This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PAZIŅOJUMS DATUBĀZES IZVEIDE LĪGUMDARBINIEKI (IV FUNKCIJU GRUPA) INOVĀCIJAS UN PĀRMAIŅU VADĪBAS JOMĀ M/F

Vieta : Brisele ; Luksemburga ; Strasbūra
Publikācijas beigas ārējā tīmekļa vietnē : 15/09/2020 23:59
Dienests : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Atsauce : DG INLO COM/01/2020
Rokasgrāmata kandidātiem :

Vispārīgs apraksts

Eiropas Parlamenta Ģenerālsekretariāts plāno izveidot kandidātu (IV funkciju grupas līgumdarbinieku) datubāzi inovācijas un pārmaiņu vadības jomā darbam Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorātā (DG INLO).

Pamatojoties uz šo datubāzi, tiek plānots izveidot kandidātu rezerves sarakstu darbam Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Eiropas Parlaments piemēro vienlīdzīgu iespēju politiku un pieņem pieteikumus neatkarīgi no kandidātu dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētiskajām īpatnībām, valodas, reliģijas vai pārliecības, politiskajiem vai jebkuriem citiem uzskatiem, piederības nacionālajai minoritātei, īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.

Personas, kas vēlas tikt iekļautas šajā datubāzē, var iesniegt savu CV un aizpildīt pieteikumu platformā APPLY4EP, vispirms izveidojot tajā savu lietotāja kontu. Tādēļ ir uzmanīgi jāizlasa šis paziņojums, vai nu klikšķinot uz cilni “Mans konts”, vai cilni “Pieteikties tiešsaistē”, un jāseko norādījumiem.
Kontu platformā APPLY4EP nepieciešams izveidot tikai vienu reizi. Kontā norādītie personas dati tiks apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725, un tos varēs mainīt, lai informāciju varētu atjaunināt.

Pienākumu apraksts

DG INLO palīdz nodrošināt infrastruktūru (ēku un tajās esošā aprīkojuma) un loģistikas (sabiedriskās ēdināšanas, pasta, pārcelšanās, kustamā īpašuma, transporta u. c.) labu pārvaldību Eiropas Parlamenta darba vietās un starp tām.

DG INLO darbinieki sniedz tiešu atbalstu Eiropas Parlamenta politiskajai darbībai.

Personas, kas tiks pieņemtas darbā, 12–18 mēnešus ilgas programmas laikā rotācijas kārtībā tiks uz 6 mēnešiem norīkotas darbā dažādos DG INLO dienestos. Šāda rotācija ļaus izvēlētajām personām pildīt pienākumus dažādās ģenerāldirektorāta operatīvās un administratīvās darbības jomās un tādējādi palīdzēs šiem darbiniekiem aktīvi pilnveidot ģenerāldirektorāta organizatorisko struktūru.

Programmā ir paredzēts nodrošināt iekšēju un ārēju apmācību, kas pielāgota katra darbinieka izglītībai un profesionālajai attīstībai. Apmācības saturs var tikt apspriests ar mentoru, kas cieši sekos katra darbinieka karjeras attīstībai, sniedzot atsauksmes par sasniedzamajiem mērķiem.

Personai, kas būs atbildīga par inovāciju un pārmaiņu vadību, būs:

 - jāizstrādā iekšēji pētījumi par struktūrvienības pārvaldības un kontroles sistēmas labu darbību;
 - jāpilnveido specializētas vairākdisciplīnu zināšanas par ģenerāldirektorāta darbības jomām;
 - jāpēta, jāizstrādā un jāvada konkrētas lietas un tādējādi jāatvieglo lēmumu pieņemšana hierarhiskā līmenī;
 - jāierosina veidi, kā optimizēt procesus un resursu sadali ģenerāldirektorāta kompetences jomā;
 - jānāk klajā ar ierosinājumiem par administratīvās jomas pilnveidi (jāierosina mērķi, līdzekļi, metodes un kontroles pasākumi);
 - stratēģiskās izpildes satvara un citu projektu īstenošanā jāsadarbojas ar citiem Ģenerālsekretariāta operatīvajiem dienestiem;
 - jāizstrādā, jāievieš un jākontrolē vadības noteiktie mērķi un rīcības programmas cilvēkresursu un budžeta jomā;
 - jāpiedalās inovāciju tīkla izveidē, izmantojot proaktīvu vairākdisciplīnu pieeju;
 - jāizvērtē pārmaiņu ietekme.

Dalības nosacījumi

a. Vispārīgie nosacījumi

 Jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.
 Jābūt izpildītām saistībām, kas valsts tiesību aktos noteiktas attiecībā uz militāro dienestu.
 Jābūt darba pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

b. Īpašie nosacījumi

i. Vajadzīgā kvalifikācija, diplomi un zināšanas

Izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuras ilgums ir vismaz trīs gadi un kuru apliecina diploms

Tiks pieņemti tikai ES dalībvalstu iestāžu (piemēram, izglītības ministrijas) izsniegti vai par līdzvērtīgiem atzīti kvalifikācijas dokumenti. Turklāt pirms iespējamas pieņemšanas darbā datubāzē reģistrētajiem kandidātiem tiks izsūtīts uzaicinājums iesniegt dokumentus, kas apstiprina pieteikumā norādīto informāciju (diplomi, sertifikāti un citi apliecinošie dokumenti).


ii. Valodu prasmes

Ir padziļināti (vismaz C1 līmenī) jāpārvalda kāda no Eiropas Savienības oficiālajām valodām (1. valoda), proti, angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valoda,

un

ļoti labi (vismaz B2 līmenī) jāprot angļu vai franču valoda (2. valoda).

Kandidāta 2. valodai jābūt atšķirīgai no 1. valodas.

Kandidāti tiek informēti, ka 2. valoda (angļu vai franču valoda), kas tiek prasīta šīs datubāzes izveidošanas vajadzībām, ir noteikta atbilstīgi Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta dienesta interesēm. Personām ir jāspēj saprast darba uzdevumus, apstrādāt lietas un efektīvi sazināties ar ārējiem sarunu partneriem, vadību un kolēģiem.
Saziņā, kas notiek ģenerāldirektorāta nodaļās un starp tām, visbiežāk tiek izmantota franču valoda. Franču valoda arī tiek parasti izmantota saziņā ar ārējiem sarunu partneriem. Angļu valoda tiek visbiežāk izmantota saziņā ar citiem Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta direktorātiem, citiem ģenerāldirektorātiem un iestādes politisko un administratīvo vadību, jo īpaši, lai sagatavotu dokumentus.
Turklāt norādījumi un piemērojamie noteikumi tiek izstrādāti gan angļu, gan franču valodā, un tiem jābūt pieejamiem un paziņotiem abās minētajās valodās.
Tādēļ, lai spētu pildīt darba pienākumus un nodrošināt dienestu labu darbību, darbā pieņemtajām personām ir jāspēj samērīgā laikā efektīvi sākt strādāt un sazināties vismaz vienā no šīm abām valodām.
Lai nodrošinātu vienādu izturēšanos, visiem kandidātiem, pat ja kādam no viņiem viena no šīm valodām ir 1. valoda, ir pietiekamā līmenī jāpārvalda otra no abām minētajām valodām.

Datubāze

Ja
– atbildīsiet vispārīgajiem dalības nosacījumiem,
– būsiet atbilstīgi nosacījumiem un norādītajā termiņā aizpildījuši pieteikumu platformā APPLY4EP un pareizi norādījuši kodus (sk. sadaļu “Pieteikumu iesniegšana”),

jūsu vārds tiks reģistrēts datubāzē.

Reģistrācija tiek veikta, pamatojoties tikai uz pieteikumā sniegto informāciju un pievienotajiem dokumentiem. Šī informācija un dokumenti tiks pārbaudīti vēlāk, kad tiks sākta iespējama darbā pieņemšanas procedūra.

Pieteikumu iesniegšana

Personām, kas vēlas tikt iekļautas datubāzē, ir jāaizpilda pieteikums tiešsaistes platformā APPLY4EP. Pieteikumu var iesniegt, tikai izmantojot šo platformu.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt kandidātu rokasgrāmatu, kas izstrādāta, lai palīdzētu aizpildīt pieteikumu.

Pēc konta izveidošanas ir jāaugšupielādē detalizēts CV.

CV ir jāiesniedz Europass formātā, kuru jūs atradīsiet, klikšķinot uz turpmāk norādītās saites:

https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents/curriculum-vitae

Pēc tam jāaizpilda pieteikums.
Lauciņos:

• “Darba pieredze” ir jānorāda visa darba pieredze, tostarp arī stažēšanās periodi. Par katru starptautiskā līmenī gūtu darba pieredzi, proti, darba pieredzi, kas gūta ārpus izcelsmes valsts vai starptautiskā organizācijā, norādiet kodu “INText” lauciņa “Pienākumu apraksts” sākumā un tad sniedziet detalizētu informāciju par šajā darba pildītajiem pienākumiem.

Piemērs: INText Stažēšanās Apvienoto Nāciju Organizācijā, Ņujorka, ASV (sīkākai informācijai sk. rokasgrāmatu)

. “Diplomi” norādiet sava diploma nosaukumu un galīgo atzīmi. Var tikt izmantoti šādi nosaukumi:
– Summa cum laude
– Magna cum laude
– Cum laude
– Cum fructu
Ja apzīmējums ir norādīts citā valodā, tas jāpārveido atbilstīgi iepriekš minētajai klasifikācijai.

Piemēri: “cum fructu — 12/20”; “cum laude — 79/100” (sīkākai informācijai sk. rokasgrāmatu).

Šai informācijai ir jāpievieno apliecinoši dokumenti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 15. septembris.

Iekļaušana datubāzē negarantē pieņemšanu darbā. Ja būs iespēja noslēgt līgumu, darbā pieņemšanas dienesti izmantos datubāzi un uzaicinās tos kandidātus, kuru profils vislabāk atbildīs attiecīgā amata prasībām. Ja tiks konstatēts, ka sniegtā informācija ir nepatiesa, attiecīgais kandidāts tiks noraidīts un viņa(-as) vārds tiks svītrots no datubāzes.

Eiropas Parlaments atlases procedūrās konsekventi piemēro iespēju vienlīdzības politiku, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem.

Darba nosacījumi Eiropas Savienības iestādēs ir definēti Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Visu minētās kārtības tekstu atradīsiet turpmāk norādītajā adresē:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=LV (IV sadaļa “Līgumdarbinieki”, 210. lpp.)

Mēneša pamatalga 2019. gada 1. jūlijā IV funkciju grupai ir noteikta no 3531,26 līdz 6547,83 EUR atkarībā no kandidāta izglītības un darba pieredzes.

Šī datubāze būs derīga līdz 2021. gada 31. decembrim.