This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

LOGISTIIKKAPALVELUJEN KOORDINAATTORIT (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Yksikkö : 08-Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Opas hakijoille :

Hakijaa pyydetään ennen hakemuksen jättämistä lukemaan huolellisesti tämän kilpailuilmoituksen liitteenä oleva opas hakijoille. Opas on erottamaton osa kilpailuilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

SISÄLLYS

 

A. TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

B. KILPAILUN KULKU

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITTEET:  OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN KILPAILUIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE            

 

A. TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

  1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti yleisen kilpailun (AST 1) virkamiesten ottamiseksi infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston (INLO) palvelukseen.

Tällä ilmoituksella haetaan logistiikkapalvelujen koordinaattoreita. Tavoitteena on ottaa soveltuvien hakijoiden luetteloon 15 kilpailun läpäissyttä hakijaa.

Työpaikat sijaitsevat pääasiassa Brysselissä mutta myös Luxemburgissa ja Strasbourgissa (Euroopan parlamentin toimipaikat) parlamentin yksiköiden tarpeiden mukaan. Tehtävät voivat edellyttää virkamatkoja Euroopan parlamentin toimipaikkojen välillä. Koordinaattoreita, jotka otetaan palvelukseen henkilö- ja tavarakuljetuksista huolehtiviin yksiköihin, voidaan lisäksi pyytää tekemään virkamatkoja Euroopan parlamentin toimipaikkojen ulkopuolelle.

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokan AST 1 ensimmäiselle palkkatasolle, jolla peruspalkka on 3 271,87 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, jolle palvelukseen otettava kilpailun läpäissyt hakija nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

  1. Toimenkuva

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto (INLO) huolehtii osaltaan Euroopan parlamentin eri toimipaikkojen infrastruktuurin ja logistiikan moitteettomasta hallinnoinnista.

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston tehtävänä on

-    hallinnoida Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa Euroopan parlamentin käytössä olevia rakennuksia sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien yhteystoimistojen kiinteistöjä teknisistä ja hallinnollisista tehtävistä huolehtien

-    hallinnoida kiinteistöjen toimintaan liittyvistä laitteista ja palveluista vastaavia yksiköitä

-    huolehtia laitteista (hankinnat, kuljetukset, muutot, lähettipalvelut, ravintolapalvelut, henkilöstömyymälät jne.) sekä kokouksiin liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Logistiikkapalvelujen koordinaattorin tehtävänä on avustaa yksikönpäällikköä tai hallintovirkamiestä sekä valvoa ja koordinoida työntekijätiimiä.

Logistiikkapalvelujen koordinaattori suorittaa asiasta vastaavan virkamiehen alaisuudessa ja parlamentin elinten ja niiden johdon laatimia ohjelmia ja painopisteitä noudattaen muun muassa seuraavia tarkasti määriteltyjä tehtäviä:

–    johtaa, ohjata, motivoida ja koordinoida työntekijätiimiä henkilöresurssien käytön optimoimiseksi varmistamalla palvelun laatu

–    määritellä painopisteitä, ennakoida suoritettavia tehtäviä ja varmistaa suoritettujen tehtävien asianmukainen laatu

–    osallistua ohjeiden ja sääntöjen laatimiseen, välittää niistä tietoa omalle tiimille ja varmistaa niiden noudattamisen valvonta omassa tiimissä

–    pitää yhteyttä ja huolehtia suhteiden ylläpidosta muiden osastojen/yksiköiden/jaosten edustajiin ja ulkopuolisiin tahoihin

–    löytää ratkaisu odottamattomissa tilanteissa (esim. tiimin organisointi viime hetken poissaolojen sattuessa)

–    edustaa yksikköä yksiköiden välisissä kokouksissa tai työryhmissä

–    valvoa ajoneuvoihin liittyviä hallinnollisia menettelyjä (asiakirjat, katsastukset)

–    huolehtia tarvittaessa ulkoisten palveluntarjoajien kuljettajiin liittyvästä hallinnoinnista

–    varmistaa palvelun jatkuvuus kuljettamalla tarvittaessa henkilö- ja tavarakuljetuksiin käytettäviä Euroopan parlamentin ajoneuvoja sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella

–    huolehtia enintään 120 kuljettajaa käsittävän tiimin reittien ja tehtäväkierron koordinoinnista ja organisoinnista sekä kuljettajien ajomatkojen ja työvuorojen jakamisesta (kuljettajien ajoaikataulun laatiminen ja hallinnointi)

–    valvoa kuljettajien työaikoja

–    huolehtia muuttojen sekä sisäisten ja ulkoisten tiimien työvuorojen koordinoinnista, organisoinnista ja toteutuksesta (enintään 50 muuttomiestä käsittävän tiimin työaikataulun laatiminen ja hallinnointi)

–    organisoida enintään 50 vahtimestarin muodostaman tiimin suorittama postinjakelu

–    huolehtia päätösten ja asiakokonaisuuksien seurannasta ja tiedottaa asianomaisille asiakirjojen käsittelyn etenemisestä

–    antaa neuvoja ja tietoja esihenkilöille, parlamentin jäsenille, heidän avustajilleen, parlamentin henkilöstölle ja vierailijoille omalla vastuualueellaan.

Yksiköt, jotka todennäköisesti ottavat palvelukseen logistiikkapalvelujen koordinaattoreita, vastaavat pääasiassa seuraavista tehtävistä:

–    henkilöiden, pääasiassa parlamentin jäsenten ja toimielimen henkilöstön, kuljetukset

–    liikkuvuuspolitiikka ja suhteet liittovaltion, alue- ja kuntaviranomaisiin

–    erilaiset muutot (parlamentin jäsenet, poliittiset ryhmät ja toimielimen henkilöstö) kolmessa toimipaikassa sekä irtaimen omaisuuden toimittaminen

–    varusteiden kuljetus Strasbourgin täysistuntoa ja kolmen toimipaikan ulkopuolella järjestettäviä poliittisten ryhmien kokouksia varten

–    työtilojen jakelu ja hallinnointi

–    postinjakelu kolmessa toimipaikassa

–    täysistuntoyksiköiden (PRES-pääosasto) ja tulkkien (LINC-pääosasto) avustaminen istuntojen aikana.

Logistiikkapalvelujen koordinaattoreiden edellytetään kykyä selvittää erilaiset tilanteet, reagoida nopeasti ja rauhallisesti muuttuviin olosuhteisiin sekä viestiä tehokkaasti. Heidän on kyettävä säännöllisesti työskentelemään intensiivisesti, sekä itsenäisesti että ryhmässä, monikulttuurisessa työympäristössä.

Työhön kuuluu usein virkamatkoja Euroopan parlamentin kolmelle toimipaikalle sekä tiivistä yhteydenpitoa sisäisiin ja ulkopuolisiin tahoihin.

  1. Osallistumisedellytykset

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti edellytetään, että

–          hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–          hakijalla on täydet kansalaisoikeudet

–          hakija on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–          hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittava tutkintotaso

Hakijalla on oltava

–    korkea-asteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus

tai

–    ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutuksen suorittamisesta annettu tutkintotodistus, joka antaa oikeuden korkea-asteen koulutukseen, sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus toimenkuvaan (A osan 2 kohta) suoraan liittyvistä tehtävistä.

Tutkintotodistuksen on oltava EU:n jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on liitettävä hakemukseensa päätös tutkintotodistustensa vastaavuudesta EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta löytyy ENIC-NARIC-verkostojen sivustolta https://www.enic-naric.net/. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

ii) Vaadittava työkokemus

Työkokemusta ei vaadita. Kilpailussa tarkoitetulta alalta (katso A kohdan 2 alakohdassa ”Toimenkuva” luetellut tehtävät) hankittu työkokemus on kuitenkin etu.

iii)     Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (vähintään C1-taso) (kieli 1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

ja

englannin tai ranskan kielen perusteellinen taito (vähintään B2-taso) (kieli 2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen sekä kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa-alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills).

Logistiikkapalvelujen koordinaattoreiden on pystyttävä ymmärtämään ja suorittamaan edellä mainitut työtehtävänsä, käsittelemään asiakokonaisuuksia ja viestimään tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen, esihenkilöiden ja kollegoiden kanssa edellä kuvatussa työympäristössä. Lähes kaikkien tehtävien suorittamisessa käytetään englantia ja ranskaa. Molemmat kielet on valittu tämän valintamenettelyn kieliksi toimielimen edun mukaisesti, ja vaadittavaa kielitaitoa edellytetään toimenkuvasta johtuvista syistä. Sen vuoksi logistiikkapalvelujen koordinaattoreiden on tehtäviensä hoitamiseksi ja edistääkseen osaltaan yksikön sujuvaa toimintaa pystyttävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti ainakin yhdellä näistä kahdesta kielestä.

 

B. KILPAILUN KULKU

Kilpailu perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

  1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos hakija on jättänyt hakemuksensa

– C kohdan ohjeita noudattaen ja

– C kohdassa mainitussa määräajassa,

valintalautakunta käsittelee hänen hakemuksensa ottaen huomioon kilpailuun osallistumisen erityisedellytykset.

Jos hakija täyttää erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hänet valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

  1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 60 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kokeisiin. Valintalautakunta kutsuu kokeisiin kaikki hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

-   työkokemus toimenkuvaan liittyvästä asiakaspalvelutehtävästä

-   työkokemus tiimin vetämisestä

-   työkokemus toimenkuvaan liittyvien asiakirjojen tai ohjeiden laatimisesta

-   työkokemus työskentelystä eurooppalaisen tai kansainvälisen organisaation palveluksessa taikka monikulttuurisessa tai kansainvälisessä ympäristössä

-   toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus ensiapukurssista tai työkokemus henkilöturvan alalta (rakennusten evakuointi, ensiapu, paloturvallisuus jne.).

Pisteytys: 0–20 pistettä.

  1. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen kielellä 2 asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuista tehtävistä.

Kokeen enimmäiskesto: 3 tuntia

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät saaneet 30 hakijaa kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän. Valintalautakunta kutsuu suulliseen kokeeseen tarvittaessa myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijaa englanniksi tai ranskaksi (kieli 2). Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa ”Toimenkuva” kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakulomakkeessa ilmoitetun kielen 1 taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe englanniksi tai ranskaksi (kieli 2). Valintalautakunta arvioi kokeen avulla A osan 2 kohdassa ”Toimenkuva” kuvattuihin tehtäviin liittyvää hakijoiden sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, luovuutta, päätöksentekokykyä ja käyttäytymistä ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 20 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Nämä kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Hakijalle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Hakija, joka ei vastaa kutsuun, jota ei tavoiteta sähköpostitse tai joka ei osallistu kokeeseen, voidaan hylätä. Ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

  1. Soveltuvien hakijoiden luettelo

Valintalautakunta laatii soveltuvien hakijoiden luettelon, johon otetaan ne hakijat, jotka ovat saaneet kokeista korkeimmat kokonaispistemäärät, A osan 1 kohdassa ”Yleistä” ilmoitetun mukaisesti. Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla yhteen koko menettelyssä saadut pisteet (pätevyyden arviointi sekä a, b ja c alakohdassa tarkoitetut kokeet) edellyttäen, että hakija on saanut kustakin kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon voidaan ottaa myös hakijat, jotka tulivat viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä. Kilpailun läpäisseiden hakijoiden nimet ovat luettelossa aakkosjärjestyksessä.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon otetuille kilpailun läpäisseille hakijoille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Tulokset ilmoitetaan kilpailun läpäisseille hakijoille henkilökohtaisesti. Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon ottaminen ei anna hakijalle oikeutta tulla otetuksi tai takaa hänen ottamistaan palvelukseen.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakumenettely:

Hakemus on tehtävä Apply4EP-alustalla: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI

Hakijoiden on ennen hakulomakkeen täyttämistä luettava huolellisesti opas Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin osallistuville hakijoille ja liitettävä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

 19. huhtikuuta 2023 klo 17.00 Brysselin aikaa.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen hakijalle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

Euroopan parlamentin yksiköt EIVÄT ANNA hakijoille PUHELIMITSE tietoja kilpailusta.