This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINATORJI LOGISTIČNIH STORITEV (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Pristojna služba : 08-Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate, ki je priložen razpisu natečaja. Vodnik je sestavni del razpisa natečaja. V njem so razložena pravila, ki veljajo za postopke, in pogoji za prijavo.

VSEBINA

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGE: VODNIK ZA KANDIDATE NA NATEČAJIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je na podlagi člena 29(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije sklenil objaviti javni natečaj (AST 1) za zaposlitev javnih uslužbencev v Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko (GD INLO).

Iskani profil je koordinator logističnih storitev, predvideno število uspešnih kandidatov pa 15.

Delovna mesta bodo pretežno v Bruslju, pa tudi v Luxembourgu in Strasbourgu (v krajih dela Evropskega parlamenta), glede na potrebe služb Parlamenta. Za opravljanje nalog bodo morda potrebna službena potovanja med kraji dela Evropskega parlamenta. Koordinatorji, zadolženi za prevoz oseb in blaga, bodo morda morali na službena potovanja zunaj krajev dela Evropskega parlamenta.

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v plačni razred AST 1, prva stopnja, za katerega osnovna mesečna plača znaša 3.271,87 EUR. Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 1. Opis nalog

Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko (GD INLO) skrbi za dobro upravljanje infrastrukture in logistike v različnih krajih dela Evropskega parlamenta.

Naloge GD INLO so:

 • tehnično in administrativno upravljanje vseh stavb, ki jih uporablja Evropski parlament v Bruslju, Luxembourgu in Strasbourgu, ter pisarn za stike v državah članicah;
 • upravljanje oddelkov za opremo in storitve, ki so udeleženi pri upravljanju stavb;
 • skrb za opremo (nakupi, prevoz, selitve, kurirske in gostinske storitve, trgovine itd.) in za praktične vidike organizacije sej.

Koordinatorji logističnih storitev pomagajo vodji oddelka ali upravnemu uslužbencu ter nadzorujejo in usklajujejo ekipo uslužbencev.

Pod vodstvom odgovornega upravnega uslužbenca bodo v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih določijo parlamentarni organi in njihovi nadrejeni, koordinatorji logističnih storitev opravljali zlasti naslednje naloge:

 • vodenje, spodbujanje, motiviranje in usklajevanje dela skupine uslužbencev v skrbi za optimalno uporabo človeških virov in zagotavljanje kakovostnih storitev;
 • opredelitev prednostnih nalog, predvidevanje, katera dela bodo potrebna, in zagotavljanje, da so opravljena dela ustrezne kakovosti;
 • sodelovanje pri pripravi navodil in pravil, seznanjanje skupine uslužbencev s temi navodili in pravili ter spremljanje skladnosti z njimi;
 • povezovanje in vzdrževanje stikov s sogovorniki iz drugih direktoratov/oddelkov/služb ter z zunanjimi sogovorniki;
 • reševanje nepredvidenih situacij (npr. organizacija dela skupine v primeru odsotnosti v zadnjem trenutku);
 • zastopanje oddelka na medresorskih sestankih ali v delovnih skupinah;
 • nadzor nad spremljanjem upravnih postopkov, povezanih z vozili (dokumenti, tehnični pregledi);
 • po potrebi upravljanje dela voznikov, ki jih zagotavljajo zunanji ponudniki storitev;
 • zagotavljanje nemotenega izvajanja storitev, po potrebi kot voznik vozil Evropskega parlamenta za prevoz oseb in blaga znotraj in zunaj Evropske unije;
 • usklajevanje, organizacija voženj in rotacij za skupino do 120 voznikov ter razpošiljanje voznikov na vožnje in njihovo razporejanje (priprava in upravljanje delovnega časa voznikov);
 • preverjanje opravljenega delovnega časa voznikov;
 • usklajevanje, organizacija in vodenje selitev ter razporejanje notranjih in zunanjih ekip (priprava in upravljanje delovnega časa skupine do največ 50 selitvenih delavcev);
 • organizacija dela za skupino do 50 raznašalcev pošte;
 • spremljanje odločitev in spisov ter obveščanje tistih, ki želijo informacije o njihovem stanju;
 • svetovanje nadrejenim, poslancem, njihovim pomočnikom, uslužbencem in obiskovalcem Parlamenta ter njihovo obveščanje na področjih, za katera so pristojni.

Službe, v katerih bodo verjetno zaposleni koordinatorji za logistične storitve, so odgovorne predvsem za:

 • prevoz oseb, zlasti poslancev in uslužbencev institucije;
 • politiko mobilnosti in odnose z zveznimi, regionalnimi in občinskimi organi;
 • različne selitve (poslanci, politične skupine in uslužbenci institucije) v treh glavnih krajih dela in dostave premičnin;
 • prevoz opreme za plenarna zasedanja v Strasbourgu in seje političnih skupin zunaj treh glavnih krajev dela;
 • razporeditev in upravljanje delovnih prostorov;
 • razpošiljanje pošte v treh glavnih krajih dela;
 • pomoč službam za zasedanje (GD PRES) in galerijam za obiskovalce (GD LINC) med sejo.

Evropski parlament od koordinatorjev logističnih storitev pričakuje, da so sposobni prepoznati različne situacije, hitro in mirno ukrepati pri spremembah okoliščin ter učinkovito komunicirati. Sposobni morajo biti tudi redno opravljati intenzivno delo v večkulturnem okolju, tako sami kot v skupini.

Predvideti je treba tudi pogosta službena potovanja v tri kraje dela Evropskega parlamenta ter številne notranje in zunanje stike.

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, določen za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje:

a) Splošni pogoji

V skladu s členom 28 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije morate:

–          biti državljan ene od držav članic Evropske unije;

–          uživati vse državljanske pravice;

–          izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;

–          izpolnjevati moralna merila za opravljanje predvidenega dela.

 b) Posebni pogoji

i) Zahtevani nazivi in diplome

Da bi se lahko prijavili na natečaj, potrebujete:

 • visokošolsko diplomo

ali

 • spričevalo o srednješolski izobrazbi, ki omogoča nadaljnje izobraževanje na višji stopnji, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, povezanem z opisanimi nalogami (oddelek A.2).

Diplome, ne glede na to, ali so bile izdane v državi članici ali državi, ki ni članica EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, kot je ministrstvo za izobraževanje države članice.

Kandidati z diplomo, izdano v tretji državi, morajo k prijavi predložiti potrdilo o enakovrednosti EU za svojo diplomo. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete na omrežju ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net/). Natečajna komisija bo upoštevala razlike v izobraževalnih sistemih. V vodniku za kandidate je razpredelnica, v kateri so primeri najnižjih zahtevanih diplom.

ii) Zahtevane delovne izkušnje

Delovne izkušnje niso potrebne, vendar so lahko izkušnje na zadevnem področju tega natečaja prednost (gl. seznam nalog v točki „Opis nalog“, oddelek A.2).

iii)     Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti zelo dobro znanje (najmanj na ravni znanja C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1), ki so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

ter

zadovoljivo (najmanj na ravni znanja B2) znanje angleščine ali francoščine (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.

Navedene najnižje zahtevane ravni veljajo za vse jezikovne spretnosti (govorno sporazumevanje, pisno izražanje ter bralno in slušno razumevanje), navedene v prijavnici. Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Koordinatorji logističnih storitev morajo biti sposobni razumeti in opraviti zgoraj navedene naloge, obdelovati spise ter se učinkovito sporazumevati z notranjimi in zunanjimi sogovorniki, nadrejenimi in sodelavci v zgoraj opisanem delovnem okolju. Za opravljanje teh nalog se večinoma uporabljata dva jezika (angleščina in francoščina), zato je možnost izbire med tema dvema jezikoma v tem izbirnem postopku v skladu z interesom službe, ki narekuje kvalifikacije na podlagi narave nalog. Zato morajo biti koordinatorji logističnih storitev za opravljanje nalog in dobro delovanje službe sposobni uspešno delati in komunicirati v najmanj enem od teh dveh jezikov.

 

B. POSTOPEK

Natečaj se organizira na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Uvrstitev v izbirni postopek

Če ste oddali prijavo:

– v skladu z zahtevami iz točke C in

– v roku iz točke C,

bo natečajna komisija vašo dokumentacijo preučila glede na posebne pogoje za uvrstitev v postopek.

Če izpolnjujete posebne pogoje za uvrstitev, vas bo natečajna komisija uvrstila v izbirni postopek.

Natečajna komisija odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili.

 1. Ocena kvalifikacij

Natečajna komisija bo po vnaprej določeni lestvici ocenila kvalifikacije kandidatov, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravila seznam 60 najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni na preizkuse. V primeru, da bo več kandidatov na zadnjem mestu prejelo enako število točk, bo natečajna komisija vse povabila na preizkuse.

Natečajna komisija bo pri oceni kvalifikacij zlasti upoštevala naslednje elemente, ki jim je treba v prijavnici priložiti dokazila:

 • delovne izkušnje s področja storitev za stranke, povezanih z nalogami, ki jih je treba opravljati;
 • delovne izkušnje z nadzorovanjem skupine;
 • delovne izkušnje s pripravo dokumentov ali navodil v zvezi z nalogami, ki jih je treba opravljati;
 • delovne izkušnje v evropskih ali mednarodnih organizacijah ali v večkulturnem ali mednarodnem okolju;
 • potrdilo/diplomo iz znanja prve pomoči, ki jo izda ustrezen pristojni organ, ali delovne izkušnje s področja varnosti oseb (evakuacija stavb, prva pomoč, požarna varnost itd.).

Ocena: od 0 do 20 točk.

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisna naloga v jeziku 2 na podlagi dokumentacije, s katero se preverjata sposobnost opravljanja nalog, opisanih v oddelku A.2.

Trajanje preizkusa: največ 3 ure.

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

Ta preizkus se opravi na daljavo prek računalnika.

30 najboljših kandidatov, ki bodo na pisnem preizkusu zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali vsaj najnižje potrebno število točk. V primeru, da bo več kandidatov na zadnjem mestu prejelo enako število točk, bo natečajna komisija vse povabila na ustne preizkuse.

Ustni preizkusi

b) Razgovor z natečajno komisijo v angleščini ali francoščini (jeziku 2), na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, navedenih v prijavi, oceni vaša primernost za opravljanje nalog, opisanih v oddelku A.2. Natečajna komisija bo preizkusila tudi znanje jezika 1, navedenega v prijavi.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

c) Preizkus v obliki skupinske razprave ali igre vlog v angleščini ali francoščini (jeziku 2), na podlagi katerega bo lahko natečajna komisija ocenila vašo sposobnost prilagajanja in pogajanja, vašo ustvarjalnost ter sposobnost sprejemanja odločitev in obnašanja v skupini ali v določenih okoliščinah v skladu z nalogami, opisanimi v oddelku A.2.

Trajanje preizkusa s skupinsko razpravo bo določila komisija glede na končno sestavo skupin.

Igra vlog lahko traja največ 20 minut.

Ocena: od 0 do 20 točk (minimalno število točk: 10).

Ti preizkusi bodo morda potekali na daljavo.

Navodila za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali vabilu, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se preizkusa ne boste udeležili, boste lahko izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

 1. Uvrstitev na seznam primernih kandidatov

Natečajna komisija bo sestavila seznam primernih kandidatov, ki so dosegli najvišjo splošno oceno, kot je navedeno v oddelku A.1 „Splošno“. Skupna ocena je sestavljena iz števila točk, doseženih v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov a), b) in c)), pod pogojem, da so kandidati pri vsakem preizkusu dosegli minimalno zahtevano število točk. V primeru, da bo več kandidatov na zadnjem mestu prejelo enako število točk, se na seznam lahko uvrstijo vsi. Imena uspešnih kandidatov bodo navedena po abecednem vrstnem redu.

Seznam primernih kandidatov je veljaven do 31. decembra 2026. Njegovo veljavnost lahko s sklepom podaljša organ za imenovanja. V tem primeru bodo uspešni kandidati, ki so uvrščeni na seznam, pravočasno obveščeni.

Uspešni kandidati bodo o rezultatih obveščeni posamično, seznam primernih kandidatov pa bo objavljen na uradni spletni strani Evropskega parlamenta.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na ta seznam ne pomeni pravice do zaposlitve in je tudi ne zagotavlja.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Pogoji za prijavo

Prijavite se prek platforme Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL.

Preden izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila, skrbno preberite vodnik za kandidate na natečajih, ki jih organizira Evropski parlament.

Rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je

19. april 2023 do 17.00 po bruseljskem času.

Ko boste potrdili prijavo, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.

Kandidate prosimo, naj služb Evropskega parlamenta v zvezi s tem natečajem NE KLIČEJO PO TELEFONU.