleceń dotyczących zmian administracyjnych (propozycje celów, środków, metod i ich monitorowanie);
 - współpraca z innymi działami operacyjnymi Sekretariatu Generalnego w kontekście strategicznych ram działania i innych projektów;
 - projektowanie, opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie celów i programów działania przyjętych przez kadrę kierowniczą w dziedzinie zasobów ludzkich i budżetowych;
 - uczestniczenie w rozwoju sieci innowacji z proaktywnym wielodyscyplinarnym podejściem;
 - ocena skutków zmian.

Warunki przyjęcia

a. Warunki ogólne

 obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
 uregulowany stosunek do służby wojskowej w kraju pochodzenia;
 poziom etyczny wymagany do wypełniania obowiązków na danym stanowisku.

b. Warunki szczegółowe

i. Tytuły, dyplomy i wymagane umiejętności

poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom uniwersyteckim trwającym co najmniej trzy lata, potwierdzonym dyplomem.

Uznaje się wyłącznie świadectwa kwalifikacji wydane przez organy państw członkowskich UE (np. przez ministerstwo edukacji) lub kwalifikacje uznane przez te organy za równoważne. Ponadto przed ewentualnym zatrudnieniem kandydaci wpisani do bazy danych są zobowiązani dostarczyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte w zgłoszeniu (dyplomy, świadectwa i inne dokumenty potwierdzające).


ii. Znajomość języków

Od kandydatów wymagana jest pogłębiona znajomość (co najmniej poziom C1) jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (język 1): angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego lub włoskiego,

oraz

bardzo dobra znajomość (co najmniej na poziomie B2) języka angielskiego lub francuskiego (język 2).

Język 2 musi być językiem innym niż język 1.

Informujemy, że języki 2 (angielski lub francuski) wybrano do celów utworzenia bazy danych, biorąc pod uwagę potrzeby Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki. Nowo zatrudnieni muszą być w stanie zrozumieć zadania do wykonania, zapoznać się z dokumentami i skutecznie porozumiewać się z podmiotami zewnętrznymi, a także z przełożonymi i współpracownikami.
Język francuski jest językiem najczęściej używanym w kontaktach wewnątrz instytucji oraz pomiędzy działami w obrębie dyrekcji generalnej. Język francuski jest także zwyczajowym językiem komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. Językiem najczęściej używanym w kontaktach z innymi dyrekcjami Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Logistyki, innymi dyrekcjami generalnymi, a także z organami politycznymi i administracyjnymi instytucji, w szczególności przy sporządzaniu dokumentów, jest język angielski.
Ponadto instrukcje i zasady stosowania sporządza się w języku angielskim i francuskim i powinny one być dostępne i podawane do wiadomości publicznej w obu tych językach.
W związku z tym, w celu sprawowania swych funkcji i zapewnienia właściwego funkcjonowania służb, zatrudnione osoby muszą być w stanie w miarę szybko po objęciu stanowiska skutecznie pracować i porozumiewać się w co najmniej jednym z tych dwóch języków.
Ponadto, w trosce o równość traktowania, każda osoba, nawet jeśli jej pierwszym językiem jest jeden z tych dwóch języków urzędowych, musi w zadowalającym stopniu znać też drugi z tych języków.

Baza danych

Jeżeli kandydat
– spełnia warunki ogólne przyjęcia i
– zarejestrował kandydaturę na platformie APPLY4EP i prawidłowo wskazał kody (zob. poniżej „Składanie kandydatur”) w wyznaczonym terminie

jego nazwisko trafia do bazy danych.

Rejestracja odbywa się wyłącznie na podstawie informacji podanych w zgłoszeniu i załączonych dokumentach. Weryfikacja informacji i dokumentów odbywa się później w trakcie ewentualnej procedury naboru.

Składanie kandydatur

Osoby zainteresowane rejestrują zgłoszenie online na platformie APPLY4EP. Kandydatury można zgłaszać tylko za pomocą platformy.
Należy uważnie przeczytać przewodnik, ponieważ ułatwia to rejestrację zgłoszenia.

Po utworzeniu konta należy załadować szczegółowy życiorys.

Życiorys należy sporządzić w formacie Europass dostępnym w poniższym linku:

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae

Następnie należy dokonać rejestracji kandydatury.
W polu:

Doświadczenie zawodowe należy podać zdobyte doświadczenie zawodowe, w tym okresy stażu. Międzynarodowe doświadczenie zawodowe, czyli zdobyte poza krajem pochodzenia lub w organizacji międzynarodowej, należy oznaczyć kodem INText na początku pola z opisem funkcji, a następnie szczegółowo opisać pełnione funkcje.

Przykład: INText Staż w ONZ, Nowy Jork, USA (więcej informacji w przewodniku)

. Dyplomy należy podać wyróżnienie i końcową ocenę. Dopuszczalne wyróżnienia:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Jeżeli wyróżnienie podano w innym języku, należy dokonać konwersji według poniższej klasyfikacji.

Na przykład: „cum fructu - 12/20”; „cum laude – 79/100” (więcej informacji w przewodniku)

Te dodatkowe informacje muszą znaleźć potwierdzenie w załączonych dokumentach.

Termin składania kandydatur upływa 15 września 2020 r.

Rejestracja w bazie danych nie stanowi gwarancji zatrudnienia. Jeżeli zaistnieje możliwość zawarcia umowy, służby rekrutacyjne przeszukają bazę danych i skontaktują się z osobami, których profil najlepiej odpowiada wymogom danego stanowiska. Jeżeli ustalą, że podane informacje są nieścisłe, kandydatura zostanie wykluczona, a nazwisko usunięte z bazy danych.

Parlament Europejski bardzo dba o stosowanie polityki równych szans w procedurach selekcji, aby zagwarantować równe traktowanie wszystkich kandydatów i kandydatek.

Warunki pracy w instytucjach europejskich określono w warunkach zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Można się z nimi zapoznać pod następującym adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (tytuł IV, s. 210 „Personel kontraktowy”).

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe wynosi na dzień 1 lipca 2019 r. między 3531,26 i 6547,83 EUR (grupa funkcyjna IV) w zależności od wykształcenia i doświadczenia zawodowego danego kandydata lub kandydatki.

Baza danych jest ważna do 31 grudnia 2021 r.