This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - POSLOVNI ANALITIKI - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Pristojna služba : 11-Generalni direktorat za finance
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Vodnik za kandidate (Navodila) :
Izjava :

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate, ki je priložen razpisu za prosto delovno mesto.

V vodniku, ki je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, so razloženi pravila, ki veljajo za izbirne postopke, in pogoji za prijavo.

 

VSEBINA

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGE:     

VODNIK ZA KANDIDATE NA NATEČAJIH IN IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

IZJAVA

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

1. Splošno

Evropski parlament je na podlagi člena 29(2) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: kadrovski predpisi) sklenil organizirati izbirni postopek za zaposlitev javnih uslužbencev v Generalnem direktoratu za finance (GD FINS).

GD FINS išče strokovnjake z znanjem in sposobnostmi za pomoč pri upravljanju in vzdrževanju platforme SAP S4HANA Evropskega parlamenta, za katero je odgovoren generalni direktorat. S tem izbirnim postopkom se zapolnijo predvsem prosta delovna mesta na Oddelku strokovnega centra za FMS v Luxembourgu.

Uspešni kandidati bodo uvrščeni v razred AD 6 ali AD 9.

Na podlagi tega izbirnega postopka bo izdelan seznam 10 uspešnih kandidatov za vsakega od razredov.

Za razred AD 9, prva stopnja, osnovna mesečna plača znaša 8.786,88 EUR.

Za razred AD 6, prva stopnja, osnovna mesečna plača znaša 6.066,59 EUR.

Od plače se obračunajo davek Unije in drugi odtegljaji, ki so določeni v kadrovskih predpisih. Plača je izvzeta iz plačila nacionalnih davkov. Stopnja, po kateri se bodo zaposlili uspešni kandidati, se lahko prilagodi njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači se pod določenimi pogoji prištejejo nadomestila.

Ta razpis se nanaša na dva razreda (AD 6 in AD 9). Kandidat lahko kandidira le za en razred. Zato mora, kot je navedeno v oddelku B.1 razpisa za prosto delovno mesto, razred izbrati ob prijavi prek spleta, in ga po potrditvi svoje spletne prijave ne more več spremeniti.

Vendar lahko komisija za izbiro kandidatov pod nekaterimi pogoji prijavo prerazporedi v iz razreda AD 9 v razred AD 6.  Pogoji za prerazporeditev so določeni v oddelku B.1. razpisa za prosto delovno mesto.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

2. Opis nalog

2.1. Oddelek strokovnega centra za FMS

Glavna naloga Generalnega direktorata za finance (GD FINS) je zagotoviti, da Evropski parlament odgovorno upravljanja proračun EU in svoj proračun.

GD FINS v zvezi s tem zagotavlja:

 • dobro finančno upravljanje proračuna, ki je na razpolago Evropski uniji in Evropskemu parlamentu;
 • preglednost pri porabi proračuna;
 • podporo političnim akterjem Parlamenta pri finančnem upravljanju.

GD FINS razvija poenostavljeno delovno okolje za vse finančne deležnike, da jim olajša izpolnjevanje finančnih nalog. V zvezi s tem je Oddelek strokovnega centra za FMS prevzel odgovornost za izvajanje in vzdrževanje centralnega sistema finančnega upravljanja (Financial Management System – FMS) Evropskega parlamenta.

FMS je od januarja 2020 del finančnih aplikacij Evropskega parlamenta. V eno orodje združuje izvrševanje proračuna, finančno računovodstvo, upravljanje pogodb, upravljanje inventarja in stroškovno računovodstvo.

Prehod na FMS je Evropskemu parlamentu omogočil tudi:

 • racionalizacijo, standardizacijo in avtomatizacijo ključnih proračunskih in finančnih postopkov;
 • izboljšanje vidnosti in razpoložljivosti informacij, pomembnih za odločanje, za najvišje in srednje vodstvo;
 • izvajanje boljšega nadzora nad razpoložljivimi viri (človeškimi, informacijskimi in finančnimi).

Obseg FMS se je nedavno povečal, tako da zajema nova področja, ki zajemajo druge postopke, kot so izračun plač, nadomestil in pokojnin poslancev Evropskega parlamenta ter oblikovanje novih vodstvenih finančnih poročil.

 

2.2. Naloge

Uspešni kandidati se bodo lahko zaposlili predvsem na Oddelku strokovnega centra za FMS. Poslovni analitiki, s katerimi bo sklenjena pogodba o zaposlitvi, bodo delali v angleščini in se bo od njih pričakovalo, da bodo v okviru izvajanja in/ali vzdrževanja sistemov SAP, ki jih upravlja enota, opravljali te naloge: 

 • opredelitev in izvajanje procesnih rešitev v S4HANA na področju financ in javnih naročil. Poznavanje orodij S4HANA HCM in BW4HANA, ki jih Evropski parlament prav tako uporablja, se bo štelo za prednost;
 • zbiranje poslovnih zahtev in iskanje funkcionalnih rešitev zanje;
 • racionalizacija procesov SAP in njihova uskladitev s poslovnimi zahtevami;
 • integracija SAP v aplikacije, ki jih stranke že uporabljajo;
 • izvajanje potrebnih ukrepov za vzdrževanje aplikacij SAP (nadgradnja, izboljšave, popravki itd.);
 • preizkušanje delovanja; zagotavljanje sprejemljivosti za končnega uporabnika;
 • zagotavljanje podpore uporabnikom, vključno s strokovnim usposabljanjem;
 • sodelovanje pri usklajevanju in nadzoru dela, ki ga opravljajo zunanji izvajalci;
 • prispevanje k izvajanju projektov, potrebnih za dokončanje strateških načrtov generalnega direktorata, med katerimi sta zlasti morebitna uporaba rešitev v oblaku in učinkovito vključevanje novih produktov SAP.

 

2.3. Zahtevane kompetence

Uspešen(ni) kandidat(i) bo(do) moral(i) pri opravljanju zgoraj navedenih nalog izkazati naslednje spretnosti in kompetence:

 • sposobnost jasnega in natančnega ustnega in pisnega izražanja v angleškem jeziku;
 • prepoznavanje kritičnih vidikov zapletenih vprašanj ter razvijanje ustvarjalnih in praktičnih rešitev;
 • sposobnost sodelovanja v skupinah, spodbujanje skupnih ciljev in izmenjava znanja s sodelavci;
 • sposobnost učinkovitega usposabljanja in izmenjave znanja s končnimi uporabniki;
 • sposobnost prednostnega razvrščanja najpomembnejših nalog in učinkovitega organiziranja delovnih obremenitev;
 • sposobnost učinkovitega dela pod pritiskom in prilagajanja spremembam v delovnem okolju; 
 • samoiniciativno doseganje visokokakovostnega dela;
 • jasna osredotočenost na izpolnjevanje potreb strank (notranjih in zunanjih).

 

3. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, določen za oddajo prijav, mora(jo) kandidat(i) izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje za uvrstitev v izbirni postopek:

(a)     Splošna merila

V skladu s členom 28 kadrovskih predpisov morate:

 • biti državljan ene od držav članic Evropske unije;
 • uživati vse državljanske pravice;
 • izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka;
 • imeti ustrezne osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje predvidenega dela.

 

(b)     Posebni pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

(i)      Zahtevani nazivi in diplome

Za razred AD 6:

Imeti morate stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, uradno priznano v eni od držav članic Evropske unije.

Za razred AD 9:

Imeti morate stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj štiriletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, uradno priznano v eni od držav članic Evropske unije,

ali

stopnjo izobrazbe, ki ustreza vsaj triletnemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, potrjenemu z diplomo, uradno priznano v eni od držav članic Evropske unije, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj na področju, na katerega se nanaša izbirni postopek, pridobljenih po zaključenem študiju.

Diplome, ne glede na to, ali so bile izdane v državi članici ali državi, ki ni članica EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, kot je ministrstvo za izobraževanje države članice Unije.

Kandidati z diplomo, izdano v tretji državi, morajo kot del prijave predložiti potrdilo o enakovrednosti EU za svojo diplomo. Več informacij o priznavanju kvalifikacij tretjih držav najdete na omrežju ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Komisija za izbiro kandidatov bo upoštevala razlike v izobraževalnih sistemih.

Dodatne informacije so vam na voljo v prilogi 1 vodnika za kandidate na natečajih in izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

(ii)     Zahtevane delovne izkušnje

Kandidati morajo poleg kvalifikacij, ki se zahtevajo za pripustitev k izbirnem postopku (glej točko (i) zgoraj), imeti delovne izkušnje in tehnično znanje na področju SAP.

 • Za razred AD 6 vsaj dve leti delovnih izkušenj z zgoraj navedenimi nalogami (točka 2.2) v povezavi z moduli SAP na področju financ ali javnega naročanja.
 • Za razred AD 9vsaj deset let delovnih izkušenj z zgoraj navedenimi nalogami (točka 2.2) v povezavi z moduli SAP na področju financ ali javnega naročanja. Kandidati morajo imeti tudi vsaj tri leta izkušenj v zvezi s platformo S4HANA na področju finančnih modulov ali modulov javnega naročanja (to obdobje je lahko del obdobja desetih let, iz zgoraj navedene minimalne zahteve).

(iii)     Znanje jezikov

Imeti morate odlično znanje (najmanj raven C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1), ki so: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

ter

zadovoljivo znanje (najmanj raven B2) angleščine (jezik 2). Jezik 2 se mora razlikovati od jezika 1.  Če je kandidatov jezik 1 angleščina, mora biti jezik 2 kateri koli drug uradni jezik Evropske unije (vsaj raven B2).

Navedene najnižje zahtevane ravni veljajo za vsa področja jezikovne usposobljenosti (govorjenje, pisanje, branje, poslušanje), navedena v prijavnici. Ta znanja ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference-language-skills).

Zahtevani jeziki na tem izbirnem postopku so bili določeni v skladu z interesom službe. Delovno mesto poslovnega analitika SAP zaradi narave dela zahteva posebne kvalifikacije, ki so navedene v točki A.2 tega razpisa za prosto delovno mesto.

Oddelek strokovnega centra za FMS skoraj vse delo opravi v angleščini. V angleščini se komunicira tudi z drugimi generalnimi direktorati Parlamenta in političnimi organi Evropskega parlamenta ter zunanjimi ponudniki sistemov SAP. Poleg tega se angleščina uporablja na sestankih in za pripravo funkcionalnih in tehničnih dokumentov. Za opravljanje nalog in dobro delovanje zadevne službe morajo zato osebe, s katerimi se sklene pogodba o zaposlitvi, biti sposobne učinkovito delati in komunicirati v angleščini.

 

B. POSTOPEK

Postopek temelji na preizkusih.

1. Pripustitev

Komisija za izbiro kandidatov bo vašo prijavo ocenila glede na posebne pogoje za uvrstitev v izbirni postopek (točka A.3). Če boste izpolnjevali posebne pogoje za uvrstitev v izbirni postopek, vas bo komisija za izbiro kandidatov pripustila v predizborni postopek. Odločitve odbora bodo temeljile izključno na informacijah, navedenih v prijavnici in podprtih z dokazili.

Opomba: Kandidati morajo ob prijavi prek spleta navesti razred, za katerega vlagajo prijavo (AD 6 ali AD 9). Vsi kandidati morajo pravilno izpolnjeno izjavo tudi naložiti v ustrezni del prijave. Če kandidati, ki vložijo prijavo za razred AD 9, ne predložijo izjave ali predložijo izjavo, ki ni popolna, se njihova prijava šteje za nedopustno.

Prijave za razred AD 9: Komisija za izbiro kandidatov lahko ob preverjanju pogojev za uvrstitev v izbirni postopek prijavo prerazporedi v razred AD 6, če:

– je iz navedb v prijavi razvidno, da kandidat ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev v izbirni postopek za razred AD 9, izpolnjuje pa pogoje za uvrstitev v izbirni postopek za razred AD 6;

ter

– je kandidat v prijavi dal soglasje za prerazporeditev v razred AD 6. Opozoriti je treba, da kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v izbirni postopek za razred AD 9 in ne priložijo izjave ali predložijo izjavo, ki ni popolna, ne morejo biti prerazporejeni v razred AD 6 in zato ne bodo pripuščeni k izbirnemu postopku.

 

2. Preizkusi

a) Predizborni preizkus z vprašanji izbirnega tipa.

Če se komisija za izbiro kandidatov odloči, da vas bo pripustila k izbirnemu postopku, boste povabljeni na predizborni preizkus z vprašanji izbirnega tipa, ki bo potekal prek računalnika, pod pogojem, da ste svojo prijavno dokumentacijo oddali:

– v skladu z zahtevami iz točke C in

– v roku iz točke C.

Preizkus z vprašanji izbirnega tipa bo v angleščini.

Navedeni preizkus bo obsegal največ 30 vprašanj izbirnega tipa, ki omogočajo oceno vaše sposobnost prepoznavanja informacij, navedenih v opisu nalog (točka A.2). Zahtevano minimalno število točk bo 50 %.

Test bo trajal največ 45 minut in bo potekal prek spleta.

b) Pisni preizkus

Pisni preizkus bo organiziran v angleščini in bo zasnovan tako, da bo z njim ocenjena vaša primernost v zvezi z nalogami, navedenimi v opisu nalog (točka A.2).

Komisija za izbiro kandidatov odgovorov v pisnem preizkusu ne bo ocenila le s tehničnega vidika, temveč bo ocenila tudi kakovost pisanja, pri čemer bo posebno pozornost namenila vaši sposobnosti strukturiranega, logičnega in jasnega komuniciranja.

Pisni preizkus se opravi neposredno po predizbornem preizkusu z vprašanji izbirnega tipa. Če na predizbornem preizkusu z vprašanji izbirnega tipa ne boste dosegli vsaj zahtevanega minimalnega števila točk, se pisni preizkus ne bo ocenil.

Pisni preizkus bo trajal največ 120 minut.

Ocena: od 0 do 60 točk (zahtevano minimalno število točk: 30 točk).

Preizkus bo potekal prek spleta.

Na ustni preizkus bo za vsak razred iz izbirnega postopka povabljenih 20 kandidatov, ki bodo pri pisnem preizkusu dosegli največ točk, pri čemer morajo pri tem pisnem preizkusu doseči vsaj zahtevano minimalno število točk. Če bo na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom točk, bo komisija za izbiro kandidatov vse povabila na ustni preizkus, in sicer za vsak razred posebej.

c) Ustni preizkus

Razgovor s komisijo za izbiro kandidatov v angleščini, na podlagi katerega se ob upoštevanju vseh elementov iz prijavne dokumentacije oceni vaše sposobnosti za opravljanje nalog iz točke A.2 (Opis nalog). Komisija za izbiro kandidatov bo preverila jezik 1 vseh kandidatov, ki so angleščino prijavili kot svoj 2. jezik, preizkusila pa bo tudi drugi jezik kandidatov, ki so angleščino prijavili kot svoj jezik 1.

Trajanje preizkusa: 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (zahtevano minimalno število točk: 20 točk).

Ustni preizkus bo morda potekal na daljavo.

Pravočasno boste prejeli navodila za opravljanje pisnih in ustnih preizkusov. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali vabilu, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se preizkusa ne boste udeležili, boste lahko izključeni iz postopka. Dosledno morate upoštevati dana navodila. Vsakršno neupoštevanje navodil ali ravnanje, ki ni v skladu z navodili, bo pomenilo vašo takojšnjo izključitev.

 

3. Uvrstitev na seznam primernih kandidatov

Komisija za izbiro kandidatov bo za vsak razred iz izbirnega postopka sestavila imenski seznam 10 primernih kandidatov z najvišjo splošno oceno. Končna ocena je sestavljena iz števila točk, doseženih pri pisnem in ustnem preizkusu, pod pogojem, da so kandidati tako pri pisnem kot pri ustnem preizkusu dosegli zahtevano minimalno število točk. Imena uspešnih kandidatov bodo za vsak razred navedena po abecednem vrstnem redu. Če je na zadnjem mestu več kandidatov z enakim številom točk, se na seznam uvrstijo vsi.

Seznam primernih kandidatov bo veljal do 31. decembra 2026. Njegovo veljavnost lahko s sklepom podaljša odbor za imenovanja. V tem primeru bodo kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Uspešni kandidati bodo o rezultatih obveščeni posamično, seznam primernih kandidatov pa bo objavljen na uradnem spletišču Evropskega parlamenta.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Kako se prijaviti:

Prijavite se prek platforme Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL

Preden izpolnite prijavo in priložite ustrezna dokazila, skrbno preberite vodnik za kandidate na natečajih in izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament.

Rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je

13. april 2023 do 17.00 po luksemburškem času

Ko boste potrdili prijavo, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.

Kandidate prosimo, naj služb Evropskega parlamenta v zvezi s tem izbirnim postopkom NE KLIČEJO PO TELEFONU.