This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 18/03/2024 17:00
Tarnyba : 00-Europos Parlamentas
Numeris : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Vadovas kandidatams :
1 priedas. :

2024 M. POZITYVIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA 

Jei platformoje Apply4EP pildydami paraiškos formą susidūrėte su prieinamumo problemomis, nedelsdami susisiekite su mumis per Apply4EP arba siųsdami laišką į mūsų tarnybinę pašto dėžutę adresu

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Įžanga

Jau dešimtus metus iš eilės Europos Parlamentas organizuoja pozityvių veiksmų programą (2024 m. procedūra), kuria siekiama sudaryti papildomas palankesnes sąlygas šioje institucijoje sutartininkais įdarbinti asmenis su negalia. Šia iniciatyva kandidatams su negalia suteikiama galimybė dirbti vienintelėje tiesiogiai renkamoje ES institucijoje, o Parlamentui – užtikrinti talentų įvairovę pritraukiant kompetentingų kandidatų.

Atrankos procedūros pagal pozityvių veiksmų programą tikslas – sudaryti 20 tinkamų kandidatų, kuriuos Generalinio sekretoriato generaliniai direktoratai vėliau galės pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnį įdarbinti II, III arba IV pareigų grupių sutartininkais, rezervo sąrašą. Pagal šią programą Parlamentas kasmet vienų metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti sutartį) įdarbina iki šešių atranką laimėjusių kandidatų. Likusieji atranką laimėję kandidatai liks rezervo sąraše 18 mėnesių ir juos Generalinio sekretoriato generaliniai direktoratai galės įdarbinti ne pagal pozityvių veiksmų programą.

Dalyvavimo atrankos procedūroje reikalavimai

Galutinę paraiškų pateikimo termino dieną turite atitikti toliau nurodytus dalyvavimo atrankos procedūroje reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

1)     turite negalią, dėl kurios pagal Europos fizinės ir psichikos negalios vertinimo skalę sutrikimų lygis siekia bent 20 proc.,

2)     naudojatės visomis kurios nors ES valstybės narės piliečio teisėmis,

3)     esate atlikę visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

4)     turite šioms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes,

5)     ̶įrodėte, kad bent C1 lygiu (puikiai) mokate vieną iš 24 oficialiųjų ES kalbų (1-ąją kalbą) ir bent B2 lygiu (pakankamai gerai) – kitą ES kalbą (2-ąją kalbą) pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis.

Oficialiosios Europos Sąjungos kalbos yra šios: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, prancūzų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Klausimų su keliais atsakymų variantais testą laikysite 1-ąja kalba. Jei jūsų pavardė bus įtraukta į rezervo sąrašą ir generalinis direktoratas jus pakvies pokalbio, per pokalbį įdarbinančios tarnybos tikrins jūsų 2-osios kalbos žinias.

Teikdami paraišką pagal šią programą, aiškiai pareiškiate, kad atitinkate a punkto 1 papunktyje nustatytą reikalavimą. Jei pateikėte melagingą informaciją apie atitiktį šiam dalyvavimo atrankos procedūroje reikalavimui, jūsų paraiška bus iškart panaikinta, o jūs būsite pašalinti iš atrankos procedūros pagal programą.

b) Kvalifikacija

Taip pat turite atitikti toliau nurodytus kriterijus.

II pareigų grupės (raštinės ir sekretoriato užduotys) ir III pareigų grupės (padėjėjai) darbuotojams:

       turėti diplomu patvirtintą aukštąjį išsilavinimą arba

    turėti atestatu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, suteikiantį teisę įgyti aukštąjį išsilavinimą, ir bent trejų metų atitinkamą profesinę patirtį,

       arba, kai tai pagrįsta tarnybos interesais, turėti lygiavertį profesinį pasirengimą ar profesinę patirtį.

IV pareigų grupės (administratoriai) darbuotojams:

       turėti diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas,

       arba, kai tai pagrįsta tarnybos interesais, turėti lygiavertę profesinę patirtį.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti ES valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, švietimo ministerijos.

Jei turite ne Sąjungos valstybėje narėje išduotą diplomą, privalote pateikti jo lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/).

Atrankos komitetas atsižvelgs į švietimo sistemų skirtumus. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūroje, pavyzdžiai pateikiami prie Kandidatams skirto vadovo pridėtoje lentelėje.

c) Profesinė patirtis

Programoje gali dalyvauti tik tie asmenys, kurie niekada nėra dirbę jokioje ES institucijoje, agentūroje ar įstaigoje (šios programos tikslais stažuotės ES institucijose ir laikinosios darbo sutartys nelaikomos ankstesniu darbu ES institucijose).

Atrankos ir įdarbinimo procedūros

1) Atrankos procedūra

Europos Parlamentas pakvies jus laikyti kompiuterinio klausimų su keliais atsakymų variantais testo, kurį sudaro ne daugiau kaip 30 klausimų, susijusių su šiomis sritimis: žiniomis apie ES, teksto suvokimu ir elgesiu tam tikrose situacijose.

Jei testo metu jums reikia sudaryti tinkamas sąlygas, galite pateikti prašymą užpildydami pateikiamą formą. Prie prašymo turėtumėte pridėti naujausią jūsų nacionalinės institucijos pažymą arba naujausią medicininę pažymą. Joje turėtų būti nurodyta diagnozė arba suprantamai paaiškinta ar patvirtinta jūsų padėtis ar būklė, kuri pripažįstama jūsų nacionalinėje sveikatos priežiūros sistemoje. Jei taikoma, joje taip pat turėtų būti nurodytas (fizinio ar psichinio) sutrikimo lygis procentais. Užpildyta forma ir visi patvirtinamieji dokumentai turi būti nusiųsti Europos Parlamento Medicinos tarnybai iki galutinio paraiškų pateikimo termino (daugiau informacijos pateikiama Atrankos procedūros pagal pozityvių veiksmų programą vadovo skirsnyje „Paraiškos pateikimo tvarka“). Šios informacijos neturėtumėte siųsti Darbuotojų paieškos ir atrankos skyriui.

Internetiniams egzaminams vykdyti Europos Parlamentas bendradarbiauja su paslaugų teikėju (TestWe). Atkreipkite dėmesį į tai, kad TestWe neturi e. prieinamumo galimybės. Jei testo metu iškiltų problemų, reikėtų skambinti į paslaugų teikėjo pagalbos telefonu liniją. Jei turite specialiųjų poreikių (pavyzdžiui, jei turite regėjimo ar klausos sutrikimų arba kalbėjimo ir (arba) kalbos sutrikimų), Medicinos tarnybai patvirtinus jūsų prašymą jums bus sudarytos tinkamos sąlygos. Atrinkti kandidatai (kurie iš klausimų su keliais atsakymų variantais testo surinko bent minimalų reikalaujamą balų skaičių (50 proc.) ir pateko tarp 20 geriausiai įvertintų kandidatų) bus įtraukti į pirminį rezervo sąrašą. Į šį sąrašą taip pat bus įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą. Tuomet atrankos komitetas vertins šių kandidatų dokumentus siekdamas įsitikinti, kad jie atitinka b ir c punktuose nurodytus dalyvavimo atrankos procedūroje reikalavimus.

Atrankos komitetas visų kandidatų paraiškas vertins mažėjančia balų, surinktų už klausimų su keliais atsakymų variantais testą, tvarka. Kai bus pasiektas didžiausias tinkamų kandidatų skaičius, toliau atrankos komitetas paraiškos dokumentų nebevertins. Atrankos komitetas į sąrašą įtrauks visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą sąraše.

Šiame etape taip pat jūsų bus paprašyta Parlamente atlikti negalios pripažinimo procedūrą. Tam, kad būtų paliudyta jūsų negalia, jūsų gydytojas (atitinkamos srities specialistas arba jūsų bendrosios praktikos gydytojas) turi užpildyti Parlamento Medicinos tarnybos pateiktą formą. Be to, kaip savo paraiškos patvirtinamąjį dokumentą galite pateikti nacionalinį asmens su negalia pažymėjimą. Turėtumėte būti pasirengę šią informaciją pateikti per trumpą laiką, kad Medicinos tarnyba galėtų ją išnagrinėti po klausimų su keliais atsakymų variantais testo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad ši procedūra ir pirmiau nurodyta prašymo sudaryti tinkamas sąlygas vertinimo procedūra nėra tapačios.

2) Įdarbinimas

Patvirtinus galutinį 20 tinkamų kandidatų sąrašą, jų gyvenimo aprašymai bus pateikti visų generalinių direktoratų žmogiškųjų išteklių tarnyboms. Pagal pozityvių veiksmų programą bus įdarbinta iki šešių kandidatų, o likusiuosius generaliniai direktoratai galės įdarbinti sutartininkais ne pagal pozityvių veiksmų programą.

Jei generalinį direktoratą sudomins jūsų profilis, jis galės pakviesti jus pokalbio. 

Svarbu pažymėti, jog tai, kad išlaikėte atrankos testą ar kad jūsų pavardė įtraukiama į rezervo sąrašą, nesuteikia jums teisės būti įdarbintam (-ai). Atsiradus sutartininkų darbo vietų, įdarbinančios tarnybos gali pakviesti pokalbio į sąrašą įtrauktus kandidatus, kurių profilis atitinka pareigybei keliamus reikalavimus. Šia procedūra siekiama sudaryti galimybes tiek pagal pozityvių veiksmų programą, tiek kitais atvejais.

Paraiškos pateikimo tvarka

Paraišką pateikite per platformą Apply4EP iki 2024 m. kovo 18 d. 17.00 val. (Briuselio ir Liuksemburgo laiku).

Prieš pateikiant paraišką būtina atidžiai perskaityti prie šio skelbimo pridedamą Kandidatams skirtą vadovą.

1) Platformoje Apply4EP užpildykite paraiškos formą ir pateikite šiuos reikiamus patvirtinamuosius dokumentus:

       ̶savo gyvenimo aprašymą;

       diplomą (-us), patvirtinantį jūsų išsilavinimo lygį;

       ankstesnės profesinės patirties įrodymą (jei turėjote tokios patirties).

Jei aktualu, taip pat nepamiškite platformoje Apply4EP pažymėdami atitinkamą langelį nurodyti, kad jums reikia sudaryti tinkamas sąlygas. 

2) Turite iki galutinio paraiškų pateikimo termino medicinos tarnybai nusiųsti prašymą sudaryti tinkamas sąlygas (prašymo forma pateikiama skelbimo I priede) šiuo e. pašto adresu:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Prašom iki galutinio paraiškų pateikimo termino pridėti savo prašymą sudaryti tinkamas sąlygas pagrindžiančius atitinkamus medicininius dokumentus (medicinines pažymas, gydytojo pažymas, įrodymus apie tinkamų sąlygų sudarymą praeityje, pavyzdžiui, anksčiau mokymosi laikotarpiu sudarytas tinkamas sąlygas per egzaminus ir kt.).

E. laiško temos laukelyje nurodykite:

DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note

Atkreipkite dėmesį į tai, kad įdarbintiems kandidatams tinkamos sąlygos darbo vietoje bus sudarytos vėlesniame etape.