This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Teenistus : 00-Euroopa Parlament
Viide : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Juhend kandidaatidele :
1. lisa: :

POSITIIVSETE MEETMETE PROGRAMM 2024 

Kui teil tekib rakenduses Apply4EP kandideerimisvormi täitmisel probleeme juurdepääsuga, võtke palun meiega viivitamata ühendust rakenduse Apply4EP või e-postkasti

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu kaudu. 

Sissejuhatus

Euroopa Parlament käivitab kümnendat aastat järjest positiivsete meetmete programmi (PMP) (2024. aasta programm), mis on lisavõimalus, et hõlbustada puudega inimeste töölevõtmist lepinguliste töötajatena. See algatus annab puudega kandidaatidele võimaluse töötada ELi ainsas otse valitud institutsioonis ja parlamendile võimaluse tagada pädevate kandidaatide ligimeelitamise teel mitmekesine talendireserv.

PMP menetluse tulemusena koostatakse reservnimekiri, kuhu kantakse 20 sobivat kandidaati, kelle sekretariaadi peadirektoraadid võivad võtta tööle II, III või IV tegevusüksuse lepingulise töötajana (Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b alusel). Programmi kaudu võtab parlament igal aastal üheaastase lepinguga (mida võib pikendada) tööle kuni kuus edukat kandidaati. Ülejäänud edukad kandidaadid lisatakse 18 kuuks reservnimekirja, kust parlamendi peadirektoraadid võivad neid tööle võtta väljaspool PMP raamistikku.

Nõuetele vastavuse tingimused

Kandideerimisavalduse esitamise tähtajal peate vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

1)  teil on puue, mis põhjustab kahjustusi 20% ulatuses või rohkem, lähtudes Euroopa füüsiliste ja vaimsete puuete raskusastme määramise hindamistabelist;

2)     olete ELi liikmesriigi täieõiguslik kodanik;

3)     olete täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused;

4)     teil on tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused;

5)   valdate ühte ELi 24 ametlikust keelest vähemalt C1-tasemel (põhjalik tundmine) (1. keel); valdate veel ühte ELi keelt vähemalt B2-tasemel (rahuldav oskus) (2. keel) vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendile.

Euroopa Liidu ametlikud keeled on bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Valikvastustega testi teete 1. keeles. Teie 2. keele oskust testivad töölevõtvad teenistused vestluse etapis, juhul kui teie nimi kanti reservnimekirja ja peadirektoraat kutsub teid vestlusele.

Programmi raames kandideerimisega kinnitate, et vastate eespool nimetatud punkti a tingimusele 1. Kui esitate selle nõuetele vastavuse tingimusega seoses valeandmeid, tühistatakse teie kandideerimisavaldus viivitamata ja teid arvatakse programmist välja.

b) Kvalifikatsioon

Lisaks peab teil olema:

II tegevusüksuse (kantselei- ja sekretäritöö) ja III tegevusüksuse (assistendid) puhul:

-        diplomiga tõendatud kõrgharidus või

-  diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab jätkata õpinguid kõrgharidust andvas õppeasutuses, ning vähemalt kolmeaastane asjakohane töökogemus

-        või kui see on teenistuse huvides põhjendatud, erialane koolitus või töökogemus samaväärsel tasemel;

IV tegevusüksuse (administraatorid) puhul:

-        haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele

-        või kui see on teenistuse huvides põhjendatud, erialane koolitus samaväärsel tasemel.

Olenemata sellest, kas diplom on väljastatud ELi liikmesriigis või kolmandas riigis, peab seda tunnustama ELi liikmesriigi ametlik asutus, näiteks haridusministeerium.

Kui teil on diplom, mis on välja antud kolmandas riigis, peate esitama tõendi diplomi samaväärsuse kohta ELis välja antud diplomitega. Lisateavet kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net).

Valikukomisjon võtab haridussüsteemide erinevusi arvesse. Kandidaatidele mõeldud juhendist leiate tabeli näidetega nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta.

c) Töökogemus

Programmis saavad osaleda ainult inimesed, kes ei ole varem ELi institutsioonis, asutuses või organis töötanud (antud programmi puhul ei arvestata ELi praktikat ja vahelepinguid varasema ELi institutsioonis töötamise kogemusena).

Valiku- ja töölevõtuprotsess

1) Valikuprotsess

Euroopa Parlament kutsub teid tegema arvutipõhist valikvastustega testi, mis sisaldab kuni 30 küsimust, mis on seotud järgmiste valdkondadega: teadmised ELi kohta, verbaalne mõtlemine ja olukorra lahendamine.

Kui vajate testi ajal mõistlikke abinõusid, esitage ettenähtud vormi kasutades taotlus. Taotlusvormile tuleb lisada teie riigi ametiasutuse väljastatud hiljutine tõend või teie hiljutine tervisetõend. Sellel peab olema märgitud teie diagnoos ja selgitus või kinnitus teie olukorra või haigusseisundi kohta, mida on teie riigi tervishoiusüsteemis tunnustatud. Kui teil on puue, peab tõendil olema märgitud ka teie (füüsilise või vaimse) puude protsentuaalne osakaal. Täidetud vorm ja kõik tõendavad dokumendid tuleb saata kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks e-posti teel Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistusele (lisateavet leiate PMP juhendi osas „Kuidas kandideerida“). Palume mitte saata seda teavet personalivaliku ja töövõimaluste tutvustamise üksusele.

Euroopa Parlament teeb veebipõhiste testide läbiviimisel koostööd teenuseosutajaga (TestWe). Kahjuks ei ole TestWe digitaalselt kättesaadav. Kui testimise ajal tekib probleem, helistage teenuseosutaja abitelefonile. Kui teil on erivajadused (nt nägemis- või kuulmiskahjustus või kõne- ja/või keelehäire) ja meditsiiniteenistus on teie taotluse kinnitanud, luuakse teile alternatiivne võimalus. Edukad kandidaadid (kes saavutasid valikvastustega testis vähemalt minimaalse nõutava punktisumma (50%) ja kes kuuluvad punktisumma arvestuses 20 parima kandidaadi hulka) kantakse esialgsesse reservnimekirja; sellesse nimekirja kantakse ka kõik võrdse punktiarvuga viimast kohta jagavad kandidaadid. Nimekirja kantud kandidaate hindab seejärel valikukomisjon, et tagada nende vastavus eespool nimetatud nõuetele vastavuse tingimustele b ja c.

Valikukomisjon hindab kandidaatide kandideerimisdokumente valikvastustega testis saadud punktide arvu kahanevas järjestuses ja lõpetab hindamise, kui sobivate kandidaatide maksimumarv on saavutatud. Valikukomisjon kannab nimekirja kõik kandidaadid, kes kvalifitseeruvad võrdväärselt nimekirja viimasele kohale.

Selles etapis peate läbima ka Euroopa Parlamendi puude tunnustamise protsessi. Puude tõendamiseks peab teie arst (asjakohane spetsialist või perearst) täitma parlamendi meditsiiniteenistuse antud vormi. Võite oma taotluse toetuseks esitada tõendina ka riikliku puudega isiku kaardi. Peaksite olema valmis esitama kõnealuse teabe lühikese etteteatamisega, et meditsiiniteenistus saaks selle pärast valikuvastustega testi läbi vaadata. Juhime tähelepanu sellele, et see on teistsugune protsess kui eespool kirjeldatud mõistlike abinõude taotluse hindamine.

2) Töölevõtmine

Kui 20 sobiva kandidaadiga nimekiri on valmis, edastatakse nende elulookirjeldused kõigi peadirektoraatide personaliteenistustele. Nendest kandidaatidest võetakse kuni kuus tööle PMP raames; peadirektoraadid võivad kaaluda ülejäänud kandidaatide töölevõtmist lepinguliste töötajatena väljaspool PMP raamistikku.

Kui teie profiil äratab peadirektoraadi huvi, võidakse teid kutsuda vestlusele. 

Oluline on märkida, et reservnimekirja kandmine või valikutesti läbimine ei anna õigust töölevõtmisele. Töölevõtvad teenistused võivad kasutada nimekirja lepinguliste ametikohtade täitmiseks ja kutsuda vestlusele kandidaate, kelle profiil vastab ametikoha nõuetele. Selle protsessi eesmärk on luua võimalusi nii PMP raamistikus kui ka väljaspool seda.

Kuidas kandideerida?

Palun esitage kandideerimisavaldus Apply4EP platvormi kaudu hiljemalt 18. märtsil 2024 kell 17.00 (Brüsseli/Luxembourgi aja järgi).

Enne kandideerimisavalduse täitmist palun lugege tähelepanelikult kandidaatidele mõeldud juhendit, mis on käesolevale teatele lisatud.

1) Täitke Apply4EP platvormi kaudu kandideerimisvorm ja esitage järgmised tõendavad dokumendid:

-        ̶elulookirjeldus (CV);

-        haridustaset tõendavad diplomid;

-        varasemat töökogemust tõendavad dokumendid (kui olete varem töötanud).

Ärge unustage klõpsata ka vastaval Apply4EP märkeruudul, kui vajate testi tegemiseks mõistlikke abinõusid. 

2) Mõistlike abinõude vorm (blankett on esitatud teate I lisas) tuleb saata kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks e-posti teel meditsiiniteenistusele:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Palun lisage kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks oma mõistlike abinõude taotluse tõendamiseks asjakohased meditsiinidokumendid (arstitõendid, arsti märkmed, tõendid varasemate mõistlike abinõude kohta, näiteks varem hariduse omandamise ajal eksamite tegemisel tarvitusele võetud abinõud jne).

Kasutage e-kirja teemareal järgmist sõnastust:

„DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note“. 

Juhime tähelepanu sellele, et töölevõetud kandidaatidele pakutakse hiljem mõistlikke abinõusid ka töökeskkonnas.