This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

КООРДИНАТОРИ НА ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ (AST 1)

Край на публикуването на външен уебсайт : 19/04/2023 17:00
Отдел : 08-Генерална дирекция за инфраструктури и логистика
Ref. : PE/AST/287/2023/INLO AST 1
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за конкурс. Ръководството, което e неразделна част от обявлението за конкурса, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.  ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ: РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да открие, въз основа на член 29, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, общ конкурс (AST 1) за назначаването на служители в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Търсеният профил е на координатори на логистични услуги, като максималният брой на издържалите конкурса кандидати ще бъде 15.

Работните места ще бъдат главно в Брюксел, но също така и в Люксембург и в Страсбург (местата на работа на Европейския парламент) в зависимост от нуждите на службите на институцията. Тези длъжности могат да изискват командировки между местата на работа на Европейския парламент. На координаторите, които ще заемат длъжност в областта на услугите за превоз на хора и товари, може също така да се налага да извършват командировки извън местата на работа на Европейския парламент.

Назначението ще се извършва на степен AST 1, първа стъпка, с основна месечна заплата от 3 271,87 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъдат назначени издържалите успешно конкурса кандидати, може обаче да бъде съобразена с техния професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 1. Естество на служебните задължения

Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) спомага за осигуряването на добро управление на инфраструктурата и на логистиката в различните места на работа на Европейския парламент.

ГД INLO има следните мисии:

 • техническо и административно управление на сградите, заемани от Европейския парламент в Брюксел, Люксембург и Страсбург, както и бюрата за връзка в държавите членки;
 • управление на службите, отговарящи за обезпечаването с оборудване и за предоставянето на услугите, необходими за експлоатацията на тези сгради;
 • управление на оборудването (закупуване, транспорт, пренасяния, куриерска служба, заведения за хранене, магазини и др.) и практическа организация на заседанията.

Координаторите на логистични услуги ще имат за задача да подпомагат началник-отдел или администратор и да контролират и координират екип от служители.

Под ръководството на отговорното длъжностно лице и в рамките на програмите и приоритетите, определени от парламентарните органи и от висшестоящите служители, координаторите на логистични услуги ще изпълняват описаните по-долу задачи:

 • Управление, организиране, мотивиране и координиране на екип от служители с цел оптимизиране на използването на човешките ресурси при осигуряване на качеството на обслужване;
 • Определяне на приоритетите, прогнозиране на работата, която трябва да се извърши, осигуряване на подходящо ниво на качество на извършената работа;
 • Участие в изготвянето на инструкции и насоки, информиране на екипа за тях и осигуряване на спазването им;
 • Осъществяване на контакт и поддържане на връзка с партньорите в други дирекции/отдели/служби, както и с външни партньори;
 • Управление на непредвидени ситуации (напр. организиране на екипа в случай на отсъствия в последния момент);
 • Представляване на отдела в рамките на междуведомствени заседания или работни групи.
 • Надзор върху административните процедури, свързани с превозните средства (документи, прегледи за проверка на техническата изправност);
 • Управление, когато е целесъобразно, на шофьорите на външните доставчици на услуги;
 • Осигуряване на непрекъснатост на обслужването, включително, когато е необходимо, шофирайки превозните средства на Европейския парламент, предназначени за превоз на хора и товари, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него.
 • Координиране на екип, състоящ се от максимум 120 шофьори, организиране на маршрутите и ротациите и разпределяне на курсовете и смените на шофьорите (изготвяне и управление на графика на шофьорите);
 • Контролиране на работното време на шофьорите.
 • Координиране, организиране и разпределяне на пренасянията и на смените на вътрешните и външните екипи (изготвяне и управление на графика на екип от максимум 50 преносвачи).
 • Организиране на доставянето на кореспонденцията от екип до максимум 50 разпоредители;
 • Последващи действия във връзка с решенията и досиетата и информиране на заявителите за напредъка по досиетата;
 • Предоставяне на съвети и информация за висшестоящите служители, членовете на ЕП, техните сътрудници, служителите и посетителите на Парламента в съответните области на компетентност.

Службите, които могат да назначават координатори на логистични услуги, отговарят основно за:

 • транспорта на хора, основно членове и служители на Парламента;
 • политиката за мобилност и свързаните с нея отношения с федералните, регионалните и общинските органи;
 • различните пренасяния (членове на ЕП, политически групи и служители на институцията) в трите основни места на работа и доставки на движими вещи;
 • превоза на оборудване за пленарната сесия в Страсбург и по време на заседания на политическите групи извън трите основни места на работа;
 • разпределението и управлението на работните пространства;
 • доставянето на кореспонденцията на трите места на работа;
 • съдействието, предоставяно на службите за пленарни заседания (ГД PRES) и на галериите (DG LINC) по време на сесиите.

Координаторите на логистични услуги трябва да могат да преценяват различните ситуации, да реагират бързо и спокойно на промените в обстоятелствата и да комуникират ефикасно. Те трябва да могат редовно да работят интензивно, както самостоятелно, така и в екип, в мултикултурна среда.

Може да се очакват чести командировки в 3-те основни места на работа на Европейския парламент, както и многобройни вътрешни и външни контакти.

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз е необходимо:

–          да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите – членки на Европейския съюз;

–          да се ползвате от своите граждански права;

–          да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;

–          да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

б)      Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Трябва да имате:

 • завършено висше образование, удостоверено с диплома,

или

 • завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, и след дипломирането си да сте придобили професионален опит с продължителност най-малко три години в пряка връзка с естеството на служебните задължения (раздел A, точка 2).

Дипломите, независимо дали са издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава членка.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да приложат към кандидатурата си декларация за еквивалентност на своите дипломи с издаваните в ЕС дипломи. Допълнителна информация относно признаването на квалификациите, придобити в държава извън ЕС в рамките на мрежите ENIC-NARIC, можете да намерите на сайта на тези мрежи https://www.enic-naric.net/. Конкурсната комисия ще отчете в тази връзка различните образователни структури. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в Ръководството на вниманието на кандидатите.

ii) Необходим професионален опит

Не се изисква професионален опит. При все това всякакъв професионален опит, придобит в областта, посочена в настоящия конкурс (вж. списъка на задачите в раздел А, точка 2 „Естество на служебните задължения“), е предимство.

iii)    Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания (най-малко ниво C1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

и

задоволителни познания (най-малко ниво В2) по английски или френски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills)

Координаторите на логистични услуги трябва да бъдат в състояние да разбират и изпълняват посочените по-горе задачи, да работят по досиетата и да общуват ефикасно с вътрешните и външните партньори, както и с висшестоящите служители и с колегите си в контекста на описаната по-горе работа. По-голямата част от тези задачи се изпълняват при използване на двата езика (английски и френски), избрани за целите на настоящата процедура за подбор в съответствие с интереса на службата, за която са необходими определени квалификации поради естеството на служебните задължения. Следователно, за да изпълняват своите задачи и да допринасят за доброто функциониране на службата, координаторите на логистични услуги трябва да бъдат способни да работят и да общуват ефикасно поне на един от тези два езика.

 

Б. ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира по документи и чрез изпити.

 1. Допускане до процедурата за подбор

Ако сте подали своята кандидатура:

– в съответствие с условията, посочени в дял В, и

– в рамките на срока, посочен в дял В,

конкурсната комисия ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, конкурсната комисия ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 1. Оценка на квалификациите

Въз основа на предварително установена скала за оценяване конкурсната комисия извършва оценка на квалификациите на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 60-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на изпитите. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификациите на кандидатите конкурсната комисия отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • професионален опит на длъжност за обслужване на клиенти, свързана със задълженията, които ще се изпълняват;
 • професионален опит в областта на осъществяването на надзор над екип;
 • професионален опит в изготвянето на документи или на инструкции, свързани със задълженията, които ще се изпълняват;
 • професионален опит в европейски или международни организации или в мултикултурна или международна среда;
 • удостоверение/диплома за оказване на първа помощ, издадено от акредитиран компетентен орган, или професионален опит в областта на сигурността на хората (евакуация на сгради, първа помощ, пожарна безопасност и др.).

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 1. Изпити

Писмен изпит

a) Изготвяне на текст на език 2 въз основа на досие, чиято цел е да се оцени способността Ви да упражнявате задачите, описани в раздел А, точка 2 „Естество на служебните задължения“.

Максимална продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

30-те най-добри кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

Устни изпити

b) Събеседване с конкурсната комисия на английски или френски език (език 2), за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате задачите, описани в раздел А, точка 2 „Естество на служебните задължения“. Конкурсната комисия ще провери също така езиковите познания по език 1, заявен във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

c) Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на английски или френски език (език 2), за да се даде възможност на конкурсната комисия да оцени, във връзка със задачите, описани в раздел А, точка 2 „Естество на служебните задължения“, способностите Ви за адаптиране, водене на преговори, творческо мислене и вземане на решения, както и поведението Ви в група или при определени обстоятелства.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от конкурсната комисия в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 20 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определени дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, рискувате да бъдете дисквалифициран(-а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всяко неспазване на инструкциите или поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 1. Включване в списъка с подходящите кандидати

Конкурсната комисия ще изготви списък на подходящите допустими кандидати, получили най-високите общи оценки в края на процедурата, според посоченото в раздел А, точка 1 „Общи положения“.  Общите оценки се получават, като се сумират точките, получени в рамките на цялата процедура (оценка на квалификациите и изпити а), б) и в), при условие че кандидатите са получили необходимия минимум на всеки от изпитите. В списъка ще може да се включат всички кандидати, класирани на последно място с еднакъв резултат. Имената на издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат подредени по азбучен ред.

Списъкът с подходящите кандидати е валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай издържалите успешно конкурса кандидати, които са включени в списъка, ще бъдат уведомени своевременно.

Издържалите успешно конкурса кандидати ще бъдат уведомени поотделно за резултатите си, а списъкът с подходящите кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък с подходящи кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

Условия за регистрация:

Кандидатства се чрез платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG

Трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите в конкурси, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

19 април 2023 г. в 17,00 ч., брюкселско време. 

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след като Вашият формуляр за кандидатстване бъде валидиран.

Кандидатите се умоляват да НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА на службите на Европейския парламент във връзка с настоящия конкурс.