This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Publication end on external website : 18/03/2024 17:00
Enhed : 00-Europa-Parlamentet
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Vejledning til ansøgere :
Bilag 1: :

PROGRAMMET FOR POSITIV SÆRBEHANDLING 2024 

Hvis du støder på problemer med at få adgang, mens du udfylder ansøgningsformularen på Apply4EP, bedes du kontakte os straks via Apply4EP eller vores e-mailadresse:

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Indledning

For tiende år i træk har Europa-Parlamentet lanceret programmet for positiv særbehandling (PAP) (2024-udgaven), som har til formål at gøre det lettere for personer med handicap at få ansættelse som kontraktansatte. Dette initiativ giver ansøgere med handicap mulighed for at arbejde for EU's eneste direkte valgte institution, og det giver Parlamentet mulighed for at sikre en mangfoldig talentpulje ved at tiltrække kompetente ansøgere.

Proceduren består i at opstille en puljeliste med 20 egnede ansøgere til potentiel ansættelse som kontraktansatte (på grundlag af artikel 3b i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union) i ansættelsesgruppe II, III eller IV af sekretariatets generaldirektorater. Gennem dette program rekrutterer Parlamentet årligt op til seks udvalgte ansøgere på etårige kontrakter (med mulighed for forlængelse). De resterende udvalgte ansøgere vil blive opført på en puljeliste for en periode på 18 måneder med mulighed for at blive ansat af Parlamentets generaldirektorater uden for PAP.

Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgeren opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser

1)     Ansøgeren lider af et handicap, der forårsager funktionsnedsættelse på 20 % eller derover som målt ved den europæiske skala for fysiske og mentale handicap.

2)     Ansøgeren er i besiddelse af samtlige borgerrettigheder i en EU-medlemsstat.

3)     Ansøgeren har opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt.

4)     Ansøgeren opfylder de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

5)     Ansøgeren har "indgående kendskab" (mindst niveau C1) til et af de 24 officielle EU-sprog (sprog 1) og "tilfredsstillende kendskab" (mindst niveau B2) til et andet officielt EU-sprog (sprog 2) som anført i Europarådets fælles europæiske referenceramme for sprog.

Den Europæiske Unions officielle sprog er: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Prøven med multiple choice-spørgsmål aflægges på dit sprog 1. De ansættende tjenestegrene afprøver dit kendskab til det andet sprog i interviewfasen, hvis dit navn er opført på puljelisten, og du inviteres til en samtale med et generaldirektorat.

Ved at ansøge om dette program erklærer du specifikt, at du opfylder betingelsen anført under litra a), nr. 1), ovenfor. Hvis du afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med denne adgangsbetingelse, vil det føre til øjeblikkelig annullering af din ansøgning og din udelukkelse fra programmet.

b) Kvalifikationer

Ansøgeren skal også have:

For ansættelsesgruppe II (sekretær- og kontorpersonale) og III (assistenter):

-        en postgymnasial uddannelse dokumenteret ved et eksamensbevis eller

-        en gymnasial uddannelse dokumenteret ved et eksamensbevis, der giver adgang til postgymnasial uddannelse, efterfulgt af mindst tre års relevant erhvervserfaring

-        eller, hvis det kan begrundes som værende i tjenestens interesse, erhvervsuddannelse eller arbejdserfaring på tilsvarende niveau.

For ansættelsesgruppe IV (administratorer):

-        et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed med bevis for afsluttet uddannelse

-        eller erhvervsuddannelse på tilsvarende niveau, hvis det kan begrundes som værende i tjenestens interesse.

Eksamensbeviser, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, skal være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet.

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning dokumentation på EU-ækvivalens for deres eksamensbeviser. Se yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net).

Udvælgelsespanelet tager højde for forskelle mellem uddannelsessystemer. Vejledningen for ansøgere indeholder en tabel med eksempler på krævede minimumskvalifikationer.

c) Erhvervserfaring

Programmet er kun åbent for personer, der aldrig tidligere har arbejdet i en EU-institution, et EU-agentur eller et EU-organ (praktikophold og midlertidige kontrakter i en EU-institution udgør i forbindelse med dette program ikke tidligere arbejdserfaring i en EU-institution).

Udvælgelses- og rekrutteringsprocedure

1) Udvælgelsesprocedure

Europa-Parlamentet vil indbyde dig til at tage en computerbaseret multiple choice-prøve bestående af højst 30 spørgsmål, der vedrører følgende områder: kendskab til EU, verbalt ræsonnement og situationsbedømmelse.

Hvis du har brug for rimelige tilpasninger under prøven, kan du indsende en anmodning ved hjælp af vedlagte formular. Anmodningsformularen skal være vedlagt en attest af nyere dato fra din nationale myndighed eller en lægeerklæring af nyere dato. Den bør indeholde din personlige diagnose og klart forklare eller bekræfte din situation eller tilstand som anerkendt af dit nationale sundhedssystem. Hvis det er relevant, bør den indeholde din (fysiske eller mentale) invaliditetsgrad i procent. Den udfyldte formular og alle bilag sendes pr. e-mail til Europa-Parlamentets Lægetjeneste inden ansøgningsfristen (se afsnittet "Sådan ansøger du" i PAP-vejledningen for yderligere oplysninger). Du bør ikke sende disse oplysninger til Enheden for Udvælgelse af og Forbindelser med Talenter.

Europa-Parlamentet samarbejder med en tjenesteudbyder (TestWe) for at gennemføre onlineprøverne. Der gøres opmærksom på, at TestWe desværre ikke er digitalt tilgængelig. I tilfælde af et problem under prøven kan det være nødvendigt at kontakte tjenesteudbyderens hjælpelinje telefonisk. Der vil blive truffet alternative foranstaltninger, hvis du har specifikke behov (f.eks. hvis du har syns- eller hørenedsættelse eller en tale- og/eller sprogforstyrrelse), efter at Lægetjenesten har godkendt din anmodning. Beståede ansøgere (dem, der har opnået mindst 50 % ved multiple choice-prøven, og hvis resultat placerer dem blandt de 20 bedste ansøgere) udgør den første puljeliste. Hvis der til den sidste plads på listen er flere ansøgere med samme antal point, medtages alle disse ansøgere. Udvælgelsespanelet evaluerer derefter disse ansøgere for at sikre, at de opfylder adgangsbetingelserne under litra b) og c) ovenfor.

Udvælgelsespanelet vurderer hver ansøgers ansøgningsdossier i faldende orden efter det antal point, der er opnået ved multiple choice-prøven. Udvælgelsespanelet indstiller bedømmelsesprocessen, når det maksimale antal egnede ansøgere er nået. Udvælgelsespanelet medtager alle ansøgere med samme antal point til den sidste plads på listen.

På dette tidspunkt vil du også blive bedt om at gennemgå Parlamentets procedure for anerkendelse af handicap. For at dokumentere dit handicap skal du have en læge (enten en passende specialist eller din praktiserende læge) til at udfylde formularen fra Parlamentets lægetjeneste. Til støtte for din ansøgning kan du også fremvise et nationalt handicapkort som dokumentation. Disse oplysninger bør kunne være klar med kort varsel, således at Lægetjenesten kan behandle anmodningen efter multiple choice-prøven. Bemærk venligst, at denne procedure adskiller sig fra vurderingen af din anmodning om rimelige tilpasninger, der er beskrevet ovenfor.

2) Rekruttering

Når listen med 20 egnede ansøgere er færdigudarbejdet, vil deres CV'er blive rundsendt til alle generaldirektoraternes personaleafdelinger. Blandt disse ansøgere vil op til seks blive ansat i henhold til PAP, mens de resterende ansøgere kan komme i betragtning til ansættelse som kontraktansatte af generaldirektoraterne uden for PAP.

Hvis et generaldirektorat finder din profil interessant, kan de indkalde dig til samtale. 

Det er vigtigt at bemærke, at optagelse på puljelisten eller beståelse af udvælgelsesprøven ikke medfører nogen ret til ansættelse. Rekrutteringstjenesterne kan henvise til listen, når der opstår ledige kontraktstillinger, ved at indbyde ansøgere, hvis profiler er i overensstemmelse med jobkravene, til samtale. Denne proces har til formål at skabe muligheder både inden for og uden for PAP.

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger bedes indsendt via Apply4EP-platformen senest den 18. marts 2024 kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles/Luxembourg).

Læs omhyggeligt vejledningen for ansøgere, der er vedlagt som bilag til denne meddelelse, inden du udfylder din ansøgning.

1) Du skal udfylde ansøgningsskemaet og indsende følgende relevante dokumentation via Apply4EP-platformen:

-        Dit CV

-        Eksamensbeviser til dokumentation på uddannelsesniveau

-        Dokumentation for tidligere arbejdserfaring (hvis du har sådan erfaring)

Hvis du har brug for rimelig tilpasning i forbindelse med prøven, klik på afkrydsningsfeltet i Apply4EP. 

2) Du skal sende formularen om rimelige tilpasninger (en blank udgave heraf er vedlagt meddelelsen under "bilag I") inden ansøgningsfristen til lægetjenesten via e-mail til:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Vedlæg den relevante lægelige dokumentation til støtte for din anmodning om rimelige tilpasninger (lægeerklæringer, lægeattester, dokumentation for tidligere rimelige tilpasninger såsom tilpasninger, der tidligere er givet tilladelse til ved eksaminer i løbet af uddannelsen osv.) inden ansøgningsfristen.

Udfyld venligst e-mailens emnefelt med:

"DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note". 

Antagne ansøgere vil blive tilbudt rimelig tilpasning af arbejdsforholdene på et senere tidspunkt i ansættelsesforløbet.