This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024

Край на публикуването на външен уебсайт : 18/03/2024 17:00
Отдел : 00-Европейски парламент
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2024
Ръководство на вниманието на кандидатите :
Приложение 1: :

ПРОГРАМА ЗА ПОЗИТИВНИ МЕРКИ ЗА 2024 г. 

Ако при попълването на формуляра за кандидатстване на платформата Apply4EP срещнете проблеми с достъпността, моля, свържете се с нас незабавно чрез Apply4EP или служебната ни пощенска кутия

PERS-APPLY4EPContacts@europarl.europa.eu. 

Въведение

За десета поредна година Европейският парламент обявява програмата за позитивни мерки (Positive Action Programme, издание за 2024 г.), която улеснява допълнително наемането на лица с увреждания като договорно наети служители. Тази инициатива предоставя на кандидати с увреждания възможността да работят за единствената пряко избирана институция на ЕС и позволява на Парламента да създаде разнообразен резерв от таланти чрез привличане на компетентни кандидати.

Процедурата се състои в изготвяне на списък, съдържащ имената на 20 подходящи кандидати за потенциално наемане на работа от генералните дирекции на Секретариата като договорно наети служители (въз основа на член 3б от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз) във функционална група II, III или IV. В рамките на тази програма Парламентът наема всяка година максимално шестима успешно издържали изпит кандидати, с които сключва договори за работа със срок от една година (с възможност за подновяване). Останалите одобрени кандидати ще бъдат включени в списък, чиято валидност е 18 месеца, с възможност за наемане от генералните дирекции на Парламента извън рамката на програмата за позитивни мерки.

Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатури трябва да отговаряте на следните условия:

а) Общи условия

(1)   имате увреждане, причиняващо ограничение на възможностите от 20% или повече съгласно Европейската скала за оценка за медицински цели на пораженията върху физическото и психичното здраве;

(2)   ползвате се с пълни граждански права като гражданин/гражданка на държава – членка на ЕС;

(3)   изпълнили сте произтичащите от законите задължения по отношение на военната служба;

(4)   в състояние сте да представите подходящи доказателства, свидетелстващи за годността Ви да изпълнявате служебните си задължения;

(5)   владеете най-малко на ниво C1 („задълбочени познания“) един от 24-те официални езика на ЕС (език 1); владеете най-малко на ниво В2 („задоволителни познания“) друг език на ЕС (език 2) съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците.

Официалните езици на Европейския съюз са: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Изпита, който е под формата на набор от въпроси с избор между няколко отговора, ще положите на език 1. Ако името Ви бъде включено в списъка с подходящите кандидати и дадена генерална дирекция Ви покани за събеседване, по време на събеседването службите за наемане на персонал ще проверят познанията Ви по втория език.

С кандидатстването си за тази програма Вие заявявате изрично, че отговаряте на условието, посочено в буква а), точка (1). Предоставянето на невярна информация във връзка с това условие за допускане ще доведе до незабавно анулиране на кандидатурата Ви и до изключването Ви от програмата.

б) Квалификации

Освен това трябва да имате:

за функционални групи II (деловодители и секретари) и III (асистенти):

-        висше образование, удостоверено с диплома; или

-        средно образование, удостоверено с диплома, даваща право на достъп до висше образование, както и най-малко три години подходящ професионален опит;

-        или, ако е оправдано в интерес на службата – професионално обучение или равностоен професионален опит.

за функционална група IV (администратори):

-        образователна степен, съответстваща на завършен курс на университетско образование от поне три години, удостоверена с диплома;

-        или, ако е оправдано в интерес на службата – професионален опит на еквивалентно равнище.

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава – членка на ЕС, например от министерството на образованието.

Ако притежавате дипломи, издадени от държава извън ЕС, трябва да представите декларация за еквивалентност на тези дипломи с издаваните в ЕС. Допълнителна информация относно признаването на квалификации, придобити в държави извън ЕС, можете да намерите чрез мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Комисията за подбор ще вземе предвид различията между образователните системи. В Ръководството на вниманието на кандидатите ще намерите таблица, която съдържа примери за изискваната минимална квалификация.

в) Професионален опит

В програмата могат да участват само лица, които никога преди това не са работили за институция, агенция или орган на ЕС (за целите на тази програма стажовете и работата на временен договор в ЕС не се считат за предишен професионален опит в институция на ЕС).

Процес на подбор и наемане на персонал

1) Процес на подбор

Европейският парламент ще Ви покани да се явите на изпит под формата на набор от въпроси с избор между няколко отговора, който се провежда на компютър и се състои от максимално 30 въпроса от следните области: познания за ЕС, словесно логическо мислене, преценка на ситуация.

Ако се нуждаете от разумни улеснения по време на изпита, може да подадете заявление, като използвате съответния формуляр. Към заявлението следва да приложите актуално удостоверение, издадено от Вашия национален орган, или актуално медицинско свидетелство. Този документ трябва да съдържа личната Ви диагноза и ясно да описва или удостоверява Вашето състояние или заболяване, както е признато от Вашата национална здравна система. Ако е приложимо, трябва да е посочен и процентът на (физическо или психическо) увреждане. Попълненият формуляр и всички удостоверителни документи трябва да се изпратят по електронна поща на Медицинската служба на Европейския парламент до крайния срок за подаване на кандидатурите. (За повече информация вж. раздел „Как се подава кандидатура?“ в Ръководството на вниманието на кандидатите по програмата за позитивни мерки). Тази информация не се изпраща на Отдела за подбор и търсене на таланти.

Европейският парламент работи с доставчик на услуги (TestWe) за провеждане на онлайн изпитите. Моля, имайте предвид, че за съжаление понастоящем TestWe не е цифрово достъпен. Възможно е в случай на проблем по време на изпитите да трябва да се свържете с телефонната линия за помощ, поддържана от доставчика на услуги. В случай че имате специални нужди (ако например сте с увредено зрение или увреден слух или с говорно и/или езиково разстройство), за Вас ще бъдат предвидени алтернативни мерки, след като искането Ви бъде одобрено от Медицинската служба на Парламента. Успешно издържалите изпита кандидати (които достигнат изисквания минимум от 50% и се класират сред първите 20 кандидати) ще бъдат включени в списък с подходящите кандидати. В този списък ще бъдат включени и всички кандидати, класирани на последно място с еднакъв резултат. След това комисията за подбор ще разгледа кандидатурите на тези кандидати, за да се увери, че те отговарят на условията за допускане, посочени в букви б) и в) по-горе.

Комисията за подбор ще оцени досието за кандидатстване на всеки кандидат в низходящ ред в зависимост от точките, получени на изпита с въпроси с избор между няколко отговора. Тя ще прекрати процеса на оценяване, след като бъде достигнат максималният брой подходящи кандидати. В списъка с подходящите кандидати ще бъдат включени и всички кандидати, класирани на последно място с равен брой точки.

На този етап от Вас се изисква да преминете през процедурата на Парламента за признаване на увреждания. За удостоверяване на Вашето увреждане предоставеният от Медицинската служба на Парламента формуляр трябва да бъде попълнен от лекар (подходящ специалист или общопрактикуващ лекар). Към заявлението си може също така да представите като доказателство национална карта за хора с увреждания. Трябва да сте готови да представите тази информация в кратък срок, за да може Медицинската служба на Парламента да обработи Вашето искане достатъчно време преди изпита под формата на въпроси с избор между няколко отговора. Моля, имайте предвид, че тази процедура е различна от процедурата по оценката на искането Ви за разумни улеснения, описана по-горе.

2) Наемане на работа

След като бъде съставен окончателният списък с 20 подходящи кандидати, техните автобиографии ще бъдат изпратени до всички служби по човешки ресурси на генералните дирекции. От тези кандидати не повече от шестима ще бъдат наети на работа в рамките на програмата за позитивни мерки. За останалите кандидати съществува възможност да бъдат наети като договорно наети служители извън рамката на програмата за позитивни мерки.

Ако дадена генерална дирекция прояви интерес към Вашия профил, тя може да Ви се обади с покана за събеседване. 

Важно е да се има предвид, че включването в списъка с подходящите кандидати или успешното полагане на изпита за подбор не предоставя право на наемане на работа. При наличието на свободни договорни позиции службите за набиране на персонал могат да правят справка със списъка и да отправят покана за събеседване към кандидатите, чиито профили съответстват на изискванията за длъжността. Целта на процедурата е създаването на възможности както в рамките на програмата за позитивни мерки, така и извън нея.

Как се подава кандидатура?

Моля, кандидатствайте чрез платформата Apply4EP в срок до 18 март 2023 г., 17 ч. (брюкселско/люксембургско време).

Преди да попълните кандидатурата си, трябва да прочетете внимателно приложеното към настоящото съобщение Ръководство на вниманието на кандидатите.

(1) Трябва да попълните формуляра за кандидатстване и да представите чрез платформата Apply4EP следните удостоверителни документи:

-        автобиография;

-        дипломи, удостоверяващи Вашата образователна степен;

-        доказателство за предишен професионален опит (ако имате такъв);

Ако се нуждаете от осигуряване на разумни улеснения за провеждане на изпита, не забравяйте да поставите отметка в съответното поле в платформата Apply4EP. 

(2) Формуляра за осигуряване на разумни улеснения (празна версия на формуляра е приложена в „Приложение I“ към настоящото съобщение) трябва да изпратите по електронна поща до крайния срок за подаване на кандидатури на медицинската служба на следния адрес:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Моля, приложете съответните медицински документи в подкрепа на своето искане за разумни улеснения (медицински удостоверения, бележки от лекар, доказателство за предишни разумни улеснения, като например улеснения при изпити, предоставяни Ви в рамките на образователния процес, и др.) до крайния срок за подаване на кандидатури.

Моля, използвайте следния текст в заглавието на електронното съобщение:

„DG PERS 2024 Positive Action Programme/RA Testing Justification Note“. 

Моля, имайте предвид, че разумни улеснения на работното място ще бъдат предложени на наетите кандидати на по-късен етап.