This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

LOGISTIKOS PASLAUGŲ KOORDINATORIUS (-Ė) (AST 1)

Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 19/04/2023 17:00
Tarnyba : 08-Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas
Numeris : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Vadovas kandidatams :

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo apie konkursą. Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo apie konkursą dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

TURINYS

 

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. KONKURSO EIGA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAI: EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE KONKURSUOSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS           

      

A. PAREIGŲ POBŪDIS IR KONKURSO REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalį Europos Parlamentas nusprendė paskelbti viešąjį konkursą (AST 1) pareigūnams Infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate (INLO GD) įdarbinti.

Parlamentas ieško logistikos paslaugų koordinatoriaus (-ės). Didžiausias konkurso laimėtojų skaičius – 15.

Daugiausia bus įdarbinama bus Briuselyje, bet ir Liuksemburge bei Strasbūre (Europos Parlamento darbo vietos) atsižvelgiant į Parlamento tarnybų poreikius. Šias pareigas einantiems asmenims gali tekti vykti į komandiruotes iš vienos Europos Parlamento darbo vietos į kitą. Asmenų ir daiktų vežimo tarnybose dirbsiantiems koordinatoriams taip pat gali tekti vykti į komandiruotes ne į Europos Parlamento darbo vietas.

Asmenys bus priimti į AST pareigų grupės 1 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 3 271,87 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant konkurso laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 1. Pareigų pobūdis

Infrastruktūros ir logistikos generalinis direktoratas (INLO GD) padeda tinkamai valdyti infrastruktūrą ir logistiką įvairiose Europos Parlamento darbo vietose.

Pagrindinės INLO GD funkcijos:

 • techniniu ir administraciniu lygmenimis valdyti visus Europos Parlamento pastatus Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre ir ryšių biurus valstybėse narėse;
 • valdyti su įranga ir paslaugomis susijusias tarnybas, dalyvaujančias eksploatuojant minėtus pastatus;
 • valdyti įrangą (pirkimai, transportas, perkraustymai, korespondencijos tvarkymas, maitinimas, parduotuvės ir kt.) ir praktiškai organizuoti posėdžius.

Logistikos paslaugų koordinatorius (-ė) bus atsakingas (-a) už pagalbą skyriaus vadovui (-ei) arba administratoriui (-ei) ir už tarnautojų grupės veiklos priežiūrą ir koordinavimą.

Logistikos paslaugų koordinatorius (-ė) bus pavaldus (-i) atsakingam pareigūnui ir pagal Parlamento organų ir jų vadovybės nustatytas programas ir prioritetus turės atlikti šias išsamias užduotis:

 • vadovauti tarnautojų grupei, ją prižiūrėti, motyvuoti ir koordinuoti jos veiklą, siekiant optimaliai panaudoti žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti darbo kokybę;
 • nustatyti prioritetus, numatyti atliktinus darbus, užtikrinti tinkamą atliekamų darbų kokybę;
 • dalyvauti rengiant instrukcijas ir nurodymus, juos perduoti ir prižiūrėti, kaip jų laikomasi;
 • palaikyti ryšius ir dirbti kartu su kitų direktoratų, skyrių ir tarnybų atstovais ir išorės subjektais;
 • valdyti nenumatytas situacijas (pvz., organizuoti grupės darbą, netikėtai pritrūkus darbuotojų);
 • atstovauti skyriui tarpžinybiniuose posėdžiuose arba darbo grupėse;
 • prižiūrėti su transporto priemonėmis (dokumentai, techninė apžiūra) susijusius administracinius veiksmus;
 • prireikus administruoti išorės paslaugų teikėjų vairuotojų klausimus;
 • užtikrinti paslaugų tęstinumą: prireikus vairuoti žmonėms ir daiktams vežti skirtas Europos Parlamento transporto priemones Europos Sąjungoje ir už jos ribų;
 • koordinuoti, organizuoti ne daugiau kaip 120 vairuotojų grupės maršrutus ir vairuotojų pamainas, skirstyti maršrutus ir planuoti vairuotojų darbą (rengti ir tvarkyti vairuotojų darbo grafikus);
 • tikrinti vairuotojų darbo valandas;
 • koordinuoti, organizuoti ir skirstyti perkraustymo darbus ir planuoti vidaus ir išorės grupių darbo pamainas (rengti ir tvarkyti ne daugiau kaip 50 perkraustytojų grupės darbo grafikus);
 • organizuoti ne daugiau kaip 50 kurjerių grupės darbą paskirstant korespondenciją;
 • imtis tolesnių veiksmų dėl sprendimų ir bylų ir informuoti pareiškėjus apie esamą padėtį, susijusią su bylomis;
 • savo kompetencijos srityse teikti patarimus ir informaciją vadovybei, Parlamento nariams, jų padėjėjams, Parlamento darbuotojams ir lankytojams.

Tarnybos, kurios gali įdarbinti logistikos paslaugų koordinatorius, daugiausia atsako už:

 • asmenų, daugiausia Parlamento narių ir darbuotojų, vežimą;
 • judumo politiką ir ryšius su federalinėmis, regioninėmis ir savivaldybių institucijomis;
 • įvairius perkraustymus (Parlamento narių, frakcijų ir darbuotojų) trijose pagrindinėse darbo vietose ir kilnojamųjų daiktų pristatymą;
 • įrangos, skirtos plenarinei sesijai Strasbūre ir frakcijų posėdžiams ne trijose pagrindinėse darbo vietose, transportavimą;
 • darbo patalpų paskirstymą ir administravimą;
 • korespondencijos paskirstymą trijose pagrindinėse darbo vietose;
 • pagalbą sesijų metu plenarinių posėdžių tarnyboms (PRES GD) ir stebėjimo ložėse dirbantiems darbuotojams (LINC GD).

Logistikos paslaugų koordinatoriai turi gebėti suvokti įvairaus pobūdžio situacijas, greitai ir ramiai reaguoti į kintančias aplinkybes ir veiksmingai bendrauti. Jie turi mokėti nuolat intensyviai dirbti savarankiškai arba komandoje daugiakultūrėje aplinkoje.

Bus dažnai rengiamos komandiruotės trijose pagrindinėse Europos Parlamento darbo vietose ir reikės palaikyti ryšius su daugeliu Parlamente ir už jo ribų dirbančių asmenų.

 1. Konkurso reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino turite atitikti toliau nurodytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 28 straipsnį turite:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai;

–          naudotis visomis piliečio teisėmis;

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;

–          turėti teigiamą charakteristiką, tinkamą numatytoms pareigoms eiti.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Jūs turite turėti:

 • diplomu patvirtintą aukštąjį išsilavinimą

arba

 • atestatu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, suteikiantį galimybę siekti aukštojo mokslo, ir ne mažiau kaip trejų metų darbo patirtį, tiesiogiai susijusią su pareigomis (A skirsnio 2 dalis).

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., valstybės narės švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne Sąjungos valstybėje narėje išduotus diplomus, turi prie paraiškos pridėti jų lygiavertiškumą Sąjungoje išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie trečiųjų valstybių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/). Konkurso komisija atsižvelgia į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

ii) Reikalaujama profesinė patirtis

Profesinės patirties turėti nebūtina. Vis dėlto bet kuri profesinė patirtis, įgyta šiame skelbime apie konkursą nurodytoje srityje (žr. A skirsnio 2 dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytų užduočių sąrašą), bus laikoma privalumu.

iii)     Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai (bent C1 lygiu) mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ar vokiečių,

ir

pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti anglų arba prancūzų kalbą (2-oji kalba). 2‑oji kalba būtinai turi skirtis nuo 1‑osios kalbos.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference-language-skills).

Logistikos paslaugų koordinatoriai privalo sugebėti suprasti pirmiau nurodytas užduotis ir jas atlikti, tvarkyti bylas ir, vykdydami pirmiau aprašytą darbą, veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais, vadovybe ir kolegomis. Dauguma šių užduočių atliekama abiem (anglų ir prancūzų) kalbomis, šiai atrankos procedūrai pasirinktomis vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų pobūdžio reikalinga būtina kvalifikacija. Todėl logistikos paslaugų koordinatoriai turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti bent viena iš šių dviejų kalbų, kad galėtų vykdyti užduotis ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą.

 

 B. KONKURSO EIGA

Konkursas rengiamas pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei pateikėte paraišką:

– laikydamiesi C skirsnyje pateiktos tvarkos ir

– C skirsnyje numatyto termino,

konkurso komisija išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdama į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, konkurso komisija Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Ji remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

 1. Kvalifikacijos vertinimas

Konkurso komisija, vadovaudamasi iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 60 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus, sąrašą. Konkurso komisija į sąrašą įtraukia visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindama kandidatų kvalifikaciją, konkurso komisija ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • profesinė klientų aptarnavimo patirtis, susijusi su būsimomis pareigomis;
 • profesinė grupės priežiūros patirtis;
 • profesinė dokumentų arba nurodymų rengimo patirtis, susijusi su būsimomis pareigomis;
 • darbo ES ar tarptautinėje organizacijoje arba daugiakultūrėje ar tarptautinėje aplinkoje patirtis;
 • patvirtintos kompetentingos institucijos išduotas pirmosios pagalbos pažymėjimas ar diplomas arba profesinė patirtis asmenų saugos srityje (pastatų evakuacija, pirmoji pagalba, priešgaisrinė sauga ir t. t.).

Vertinimas: 0–20 balų.

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto 2-ąja kalba parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas.

Ilgiausia egzamino trukmė – 3 val.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 30 kandidatų kviečiami į egzaminus žodžiu, jei jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių. Prireikus konkurso komisija atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Egzaminai žodžiu

b) Pokalbis su konkurso komisija anglų arba prancūzų kalba (2-ąja kalba), leidžiantis, atsižvelgus į visą paraiškose pateiktą informaciją, įvertinti Jūsų gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas. Konkurso komisija taip pat patikrina, kaip mokate paraiškos formoje nurodytą 1-ąją kalbą.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

c) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis anglų arba prancūzų kalba (2-ąja kalba), pagal kurią konkurso komisija, atsižvelgdama į A skirsnio 2 dalyje „Pareigų pobūdis“ aprašytas pareigas, įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, derybinius įgūdžius, kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato konkurso komisija, atsižvelgdama į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 20 minučių.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, Jūs galite būti pašalinti iš konkurso. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso.

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Konkurso komisija sudarys tinkamų kandidatų, gavusių geriausią galutinį įvertinimą per procedūrą, sąrašą, kaip nurodyta A skirsnio 1 dalyje „Bendra informacija“. Galutinį įvertinimą sudaro per visus egzaminus raštu ir žodžiu surinktų balų skaičius, jei kandidatai surinko bent minimalų reikalaujamą kiekvieno egzamino balų skaičių. Į sąrašą galės būti įtraukiami visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą. Laimėtojai į sąrašą bus įrašomi abėcėlės tvarka.

Tinkamų kandidatų sąrašas galios iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti konkurso laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Apie savo rezultatus konkurso laimėtojai bus informuojami atskirai, o tinkamų kandidatų sąrašas bus skelbiamas oficialioje Europos Parlamento interneto svetainėje.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Registracijos tvarka

Paraišką turite pateikti platformoje Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, turite atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2023 m. balandžio 19 d. 17.00 val. (Briuselio laiku).

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl šio konkurso Europos Parlamento tarnyboms NESKAMBINTI.