This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

POSITIIVISEN ERITYISKOHTELUN OHJELMA 2023

Publication end on external website : 25/04/2023 17:00
Yksikkö : 00-Parlement européen
Ref. : POSITIVE ACTION PROGRAMME 2023
Liite 1: :
Liite 2: :
Ilmoitus :

Johdanto

Euroopan parlamentti on käynnistänyt järjestyksessä yhdeksännen (vuoden 2023) valintamenettelyn, jossa sovelletaan positiivista erityiskohtelua ja jonka tarkoituksena on antaa vammaisille henkilöille mahdollisuus työskennellä kyseisessä EU:n toimielimessä. Valintamenettelyn avulla parlamentti haluaa herättää monenlaisten hakijoiden kiinnostuksen ja houkutella palvelukseensa päteviä ja juuri työmarkkinoille siirtymässä olevia vammaisia henkilöitä.

Menettelyssä laaditaan soveltuvien hakijoiden luettelo, johon otetaan 20 henkilöä. Pääsihteeristön pääosastot voivat myöhemmin ottaa kyseisiä henkilöitä palvelukseen tehtäväryhmien II, III tai IV sopimussuhteisina toimihenkilöinä (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 b artikla). Vaikka ohjelma ei velvoita pääsihteeristöä siihen, parlamentti ottaa vuosittain enintään kuusi tämän valintamenettelyn läpäissyttä soveltuvaa hakijaa palvelukseen vuoden ajaksi (sopimusta ei uusita automaattisesti). Loput 20:stä valintamenettelyn läpäisseestä hakijasta lisätään sopimussuhteisien toimihenkilöiden tointa hakevien varallaololuetteloon 18 kuukauden ajaksi, ja pääsihteeristön pääosastot voivat ottaa heitä palvelukseen tehtäväryhmien II, III tai IV sopimussuhteisina toimihenkilöinä (positiivisen erityiskohtelun ohjelman ulkopuolella). Menettelyyn voivat osallistua henkilöt, jotka eivät ole koskaan aiemmin työskennelleet EU:n toimielimissä (tämän valintamenettelyn yhteydessä EU:ssa suositettuja harjoittelujaksoja ei katsota aiemmaksi työskentelyksi EU:n toimielimissä).

Ohjelman yhteydessä vammaisiksi katsotaan henkilöt, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia ja joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa saattaa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Hakemuksen jättämällä hakija vahvistaa täyttävänsä tämän edellytyksen.                                                                                         

 

Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Menettelyyn voivat osallistua hakijat

 • joilla on vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia toimintakyvyn arvioinnissa käytettävän eurooppalaisen asteikon (European Physical and Mental Disability Rating Scale) mukaisesti
 • joilla on jonkin EU:n jäsenvaltion täydet kansalaisoikeudet
 • joilla on vähintään C1-tason kielitaito (perusteellinen kielitaito) jossakin EU:n 24 virallisesta kielestä; joilla on vähintään B2-tason kielitaito (tyydyttävä kielitaito) jossakin muussa EU:n virallisessa kielessä kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen

Euroopan unionin viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

Vaatimukset tehtäväryhmiä II (toimisto- ja sihteeritehtävät) ja III (avustajan tehtävät) varten:

 • keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, tai
 • keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka antaa oikeuden keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden pituinen soveltuva työkokemus
 • tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus tai työkokemus.

Vaatimukset tehtäväryhmää IV (hallinnolliset tehtävät) varten:

 • vähintään kolmevuotisia yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu tutkintotodistus
 • tai yksikön edun mukaisissa perustelluissa tapauksissa vastaavantasoinen ammatillinen koulutus.

Sekä EU:n jäsenvaltioissa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä hakemuksessaan tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta on saatavilla ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net).

Valintalautakunta ottaa huomioon eri koulutusjärjestelmien väliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitetun oppaan liitteenä olevasta taulukosta.

 

Valintamenettely

Varmistettuaan osallistumisedellytysten täyttymisen Euroopan parlamentti kutsuu hakijat tietokoneella tehtäviin monivalintakokeisiin, joissa arvioidaan EU-asioiden tuntemusta, kielellistä päättelykykyä ja tilanteenarviointikykyä. Vammaisasema vahvistetaan valintamenettelyn myöhemmässä vaiheessa.

Kokeita varten tehdään kohtuullisia erityisjärjestelyjä henkilökohtaisista tarpeista annetun yksityiskohtaisen lääkärinlausunnon perusteella. Huom. Euroopan parlamentti voi kutsua haastatteluun ja ottaa mahdollisesti palvelukseen ainoastaan hakijoita, jotka ovat läpäisseet nämä kokeet.

Valintamenettelyn läpäisseistä hakijoista, jotka saavat vähimmäispistemäärän (50 prosenttia pisteistä) ja jotka kuuluvat 20 parhaan hakijan joukkoon, laaditaan varallaololuettelo. Pääosastot ottavat huomioon kyseiset hakijat, kun paikkoja on avoinna, ja heidät voidaan kutsua haastatteluihin. Mikäli hakija ei voi olla paikalla henkilökohtaisesti, haastattelu voidaan järjestää videokonferenssina, videopuheluna tai puhelimitse.

Nimen merkitseminen varallaololuetteloon tai valintakokeen läpäiseminen ei ole tae siitä, että hakijalle tarjotaan työpaikkaa. Jos toimen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi, rekrytointiyksiköt voivat etsiä luettelosta täytettävään toimeen parhaiten soveltuvat hakijat ja ottaa heihin yhteyttä. Jos käy ilmi, että hakijan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, hänen hakemustaan ei oteta huomioon ja hänen nimensä poistetaan tietokannasta.

Soveltuvien hakijoiden on esitettävä todisteet vammastaan ennen varallaololuetteloon merkitsemistä. (Hakijalle lähetetään Euroopan parlamentin lomake, jolla hakijan lääkärin on annettava lääkärintodistus. Lisäksi on mahdollista toimittaa muita todistuksia tai asiakirjatodisteita.) Ennen palvelukseenottoa Euroopan parlamentin työterveysyksikkö arvioi, täyttääkö vamma erityisvaatimukset, jotta voidaan vahvistaa edellytykset ohjelmaan osallistumiselle. Jotta hakijat voivat osallistua ohjelmaan, heillä on oltava (ruumiillinen tai henkinen) vamma, jonka haitta-aste on vähintään 20 prosenttia. Vamman haitta-asteen arvioinnissa käytettävä eurooppalainen toimintakykyasteikko esitetään asiakirjassa: European Physical and Mental Disability Rating Scale.

Euroopan parlamentti hyväksyy, määrittelee ja toteuttaa kohtuulliset erityisjärjestelyt järjestämiään kokeita varten. Erityisjärjestelyjä Euroopan parlamentin kokeissa tarvitsevien vammaisten hakijoiden olisi ilmoitettava asiasta hakemuksessaan.

Valinta- ja palvelukseenottomenettelyn myöhemmissä vaiheissa kohtuullisista erityisjärjestelyistä huolehtii palvelukseen ottava toimielin – tässä tapauksessa Euroopan parlamentti – ja hakijat voivat pyytää niitä asianomaisessa vaiheessa.

 

Hakumenettely

Hae ohjelmaan Apply4EP-alustan kautta 25. huhtikuuta 2023 klo 17.00 (Brysselin/Luxemburgin aikaa) mennessä.

Lue huolellisesti tähän ilmoitukseen liitetty opas hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet. Toimitettavat tiedot ja asiakirjat:

 • ansioluettelo
 • koulutustason osoittavat tutkintotodistukset
 • todisteet aiemmasta (mahdollisesta) työkokemuksesta
 • EU:n virallinen kieli, jolla haluat tehdä kokeen (täytä ilmoituslomake)
 • tarvitsetko kohtuullisia erityisjärjestelyjä koetta varten (napsauta asiaankuuluvaa painiketta Apply4EP-alustalla).

Jos pyydät kohtuullisia erityisjärjestelyjä koevaihetta varten, täytä tätä koskeva hakulomake ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen:

PERS-CabmedbruDisability@europarl.europa.eu

Liitä siihen lääkärintodistus tai -lausunto, jossa pyyntö perustellaan.

Merkitse sähköpostin asiakenttään ”DG PERS 2023 Positive Action Selection/RA Testing Justification Note”. Palvelukseen otetuille henkilöille tarjotaan myös työympäristöön liittyviä kohtuullisia erityisjärjestelyjä. Näistä järjestelyistä sovitaan myöhemmin.

 

 

OPAS HAKIJOILLE

 Hakemuksen jättämistä varten hakijalla on oltava APPLY4EP-tili. Hakemuksen voi jättää vain kyseisen alustan kautta.

 

1. Tilin luominen ja hakulomakkeiden täyttäminen

Voit luoda vain yhden tilin. Tili luodaan verkkosivustolla https://apply4ep.gestmax.eu. Lue siellä olevat tiedot huolellisesti.

Napsauta kohtaa Hae verkossa. Tämän jälkeen voit joko kirjautua olemassa olevalle Apply4EP-tilillesi tai luoda tilin lataamalla ansioluettelosi. Jos luot uuden tilin, sinua pyydetään antamaan yhteystietosi lomakkeella.

Napsauta sitten painiketta Seuraava vaihe. Valitse tai tarvittaessa lataa ansioluettelosi, ja täytä sen jälkeen vakuutukset. 

Napsauta painiketta Seuraava vaihe ja täytä hakemukseen kaikki tähdellä merkityt, pakolliset kohdat.

Sinun on annettava yksityiskohtainen kuvaus mahdollisista työtehtävistäsi. Kaikki asiaankuuluva aineisto on ladattava yhtenä asiakirjana mieluiten pdf-muodossa.

Kielen 1 katsotaan olevan äidinkielesi ja kielen 2 kieli, jonka hallitset toiseksi parhaiten. Asiakirjatodiste ei ole välttämätön kielitaidon osoittamiseksi.

Sinun on ilmoitettava tiedot keskiasteen tutkintotodistuksestasi/tutkintotodistuksistasi, keskiasteen jälkeisestä tutkintotodistuksesta / jälkeisistä tutkintotodistuksista ja/tai korkeakoulututkinnosta/korkeakoulututkinnoista. Kaikista tutkintotodistuksista on ladattava jäljennös yhtenä asiakirjana mieluiten pdf-muodossa. Jos tutkintotodistus on kolmannen maan antama, siihen on liitettävä Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama ilmoitus vastaavuudesta.

APPLY4EP-alustalle voi ladata työkokemuksen tai suoritetut tutkinnot todistavia asiakirjoja, joiden tiedostomuotona on doc, docx, gif, jpg, txt, pdf, png tai rtf. Kunkin asiakirjan enimmäiskoko on 5 MB.

Käy säännöllisesti APPLY4EP-tililläsi. Pidä yhteystietosi ja varsinkin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ajan tasalla, sillä rekrytointiyksiköt saattavat yrittää ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Voit päivittää yhteystietosi kirjautumalla omalle tilillesi.  

 

2. Henkilötietojen suoja

Euroopan parlamentti huolehtii valintamenettelyjen järjestäjänä siitä, että hakijoiden henkilötietoja käsitellään noudattaen täysin luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 (Euroopan unionin virallinen lehti L 295, 21.11.2018).

 

3. Muutoksenhakukeinot

Hallinnolliset valitukset

Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaan osallistujat voivat tehdä pääsihteerille hallinnollisen valituksen valintalautakunnan tai nimittävän viranomaisen päätöksestä, joka vaikuttaa osallistujaan kielteisesti. Valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun valituksen kohteena oleva päätös on annettu tiedoksi. Huomattakoon kuitenkin, että valintalautakunnan päätöksiä ei kuitenkaan voida muuttaa tai peruuttaa sen laajan harkintavallan vuoksi. 

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 270 artiklan ja henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaan osallistujilla on oikeus hakea muutosta tuomioistuimessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osallistujaan kielteisesti vaikuttava valintalautakunnan päätös on annettu tiedoksi, tai nimittävän viranomaisen päätösten osalta siitä ajankohdasta, kun valituksen johdosta tehty päätös on annettu tiedoksi. Nimittävän viranomaisen tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tuomioistuimessa vain, jos tätä ennen on tehty hallinnollinen valitus.

Kantelut Euroopan oikeusasiamiehelle

Osallistujat voivat unionin kansalaisina ja asukkaina tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehelle tehtävä kantelu ei keskeytä hallinnollisten valitusten esittämiselle tai tuomioistuimelle esitettävien muutoksenhakupyyntöjen tekemiselle asetetun määräajan kulumista.

Osallistuja voi pyynnöstä saada nähtäväkseen kaikki hakemustaan koskevat asiakirjat. He voivat milloin tahansa saattaa asian Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.