This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 18/03/2024 17:00
Seirbhís : 00-Parlaimint na hEorpa
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Treoir d’iarrthóirí :
Iarscríbhinn 1: :

CLÁR GNÍOMHAÍOCHTA DEARFAÍ 2024 

Má bhíonn aon fhadhb rochtana agat agus an fhoirm iarratais ar Apply4EP á líonadh isteach agat, déan teagmháil linn go pras trí Apply4EP nó trínár mbosca ríomhphoist seirbhíse

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu 

Réamhrá

Don 10ú bliain as a chéile, tá an Clár Gníomhaíochta Dearfaí (PAP) (eagrán 2024) á sheoladh ag Parlaimint na hEorpa, bealach breise atá ceaptha chun éascú a dhéanamh ar fhostú daoine faoi mhíchumas mar ghníomhairí ar conradh. Tugann an tionscnamh seo an deis d’iarrthóirí faoi mhíchumas oibriú don aon institiúid amháin de chuid an Aontais Eorpaigh atá tofa go díreach, agus tugann sé deis don Pharlaimint díorma tallainne ilchineálach a áirithiú trí iarrthóirí inniúla a mhealladh.

Is éard atá i nós imeachta PAP liosta de 20 iarrthóir oiriúnach a bhunú a bhféadfadh Ard-Stiúrthóireachtaí (ASanna) na Rúnaíochta iad a earcú mar ghníomhairí ar conradh (ar bhonn Airteagal 3b de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh) sna feidhmghrúpaí II, III nó IV. Tríd an gclár sin, earcaíonn an Pharlaimint suas le seisear iarrthóirí a n-éiríonn leo gach bliain, a fhaigheann conarthaí bliana (agus an fhéidearthacht ann iad a athnuachan). Cuirfear na hiarrthóirí eile a n-éireoidh leo san áireamh ar liosta ar feadh tréimhse 18 mí, agus beidh deis ag Ard-Stiúrthóireachtaí na Parlaiminte iad a earcú lasmuigh de chreat PAP.

Critéir incháilitheachta

Ar an dáta deiridh chun iarratais a dhéanamh, ní mór d’iarrthóirí na critéir incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh:

(a) Critéir ghinearálta

(1)   Ní mór d’iarrthóirí a bheith faoi mhíchumas is cúis le lagú atá cothrom le nó níos mó ná 20 %, de réir Scála Rátála Míchumais Fhisicigh agus Mheabhraigh na hEorpa;

(2)   Ní mór d’iarrthóirí cearta iomlána mar shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach a theachtadh;

(3)   Ní mór d’iarrthóirí aon oibleagáidí a fhorchuirtear leis na dlíthe a bhaineann le seirbhís mhíleata a bheith comhlíonta acu;

(4)   Ní mór d’iarrthóirí a bheith in ann na teistiméireachtaí carachtair cuí a bhaineann lena n-oiriúnacht a gcuid dualgas a chomhlíonadh a chur ar fáil;

(5)   Ní mór d’iarrthóirí leibhéal C1 (‘eolas cuimsitheach’) ar a laghad a bheith acu i gceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh; Ní mór d’iarrthóirí leibhéal B2 (‘eolas sásúil’)  ar a laghad a bheith acu i dteanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh bunaithe ar an gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha.

Is iad seo a leanas teangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh: An Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Is sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 1 a dhéanfaidh tú an triail ceisteanna ilrogha.  Déanfaidh na seirbhísí earcaíochta an t-eolas atá agat ar an dara teanga a thástáil ag céim an agallaimh, má tá d’ainm ar liosta an phainéil agus má thugann Ard-Stiúrthóireacht cuireadh chun agallaimh duit.

Trí iarratas a dhéanamh ar an gclár seo, dearbhaíonn tú go sonrach go gcomhlíonann tú critéar (a)(1) thuas.   Má chuirtear faisnéis bhréagach ar fáil maidir leis an gcritéar incháilitheachta sin, cuirfear d’iarratas ar ceal láithreach agus eisiafar ón gclár thú.

(b) Cáilíochtaí

Ní mór duit freisin na cáilíochtaí seo a leanas a bheith agat:

I gcás na bhfeidhmghrúpaí II (Cléireach agus Rúnaíochta) agus III (Cúntóirí):

-        leibhéal oideachais iar-mheánscoile agus dioplóma bainte amach ag a dheireadh; nó

-        leibhéal oideachais meánscoile agus dioplóma bainte amach ag a dheireadh lena dtugtar rochtain ar oideachas iar-mheánscoile, agus taithí ghairmiúil chuí trí bliana ar a laghad;

-        nó, i gcás ina bhfuil údar maith leis ar mhaithe leis an tseirbhís, oiliúint ghairmiúil nó taithí ghairmiúil ar leibhéal coibhéiseach.

I gcás fheidhmghrúpa IV (Riarthóirí):

-        leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile trí bliana ar a laghad agus dioplóma bainte amach ag a dheireadh;

-        nó, i gcás ina bhfuil údar maith leis ar mhaithe leis an tseirbhís, oiliúint ghairmiúil ar leibhéal coibhéiseach.

Ní mór dioplómaí, cibé acu i mBallstát nó i dtír lasmuigh den Aontas Eorpach a eisítear iad, a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil de chuid Ballstáit, amhail an aireacht oideachais.

Má tá dioplómaí agat a eisíodh i dtír nach Ballstát den Aontas í, ní mór duit ráiteas coibhéise a sholáthar le haghaidh na ndioplómaí sin. Tá tuilleadh faisnéise faoi cháilíochtaí a aithint ar cáilíochtaí iad a eisítear i dtíortha nach tíortha den Aontas Eorpach iad ar fáil trí líonraí ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Cuirfidh an bord roghnúcháin na difríochtaí idir na córais oideachais san áireamh. Sa tábla sa Treoir d’Iarrthóirí tá samplaí de na híoscháilíochtaí is gá.

(c) Taithí ghairmiúil

Tá an clár oscailte do dhaoine aonair nár oibrigh riamh in institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh (chun críche an nós imeachta roghnúcháin seo, ní mheastar gur taithí oibre roimhe sin d’institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh sealanna oiliúna an Aontais).

An próiseas Roghnúcháin agus Earcaíochta

(1) An próiseas roghnúcháin

Tabharfaidh Parlaimint na hEorpa cuireadh duit triail ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanamh, ina mbeidh 30 ceist ar a mhéad a bhaineann leis na réimsí seo a leanas: Eolas ar an Aontas Eorpach, réasúnaíocht bhriathartha agus breithiúnas staide.

Má theastaíonn cóiríocht réasúnta uait le linn na trialach, is féidir leat iarratas a chur isteach tríd an bhfoirm a cuireadh ar fáil a úsáid. Ba cheart duit teastas a fuarthas le déanaí ó d’údarás náisiúnta nó teastas leighis a fuarthas le déanaí a cheangal leis an bhfoirm iarratais. Ba cheart go mbeadh do dhiagnóis phearsanta ann agus ba cheart go míneodh nó go ndeimhneodh sé go soiléir do chás nó do riocht, mar atá aitheanta ag do chóras sláinte náisiúnta. Más infheidhme, ba cheart an céatadán lagaithe atá ort (lagú fisiceach nó meabhrach) a lua ann freisin. Ní mór an fhoirm chomhlánaithe agus gach doiciméad tacaíochta a chur tríd an ríomhphost chuig Seirbhís Liachta Pharlaimint na hEorpa faoin spriocdháta le haghaidh iarratas (chun tuilleadh eolais a fháil féach an roinn ‘Conas iarratas a dhéanamh’ den treoirleabhar PAP). Níor cheart duit an fhaisnéis sin a chur chuig an Aonad um Roghnú Tallainne agus um Fhor-rochtain.

Oibríonn Parlaimint na hEorpa le soláthraí seirbhíse (TestWe) chun na trialacha ar líne a reáchtáil. Tabhair do d’aire nach bhfuil TestWe inrochtana go digiteach ar an drochuair. Má bhíonn fadhb agat le linn na tástála, b’fhéidir go mbeadh ort dul i dteagmháil le líne chabhrach an tsoláthraí seirbhíse ar an nguthán. Déanfar socruithe malartacha má tá riachtanais shonracha agat (e.g. má tá lagú amhairc nó éisteachta nó neamhord urlabhra agus/nó teanga agat), tar éis don tSeirbhís Liachta d’iarratas a fhaomhadh.  Is iad na hiarrthóirí a n-éireoidh leo (na hiarrthóirí a ghnóthaigh an pasmharc 50 % sa triail ceisteanna ilrogha ar ríomhaire agus a gcuireann a scór iad i measc na 20 iarrthóir is fearr) a chuirfear ar an liosta tosaigh iarrthóirí; ar an liosta sin freisin beidh na hiarrthóirí uile atá ar comhscór don áit dheireanach. Ansin déanfaidh an bord roghnúcháin meastóireacht ar na hiarrthóirí sin lena áirithiú go gcomhlíonann siad na critéir incháilitheachta (b) agus (c) atá luaite thuas.

Déanfaidh an bord roghnúcháin measúnú ar chomhad iarratais gach iarrthóra in ord íslitheach na bpointí a gnóthaíodh sa triail ceisteanna ilrogha ar ríomhaire. Cuirfidh an bord roghnúcháin deireadh leis an bpróiseas measúnaithe a luaithe a bheidh an t-uaslíon iarrthóirí oiriúnacha bainte amach. Cuirfidh an bord roghnúcháin aon iarrthóirí atá ar comhscór don áit incháilithe deiridh ar an liosta.

Ag an gcéim sin, beidh ort dul faoi phróiseas na Parlaiminte chun daoine faoi mhíchumas a aithint. Chun a fhianú go bhfuil tú faoi mhíchumas, ní mór duit iarraidh ar dhochtúir leighis (speisialtóir cuí nó do dhochtúir teaghlaigh) an fhoirm a chuireann Seirbhís Liachta na Parlaiminte ar fáil a chomhlánú. Is féidir leat cárta míchumais náisiúnta a sholáthar freisin mar chruthúnas chun tacú le d’iarratas.  Ba cheart an fhaisnéis sin a bheith réidh ar gearrfhógra ionas go mbeidh an tSeirbhís Liachta in ann í a phróiseáil tar éis na trialach ceisteanna ilrogha ar ríomhaire. Tabhair do d’aire nach ionann an próiseas seo agus an mheastóireacht ar d’iarratas ar fhreastal réasúnta atá leagtha amach thuas.

(2) Earcaíocht

Nuair a bheidh an liosta de 20 iarrthóir oiriúnach tugtha chun críche, scaipfear a CVanna ar sheirbhísí acmhainní daonna uile na nArd-Stiúrthóireachtaí. As measc na n-iarrthóirí sin, earcófar suas le seisear faoi PAP, agus d’fhéadfadh na hArd-Stiúrthóireachtaí na hiarrthóirí eile a mheas lena n-earcú mar ghníomhairí ar conradh, lasmuigh de chreat PAP.

Má mheasann Ard-Stiúrthóireacht go bhfuil do phróifíl spéisiúil, féadfaidh siad cuireadh chun agallaimh a thabhairt duit. 

Tá sé tábhachtach a thabhairt do d’aire nach bhfuil aon cheart earcaíochta ag baint le háit a fháil ar an liosta ná le pas a fháil sa triail roghnúcháin. Féadfaidh na seirbhísí earcaíochta tagairt don  liosta nuair a bheidh poist ar conradh ar fáil trí chuireadh a thabhairt d’iarrthóirí a bhfuil a bpróifíl ag teacht le riachtanais phoist d’agallamh. Is é is aidhm don phróiseas seo deiseanna a chruthú laistigh agus lasmuigh de chreat PAP.

Conas iarratas a dhéanamh?

Cuir iarratas isteach tríd an ardán Apply4EP faoin spriocdháta, an 18 Márta 2024 ar 17:00 (Am na Bruiséile/Am Lucsamburg).

Ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá i gceangal leis an bhfógra seo a léamh go cúramach sula gcríochnóidh tú d’iarratas.

(1) Ní mór duit an fhoirm iarratais a chomhlánú agus na doiciméid tacaíochta ábhartha seo a leanas a sholáthar ar an ardán Apply4EP:

-        Do CV;

-        Dioplóma(í) a chruthaíonn do leibhéal oideachais;

-        Cruthúnas ar thaithí oibre roimhe seo (má tá aon taithí agat);

Ná déan dearmad freisin cliceáil, más ábhartha, ar an ticbhosca ar Apply4EP ina luaitear go bhfuil freastal réasúnta ag teastáil uait le haghaidh tástála. 

(2) Ní mór duit an fhoirm maidir le freastal réasúnta (a bhfuil leagan folamh di i gceangal leis an bhfógra faoi ‘Iarscríbhinn I’) a chur chuig an tseirbhís liachta ag an seoladh seo a leanas faoin spriocdháta chun iarratas a dhéanamh:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Cuir na doiciméid leighis chuí i gceangal le d’iarratas ar fhreastal réasúnta (teastais leighis, nótaí dochtúra, cruthúnas ar shocruithe réasúnta roimhe seo, amhail aon fhreastal le haghaidh scrúdaithe a deonaíodh cheana le linn do chuid oideachais, etc.) faoin spriocdháta chun iarratas a dhéanamh.

Bain úsáid as an bhfoclaíocht seo a leanas i líne ábhair an ríomhphoist:

‘DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note’. 

Tabhair do d’aire go dtairgfear socruithe réasúnta san ionad oibre d’iarrthóirí a earcófar níos déanaí.