This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - TOIMINTA-ANALYYTIKOT - SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Yksikkö : 11-Varainhoidon pääosasto
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Opas hakijoille :
Ilmoitus :

Hakijaa pyydetään ennen hakemuksen jättämistä lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas hakijoille.

Opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja siinä selvitetään valintamenettelyjen sääntöjä ja hakemusmenettelyä.

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

B. MENETTELY

C. HAKEMUKSET

LIITTEET:    

OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

ILMOITUS (LOMAKE)

 

A. TOIMENKUVA JA OSALLISTUMISEDELLYTYKSET

1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä ’henkilöstösäännöt’) 29 artiklan 2 kohdan perusteella valintamenettelyn virkamiesten ottamiseksi varainhoidon pääosaston (FINS) palvelukseen.

FINS-pääosasto hakee erittäin asiantuntevia ja kyvykkäitä ammattilaisia avustamaan Euroopan parlamentin SAP S4HANA -alustan hallinnoinnissa ja ylläpidossa pääosaston vastuulla. Valintamenettelyssä täytetään avoimia virkoja pääasiassa FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikössä Luxemburgissa.

Palvelukseen otettavat hakijat nimitetään palkkaluokkaan AD 6 tai AD 9.

Valintamenettelyssä laaditaan luettelo, johon otetaan kymmenen valintamenettelyn läpäissyttä hakijaa palkkaluokkaa kohden.

Palkkaluokan AD 9 ensimmäisellä palkkatasolla peruspalkka on 8 786,88 euroa kuukaudessa.

Palkkaluokan AD 6 ensimmäisellä palkkatasolla peruspalkka on 6 066,59 euroa kuukaudessa.

Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja henkilöstösääntöjen mukaiset muut pidätykset. Palkasta ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, jolle valintamenettelyn läpäissyt hakija palkataan, voidaan mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan myös tietyin edellytyksin maksaa muita korvauksia.

Tämä ilmoitus koskee kahta palkkaluokkaa (AD 6 ja AD 9). Hakija voi hakea vain yhteen palkkaluokkaan. Kuten palvelukseenottoilmoituksen B osan 1 kohdassa huomautetaan, hakijan on hakemusta verkossa tehdessään valittava palkkaluokka eikä hän voi enää muuttaa valintaansa validoituaan sähköisen hakemuksensa.

Valintalautakunta voi kuitenkin tietyin edellytyksin siirtää palkkaluokkaa AD 9 koskevan hakemuksen koskemaan palkkaluokkaa AD 6. Hakemuksen siirtämisen edellytykset ilmoitetaan palvelukseenottoilmoituksen B osan 1 kohdassa.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakemukset syrjimättä ketään sukupuolen, rodun, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

2. Toimenkuva

2.1. FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikkö

Varainhoidon pääosaston (FINS) tärkein tehtävä on antaa Euroopan parlamentille mahdollisuus toteuttaa EU:n talousarviota ja parlamentin omaa talousarviota vastuullisesti.

Tätä varten FINS-pääosasto varmistaa

  • Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin käyttöön annetun talousarvion moitteettoman varainhoidon
  • talousarviomäärärahojen käytön läpinäkyvyyden
  • parlamentin poliittisten toimijoiden tukemisen varainhoidossa.

FINS-pääosasto luo sujuvan työympäristön kaikille taloushallinnon sidosryhmille, jotta niiden olisi helpompi suorittaa varainhoitotehtävänsä. Nykyään FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikkö vastaa Euroopan parlamentin keskitetyn taloushallintojärjestelmän (FMS) täytäntöönpanosta ja ylläpidosta.

FMS on ollut yksi Euroopan parlamentin taloushallinnon sovelluksista tammikuusta 2020. Sen ansiosta talousarvion toteutus, tilinpito, sopimusten hallinnointi, omaisuudenhallinta ja kustannuslaskenta voidaan hoitaa yhdellä työkalulla.

Siirtyminen FMS-järjestelmään on antanut Euroopan parlamentille mahdollisuuden

  • virtaviivaistaa, vakioida ja automatisoida keskeiset talousarvio- ja taloushallintoprosessit
  • parantaa päätöksenteossa keskeisten tietojen näkyvyyttä ja saatavuutta ylimmän ja keskijohdon kannalta
  • tehostaa käytettävissä olevien resurssien (henkilöstö, tietotekniikka ja rahoitus) valvontaa.

FMS:n tehtäväkenttä on vastikään laajentunut kattamaan uusia alueita ja prosesseja, kuten Europan parlamentin jäsenten edustajanpalkkioiden, korvausten ja eläkkeiden laskennan sekä uusien johdon varainhoitokertomusten tuottamisen.

 

2.2. Tehtävät

Valintamenettelyn läpäisseet hakijat otetaan pääasiassa FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikön palvelukseen. Palvelukseen otettavien toiminta-analyytikoiden työkielenä on englanti, ja heidän odotetaan suorittavan useita seuraavista tehtävistä yksikön hallinnoimien SAP-järjestelmien täytäntöönpanoa ja/tai ylläpitoa varten:

–    prosessiratkaisujen kehittäminen ja toteutus S4HANA-ohjelmistolla (taloushallinto ja hankintatoimi). S4HANA HCM- ja BW4HANA-työkalujen, joita Euroopan parlamentissa myös käytetään, hallitseminen katsotaan eduksi

–    toimintavaatimusten kartoitus ja toimivien ratkaisujen kehittäminen niitä varten

–    SAP-prosessien virtaviivaistaminen ja sovittaminen yhteen toimintavaatimusten kanssa

–    SAP-sovellusten ja asiakkaiden aiempien sovellusten integrointitoimien suunnittelu

–    SAP-sovellusten ylläpidon edellyttämien toimien toteuttaminen (päivitykset, parannukset, korjaukset jne.)

–    toiminnallisen testauksen suorittaminen; loppukäyttäjien hyväksymistestauksen hallinnointi

–    käyttäjätuen antaminen, ammatillinen koulutus mukaan lukien

–    osallistuminen ulkopuolisten palveluntarjoajien työn koordinointiin ja valvontaan

–    osallistuminen sellaisten hankkeiden toteutukseen, joita pääosaston strategisten suunnitelmien toteuttaminen, etenkin pilviratkaisujen mahdollinen tuleva käyttö, edellyttää sekä uusien SAP-tuotteiden tehokas integrointi.

 

2.3. Tarvittavat taidot

Valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden on osoitettava, että heillä on seuraavat taidot ja valmiudet edellä esitettyjen tehtävien suorittamiseen:

–    kyky viestiä selkeästi ja täsmällisesti englanniksi, niin suullisesti kuin kirjallisesti

–    kyky tunnistaa monimutkaisten ongelmien keskeiset osatekijät ja kehittää luovia ja käytännöllisiä ratkaisuja

–    kyky tehdä ryhmä- ja yhteistyötä hyvässä hengessä edistäen yhteisiä tavoitteita ja tietämyksen jakamista kollegojen kanssa

–    kyky kouluttaa loppukäyttäjiä ja jakaa tietämystä tehokkaasti

–    kyky priorisoida tärkeimmät tehtävät ja organisoida työtaakka tehokkaasti

–    kyky työskennellä tehokkaasti paineen alla ja mukautua joustavasti muuttuvaan työympäristöön

–    korkealaatuiseen työsuoritukseen vaadittava tarmo ja aloitekyky

–    selkeä keskittyminen asiakaslähtöisyyteen (sisäisesti ja ulkoisesti).

 

3. Osallistumisedellytykset

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat yleiset ja erityisedellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Henkilöstösääntöjen 28 artiklan mukaisesti edellytetään, että

–    hakija on Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–    hakijalla on täydet kansalaisoikeudet

–    hakijan on täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–    hakija täyttää tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittava tutkintotaso

Palkkaluokka AD 6:

Hakijalla on oltava vähintään kolmevuotisia korkeakoulu-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, jossakin Euroopan unionin jäsenvaltioista virallisesti tunnustettu tutkintotodistus.

Palkkaluokka AD 9:

Hakijalla on oltava vähintään neljävuotisia korkeakoulu-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, jossakin Euroopan unionin jäsenvaltioista virallisesti tunnustettu tutkintotodistus

tai

vähintään kolmevuotisia korkeakoulu-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu, jossakin Euroopan unionin jäsenvaltioista virallisesti tunnustettu tutkintotodistus sekä sen jälkeen hankittu valintamenettelyn kannalta merkityksellinen vähintään yhden vuoden työkokemus.

Sekä EU:n jäsenvaltiossa että EU:n ulkopuolisissa maissa myönnettyjen tutkintotodistusten on oltava EU:n jäsenvaltion virallisen elimen, kuten opetusministeriön, hyväksymiä.

Hakijoiden, joilla on jossakin EU:n ulkopuolisessa maassa myönnetty tutkintotodistus, on esitettävä hakemuksessaan tutkintotodistustensa vastaavuus EU:n vaatimusten kanssa. Lisätietoja EU:n ulkopuolisten tutkintojen tunnustamisesta on saatavilla ENIC-NARIC-verkostoista (https://www.enic-naric.net).

Valintalautakunta ottaa huomioon eri koulutusjärjestelmien väliset erot.

Lisätietoja: Opas Euroopan parlamentin järjestämiin valintamenettelyihin osallistuville hakijoille, liite I.

ii) Vaadittava työkokemus

Hakijalla on oltava valintamenettelyyn vaadittavan tutkinnon (katso i alakohta edellä) suorittamisen jälkeen hankittu työkokemus ja tekninen tietämys SAP-tuotteista.

–    Palkkaluokka AD 6: edellä mainittuihin tehtäviin (2.2 kohta) liittyvä vähintään kahden vuoden työkokemus taloushallinnon tai hankintatoimen SAP-moduuleista.

–    Palkkaluokka AD 9: edellä mainittuihin tehtäviin (2.2 kohta) liittyvä vähintään kymmenen vuoden työkokemus taloushallinnon tai hankintatoimen SAP-moduuleista. Hakijalla on oltava lisäksi vähintään kolmen vuoden kokemus S4HANA-alustan taloushallinto- tai hankintamoduuleista (joka voi sisältyä edellä mainittuun vähintään kymmenen vuoden työkokemukseen).

iii)       Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen (kieli 1) perusteellinen taito (vähintään taso C1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari tai viro

ja

englannin kielen (kieli 2) tyydyttävä taito (vähintään taso B2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on englanti, kielen 2 on oltava jokin muu Euroopan unionin virallinen kieli (vähintään taso B2).

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan hakemuksessa mainitun kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, lukeminen ja kuuntelu). Nämä taidot vastaavat kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Tämän valintamenettelyn kielivaihtoehdot on valittu toimielimen edun mukaisesti. SAP-toiminta-analyytikon tehtävät edellyttävät erityisosaamista, jota kuvataan tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa.

FMS-järjestelmän tuki- ja kehitysyksikkö työskentelee lähes yksinomaan englanniksi. Euroopan parlamentin muiden pääosastojen, parlamentin poliittisten elinten sekä SAP-järjestelmien ulkopuolisten toimittajien kanssa viestitään englanniksi. Lisäksi kokoukset pidetään ja toiminnalliset ja tekniset asiakirjat laaditaan englanniksi. Tämän vuoksi palvelukseen otettujen hakijoiden on tehtäviensä suorittamiseksi ja yksikön sujuvan toiminnan varmistamiseksi voitava työskennellä ja viestiä tehokkaasti englanniksi.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu kokeisiin.

1. Hyväksyminen valintamenettelyyn

Valintalautakunta arvioi hakemuksen valintamenettelyn erityisedellytysten (A osan 3 kohta) perusteella. Jos hakija täyttää erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hänet esivalintavaiheeseen. Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakijan hakulomakkeessa antamiin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

Huom. Hakijan on hakemusta verkossa tehdessään valittava palkkaluokka, johon hän hakee (AD 6 tai AD 9). Kaikkien hakijoiden on myös ladattava asianmukaisesti täytetty ilmoituslomake hakemuksen asiaankuuluvaan osaan. Jos palkkaluokkaan AD 9 hakeva hakija ei lataa ilmoituslomaketta tai lataa puutteellisen lomakkeen, hakemusta ei voida ottaa käsiteltäväksi.

Palkkaluokkaa AD 9 koskevat hakemukset: Osallistumisedellytysten täyttymistä tarkastaessaan valintalautakunta voi siirtää hakemuksen koskemaan palkkaluokkaa AD 6, jos

– hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella on selvää, että hakija ei täytä palkkaluokkaan AD 9 hakemisen edellytyksiä mutta hän täyttää edellytykset hakeakseen palkkaluokkaan AD 6

ja

– hakija on antanut ilmoituslomakkeessa suostumuksensa siihen, että hakemus voidaan siirtää koskemaan palkkaluokkaa AD 6. Huomattakoon, että jos ilmoituslomaketta ei ole ladattu tai se on puutteellinen, niiden hakijoiden hakemusta, jotka eivät täytä palkkaluokkaan AD 9 hakemisen edellytyksiä, ei voida siirtää koskemaan palkkaluokkaa AD 6 eikä heitä voida siten hyväksyä valintamenettelyyn.

 

2. Kokeet

a) Esivalintavaiheen monivalintakoe

Jos valintalautakunta päättää hyväksyä hakijan valintamenettelyyn, hänet kutsutaan tietokoneella tehtävistä monivalintatehtävistä muodostuvaan esivalintakokeeseen edellyttäen, että hakija on jättänyt hakemuksensa

– C osassa esitetyn menettelyn mukaisesti ja

– C osassa esitetyssä määräajassa.

Monivalintakoe järjestetään englanniksi.

Monivalintakoe koostuu enintään 30 kysymyksestä, joiden tarkoituksena on arvioida hakijan kykyä tunnistaa tietoja toimenkuvassa esitetyllä tavalla (A osan 2 kohta). Kokeen läpäisemiseen vaaditaan vähintään 50 prosenttia pisteistä.

Koe kestää enintään 45 minuuttia, ja se järjestetään verkossa.

b) Kirjallinen koe

Kirjallinen koe järjestetään englanniksi, ja sen tarkoituksena on arvioida hakijan soveltuvuutta toimenkuvassa esitettyihin tehtäviin (A osan 2 kohta).

Valintalautakunta ei arvioi kirjallisen kokeen vastauksia pelkästään tekniseltä kannalta, vaan se arvioi myös hakijan tekstinlaadintataitoja ja kiinnittää erityistä huomiota hänen kykyynsä viestiä jäsennellysti, loogisesti ja selkeästi.

Kirjallinen koe tehdään heti esivalintavaiheen monivalintakokeen jälkeen. Jos hakija ei saa esivalintavaiheen monivalintakokeessa vaadittavaa vähimmäispistemäärää, hänen kirjallista koettaan ei tarkasteta.

Kirjallinen koe kestää enintään 120 minuuttia.

Pisteytys: 0–60 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 30 pistettä).

Koe järjestetään verkossa.

Ne 20 hakijaa valintamenettelyn kutakin palkkaluokkaa kohden, jotka saavat kirjallisesta kokeesta korkeimmat pistemäärät, kutsutaan suulliseen kokeeseen edellyttäen, että he ovat saaneet kirjallisessa kokeessa vaaditun vähimmäispistemäärän. Valintalautakunta kutsuu suulliseen kokeeseen myös hakijat, jotka tulivat kussakin palkkaluokassa viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

c) Suullinen koe

Valintalautakunta haastattelee hakijaa englanniksi arvioidakseen hänen soveltuvuuttaan toimenkuvassa esitettyihin tehtäviin (A osan 2 kohta) sekä hänen taitojaan ja valmiuksiaan ottaen huomioon kaikki hänen hakemukseensa sisältyvät tiedot. Valintalautakunta testaa sellaisten hakijoiden kielitaidon kielessä 1, joiden kieli 2 on englanti, sekä sellaisten hakijoiden muun kielen taidon, joiden kieli 1 on englanti.

Enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Suullinen koe voidaan järjestää etänä.

Hakijoille toimitetaan kirjallista ja suullista koetta koskevat ohjeet hyvissä ajoin. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Hakija, joka ei vastaa kutsuun, jota ei tavoiteta sähköpostitse tai joka ei osallistu kokeeseen, voidaan hylätä. Ohjeita on noudatettava ehdottoman tarkasti. Hakija, joka ei noudata ohjeita tai joka toimii ohjeiden vastaisesti, hylätään välittömästi.

 

3. Soveltuvien hakijoiden luettelo

Valintalautakunta laatii luettelon, johon otetaan kymmenen valintamenettelyn läpäissyttä hakijaa valintamenettelyn kutakin palkkaluokkaa kohden ja jossa on korkeimman kokonaispistemäärän saaneiden soveltuvien hakijoiden nimet. Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla yhteen hakijan kirjallisessa kokeessa ja suullisessa kokeessa saamat pistemäärät edellyttäen, että hakija on saanut jokaisesta kirjallisesta ja suullisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Valintamenettelyn läpäisseiden hakijoiden nimet esitetään kunkin palkkaluokan luettelossa aakkosjärjestyksessä. Luetteloon voidaan ottaa myös hakijat, jotka tulivat kussakin palkkaluokassa viimeiselle hyväksyttävälle sijalle samalla pistemäärällä.

Luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 saakka. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Jos voimassaoloaikaa jatketaan, luetteloon otetuille hakijoille ilmoitetaan asiasta hyvissä ajoin.

Tulokset ilmoitetaan valintamenettelyn läpäisseille hakijoille henkilökohtaisesti, ja soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin virallisella verkkosivustolla.

Hakijan, jolle tarjotaan tehtävää, on todentamista varten esitettävä myöhemmin alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkintotodistukset ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon ottaminen ei anna hakijalle oikeutta tulla otetuksi tai takaa hänen ottamistaan parlamentin palvelukseen.

 

C. HAKEMUKSET

Hakumenettely:

Hakemus on tehtävä Apply4EP-alustalla.

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI

Hakijoiden on ennen hakulomakkeen täyttämistä luettava huolellisesti opas Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin ja valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ja liitettävä hakulomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemuksen jättämisen määräaika on

13. huhtikuuta 2023 klo 17.00 Luxemburgin aikaa

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen hakijalle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

Hakijoita pyydetään OLEMAAN PYYTÄMÄTTÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelystä.