This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - VEIKLOS ANALITIKAI - SAP (AD6 / AD9)

Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 13/04/2023 17:00
Tarnyba : 11-Finansų generalinis direktoratas
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Vadovas kandidatams :
Deklaracija :

Prieš pateikiant paraišką būtina atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A. PAREIGŲ APRAŠYMAS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS.     

EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

DEKLARACIJA (FORMA)

 

A. PAREIGŲ APRAŠYMAS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (toliau – Tarnybos nuostatai) 29 straipsnio 2 dalį surengti atrankos į Finansų generalinio direktorato (FINS GD) pareigūnų pareigas procedūrą.

Finansų generalinis direktoratas ieško specialistų, turinčių gilių žinių ir gebėjimų, kurie gebėtų dirbdami generaliniame direktorate teikti pagalbą valdant ir prižiūrint Europos Parlamento SAP platformą S4HANA. Atrankos procedūra rengiama iš esmės siekiant įdarbinti darbuotojus į laisvas darbo vietas FMS kompetencijos centro skyriuje Liuksemburge.

Asmenys bus priimti į AD 6 ir AD 9 lygio pareigas.

Atrankos procedūra rengiama siekiant sudaryti kiekvieno pareigų lygio 10 tinkamų kandidatų sąrašą.

AD 9 lygio (pirmos pakopos) pareigūno mėnesinis bazinis darbo užmokestis yra 8 786,88 EUR.

AD 6 lygio (pirmos pakopos) pareigūno mėnesinis bazinis darbo užmokestis yra 6 066,59 EUR.

Šiam darbo užmokesčiui taikomas Sąjungos mokestis ir kiti Tarnybos nuostatuose numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas valstybių narių mokesčiais. Įdarbinamų atrankos laimėtojų pareigų pakopa gali būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, tam tikromis aplinkybėmis kartu su baziniu atlyginimu bus mokamos išmokos.

Šis skelbimas yra susijęs su dviejų lygių (AD 6 ir AD 9) pareigomis. Kandidatai gali teikti paraiškas tik dėl vieno pareigų lygio. Taigi, kaip nurodyta skelbimo dėl rengiamos atrankos B skyriaus 1 skirsnyje, teikdami paraišką internetu jie turi pasirinkti pareigų lygį ir patvirtinę internetinę paraišką savo pasirinkimo nebegali keisti.

Tačiau laikydamasis tam tikrų sąlygų atrankos komitetas gali paraiškas dėl AD 9 lygio pareigų perkvalifikuoti į paraiškas dėl AD 6 lygio pareigų.  Perkvalifikavimo sąlygos išdėstytos skelbimo apie rengiamą atranką B skyriaus 1 skirsnyje.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

2. Pareigų aprašymas

2.1. FMS kompetencijos centro skyrius

Pagrindinė Finansų generalinio direktorato (FINS GD) užduotis – sudaryti sąlygas Europos Parlamentui atsakingai valdyti ES ir savo paties biudžetą.

Šiuo tikslu Finansų generalinis direktoratas užtikrina:

 • tinkamą Europos Sąjungos ir Europos Parlamento biudžeto finansinį valdymą;
 • to biudžeto panaudojimo skaidrumą;
 • paramą Parlamento politiniams veikėjams finansų valdymo srityje.

Siekdamas sudaryti palankesnes sąlygas visiems finansų srities suinteresuotiesiems subjektams įgyvendinti finansų srities užduotis, Finansų generalinis direktoratas supaprastina jų darbo aplinką. Atsižvelgdamas į tai, FMS kompetencijos centro skyrius įsipareigojo įdiegti ir prižiūrėti Europos Parlamento centrinę Finansų valdymo sistemą (FMS).

FMS yra Europos Parlamento taikomųjų finansinių programų aplinkos dalis nuo 2020 m. sausio mėn. Joje integruota bendra biudžeto vykdymo, finansinės apskaitos, sutarčių valdymo, atsargų apskaitos ir valdymo apskaitos priemonė.

Perėjęs prie FMS, Europos Parlamentas taip pat gali:

 • supaprastinti, standartizuoti ir automatizuoti pagrindines biudžeto ir finansines operacijas;
 • padidinti sprendimams priimti būtinos informacijos matomumą ir prieinamumą aukščiausiosios ir vidurinės grandies vadovybei;
 • vykdyti geresnę turimų išteklių (žmogiškųjų, IT ir finansinių) kontrolę.

FMS aprėptis neseniai išsiplėtė ir ji apima naujas sritis, susijusias su tokiomis operacijomis, kaip Europos Parlamento narių darbo užmokesčio, išmokų ir pensijų skaičiavimas ir naujų valdymo finansinių ataskaitų rengimas.

 

2.2. Funkcijos

FMS kompetencijos centro skyrius bus pagrindinis skyrius, kuriame bus įdarbinti atrankos laimėtojai. Tikimasi, kad įdarbinti veiklos analitikai, dirbdami anglų kalba, atliks kai kurias iš toliau nurodytų skyriaus administruojamų SAP sistemų įdiegimo ir (arba) priežiūros funkcijų: 

 • apibrėžti ir diegti S4HANA finansų ir viešųjų pirkimų operacijų modulių sprendimus. S4HANA HCM ir BW4HANA priemonių, kuriomis taip pat naudojasi Europos Parlamentas, žinios bus laikomos privalumu;
 • išsiaiškinti veiklos poreikius ir jiems pritaikyti veiksmingus sprendimus;
 • supaprastinti SAP procesus ir suderinti juos su veiklos poreikiais;
 • projektuoti SAP integraciją su senosiomis klientų taikomosiomis programomis;
 • imtis SAP taikomųjų programų priežiūrai (naujinimui, tobulinimui, klaidų taisymui ir kt.) reikiamų veiksmų;
 • atlikti funkcinį testavimą; valdyti priimtinumo galutiniam naudotojui testavimą;
 • teikti paramą naudotojams, be kita ko, rengti mokymo kursus;
 • dalyvauti koordinuojant ir prižiūrint išorės paslaugų teikėjų atliekamą darbą;
 • padėti įgyvendinti projektus, kurie reikalingi siekiant įvykdyti generalinio direktorato strateginius planus, visų pirma galimybę ateityje potencialiai naudotis debesijos sprendimais, ir veiksmingai integruoti naujus SAP produktus.

 

2.3. Reikiami gebėjimai

Atrankos laimėtojas turės įrodyti turintis šiuos pirmiau nurodytoms funkcijoms atlikti reikalingus gebėjimus ir kompetencijas:

 • gebėti aiškiai ir tiksliai žodžiu ir raštu bendrauti anglų kalba;
 • gebėti identifikuoti su sudėtingomis problemomis susijusius esminius faktus ir suformuluoti kūrybiškus bei praktiškus sprendimus;
 • gebėti bendradarbiauti komandoje, skatinant siekti bendrų tikslų ir keistis žiniomis su kitais kolegomis;
 • gebėti veiksmingai mokyti galutinius naudotojus ir su jais dalytis žiniomis;
 • gebėti nustatyti svarbiausių užduočių prioritetus ir veiksmingai organizuoti darbo krūvį;
 • gebėti veiksmingai dirbti sudėtingomis sąlygomis ir lanksčiai prisitaikyti prie besikeičiančios darbo aplinkos; 
 • būti motyvuotam imtis iniciatyvos pasiekti aukštos kokybės rezultatų;
 • būti aiškiai orientuotam į klientą (vidaus ir išorės aspektu).

 

3. Atrankos reikalavimai

Galutinio paraiškų pateikimo termino dieną kandidatai turi atitikti bendruosius ir specialiuosius tinkamumo reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Tarnybos nuostatų 28 straipsnį kandidatas privalo:

 • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis,
 • naudotis visomis piliečio teisėmis,
 • būti atlikęs visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,
 • turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija

AD 6 pareigų lygis

Kandidatas turi turėti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažįstamu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas.

AD 9 pareigų lygis

Kandidatas turi turėti vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažįstamu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip ketverių metų universitetines studijas,

arba

vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių oficialiai pripažįstamu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes kaip trejų metų universitetines studijas, po kurių įgyta bent vienų metų atitinkama profesinė patirtis atrankos procedūros srityje.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti Sąjungos valstybės narės oficialios įstaigos, pavyzdžiui, ES valstybės narės švietimo ministerijos.

Kandidatai, turintys ne ES šalyje išduotus diplomus, teikdami paraišką turi pateikti jų lygiavertiškumą ES išduotiems diplomams patvirtinančius dokumentus. Daugiau informacijos apie ne ES šalių kvalifikacijų pripažinimą galima rasti ENIC-NARIC tinkluose (https://www.enic-naric.net/).

Atrankos komitetas atsižvelgs į švietimo sistemų skirtumus.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Parlamento rengiamose atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirto vadovo 1 priede.

ii) Reikalaujama profesinė patirtis

Įgiję kvalifikaciją, suteikiančią teisę dalyvauti atrankos procedūroje (žr. i punktą), kandidatai turi turėti su SAP susijusios profesinės patirties ir techninių žinių.

 • AD 6 pareigų lygis: bent 2 metų profesinė patirtis, susijusi su pirmiau nurodytomis funkcijomis (2.2 skirsnis) finansų arba viešųjų pirkimų SAP modulių srityje.
 • AD 9 pareigų lygis: bent 10 metų profesinė patirtis, susijusi su pirmiau nurodytomis funkcijomis (2.2 skirsnis) finansų arba viešųjų pirkimų SAP modulių srityje. Kandidatai taip pat turi turėti bent trejų metų patirtį, susijusią su S4HANA platformos finansų ar viešųjų pirkimų moduliais (ši patirtis gali įeiti į pirmiau nurodytą 10 metų minimalią reikalaujamą patirtį).

iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatas turi puikiai (bent C1 lygiu) mokėti vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą (1‑oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

patenkinamai (bent B2 lygiu) mokėti anglų kalbą (2‑oji kalba). 2‑oji kalba turi skirtis nuo 1‑osios.  Jei kandidato 1‑oji kalba yra anglų, 2‑oji kalba turi būti bet kuri kita Europos Sąjungos oficialioji kalba (bent B2 lygio žinios).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad minėtas minimalus reikalaujamas lygis taikomas kiekvienai paraiškos formoje nurodytai kalbos įgūdžių sričiai (kalbėjimui, rašymui, skaitymui, klausymui). Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Šiai atrankos procedūrai pasirinktos kalbos nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais. SAP veiklos analitiko pareigoms eiti dėl jų pobūdžio reikalingi specialūs gebėjimai, nurodyti šio skelbimo dėl atrankos A skyriaus 2 skirsnyje.

Beveik visas FMS kompetencijos centro skyriaus darbas vyksta anglų kalba. Anglų kalba vartojama bendraujant su kitais Europos Parlamento generaliniais direktoratais ir politiniais organais, taip pat su SAP sistemų išorės paslaugų teikėjais. Be to, anglų kalba vartojama organizuojant susitikimus ir rengiant veiklos bei techninius dokumentus. Todėl tam, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą, įdarbinami asmenys turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti anglų kalba.

 

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal egzaminų rezultatus.

1. Leidimas dalyvauti atrankoje

Atrankos komitetas nagrinės kandidatų paraiškas atsižvelgdamas į specialiuosius reikalavimus (A skyriaus 3 skirsnis). Jei kandidatas atitinka specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas jam leis dalyvauti išankstinės atrankos procedūroje. Atrankos komitetas remsis tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama patvirtinamaisiais dokumentais.

Pastaba. Teikdami paraišką internetu, kandidatai turi nurodyti, dėl kurio lygio (AD 6 arba AD 9) pareigų jie teikia paraišką. Visi kandidatai taip pat turi į atitinkamą paraiškos formos skiltį įkelti tinkamai užpildytą deklaracijos formą. Jei kandidatas, teikiantis paraišką dėl AD 9 lygio pareigų, nepateikia deklaracijos arba jei pateikta deklaracija yra neišsami, jo paraiška nebus priimtina.

Paraiškos dėl AD 9 lygio pareigų Tikrindamas atitiktį reikalavimams, atrankos komitetas gali paraišką perkvalifikuoti į paraišką dėl AD 6 lygio pareigų, jei:

– iš paraiškoje pateiktų duomenų matyti, kad kandidatas neatitinka atrankos reikalavimų AD 9 lygio pareigoms, tačiau atitinka atrankos reikalavimus AD 6 lygio pareigoms eiti,

ir

– deklaracijoje kandidatas nurodė sutinkantis, kad jo paraiška būtų perkvalifikuota į paraišką dėl AD 6 lygio pareigų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jei deklaracija nepateikiama arba jei pateikta deklaracija yra neišsami, kandidatų, atitinkančių atrankos reikalavimus AD 9 lygio pareigoms eiti, paraiškos negali būti perkvalifikuotos į paraiškas dėl AD 6 lygio pareigų, todėl jiems nebus leista dalyvauti atrankos procedūroje.

 

2. Egzaminai

a) Klausimų su keliais atsakymų variantais išankstinės atrankos testas

Jei atrankos komitetas nusprendžia leisti kandidatui dalyvauti atrankos procedūroje, jis bus pakviestas laikyti klausimų su keliais atsakymų variantais išankstinės atrankos testo su sąlyga, kad savo paraiškos dokumentus pateikė:

– laikydamasis C skirsnyje nustatytos tvarkos ir

– per C skirsnyje nustatytą terminą.

Klausimų su keliais atsakymų variantais testas bus laikomas anglų kalba.

Klausimų su keliais atsakymų variantais testą sudarys ne daugiau kaip 30 klausimų, kurių tikslas – įvertinti kandidato gebėjimą identifikuoti su pareigų pobūdžiu susijusią informaciją (A skyriaus 2 skirsnis). Minimalus reikalaujamas balų skaičius – 50 proc.

Šis testas truks ne ilgiau kaip 45 minutes ir bus laikomas internetu.

b) Egzaminas raštu

Egzaminas raštu bus organizuojamas anglų kalba ir jis bus skirtas įvertinti kandidato tinkamumui atlikti pareigų aprašyme nustatytas funkcijas (A skyriaus 2 skirsnis).

Atrankos komitetas vertins ne tik atsakymus į egzamino raštu užduotis techniniu požiūriu, bet ir kandidato gebėjimą rengti tekstus, ypatingą dėmesį skirdamas gebėjimui bendrauti sklandžiai, logiškai ir aiškiai.

Egzaminas raštu vyks iškart po klausimų su keliais atsakymų variantais išankstinės atrankos testo. Kandidatų, nesurinkusių bent minimalaus klausimų su keliais atsakymų variantais išankstinės atrankos testo balų skaičiaus, egzamino raštu užduotys nebus vertinamos.

Egzaminas raštu truks ne ilgiau kaip 120 minučių.

Įvertinimas: 0–60 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 30).

Šis egzaminas bus laikomas internetu.

Kiekvieno lygio pareigų atrankos procedūroje po 20 kandidatų, surinkusių daugiausia balų už egzaminą raštu, bus pakviesta laikyti egzamino žodžiu su sąlyga, kad už egzaminą raštu jie surinko minimalų reikalaujamą balų skaičių. Atrankos komitetas pakvies visus kandidatus, kurie kiekvieno lygio pareigų atrankos procedūroje surinko vienodą balų skaičių ir užima paskutinę vietą eilėje į kitą atrankos etapą.

c) Egzaminas žodžiu

Pokalbis su atrankos komitetu anglų kalba, per kurį bus vertinamas kandidato tinkamumas atlikti A skyriaus 2 skirsnyje nurodytas funkcijas ir jo gebėjimus bei kompetencijas, atsižvelgiant į jo paraiškos dokumentuose esančią visą informaciją. Atrankos komitetas tikrins visų kandidatų, kurie anglų kalbą nurodė kaip savo 2‑ąją kalbą, 1‑osios kalbos žinias ir kandidatų, kurie anglų kalbą nurodė kaip savo 1‑ąją kalbą, kitos kalbos žinias.

Ilgiausia trukmė: 45 minutės.

Įvertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Egzaminas žodžiu gali būti rengiamas nuotoliniu būdu.

Egzaminų raštu ir žodžiu instrukcijos kandidatams bus pateiktos per deramą laiką. Egzaminai vyks nustatytą dieną ir nustatytu laiku. Jei kandidatas neatsakys į kvietimą, su juo nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba jis neatvyks į egzaminą, jis gali būti pašalintas iš atrankos procedūros. Kandidatai turi laikytis kvietime pateiktų nurodymų. Kandidatai, kurie nesilaikys nurodymų arba elgsis ne pagal nurodymus, bus iš karto diskvalifikuoti.

 

3. Tinkamų kandidatų sąrašas

Atrankos komitetas įtrauks po 10 kandidatų į kiekvieno lygio pareigų atrankos procedūros tinkamų kandidatų sąrašą, kuriame nurodomi reikalavimus atitinkančių kandidatų, surinkusių didžiausią bendrą balų skaičių, vardai ir pavardės. Šis bendras balų skaičius yra bendras balų, kuriuos kandidatai surinko už egzaminus raštu ir žodžiu skaičius su sąlyga, kad už kiekvieną egzaminą raštu ir žodžiu jie surinko minimalų reikalaujamą balų skaičių. Atrankos laimėtojų vardai ir pavardės bus abėcėlės tvarka nurodytos kiekvieno lygio pareigų tinkamų kandidatų sąraše. Kandidatų sąraše gali būti nurodyti visi kandidatai, kurie kiekvieno lygio pareigų atrankos procedūroje surinko vienodą balų skaičių ir užima paskutinę vietą eilėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Paskyrimų tarnybos sprendimu jis galės būti pratęstas. Tokiu atveju į sąrašą įtraukti kandidatai bus apie tai informuoti per deramą laiką.

Atrankos laimėtojai apie rezultatus bus informuoti individualiai, o tinkamų kandidatų sąrašas bus paskelbtas Europos Parlamento oficialioje interneto svetainėje.

Jei kandidatui bus pasiūlytas darbas, jis turės pristatyti patikrinti visų reikalaujamų dokumentų, įskaitant diplomus ir darbo pažymėjimus, originalus.

Tai, kad kandidato pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam teisės ir garantijos būti įdarbintam.

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Kaip pateikti paraišką

Paraiškas kandidatai turi teikti interneto platformoje Apply4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT.

Prieš pildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, kandidatai turi atidžiai perskaityti Europos Parlamento rengiamuose konkursuose ir atrankos procedūrose dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2023 m. balandžio 13 d. 17.00 val. (Liuksemburgo laiku)

Paraiškos gavimo patvirtinimas automatiškai išsiunčiamas kai tik patvirtinama kandidato paraiška.

Kandidatų prašoma dėl šios atrankos procedūros NESKAMBINTI Europos Parlamentui.