This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Pristojna služba : 00-Evropski parlament
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Vodnik za kandidate (Navodila) :
Priloga 1: :

PROGRAM POZITIVNIH UKREPOV 2024 

Če boste imeli pri izpolnjevanju obrazca na platformi Apply4EP težave z dostopom, nas o tem takoj obvestite prek Apply4EP ali na elektronski naslov:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu 

Uvod

Evropski parlament v letu 2024 že deseto leto zapored odpira program pozitivnih ukrepov kot dodaten način za lažje zaposlovanje invalidov kot pogodbenih uslužbencev. Ta pobuda invalidom ponuja priložnost za delo v edini neposredno izvoljeni instituciji EU, Parlamentu pa s privabljanjem usposobljenih kandidatov nudi nabor najrazličnejših talentov.

V postopku tega programa se pripravi izbirni seznam z 20 primernimi kandidati, ki jih bodo lahko kot pogodbene uslužbence (na podlagi člena 3b Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije) v funkcionalni skupini II, III ali IV zaposlili generalni direktorati sekretariata Evropskega parlamenta. Prek tega programa Parlament letno zaposli največ šest uspešnih kandidatov, s katerimi se sklene enoletna pogodba (z možnostjo podaljšanja). Preostali uspešni kandidati se uvrstijo na rezervni seznam, ki velja 18 mesecev, in jih lahko izven programa pozitivnih ukrepov zaposlijo generalni direktorati Parlamenta.

Merila za upravičenost

Ob roku za prijavo morate izpolnjevati naslednja merila za upravičenost:

(a) Splošna merila

(1)   imate okvaro, ki povzroča vsaj 20-odstotno stopnjo invalidnosti na podlagi evropske lestvice ocenjevanja telesne in duševne invalidnosti;

(2)   ste polnopravni državljan ene od držav članic EU;

(3)   ste izpolnili vse zakonske obveznosti svoje države glede služenja vojaškega roka;

(4)   imate osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje delovnih nalog;

(5)   znate enega od 24 uradnih jezikov EU (prvi jezik) najmanj na ravni C1 (temeljito znanje) in lahko izkažete znanje še enega od uradnih jezikov EU (drugi jezik) najmanj na ravni B2 (zadovoljivo znanje) po merilih skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.

Uradni jeziki Evropske unije so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

Test z vprašanji izbirnega tipa boste opravljali v vašem prvem jeziku. Kadrovska služba bo znanje drugega jezika preverila na razgovoru, če se boste uvrstili na seznam primernih kandidatov in vas bo generalni direktorat povabil na razgovor.

S prijavo v ta program izrecno izjavljate, da izpolnjujete navedeno merilo (a)(1). Navajanje lažnih informacij glede tega merila za upravičenost pomeni takojšen umik vaše prijave in izključitev iz programa.

(b) Kvalifikacije

Poleg tega se zahteva tudi:

Za funkcionalni skupini II (tajniki in referenti) in III (strokovno-tehnični uslužbenci):

-        z diplomo potrjena višja izobrazba; ali

-        z diplomo potrjena srednješolska izobrazba, ki omogoča postsekundarno izobraževanje, in ustrezne vsaj triletne delovne izkušnje;

-        ali, kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje na enakovredni ravni.

Za funkcionalno skupino IV (upravni uslužbenci):

-        izobrazba, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo,

-        ali, kadar je to v interesu službe, poklicno usposabljanje na enakovredni ravni.

Diplome, ne glede na to, ali so izdane v državi članici ali v tretji državi, mora priznavati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje.

Če imate diplomo, ki je bila izdana v državi, ki ni članica EU, morate predložiti potrdilo o njeni enakovrednosti diplomi EU. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete na spletišču mreže ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Izbirna komisija bo upoštevala razlike med izobraževalnimi sistemi. V tabeli v vodniku za kandidate so navedeni primeri minimalnih zahtevanih kvalifikacij.

(c) Delovne izkušnje

V program se lahko prijavijo samo posamezniki, ki doslej še niso delali za institucijo, agencijo ali organ EU (pri tem programu se praksa in začasno delo v institucijah EU ne štejeta za delovno izkušnjo v instituciji EU).

Izbirni in zaposlitveni postopek

(1) Izbirni postopek

Evropski parlament vas bo povabil k opravljanju računalniškega testa z vprašanji izbirnega tipa z največ 30 vprašanji z naslednjih področij: poznavanje EU, verbalno razumevanje in situacijska presoja.

Če pri testu potrebujete razumno prilagoditev, lahko za to zaprosite s priloženim obrazcem. Obrazcu priložite tudi nedavno izdano potrdilo nacionalnega organa ali nedavno izdano zdravniško potrdilo. V potrdilu mora biti navedena vaša osebna diagnoza ter pojasnjeno ali potrjeno vaše trenutno stanje, kot ga priznava vaš nacionalni zdravstveni sistem. Naveden naj bo tudi odstotek vaše (fizične ali duševne) invalidnosti, če jo imate. Izpolnjeni obrazec in vsa dokazila je treba do roka za prijavo poslati po elektronski pošti zdravstveni službi Evropskega parlamenta (več informacij najdete v razdelku Kako se prijaviti v vodniku za kandidate). Teh informacij ne pošiljajte Oddelku za iskanje in izbor talentov.

Evropski parlament pri izvajanju spletnih testov sodeluje z zunanjim ponudnikom storitev (TestWe). TestWE žal ne nudi digitalnega dostopa. V primeru težav med testom morate poklicati telefonsko številko ponudnika storitev za pomoč uporabnikom. Za kandidate s posebnimi potrebami (npr. tiste z okvaro vida ali sluha ali z govorno in/ali jezikovno motnjo) bo urejena alternativna ureditev, ko bo zdravstvena služba Parlamenta odobrila njihovo prošnjo. Uspešni kandidati (tisti, ki pri testu z vprašanji izbirnega tipa zberejo minimalno zahtevano število točk 50 % in so po rezultatu med 20 najboljšimi kandidati) bodo uvrščeni na začetni seznam primernih kandidatov; na seznam se uvrstijo tudi vsi kandidati na zadnjem mestu z enakim številom točk. Izbirna komisija bo te kandidate ocenila in preverila, ali izpolnjujejo navedeni merili za upravičenost (b) in (c).

Dokumentacijo vseh kandidatov bo ocenila po padajočem vrstnem redu glede na dosežene točke pri testu z vprašanji izbirnega tipa. Ocenjevati bo prenehala, ko doseže določeno največje število primernih kandidatov. Na seznam bo uvrstila vse kandidate, ki za zadnje razpoložljivo mesto na seznamu dosežejo enako število točk.

Na tej stopnji boste morali poleg tega opraviti postopek priznanja invalidnosti v Parlamentu. Za priznanje invalidnosti mora zdravnik (ustrezen specialist ali vaš splošni zdravnik) izpolniti obrazec zdravstvene službe Parlamenta. Vlogi lahko kot dokazilo priložite tudi nacionalno izkaznico o invalidnosti. Te informacije morate imeti pripravljene, da jih boste lahko hitro predložili in jih bo lahko zdravstvena služba Parlamenta obdelala po testu z vprašanji izbirnega tipa. Opozoriti je treba, da gre pri tem za drug postopek kot pri navedeni oceni prošnje za razumno prilagoditev.

(2) Zaposlitev

Ko bo pripravljen končni seznam 20 primernih kandidatov, bodo njihovi življenjepisi poslani oddelkom za kadrovske zadeve v vseh generalnih direktoratih. Med temi kandidati jih bo največ šest zaposlenih v sklopu programa pozitivnih ukrepov, preostale kandidate pa bodo lahko generalni direktorati zaposlili kot pogodbene uslužbence izven tega programa.

Če bo vaš profil za generalni direktorat zanimiv, ste lahko povabljeni na razgovor. 

Opozoriti je treba, da uvrstitev na seznam kandidatov ali uspešno opravljen izbirni test ne pomenita pravice do zaposlitve. Kadrovske službe lahko seznam uporabijo, ko so na voljo prosta delovna mesta za pogodbene uslužbence, ter na razgovor povabijo kandidate, katerih profil ustreza zahtevam delovnega mesta. Cilj tega postopka je ustvariti možnosti v okviru programa pozitivnih ukrepov in izven njega.

Kako se prijaviti?

Rok za prijavo na platformi Apply4EP je 18. marec 2024 ob 17.00 (po bruseljskem/luksemburškem času).

Pred izpolnjevanjem prijave skrbno preberite vodnik za kandidate, priložen temu obvestilu.

(1) Prijavo izpolnite na platformi Apply4EP ter ji priložite ustrezna dokazila:

-        življenjepis;

-        diplome, ki potrjujejo stopnjo izobrazbe;

-        dokazila o delovnih izkušnjah (če jih imate).

Po potrebi na platformi Apply4EP označite tudi okence, da za teste potrebujete razumno prilagoditev. 

(2) Obrazec za razumno prilagoditev (prazen obrazec je priložen obvestilu v prilogi I) morate do roka za prijavo po elektronski pošti poslati zdravstveni službi na naslov:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Prošnji za razumno prilagoditev kot dokazilo priložite ustrezno zdravstveno dokumentacijo (zdravniška spričevala, zdravniška potrdila, dokazilo o predhodnih razumnih prilagoditvah, npr. odobrene prilagoditve za izpite med izobraževanjem itd.) in jo pošljite do roka za prijavo.

V zadevi elektronskega sporočila navedite:

‘DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note’. 

Izbranim kandidatom bo razumna prilagoditev zagotovljena tudi v delovnem okolju, kar se bo urejalo kasneje.