This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Yksikkö : 00-Euroopan parlamentti
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Opas hakijoille :
Liite 1: :

POSITIIVISEN ERITYISKOHTELUN OHJELMA 2024 

Jos sinulla on esteettömyyteen liittyviä ongelmia hakulomakkeen täyttämisessä Apply4EP-alustalla, ota viipymättä yhteyttä meihin Apply4EP-alustan kautta tai sähköpostitse

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Johdanto

Euroopan parlamentti käynnistää nyt jo kymmenentenä perättäisenä vuonna positiivisen erityiskohtelun ohjelman (2024). Tarkoituksena on antaa vammaisille henkilöille lisämahdollisuus päästä parlamentin palvelukseen sopimussuhteisina toimihenkilöinä. Aloite tarjoaa vammaisille hakijoille mahdollisuuden työskennellä EU:n ainoassa suorilla vaaleilla valitussa toimielimessä. Parlamentilla puolestaan on sen ansiosta käytössään monipuolinen lahjakkuusreservi ja päteviä hakijoita.

Menettelyssä laaditaan soveltuvien hakijoiden luettelo, johon otetaan 20 henkilöä. Pääsihteeristön pääosastot voivat myöhemmin ottaa kyseisiä henkilöitä palvelukseen tehtäväryhmien II, III tai IV sopimussuhteisina toimihenkilöinä (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artikla). Parlamentti ottaa ohjelman kautta vuosittain enintään kuusi tämän menettelyn läpäissyttä soveltuvaa hakijaa palvelukseen vuoden ajaksi (sopimus voidaan uusia). Jäljelle jääneet menettelyn läpäisseet hakijat otetaan varallaololuetteloon 18 kuukauden ajaksi, ja pääsihteeristön pääosastot voivat ottaa heitä palvelukseen positiivisen erityiskohtelun ohjelman ulkopuolella.

Edellytykset ohjelmaan osallistumiselle

Hakijan on hakuajan päättymispäivänä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

1)     hakijalla on vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia työkyvyttömyyskertoimia koskevan eurooppalaisen asteikon (European Physical and Mental Disability Rating Scale) mukaisesti

2)     hakijalla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeudet

3)     hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

4)     hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset

5)     hakijalla on vähintään C1-tason kielitaito (perusteellinen kielitaito) jossakin EU:n 24 virallisesta kielestä (kieli 1) ja hakijalla on vähintään B2-tason kielitaito (tyydyttävä kielitaito) jossakin muussa EU:n virallisessa kielessä kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

Euroopan unionin viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Monivalintakoe suoritetaan kielellä 1. Palvelukseen ottavat yksiköt testaavat kielen 2 taidon haastatteluvaiheessa, jos hakija otetaan varallaololuetteloon ja hänet kutsutaan pääosaston haastatteluun.

Hakemalla tähän ohjelmaan hakija vahvistaa täyttävänsä edellä a kohdan 1 alakohdassa esitetyn edellytyksen. Väärien tietojen antaminen tästä edellytyksestä johtaa hakemuksen välittömään hylkäämiseen ja hakijan sulkemiseen pois ohjelmasta.

b) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

tehtäväryhmiä II (toimisto- ja sihteeritehtävät) ja III (avustajan tehtävät) varten:

         keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai

         keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus

         tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

tehtäväryhmää IV (hallinnolliset tehtävät) varten:

         vähintään kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus

         tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Tutkintotodistuksen on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, esimerkiksi opetushallituksen, tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä todistus tutkintotodistustensa vastaavuudesta EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta on saatavilla ENIC-NARIC-verkostojen sivustolta (https://www.enic-naric.net).

Valintalautakunta ottaa huomioon erilaisten koulutusjärjestelmien väliset erot. Esimerkkejä vähimmäispätevyysvaatimuksista on saatavilla hakijoille tarkoitetun oppaan liitteenä olevasta taulukosta.

c) Työkokemus

Ohjelmaan voivat osallistua ainoastaan henkilöt, jotka eivät ole koskaan aiemmin työskennelleet EU:n toimielimissä, elimissä ja laitoksissa (tämän ohjelman yhteydessä EU:ssa suoritettuja harjoittelujaksoja tai väliaikaisia työsopimuksia ei katsota aiemmaksi työskentelyksi EU:n toimielimissä).

Valinta- ja palvelukseenottomenettely

1) Valintamenettely

Euroopan parlamentti kutsuu hakijat tietokoneella tehtävään monivalintakokeeseen, jossa on enintään 30 kysymystä, joiden avulla arvioidaan EU-asioiden tuntemusta, kielellistä päättelykykyä ja tilanteenarviointikykyä.

Jos hakija tarvitsee kohtuullisia mukautuksia, niitä voi pyytää asiaa koskevalla lomakkeella. Kyseiseen lomakkeeseen on liitettävä kansallisen viranomaisen tai lääkärin äskettäin antama todistus. Siitä olisi käytävä ilmi hakijan saama diagnoosi tai siinä olisi selvästi selostettava tai vahvistettava hakijan kansallisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tunnustettu tilanne tai sairaus. Tapauksen mukaan siitä olisi käytävä ilmi hakijan (ruumiillisen tai henkisen) vamman haitta-aste. Täytetty lomake ja kaikki asiakirjatodisteet on lähetettävä sähköpostitse Euroopan parlamentin työterveysyksikköön hakuajan päättymispäivään mennessä (lisätietoja ohjelmaa koskevan oppaan Hakumenettely-osuudessa). Näitä tietoja ei pidä lähettää kykyjenvalinta- ja -etsintäyksikköön.

Euroopan parlamentti käyttää verkossa tehtävien kokeiden järjestämiseen ulkopuolista palveluntarjoajaa nimeltä TestWe. TestWe:n ohjelmisto ei ole tällä hetkellä digitaalisesti saatavilla. Jos kokeen aikana ilmenee ongelmia, hakijan on otettava puhelimitse yhteyttä palveluntarjoajan neuvontapalveluun. Jos hakijalla on erityisiä tarpeita (esim. näkö- tai kuulovamma, puheen ja/tai kielen häiriö), vaihtoehtoisia järjestelyjä voidaan tehdä sen jälkeen, kun parlamentin työterveysyksikkö on hyväksynyt hakijan pyynnön. Menettelyn läpäisseistä hakijoista (jotka ovat saaneet monivalintakokeesta vähimmäispistemäärän eli 50 prosenttia pisteistä ja jotka kuuluvat 20 parhaan hakijan joukkoon) laaditaan alustava varallaololuettelo. Luetteloon otetaan myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä. Valintalautakunta arvioi sen jälkeen hakijat varmistaakseen, että he täyttävät edellä b ja c kohdassa esitetyt edellytykset menettelyyn osallistumiselle

Valintalautakunta arvioi kunkin hakijan hakemusasiakirjat monivalintakokeessa saadun pistemäärän mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Se lopettaa arviointiprosessin, kun enimmäismäärä soveltuvia hakijoita tulee täyteen. Valintalautakunta ottaa luetteloon myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

Tässä vaiheessa hakijan on osallistuttava vammaisaseman toteamista koskevaan parlamentin prosessiin. Vammaisaseman vahvistamiseksi hakijoiden on pyydettävä lääkäriä (joko asiaankuuluva erikoislääkäri tai yleislääkäri) täyttämään parlamentin työterveysyksikön lomake. Hakija voi käyttää myös kansallista vammaiskorttia todisteena hakemuksen tueksi. Tämän tiedon olisi oltava valmiina lyhyellä varoitusajalla, jotta työterveysyksikkö voi käsitellä sen monivalintakokeen jälkeen. Huom. Tämä prosessi on eri kuin edellä mainittu kohtuullisten mukautusten arviointiin käytettävä prosessi.

2) Palvelukseen ottaminen

Kun 20 soveltuvan hakijan luettelo on saatu valmiiksi, hakijoiden ansioluettelot toimitetaan kaikkien pääosastojen henkilöstöresurssiyksiköille. Näistä hakijoista enintään kuusi otetaan palvelukseen ohjelman puitteissa. Jäljelle jäävät hakijat voivat tulla otetuksi huomioon ohjelman ulkopuolella, kun pääosastot ottavat sopimussuhteisia toimihenkilöitä palvelukseen.

Jos jokin pääosasto kiinnostuu hakijan profiilista, hakija voi saada kutsun haastatteluun. 

On tärkeää pitää mielessä, että varallaololuetteloon ottaminen tai kokeen läpäiseminen ei anna hakijalle oikeutta tulla otetuksi palvelukseen. Palvelukseen ottamisesta vastaavat yksiköt voivat käyttää luetteloa, kun sopimussuhteisia tehtäviä tulee avoimeksi, ja kutsua haastatteluun hakijoita, joiden profiili vastaa työn vaatimuksia. Tässä prosessissa pyritään luomaan työmahdollisuuksia sekä ohjelman puitteissa että sen ulkopuolella.

Hakumenettely

Hae ohjelmaan Apply4EP-alustan kautta 18. maaliskuuta 2024 klo 17.00 (Brysselin/Luxemburgin aikaa) mennessä.

Lue huolellisesti tähän ilmoitukseen liitetty opas hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä.

1) Täytä hakulomake ja toimita seuraavat asiaankuuluvat asiakirjatodisteet Apply4EP-alustan kautta:

         ansioluettelo

         koulutustason osoittavat tutkintotodistukset

         todisteet (mahdollisesta) aiemmasta työkokemuksesta

Jos tarvitset kohtuullisia mukautuksia kokeessa, muista rastittaa asiaa koskeva valintaruutu Apply4EP-alustalla. 

2) Kohtuullisia mukautuksia koskeva lomake (ilmoituksen liitteessä I oleva lomake) on lähetettävä sähköpostitse hakuajan päättymispäivään mennessä työterveysyksikölle osoitteeseen

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Liitä mukaan asiaankuuluvat lääketieteelliset asiakirjat kohtuullisia mukautuksia koskevan pyynnön tueksi (lääkärintodistukset, lääkärinlausunnot, todistus opinnoissa sovellettavista erityisjärjestelyistä, kuten mahdolliset koetilanteissa aiemmin myönnetyt erityisjärjestelyt jne.).

Merkitse sähköpostin asiakenttään:

”DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note”. 

Palvelukseen otetuille henkilöille tarjotaan työympäristöön liittyviä kohtuullisia mukautuksia. Niitä koskevat asiat käsitellään myöhemmin.