This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Τέλος δημοσίευσης στον εξωτερικό ιστότοπο : 18/03/2024 17:00
Υπηρεσία : 00-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Οδηγός προς τους υποψηφίους :
Συνημμένο 1: :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2024 

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα προσβασιμότητας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας στην πλατφόρμα Apply4EP, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως είτε μέσω της Apply4EP είτε μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής μας θυρίδας

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Εισαγωγή

Για 10η συνεχή χρονιά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκαινιάζει το πρόγραμμα θετικής δράσης (PAP) (έκδοση 2024), ένα πρόσθετο μέσο που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία ως συμβασιούχων υπαλλήλων. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει σε υποψήφιους/υποψήφιες με αναπηρία την ευκαιρία να εργαστούν για το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ και επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει μια ποικιλόμορφη δεξαμενή ταλέντων προσελκύοντας ικανούς υποψήφιους/ικανές υποψήφιες.

Η διαδικασία PAP συνίσταται στην κατάρτιση εφεδρικού καταλόγου 20 κατάλληλων υποψηφίων οι οποίοι / οι οποίες ενδέχεται να προσληφθούν από τις Γενικές Διευθύνσεις της Γραμματείας (ΓΔ) ως συμβασιούχοι υπάλληλοι (με βάση το άρθρο 3β του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις ομάδες καθηκόντων II, III ή IV. Μέσω αυτού του προγράμματος, το Κοινοβούλιο προσλαμβάνει ετησίως έως και έξι επιτυχόντες υποψηφίους / επιτυχούσες υποψήφιες με μονοετείς συμβάσεις (με δυνατότητα ανανέωσης). Οι υπόλοιποι επιτυχόντες υποψήφιοι/υπόλοιπες επιτυχούσες υποψήφιες θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο για περίοδο 18 μηνών, με δυνατότητα πρόσληψης από τις ΓΔ του Κοινοβουλίου, εκτός του πλαισίου του PAP.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Γενικά κριτήρια:

(1)   να έχετε πάθηση που προκαλεί αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 20 % σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή κλίμακα αξιολόγησης της σωματικής και ψυχικής αναπηρίας·

(2)   να απολαύετε των πολιτικών σας δικαιωμάτων ως υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ·

(3)   να είστε τακτοποιημένοι στρατολογικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί στρατολογίας·

(4)   να παρέχετε τα αναγκαία για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων σας εχέγγυα ήθους·

(5)   να αποδείξετε τουλάχιστον ικανότητα επιπέδου C1 («άριστη γνώση») σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (γλώσσα 1)· Να αποδείξετε τουλάχιστον ικανότητα επιπέδου Β2 («ικανοποιητική γνώση») σε άλλη γλώσσα της ΕΕ (γλώσσα 2) με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εξής: αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική.

Θα υποβληθείτε στη δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (MCQ) στη γλώσσα 1. Οι υπηρεσίες πρόσληψης θα εξετάσουν τις γνώσεις σας στη δεύτερη γλώσσα στο στάδιο της συνέντευξης, εάν το όνομά σας έχει συμπεριληφθεί στον εφεδρικό κατάλογο και έχετε προσκληθεί σε συνέντευξη από ΓΔ.

Με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το παρόν πρόγραμμα, δηλώνετε ρητά ότι πληροίτε το ανωτέρω κριτήριο (α) (1). Η παροχή ψευδών πληροφοριών σχετικά με αυτό το κριτήριο επιλεξιμότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση της αίτησής σας και τον αποκλεισμό σας από το πρόγραμμα.

β) Προσόντα

Πρέπει επίσης να έχετε ολοκληρώσει:

Για τις ομάδες καθηκόντων II (καθήκοντα γραφείου και γραμματείας) και III (βοηθοί):

-        τριτοβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα· ή

-        δευτεροβάθμια εκπαίδευση που πιστοποιείται με δίπλωμα, το οποίο δίδει δικαίωμα εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών·

-        ή, όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ή επαγγελματική πείρα ισοδύναμου επιπέδου.

Για την ομάδα καθηκόντων IV (διοικητικοί υπάλληλοι):

-        εκπαίδευση που αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες με δίπλωμα· 

-        ή όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου.

Τα διπλώματα, είτε εκδίδονται σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, πρέπει να αναγνωρίζονται από επίσημο φορέα κράτους μέλους της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το Υπουργείο Παιδείας.

Εάν είστε κάτοχοι διπλωμάτων που έχουν εκδοθεί σε τρίτη χώρα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση υποψηφιότητάς σας απόδειξη ισοτιμίας στην ΕΕ για τα διπλώματα αυτά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε τρίτες χώρες βρίσκονται στα δίκτυα ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη τις διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ο πίνακας του οδηγού για υποψήφιους/υποψήφιες παρέχει παραδείγματα των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων.

γ) Επαγγελματική πείρα

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό μόνο σε άτομα που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν για θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ (για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στην ΕΕ και οι προσωρινές συμβάσεις δεν υπολογίζονται ως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε θεσμικό όργανο της ΕΕ).

Διαδικασία επιλογής και πρόσληψης

(1) Διαδικασία επιλογής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (MCQ) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, η οποία θα αποτελείται από 30 ερωτήσεις κατ’ ανώτατο όριο σχετικά με τα ακόλουθα πεδία: Γνώσεις σχετικά με την ΕΕ, κατανόηση κειμένου και εκτίμηση καταστάσεων.

Εάν χρειάζεστε εύλογες προσαρμογές κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που έχετε στη διάθεσή σας. Στο έντυπο της αίτησης πρέπει να επισυνάψετε πρόσφατο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδώσει η εθνική σας αρχή ή πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να περιέχει τη διάγνωση που σας αφορά και να εξηγεί ή να επιβεβαιώνει με σαφήνεια την κατάσταση ή την πάθησή σας, όπως αναγνωρίζεται από το εθνικό σας σύστημα υγείας. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσοστό της (σωματικής ή διανοητικής) αναπηρίας σας. Το συμπληρωμένο έντυπο και όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Ιατρική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας (για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ενότητα «Πώς να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας» του οδηγού PAP). Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να αποστέλλονται στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων και Ανάπτυξης Επαφών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται με πάροχο υπηρεσιών (TestWe) για τη διεξαγωγή των διαδικτυακών δοκιμασιών. Επισημαίνεται ότι δυστυχώς το TestWe δεν είναι ψηφιακά προσβάσιμο. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας του παρόχου υπηρεσιών. Εναλλακτικές διευθετήσεις θα γίνουν εάν έχετε ειδικές ανάγκες (π.χ. αν έχετε προβλήματα όρασης ή ακοής ή διαταραχή ομιλίας και/ή γλώσσας), αφού η Ιατρική Υπηρεσία εγκρίνει το αίτημά σας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι/επιτυχούσες υποψήφιες (όσοι/όσες έχουν συγκεντρώσει τη βάση του 50 % στη δοκιμασία MCQ και των οποίων η βαθμολογία τους/τις κατατάσσει στους/στις 20 κορυφαίους υποψήφιους / κορυφαίες υποψήφιες) θα συγκροτήσουν τον αρχικό εφεδρικό κατάλογο· ο κατάλογος αυτός θα περιλαμβάνει επίσης όλους τους υποψήφιους/όλες τις υποψήφιες που ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση. Στη συνέχεια, η επιτροπή επιλογής θα αξιολογήσει τους/τις εν λόγω υποψήφιους/υποψήφιες για να βεβαιωθεί ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας β) και γ).

Η επιτροπή επιλογής θα αξιολογήσει τον φάκελο υποψηφιότητας κάθε υποψήφιου/υποψήφιας κατά φθίνουσα σειρά των μονάδων που συγκεντρώθηκαν στη δοκιμασία MCQ. Η επιτροπή επιλογής θα διακόψει τη διαδικασία αξιολόγησης μόλις επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. Η επιτροπή επιλογής θα καταχωρήσει στον κατάλογο όλους τους υποψήφιους / όλες τις υποψήφιες που ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση.

Στο στάδιο αυτό, θα κληθείτε επίσης να υποβληθείτε στη διαδικασία αναγνώρισης αναπηρίας του Κοινοβουλίου. Για να πιστοποιηθεί η αναπηρία σας, πρέπει να διαθέτετε γιατρό (είτε κατάλληλο ειδικό είτε τον γενικό γιατρό σας) ο οποίος θα συμπληρώσει το έντυπο που παρέχεται από την Ιατρική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Μπορείτε επίσης να προσκομίσετε εθνική κάρτα αναπηρίας ως απόδειξη για την υποστήριξη της αίτησής σας. Θα πρέπει να παράσχετε σύντομα τις πληροφορίες αυτές, ώστε η Ιατρική Υπηρεσία να τις επεξεργαστεί μετά τη δοκιμασία MCQ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή διαφέρει από την αξιολόγηση του αιτήματός σας για εύλογες προσαρμογές που περιγράφεται ανωτέρω.

(2) Πρόσληψη

Μόλις οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των 20 κατάλληλων υποψηφίων, τα βιογραφικά τους σημειώματα θα διανεμηθούν σε όλες τις υπηρεσίες ανθρώπινων πόρων των ΓΔ. Από τον κατάλογο αυτόν, θα προσληφθεί μέγιστος αριθμός έξι υποψηφίων στο πλαίσιο του PAP, ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι / υπόλοιπες υποψήφιες ενδέχεται να ληφθούν υπόψη για πρόσληψη από τις ΓΔ ως συμβασιούχοι υπάλληλοι, εκτός του πλαισίου του PAP.

Εάν μια ΓΔ κρίνει το προφίλ σας ενδιαφέρον, ενδέχεται να σας προσκαλέσει σε συνέντευξη. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εγγραφή στον εφεδρικό κατάλογο ή η επιτυχής συμμετοχή στη δοκιμασία επιλογής δεν συνιστά δικαίωμα πρόσληψης. Οι υπηρεσίες πρόσληψης μπορούν να ανατρέχουν στον κατάλογο όταν πρέπει να καλυφθούν θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, προσκαλώντας σε συνέντευξη υποψήφιους/υποψήφιες των οποίων τα προφίλ είναι συμβατά με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών τόσο εντός όσο και εκτός του πλαισίου του PAP.

Πώς να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας

Παρακαλείστε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας Apply4EP έως τη λήξη της προθεσμίας στις 5.00 μ.μ. την 18η Μαρτίου 2024 (ώρα Βρυξελλών/Λουξεμβούργου).

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό για υποψηφίους/ υποψήφιες που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη προτού συμπληρώσετε την αίτησή σας.

(1) Πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας και να προσκομίσετε τα ακόλουθα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα μέσω της πλατφόρμας Apply4EP:

-        Το βιογραφικό σας σημείωμα·

-        Δίπλωμα/διπλώματα που αποδεικνύουν το επίπεδο εκπαίδευσής σας·

-        Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής πείρας (εάν διαθέτετε)·

Υπενθυμίζεται επίσης ότι πρέπει να επιλέξετε, κατά περίπτωση, το σχετικό τετραγωνίδιο στο Apply4EP, δηλώνοντας ότι χρειάζεστε εύλογες προσαρμογές για τη δοκιμασία. 

(2) Πρέπει να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο αίτησης για εύλογες προσαρμογές (η κενή έκδοση του οποίου επισυνάπτεται στην προκήρυξη στο «Παράρτημα Ι») εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας στην ακόλουθη διεύθυνση:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Παρακαλείστε να επισυνάψετε τα κατάλληλα ιατρικά έγγραφα για την υποστήριξη του αιτήματός σας για εύλογες προσαρμογές (ιατρικά πιστοποιητικά, ιατρικές σημειώσεις, αποδείξεις για προηγούμενες εύλογες προσαρμογές, όπως εύλογες προσαρμογές σε εξετάσεις που σας είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας κ.λπ.) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διατύπωση στη γραμμή του θέματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

«DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note». 

Επισημαίνεται ότι θα προσφερθούν σε μεταγενέστερο στάδιο εύλογες προσαρμογές για τον χώρο εργασίας στους υποψήφιους που θα προσληφθούν.