This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

KOORDINATORER AF LOGISTIKTJENESTER (AST 1)

Publication end on external website : 19/04/2023 17:00
Enhed : 08-Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Vejledning til ansøgere :

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør du nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne meddelelse om udvælgelsesprøve. Vejledningen er en integrerende del af meddelelsen og vil gøre det lettere at forstå reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

INDHOLD

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

B. AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:   VEJLEDNING FOR ANSØGERE I UDVÆLGELSESPRØVER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

                        

A. STILLINGSBESKRIVELSE, ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union besluttet at afholde en almindelig udvælgelsesprøve (AST 1) med henblik på rekruttering af tjenestemænd til Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO).

Der søges koordinatorer af logistiktjenester. Målet er 15 beståede ansøgere.

Stillingerne vil hovedsagelig blive placeret i Bruxelles, men også i Luxembourg og Strasbourg (Europa-Parlamentets arbejdssteder) i overensstemmelse med Parlamentets tjenestegrenes behov. Disse opgaver kan kræve tjenesterejser mellem Europa-Parlamentets arbejdssteder. Koordinatorer, der pålægges transporttjenester for personer og varer, kan også anmodes om at foretage tjenesterejser uden for Europa-Parlamentets arbejdssteder.

Ansættelse vil ske i lønklasse AST 1, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 3 271,87 EUR. Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet har en ligestillingspolitik og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 1. Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Infrastruktur og Logistik (GD INLO) varetager forvaltningen af infrastrukturen og logistikken på alle Europa-Parlamentets arbejdssteder.

GD INLO har følgende opgaver:

 • at forvalte alle de bygninger, der benyttes af Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg, samt forbindelseskontorerne i medlemsstaterne på teknisk og administrativt plan
 • at forvalte udstyr og ydelser forbundet med bygningernes drift
 • at forvalte udstyr (indkøb, transport, flytninger, meddelelsestjenester, restauranter og supermarkeder mv.) og varetage praktiske opgaver forbundet med møderne

Logistikkoordinatoren er ansvarlig for at bistå en kontorchef eller administrator og for at føre tilsyn med og koordinere et team af medarbejdere.

Under ledelse den ansvarlige tjenestemand og inden for rammerne af de programmer og prioriteter, der er fastlagt af de parlamentariske organer og deres overordnede, skal logistikkoordinatoren/logistikkoordinatorerne bl.a. udføre følgende opgaver:

 • lede, igangsætte, motivere og koordinere et team af ansatte med henblik på optimeret anvendelse af de menneskelige ressourcer med fokus på kvaliteten af den ydede service
 • fastlægge prioriteter, foregribe det forestående arbejde og sikre et passende kvalitetsniveau for det udførte arbejde
 • deltage i udarbejdelsen af instrukser og regler, videreformidle dem og overvåge, at de overholdes
 • være i kontakt med og sikre forbindelsen til samtalepartnerne i andre direktorater/enheder/kontorer og til eksterne samtalepartnere
 • håndtere uforudsete situationer (f.eks. organisere teamet i tilfælde af fravær i sidste øjeblik)
 • repræsentere enheden på møder eller arbejdsgrupper på tværs af tjenestegrenene
 • føre tilsyn med den administrative opfølgning i forbindelse med køretøjer (dokumenter, teknisk kontrol)
 • hvor det er relevant, styre eksterne tjenesteyderes chauffører
 • sikre kontinuiteten i tjenesten ved om nødvendigt at køre Europa-Parlamentets køretøjer til transport af personer og gods, både i og uden for Den Europæiske Union.
 • sikre koordinering, tilrettelæggelse af kørsler og skiftholdsarbejde for op til 120 chauffører og køreplaner og fordeling af ruter samt turnusordning for chaufførerne (udarbejdelse og styring af køreplaner for chaufførerne)
 • kontrollere chaufførernes arbejdstider
 • koordinere, tilrettelægge og fordele flytninger og turnusordninger til interne og eksterne teams (udarbejde og forvalte planlægningen af et team på op til 50 flyttefolk).
 • tilrettelægge distributionen af post for et team på op til 50 kontorbude
 • følge op på afgørelser og dossierer og informere ansøgerne om status for dossiererne
 • rådgive og informere sine overordnede, medlemmerne, deres assistenter, Parlamentets personale og besøgende inden for sine ansvarsområder.

De kontorer, der forventes at rekruttere logistikkoordinatorer, er hovedsagelig ansvarlige for:

 • transport af personer, hovedsagelig institutionens medlemmer og personale
 • mobilitetspolitik og forbindelser med føderale, regionale og kommunale myndigheder
 • de forskellige flytninger (medlemmer, politiske grupper og ansatte i institutionen) på de tre vigtigste arbejdssteder og leverancer af løsøre
 • transport af materiel til plenarmøderne i Strasbourg og til møderne i de politiske grupper uden for de tre vigtigste arbejdssteder
 • fordeling og forvaltning af arbejdspladser
 • udbringelse af post på de tre vigtigste arbejdssteder
 • bistand til plenarforsamlinger (GD PRES) og tilhørerpladser (GD LINC) under møderne.

Logistikkoordinatorerne skal kunne forholde sig til forskelligartede situationer, reagere hurtigt og behersket på skiftende omstændigheder og kommunikere effektivt. De skal være i stand til hyppigt at arbejde under pres og til at arbejde både selvstændigt og i et team, i et multikulturelt arbejdsmiljø.

Arbejdet vil omfatte hyppige tjenesterejser til Europa-Parlamentets 3 vigtigste arbejdssteder samt kontakt med mange forskellige mennesker inden og uden for Parlamentet.

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende almindelige og særlige betingelser:

a) Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 28 i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union skal en ansøger:

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 b) Særlige betingelser

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have

 • bevis for afsluttet videregående uddannelse

eller

 • bevis for afsluttet uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse, og mindst tre års erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, der fremgår af stillingsbeskrivelsen (punkt A.2.).

Eksamensbeviser, der er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, skal være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en medlemsstat.

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal vedlægge deres ansøgning en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser. Du kan finde yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU i ENIC-NARIC-netværkene på webstedet https://www.enic-naric.net/. Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

ii) Krævet erhvervserfaring

Der kræves ingen erhvervserfaring. Dog vil enhver erhvervserfaring, som ansøgeren måtte have inden for det område, udvælgelsesprøven omfatter (se listen over arbejdsområder "Stillingsbeskrivelse", punkt A.2.), være en fordel.

iii)     Sprogkundskaber

Kandidaterne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, irsk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

og

tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk eller fransk (sprog 2). Sprog 2 skal være et andet end sprog 1.

Bemærk venligst, at ovennævnte minimumsniveauer gælder for hvert sprogområde (tale, skrive, læse, lytte), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Logistikkoordinatorerne skal være i stand til at forstå og udføre ovennævnte opgaver, håndtere dossierer og kommunikere effektivt med interne og eksterne samtalepartnere samt med ledelsen og kolleger inden for den ovenfor beskrevne arbejdsramme. De fleste af disse opgaver udføres på de to sprog (engelsk og fransk), der er udvalgt i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure i overensstemmelse med tjenestens interesse, og som kræver de kvalifikationer, der kræves som følge af arbejdsopgaverne. For at kunne påtage sig opgaverne og bidrage til, at tjenesten fungerer godt, skal logistikkoordinatorerne derfor kunne arbejde og kommunikere effektivt på mindst et af disse to sprog.

 

B. AFVIKLING AF UDVÆLGELSESPRØVEN

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationer og prøver.

 1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis du har indsendt din ansøgning:

- efter reglerne i punkt C, og

- inden for fristen i punkt C

gennemgår udvælgelseskomitéen din ansøgning ud fra de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgerne opfylder de særlige adgangsbetingelser, giver udvælgelseskomitéen ansøgerne adgang til udvælgelsesproceduren.

For at træffe denne beslutning tager udvælgelseskomitéen udelukkende udgangspunkt i de oplysninger, som er anført i ansøgningsskemaet og dokumenteret med bilag.

 1. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af et evalueringsskema, der er udarbejdet på forhånd, kvalifikationsbeviserne fra de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 60 bedste ansøgere, der bliver indkaldt til prøverne.  Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere på lige fod på sidstepladsen.

Ved vurderingen af ansøgernes kvalifikationer tager udvælgelseskomitéen navnlig hensyn til følgende elementer, som skal begrundes i ansøgningsskemaet:

 • erhvervserfaring fra en kundeservicefunktion, der er relevant for de opgaver, der skal udføres
 • erhvervserfaring med at føre tilsyn med et team
 • erhvervserfaring med at udarbejde dokumenter eller instrukser vedrørende de opgaver, der skal udføres
 • erhvervserfaring fra europæiske eller internationale organisationer eller i et multikulturelt eller internationalt miljø
 • et certifikat/eksamensbevis inden for førstehjælp udstedt af en godkendt kompetent myndighed eller erhvervserfaring inden for sikring af personer (evakuering af bygninger, førstehjælp, brandsikkerhed osv.).

Point: 0-20.

 1. Prøver

Skriftlig prøve

a) Prøve i skriftlig fremstilling på sprog 2 på grundlag af et dossier med henblik på at vurdere ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2 "Stillingsbeskrivelse".

Varighed: højst 3 timer

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Denne prøve vil blive afholdt som fjernprøve på computer.

De 30 bedste ansøgere, der har opnået det højeste pointtal ved den skriftlige prøve, indkaldes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået det krævede mindsteantal point. Hvor det er relevant, medtager udvælgelseskomitéen alle ansøgere på lige fod på sidstepladsen.

Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på engelsk eller fransk (sprog 2) for på grundlag af samtlige elementer i ansøgerens dossier at vurdere dennes evne til at udføre de opgaver, der anført i punkt A.2 ("Stillingsbeskrivelse"). Udvælgelseskomitéen tester ligeledes sprog 1, der er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på engelsk eller fransk (sprog 2) for at sætte udvælgelseskomitéen i stand til at bedømme ansøgerens tilpasnings- og forhandlingsevner, kreativitet og evne til at træffe beslutning samt adfærd i en gruppe eller i forhold til en situation i forbindelse med de ansvarsområder, der er beskrevet i punkt A.2 ("Stillingsbeskrivelse").

Varigheden af gruppediskussionsprøven vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 20 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

Prøverne kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, risikerer at blive udelukket fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 1. Opførelse på listen over egnede ansøgere

Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over egnede ansøgere, der samlet har opnået de bedste resultater ved procedurens afslutning, jf. punkt A.1 "Generelt". Disse samlede point er det pointtal, der er opnået for den samlede procedure (bedømmelse af kvalifikationer og prøve a), b) og c)), under forudsætning af at ansøgeren har opnået krævede mindsteantal point i hver prøve. Listen kan omfatte alle ansøgere på lige fod på sidstepladsen. Navnene på dem, der har bestået udvælgelsesproceduren, opstilles i alfabetisk rækkefølge.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Dens gyldighed kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

De beståede ansøgere vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og listen over egnede ansøgere vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En person på listen, der får tilbudt en stilling, skal i attesteringsøjemed forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, navnlig eksamensbeviser og arbejdsattester.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgningsvilkår

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, er det nødvendigt nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

Ansøgningsfristens udløb

Ansøgningsfristen udløber den

 19. april 2023 kl. 17.00, Bruxellestid.

 Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK for at få oplysninger om udvælgelsesprøven.