This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

OBAVIJEST USPOSTAVLJANJE BAZE PODATAKA UGOVORNI DJELATNICI (FUNKCIJSKA SKUPINA IV) U PODRUČJU INOVACIJA I UPRAVLJANJA PROMJENAMA M/F

Mjesto : Bruxelles ; Luksemburg ; Strasbourg
Kraj publikacije na vanjskoj internetskoj stranici : 15/09/2020 23:59
Služba : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Ref. : DG INLO COM/01/2020
Vodič za kandidate :

Opći podaci

Glavno tajništvo Europskog parlamenta namjerava uspostaviti bazu podataka kandidata (ugovorni djelatnici funkcijske skupine IV) u području inovacija i upravljanja promjenama u okviru svoje Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku (DG INLO).

Cilj je te baze podataka stvoriti popis kandidata za zapošljavanje u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Europski parlament primjenjuje politiku jednakih mogućnosti i prihvaća prijave bez obzira na spol, rasu, boju kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske karakteristike, jezik, religiju ili uvjerenje, stajališta političke ili bilo koje druge prirode, pripadnost nacionalnoj manjini, baštinu, rođenje, invaliditet, dob ili seksualnu orijentaciju.

Oni koji su zainteresirani za sudjelovanje u ovoj bazi podataka mogu učitati svoj životopis i nakon otvaranja računa popuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP. Kako bi to učinili moraju pažljivo pročitati ovu obavijest, bilo klikom na rubriku „Moj račun” ili na rubriku „Prijava preko interneta” i slijediti upute.
Račun na platformi APPLY4EP otvara se samo jednom. Osobni podaci na računu tretirat će se u potpunosti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te će ih se moći izmijeniti radi njihova ažuriranja.

Opis dužnosti

DG INLO doprinosi pravilnom upravljanju infrastrukturom (zgrade i njihova oprema) i logistikom (ugostiteljstvo, pošta, selidbe, namještaj, prijevoz itd.) unutar i između različitih mjesta rada Europskog parlamenta.

Žene i muškarci koji rade u DG INLO-u izravno pružaju podršku političkoj aktivnosti Europskog parlamenta.

U okviru programa rotacije od 12 do 18 mjeseci odabrane se osobe raspoređuju u različite odjele DG INLO-a na razdoblje od 6 mjeseci. Taj program rotacije omogućava odabranim osobama da rade na zadacima koji zahtijevaju odgovornost u različitim operativnim i administrativnim područjima glavne uprave te na taj način aktivno doprinose njezinu organizacijskom razvoju.

Taj program pruža internu i eksternu obuku prilagođenu svakoj osobi u skladu s njezinim programom obuke i stručnim usavršavanjem. O sadržaju obuke može se razgovarati s mentorima koji pomno prate profesionalni razvoj svih uključenih osoba, pružajući pritom povratne informacije o ciljevima koje treba ostvariti.

Od osobe zadužene za inovacije i upravljanje promjenama očekuje se da:

 - sastavlja interne studije o ispravnom funkcioniranju dotičnog sustava upravljanja i kontrole
 - razvija multidisciplinarnu stručnost u područjima djelovanja glavne uprave
 - proučava i obrađuje određene datoteke te upravlja njima i na taj način olakšava donošenje odluka na rukovodećoj razini
 - predlaže optimizaciju procesa i raspodjelu resursa u području operativne nadležnosti glavne uprave
 - daje prijedloge u pogledu razvoja na administrativnom području (predlaže ciljeve, sredstva, metode i praćenje)
 - surađuje s ostalim operativnim službama Glavnog tajništva u kontekstu Strateškog izvršnog okvira i drugih projekata
 - osmišljava, razvija, provodi i nadzire ciljeve i programe djelovanja koje je u pogledu ljudskih i proračunskih resursa postavilo rukovodstvo
 - sudjeluje u razvoju mreže inovacija putem proaktivnog i multidisciplinarnog pristupa
 - procjenjuje utjecaj promjena.

Uvjeti prihvatljivosti

a. Opći uvjeti

 Državljanstvo jedne od država članica Europske unije.
 Ispunjavanje svih zakonskih obveza u pogledu vojne službe.
 Posjedovanje prikladnih osobina potrebnih za obavljanje dužnosti

b. Posebni uvjeti

i. Potrebne kvalifikacije, diplome i znanja

Stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju u trajanju od najmanje tri godine potvrđenom diplomom.

Razmatrat će se isključivo kvalifikacije stečene u državama članicama EU-a ili kvalifikacije koje su nadležna tijela dotičnih država članica (na primjer ministarstvo obrazovanja) priznala kao jednakovrijedne. Nadalje, prije mogućeg zapošljavanja kandidati upisani u bazu podataka bit će pozvani da dostave dokumente koji potkrepljuju podatke sadržane u prijavi (diplome, potvrde i ostala popratna dokumentacija).


ii. Poznavanje jezika

Kandidati moraju izvrsno poznavati (najmanje razina C1) jedan od službenih jezika Europske unije (jezik 1): bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, malteški, mađarski, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski ili talijanski

te

vrlo dobro poznavati (najmanje razina B2) engleski ili francuski jezik (jezik 2).

Jezik 2 mora biti različit od jezika 1.

Podnositelji zahtjeva se obavještavaju da su jezici 2 (engleski i francuski) koji se koriste za izradu ove baze podataka definirani u skladu s interesom službe Generalne uprave za infrastrukturu i logistiku. Osobe moraju biti u stanju razumjeti zadatke koje obavljaju, obrađivati datoteke i učinkovito komunicirati s vanjskim sugovornicima, rukovodstvom i kolegama.
Francuski je jezik koji se najčešće koristi u odnosima unutar i između odjela glavne uprave. To je također uobičajeni jezik komunikacije s vanjskim sugovornicima. Engleski je jezik koji se najčešće koristi u komunikaciji s drugim upravama u okviru Glavne uprave za infrastrukturu i logistiku, s drugim glavnim upravama te s političkim i administrativnim tijelima Parlamenta, posebno za sastavljanje dokumenata.
Pored toga, primjenjiva uputstva i pravila sastavljena su na engleskom i francuskom jeziku te moraju biti dostupna javnosti na ta dva jezika.
Stoga se, kako bi mogle obavljati svoje dužnosti i osigurati neometano funkcioniranje službi, od osoba koje će se zaposliti očekuje da u razumnom roku budu u stanju učinkovito raditi i komunicirati na barem jednom od ta dva jezika.
Povrh toga, kako bi se osigurala jednakost postupanja, svi kandidati, pa tako i oni kojima je jedan od tih dvaju jezika prvi službeni jezik, moraju imati zadovoljavajuću razinu poznavanja drugog od tih dvaju jezika.

Baza podataka

Ako
– ispunjavate opće uvjete za prijavu
– te ako ste ispunili obrazac za prijavu na platformi APPLY4EP i pravilno naznačili kodove (vidi „Podnošenje prijava” u nastavku) u skladu s pravilima i unutar zadanog roka,

vaše će ime biti uključeno u bazu podataka.

Odluka o upisu vašeg imena temelji se isključivo na informacijama pruženim u obrascu i priloženim dokumentima. U slučaju zapošljavanja te će informacije i dokumenti biti provjereni.

Podnošenje prijava

Zainteresirane osobe moraju popuniti obrazac za prijavu putem platforme APPLY4EP. Prijava se može obaviti isključivo putem te platforme.
Pažljivo pročitajte Vodič za podnositelje prijava koji će vam pomoći da popunite obrazac za prijavu.

Nakon otvaranja računa morate učitati svoj detaljan životopis.

Morate to učiniti koristeći se formatom Europass koji možete naći na sljedećoj poveznici:

https://europa.eu/europass/hr/create-europass-cv

Nakon toga morate dovršiti obrazac za prijavu.
U poljima:

Stručno iskustvo – morate navesti sva stečena stručna iskustva, uključujući stažiranje. Za svako pojedinačno stručno iskustvo na međunarodnoj razini, to jest izvan zemlje podrijetla ili u međunarodnoj organizaciji, navedite kôd „INText” na početku polja „zaduženja” te u nastavku detaljan opis zaduženja.

Primjer: INText stažiranje Ujedinjeni narodi, New York, NY, SAD (više informacija možete pronaći u vodiču)

Diplome – navedite konačnu ocjenu i pohvalu iz vaše diplome. Prihvaćaju se samo sljedeće pohvale:
– Summa cum laude
– Magna cum laude
– Cum laude
– Cum fructu
Ako je pohvala na drugom jeziku, morate je uskladiti s gore navedenom klasifikacijom.

Primjeri: „cum fructu – 12/20”; „cum laude – 79/100 ” (više informacija možete pronaći u vodiču)

Sve informacije moraju biti potkrijepljene popratnom dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2020.

Unos u bazu podataka ne jamči zapošljavanje. Ako se otvori mogućnost zapošljavanja, službe za zapošljavanje pregledavaju bazu podataka i pozivaju kandidate čiji profil najbolje odgovara zahtjevima radnog mjesta. Ako se utvrdi da su navedeni podaci netočni, kandidate se isključuje iz daljnjeg postupka te se njihovo ime briše iz baze podataka.

Europski parlament u svojim postupcima odabira primjenjuje strogu politiku jednakih mogućnosti kako bi se zajamčilo jednako postupanje prema svim kandidatima

Uvjeti rada u institucijama EU-a navedeni su u Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske unije (CEOS). Pregled radnog režima možete pronaći na sljedećoj adresi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (glava IV., str. 209 „Ugovorno osoblje”)

Dana 1. srpnja 2019. osnovna mjesečna plaća iznosila je između 3 531,26 EUR i 6 547,83 EUR (funkcijska skupina IV), ovisno o osposobljenosti i stručnom iskustvu kandidata.

Baza podataka vrijedit će do 31. prosinca 2021.