This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

SDĚLENÍ VYTVOŘENÍ DATABÁZE SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI (FUNKČNÍ SKUPINA IV) V OBLASTI INOVACÍ A ŘÍZENÍ ZMĚN M/F

Místo : Brusel ; Lucembursk ; Štrasburk
Nabídka zveřejněna na externích internetových stránkách do : 15/09/2020 23:59
Útvar : 08-Direction Générale des infrastructures et de la logistique
Značka : DG INLO COM/01/2020
Pokyny pro uchazeče :

Obecné informace

Generální sekretariát Evropského parlamentu hodlá vytvořit databázi uchazečů (smluvních zaměstnanců funkční skupiny IV) v oblasti inovací a řízení změny v rámci generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku (GŘ INLO).

Cílem této databáze je vytvořit rezervní seznam uchazečů, jejichž nábor proběhne v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.

Evropský parlament uplatňuje politiku rovných příležitostí a přijímá přihlášky bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické znaky, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, původ, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Osoby, které si přejí být zařazeny do této databáze, mohou předložit svůj životopis a vyplnit přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP. Nejdříve si musí vytvořit uživatelský účet. Je nezbytné nejprve si pozorně přečíst toto sdělení, a poté to buď kliknout na tlačítko „Můj účet“, nebo na tlačítko „Zaslat přihlášku on-line“ a následně postupovat podle pokynů.
Uchazeč si svůj účet prostřednictvím platformy APPLY4EP vytvoří pouze jednou. Při zpracování osobních údajů uvedených v účtu je důsledně dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725. Údaje bude možno měnit za účelem aktualizace.

Náplň práce

GŘ INLO se podílí na řádné správě infrastruktury (budovy a jejich vybavení) a logistiky (stravování, pošta, stěhování, kancelářské vybavení, doprava) v různých pracovních místech Evropského parlamentu.

Ženy a muži, kteří pracují v GŘ INLO, přímo podporují politickou činnost Evropského parlamentu.

V rámci rotačního programu v délce 12 až 18 měsíců je vybraný uchazeč přiřazen k různým útvarům GŘ INLO na dobu 6 měsíců. Tento rotační program umožňuje vybraným uchazečům zastávat odpovědné funkce v různých provozních a administrativních oblastech generálního ředitelství a tím aktivně přispívat k jeho organizačnímu rozvoji.

Součástí programu jsou interní a externí odborná školení přizpůsobená dosaženému vzdělání a odbornému rozvoji každého uchazeče. Náplň těchto školení bude možno projednat s mentorem, který bude pozorně sledovat profesní zapojení každého uchazeče a zároveň poskytovat zpětnou vazbu ohledně úkolů, které mají být splněny.

Osoba pověřená inovací a řízením změn bude vykonávat tyto úkoly:

 - vypracovávat interní studie o řádném fungování systému řízení a kontroly subjektu,
 - rozvíjet mezioborové odborné znalosti v oblasti činnosti generálních ředitelství,
 - připravovat, zpracovávat a řídit specifické spisy a usnadňovat tak přijímání rozhodnutí na úrovni vedení,
 - navrhovat optimalizaci postupů a přidělování zdrojů v provozní oblasti působnosti generálních ředitelství,
 - doporučovat budoucí směry vývoje v administrativní oblasti (navrhovat cíle, prostředky, metody a kontrolu),
 - spolupracovat s ostatními provozními útvary generálního sekretariátu v souvislosti s rámcem strategického plnění a dalšími projekty,
 - navrhovat, vypracovávat, provádět a sledovat cíle a akční programy stanovené vedením v oblasti lidských zdrojů a rozpočtu,
 - podílet se na rozvoji inovační sítě prostřednictvím multidisciplinárního a proaktivního přístupu,
 - hodnotit dopad změny.

Podmínky přijetí

a. Obecné podmínky

 Být státním příslušníkem jednoho z členských států Evropské unie.
 Splňovat veškeré zákonem uložené povinnosti týkající se vojenské služby.
 Prokázat morální způsobilost vyžadovanou pro výkon funkcí.

b. Zvláštní podmínky

i. Požadované vzdělání a znalosti

Vzdělání odpovídající úplnému cyklu vysokoškolského studia v délce nejméně tří let doložené oficiálně uznaným diplomem.

V potaz budou brány pouze diplomy, které byly uděleny nebo nostrifikovány orgány členských států EU (např. ministerstvem školství). Před případným přijetím budou uchazeči zapsaní v databázi mimo jiné vyzváni, aby předložili dokumenty dokládající informace uvedené v přihlášce (diplomy, osvědčení nebo jiné doklady).


ii. Jazykové znalosti

Uchazeči musí mít důkladnou znalost (minimálně na úrovni C1) jednoho z úředních jazyků Evropské unie (jazyk 1): angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, holandštiny, chorvatštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, němčiny, polštiny, portugalštiny, rumunštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny, španělštiny nebo švédštiny.

a

velmi dobrou znalost (minimálně na úrovni B2) angličtiny nebo francouzštiny (jazyk 2).

Jazyk 2 musí být odlišný od jazyka 1.

Uchazeči jsou informováni o tom, že druhý jazyk (angličtina a francouzština) vybraný pro vytvoření této databáze byl stanoven s ohledem na služební zájem generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Uchazeči proto musí být schopni porozumět zadaným úkolům, řešit jednotlivé případy a efektivně komunikovat s externími partnery, se svými nadřízenými a kolegy.
Francouzština je jazykem nejčastěji používaným při komunikaci v rámci oddělení a mezi odděleními generálního ředitelství. Je rovněž obvyklým jazykem při komunikaci s externími partnery. Angličtina je jazykem nejčastěji používaným při komunikaci s ostatními ředitelstvími generálního ředitelství pro infrastrukturu a logistiku, s ostatními generálními ředitelstvími a s politickými orgány a správními útvary Parlamentu, zejména pokud jde o vypracovávání dokumentů.
V angličtině a francouzštině jsou navíc formulovány pokyny a předpisy, které musí být v těchto jazycích rovněž zpřístupňovány a zveřejňovány.
Aby mohli přijatí uchazeči plnit své úkoly a zajišťovat řádné fungování útvarů, musí být po uplynutí přiměřené doby schopni efektivně pracovat a komunikovat alespoň v jednom z těchto dvou jazyků.
V zájmu rovného zacházení musí každý uchazeč, i když je jeden z uvedených dvou jazyků jeho prvním úředním jazykem, mít uspokojivou znalost druhého jazyka, který si musí zvolit z těchto dvou jazyků.

Databáze

Pokud
– splňujete obecné podmínky přijetí,
– vyplnil(a) jste přihlášku prostřednictvím platformy APPLY4EP a správně uvedl(a) kódy (viz níže „Podání přihlášek“) požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě,

budete zapsán(a) do databáze.

Tento zápis se zakládá výlučně na informacích uvedených v přihlášce a přiložených dokumentech. Tyto informace a dokumenty jsou ověřovány následně při případném přijetí.

Podání přihlášek

Uchazeči musí vyplnit přihlášku prostřednictvím on-line platformy APPLY4EP. Přihlášku lze podat pouze prostřednictvím této platformy.
Přečtěte si pozorně pokyny pro uchazeče, které Vám mohou pomoci při vyplňování přihlášky.

Poté, co jste si vytvořil(a) účet, musíte nahrát svůj podrobný životopis.

Životopis musí být ve formátu Europass, který lze stáhnout zde:

https://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae

Poté musíte vyplnit přihlášku.
V rubrikách:

odborná praxe uveďte veškerou získanou odbornou praxi včetně stáží. Pro každou odbornou praxi získanou na mezinárodní úrovni, tzn. mimo zemi původu nebo v rámci mezinárodní organizace, uveďte na začátku políčka „Pracovní náplň“ kód „INText“ a poté podrobně popište pracovní náplň.

Příklad: INText Stáž Organizace spojených národů, New York, NY, USA (podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech).

. diplomy uveďte celkový výsledek studia uvedený na Vašem diplomu. Hodnocení jsou omezena na:
- Summa cum laude
- Magna cum laude
- Cum laude
- Cum fructu
Pokud je výsledek v jiném jazyce, musíte ho převést tak, aby odpovídal výše uvedené klasifikaci.

Příklady: „cum fructu – 12/20“; „cum laude – 79/100“ (podrobnější informace jsou uvedeny v pokynech).

Tyto informace je třeba doložit.

Lhůta pro podání přihlášek je stanovena na 15. září 2020.

Zapsání do databáze není zárukou přijetí. Pokud se naskytne možnost zaměstnání, dotčené útvary posoudí zaregistrované uchazeče a vyberou ty, jejichž profil nejlépe vyhovuje požadavkům dotčeného pracovního místa. Pokud se prokáže, že uvedené informace nejsou správné, přihláška bude vyloučena a jméno uchazeče bude z databáze vyřazeno.

Evropský parlament uplatňuje při výběrových řízeních politiku rovných příležitostí, aby zajistil rovné zacházení se všemi uchazeči.

Pracovní podmínky v rámci evropských orgánů a institucí jsou stanoveny v pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Všechny informace ohledně pracovních podmínek jsou k dispozici na této adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140501&from=DE (hlava IV, strana 210 „Smluvní zaměstnanci“)

Základní měsíční plat byl k 1. červenci 2019 stanoven ve výši 3 531,26 až 6 547,83 EUR (funkční skupina IV) v závislosti na vzdělání a odpovídající odborné praxi uchazeče.

Tato databáze platí až do 31. prosince 2021.