This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

LOGISTIKATEENUSTE KOORDINAATORID (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Teenistus : 08-Infrastruktuuri ja logistika peadirektoraat
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Juhend kandidaatidele :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi konkursiteate lisas esitatud juhend kandidaatidele. See on konkursiteate lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste reegleid ja kandideerimiskorda.

SISUKORD

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. KONKURSI ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISAD:   JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATUD KONKURSSIDEL OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

                

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 1. Üldine teave

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 29 lõikele 1 korraldada avaliku konkursi ametnike (AST 1) töölevõtmiseks infrastruktuuri ja logistika peadirektoraati (DG INLO).

Soovitud profiil on logistikateenuste koordinaator ja eesmärk on leida 15 edukat kandidaati.

Ametikohad asuvad peamiselt Brüsselis, aga ka Luxembourgis ja Strasbourgis (Euroopa Parlamendi töökohad) vastavalt parlamendi teenistuste vajadustele. Ametiülesannete täitmiseks võib olla vaja käia lähetustel Euroopa Parlamendi eri töökohtades. Reisijate- ja kaubaveo teenistustes tööle asuvaid koordinaatoreid võidakse saata lähetustele ka väljapoole Euroopa Parlamendi töökohti.

Väljavalitud kandidaat võetakse tööle palgaastme AST 1 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 3 271,87 eurot kuus. Töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule, olenevalt tema töökogemusest. Põhipalgale lisanduvad teatud tingimustel hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 1. Tööülesanded

Infrastruktuuri ja logistika peadirektoraat (DG INLO) aitab kaasa infrastruktuuri ja logistika heale haldamisele Euroopa Parlamendi töökohtades.

DG INLO ülesanded on järgmised:

 • hallata tehnilisel ja haldustasandil kõiki Euroopa Parlamendi hooneid Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis ning liikmesriikides asuvaid büroosid;
 • hallata nimetatud hoonetega seotud varustuse hooldust ja hoonete käitamisega seotud teenuseid;
 • hallata varustust (soetamine, transportimine, kolimine, kullerteenus, toitlustamine, kauplused jne) ja korraldada koosolekute materiaalset poolt.

Logistikateenuste koordinaator vastutab üksuse juhataja või administraatori abistamise ning töötajate meeskonna järelevalve ja koordineerimise eest.

Logistikateenuste koordinaator täidab vastutava ametniku alluvuses ning parlamendi organite ja juhtkonna poolt kindlaks määratud programmide ja prioriteetide raames järgmisi üksikasjalikke ülesandeid:

 • juhtida, juhendada, motiveerida ja koordineerida töötajate meeskonda, et optimeerida inimressursside kasutust ja tagada seejuures kvaliteetne teenus;
 • määrata kindlaks prioriteedid, kavandada vajalikku tööd, tagada tehtava töö nõuetekohane kvaliteet;
 • osaleda juhiste ja eeskirjade koostamises, nende oma meeskonnale edastamises ja nende järgimise järelevalves;
 • luua kontakte ja suhelda teiste direktoraatide/üksuste/teenistuste koostööpartneritega ja väliste koostööpartneritega;
 • lahendada ettenägematuid olukordi (nt meeskonna töökorraldus kellegi ootamatu puudumise korral);
 • esindada üksust teenistustevahelistel koosolekutel või töörühmades;
 • jälgida sõidukitega seotud haldustoimingute tegemist (dokumendid, tehnoülevaatus);
 • korraldada vajaduse korral välistele teenuseosutajatele kuuluvate sõidukijuhtide tööd;
 • tagada teenuse katkematus, juhtides vajaduse korral Euroopa Parlamendi sõidukeid inimeste ja kaupade veoks nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda;
 • tagada kuni 120 sõidukijuhist koosneva meeskonna koordineerimine, marsruutide korraldamine ja vahetused, sõitude jaotus ning sõidukijuhtide vahetustega töö (juhtide sõiduplaanide koostamine ja haldamine);
 • kontrollida sõidukijuhtide tööaega;
 • tagada kolimiste koordineerimine, korraldamine ja jaotus ning sise- ja välismeeskondade vahetustega töö (kuni 50 kolijast koosneva meeskonna töö planeerimine ja jooksev korraldamine);
 • korraldada kuni 50 postiteenindajast koosneva meeskonna tööd posti laialikandmiseks;
 • järgida otsuseid ja projekte ning vastata projektide edenemist puudutavatele teabetaotlustele;
 • nõustada ja teavitada oma juhtkonda, parlamendiliikmeid, nende assistente, parlamendi töötajaid ja külastajaid oma vastutusalas.

Logistikakoordinaatoreid võidakse võtta tööle teenistustesse, kes vastutavad peamiselt järgmise eest:

 • inimeste, peamiselt parlamendiliikmete ja parlamendi töötajate transport;
 • liikuvuspoliitika ning suhted föderaal-, piirkondlike ja munitsipaalasutustega;
 • mitmesugused kolimised (parlamendiliikmed, fraktsioonid ja institutsiooni töötajad) kolmes peamises töökohas ja vallasvara kohaletoimetamine;
 • varustuse transport Strasbourgis toimuvaks täiskogu istungjärguks ja fraktsioonide koosolekuteks väljaspool parlamendi kolme peamist töökohta;
 • tööruumide jaotamine ja haldamine;
 • posti laialikandmine parlamendi kolmes peamises töökohas;
 • täiskogu istungitega tegelevate teenistuste (DG PRES) ja galeriides (DG LINC) abistamine istungite ajal.

Logistikakoordinaatorid peavad oskama toime tulla erinevate olukordadega, reageerida muutuvatele oludele kiiresti ja rahulikult ning tulemuslikult suhelda. Kandidaadid peavad suutma regulaarselt töötada intensiivselt iseseisvalt või meeskonnas mitmekultuurilises keskkonnas.

Töö nõuab sagedast viibimist lähetustel Euroopa Parlamendi kolmes peamises töökohas ning tihedat suhtlust nii Euroopa Parlamendis kui ka väljaspool parlamenti töötavate inimestega.

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele üld- ja eritingimustele.

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artiklile 28 peab kandidaat

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;

–          omama kõiki kodanikuõigusi;

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema:

–     diplomiga tõendatud kõrgharidus

või

–     diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus, mis on otseselt seotud tööülesannetega (A osa punkt 2).

Diplomid, olgu need välja antud liikmesriigis või kolmandas riigis, peavad olema ametlikult tunnustatud ELi liikmesriigi ametiasutuse, näiteks liikmesriigi haridusministeeriumi poolt.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat lisama kandideerimisavaldusele tõendi diplomi samaväärsuse kohta ELis välja antud diplomitega. Lisateavet kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC võrgustikest https://www.enic-naric.net/. Konkursikomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatidele koostatud juhendi tabelis.

 ii) Nõutav töökogemus

Eelnevat töökogemust ei nõuta. Varasem töökogemus, mis on omandatud käesolevat konkurssi puudutavas valdkonnas (vt tööülesannete loetelu, mis on esitatud A osa punktis 2 „Tööülesanded“), annab kandidaadile eelise.

iii)     Keelteoskus

Kandidaat peab oskama põhjalikult (vähemalt C1 tase) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt

ning

oskama rahuldavalt (vähemalt B2 tase) inglise keelt või prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev.

Eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste osaoskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need osaoskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) määratletutele.

Logistikakoordinaatorid peavad olema võimelised eespool loetletud ülesannetest aru saama ja neid täitma, töötama dokumentidega ja suutma eespool kirjeldatud töö raames suhelda tõhusalt nii institutsioonisiseste kui ka -väliste koostööpartnerite, juhtkonna ja kolleegidega. Enamikku neist ülesannetest täidetakse kahes keeles (inglise ja prantsuse keel), mis on valitud käesoleva valikumenetluse jaoks vastavalt teenistuse huvidele, milleks on vaja ametiülesannete täitmiseks nõutavat kvalifikatsiooni. Seepärast peavad logistikakoordinaatorid oma ülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema suutelised töötama ja tõhusalt suhtlema vähemalt ühes neist kahest keelest.

 

 B. KONKURSI ETAPID

Konkurss põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

 1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat esitab kandideerimisdokumendid

– punktis C sätestatud korras ja

– punktis C osutatud tähtajaks,

vaatab valikukomisjon tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab valikumenetluses osalemise eritingimustele.

Kui kandidaat vastab eritingimustele, lubab valikukomisjon tal valikumenetluses osaleda.

Valikukomisjon tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 1. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomisjon hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 60 parimat kandidaati, kes kutsutakse katsetele. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomisjon nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomisjon arvesse eelkõige järgmisi aspekte, mida tuleb tõendada kandideerimisavaldusele lisatud tõendavate dokumentidega:

 • eesseisvate ülesannetega seotud töökogemus klienditeeninduse valdkonnas;
 • meeskonna juhtimise alane töökogemus;
 • eesseisvate ülesannetega seotud töökogemus dokumentide või juhiste koostamise valdkonnas;
 • Euroopa või rahvusvahelistes organisatsioonides või mitmekultuurilises või rahvusvahelises keskkonnas omandatud töökogemus;
 • esmaabi valdkonnas saadud tunnistus/diplom, mille on välja andnud tunnustatud pädev asutus, või töökogemus inimeste ohutuse valdkonnas (hoonete evakueerimine, esmaabi, tuleohutus jne).

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 1. Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse 2. keeles, mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ja mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid.

Katse maksimaalne kestus: 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (minimaalne nõutav punktisumma: 20 punkti).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutis.

Suulistele katsetele kutsutakse 30 parimat kandidaati, kes kogusid kirjalikul katsel kõige rohkem punkte, tingimusel, et nad kogusid vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomisjon nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomisjoni liikmetega inglise või prantsuse keeles (2. keel), et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid. Valikukomisjon kontrollib ka kandideerimisavalduses märgitud 1. keele oskust.

Katse maksimaalne kestus: 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (minimaalne nõutav punktisumma: 20 punkti).

c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse inglise või prantsuse keeles (2. keel). Katse käigus hindab valikukomisjon A osa punktis 2 „Tööülesanded“ kirjeldatud ülesandeid silmas pidades kandidaadi kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, loomingulisust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas või teatavas olukorras.

Valikukomisjon määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 20 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti (minimaalne nõutav punktisumma: 10 punkti).

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, võidakse konkursilt välja jätta. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, jäetakse ta kohe konkursilt välja.

 1. Sobivate kandidaatide nimekirja koostamine

Valikukomisjon koostab nimekirja sobivatest kandidaatidest, kes on menetluse lõpuks saanud kokku kõige rohkem punkte. Nimekirja kantavate kandidaatide maksimaalne arv on nimetatud A osa punktis 1 „Üldine teave“. Punktide kogusummaks on kogu menetluse käigus (kvalifikatsiooni hindamisel ja katsetel a, b ja c) saadud punktide koguarv, tingimusel et kandidaadid kogusid igal katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, võidakse lisada nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid. Kandidaatide nimed kantakse nimekirja tähestiku järjekorras.

Sobivate kandidaatide nimekiri aegub 31. detsembril 2026. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Edukaid kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi ametlikul veebisaidil.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

 C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimise kord

Kandideerida tuleb platvormi Apply4EP kaudu: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET

Kandidaadil tuleb enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi Euroopa Parlamendi korraldatud konkurssidel osalemise juhend.

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg on

19. aprill 2023 kell 17.00 Brüsseli aja järgi.

Kui kandidaat on kandideerimisavalduse kinnitanud, saadetakse talle automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume kandidaatidel konkursi asjus Euroopa Parlamendi teenistustele MITTE HELISTADA.