This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - TEGEVUSANALÜÜTIKUD – SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Teenistus : 11-Finantsküsimuste peadirektoraat
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Juhend kandidaatidele :
Kinnituse vorm :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluste reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISAD:     

JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

KINNITUSE VORM

 

A. TÖÖÜLESANDED JA NÕUDMISED KANDIDAADILE

1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud vastavalt Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste (edaspidi „personalieeskirjad“) artikli 29 lõikele 2 alustada menetlust finantsküsimuste peadirektoraadi (DG FINS) ametniku ametikohtade täitmiseks.

DG FINS otsib väga asjatundlikke ja võimekaid spetsialiste, kes on võimelised aitama hallata ja korras hoida Euroopa Parlamendi platvormi SAP S4HANA, mis kuulub peadirektoraadi vastutusalasse. Valikumenetluse peamine eesmärk on täita vabad ametikohad FMSi pädevuskeskuse üksuses Luxembourgis.

Tööle võetakse palgaastmetele AD 6 ja AD 9.

Valikumenetluse eesmärk on koostada nimekiri kümnest edukast kandidaadist palgaastme kohta.

Palgaastme AD 9 esimese järgu põhipalk on 8786.88 eurot kuus.

Palgaastme AD 6 esimese järgu põhipalk on 6066.59 eurot kuus.

Töötasult peetakse kinni liidu maks ja muud personalieeskirjade kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Edukas kandidaat võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule sõltuvalt tema töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

See teadaanne hõlmab kahte palgaastet (AD 6 ja AD 9). Kandideerida võib ainult ühele palgaastmele. Seepärast peab kandidaat kandideerimisavaldust veebis esitades valima ühe palgaastme ega tohi pärast veebipõhise avalduse kinnitamist oma valikut enam muuta – sellele on osutatud töölevõtmise teadaande B osa punktis 1.

Teatavatel tingimustel võib valikukomisjon siiski palgaastme AD 9 kandideerimisavalduse viia üle palgaastmele AD 6. Üleviimise tingimused on esitatud töölevõtmise teadaande B osa punktis 1.

Euroopa Parlament kohaldab võrdsete võimaluste poliitikat ja võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude seisukohtade, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, pereolude või muul alusel.

 

2. Ametikoha kirjeldus

2.1. FMSi pädevuskeskuse üksus

Finantsküsimuste peadirektoraadi (DG FINS) põhiülesanne on võimaldada Euroopa Parlamendil hallata vastutustundlikult ELi eelarvet ja parlamendi enda eelarvet.

Selleks tagab finantsküsimuste peadirektoraat

 • Euroopa Liidule ja Euroopa Parlamendile kättesaadavaks tehtud eelarve hea finantsjuhtimise;
 • eelarve kasutamise läbipaistvuse;
 • Euroopa Parlamendi poliitiliste osalejate toetamise finantsjuhtimises.

DG FINS töötab välja lihtsustatud töökeskkonna kõigi finantsküsimuste sidusrühmade jaoks, et hõlbustada neil finantsülesannete täitmist. Sellega seoses on FMSi pädevuskeskuse üksusel kohustus rakendada ja korraldada Euroopa Parlamendi keskset finantsjuhtimissüsteemi (FMS).

FMS on kuulunud Euroopa Parlamendi finantsrakenduste hulka alates 2020. aasta jaanuarist. Selle vahendi osad on eelarve täitmine, finantsaruandlus, lepingute haldamine, inventarihaldus ja kuluarvestus.

Üleminek FMSile on võimaldanud ka Euroopa Parlamendil

 • ühtlustada, standardida ja automatiseerida peamised eelarve- ja finantsprotsessid;
 • parandada otsuste tegemiseks olulise teabe nähtavust ja kättesaadavust tipp- ja keskastme juhtidele;
 • paremini kontrollida olemasolevaid (inim-, IT- ja finants-) ressursse.

FMSi on edasi arendatud ja see hõlmab nüüd uusi valdkondi ja protsesse, nagu Euroopa Parlamendi liikmete töötasu, hüvitiste ja pensionide arvestamine ning uute finantsaruannete koostamine juhtkonnale.

 

2.2. Ülesanded

Edukad kandidaadid võetakse tööle peamiselt FMSi pädevuskeskuse üksusesse. Töölevõetud tegevusanalüütikute töökeel on inglise keel ja neil tuleb üksuse hallatavate SAP-süsteemide rakendamisel ja/või korraldamisel täita paljusid järgmistest ülesannetest: 

 • määrata kindlaks ja rakendada protsessilahendused S4HANA finantsjuhtimise ja hangete valdkonnas. Eeliseks loetakse S4HANA HCM ja BW4HANA vahendite tundmist, mida kasutab ka Euroopa Parlament;
 • koguda teavet tegevusvajaduste kohta ja leida neile toimivad lahendused;
 • ühtlustada SAP-protsesse ja viia need vastavusse tegevusvajadustega;
 • kavandada SAPi integreerimist klientide varasematesse rakendustesse;
 • võtta vajalikke meetmeid SAPi rakenduste korrashoiuks (uuendused, täiustused, parandused jms);
 • teha toimivuskatseid; korraldada heakskiidukatseid lõppkasutajatele;
 • tagada kasutajatugi, sh täiendusõpe;
 • osaleda parlamendiväliste teenuseosutajate töö koordineerimises ja järelevalves;
 • aidata kaasa peadirektoraadi strateegiliste kavade rakendamiseks vajalike projektide elluviimisele, eelkõige pilvandmetöötluse lahenduste võimalikule kasutuselevõtule tulevikus, ning integreerida tõhusalt uusi SAP-tooteid.

 

2.3. Vajalikud oskused

Edukatelt kandidaatidelt oodatakse eespool loetletud ülesannete täitmiseks järgmisi oskusi ja pädevusi:

 • oskus suhelda selgelt ja täpselt inglise keeles, nii kõnes kui ka kirjas;
 • oskus teha kindlaks keerukate probleemide olulisi aspekte ning leida loomingulisi ja praktilisi lahendusi;
 • oskus teha meeskonnatööd, saavutada ühiseid eesmärke ja jagada teadmisi teiste kolleegidega;
 • oskus koolitada lõppkasutajaid ja jagada nendega tõhusalt teadmisi;
 • oskus seada esikohale kõige tähtsamad ülesanded ja tulla tõhusalt toime töökoormusega;
 • võime töötada tulemuslikult pingeolukorras ja kohaneda paindlikult muutuva töökeskkonnaga; 
 • valmidus võtta initsiatiiv kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks;
 • selge keskendumine nii sise- kui ka välisklientidele.

 

3. Kandideerimistingimused

Kandidaadid peavad kandideerimisavalduse esitamise tähtpäeval vastama järgmistele tingimustele.

a)     Üldtingimused

Kooskõlas personalieeskirjade artikliga 28 peab kandidaat

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,
 • omama kõiki kodanikuõigusi,
 • olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused,
 • omama ülalnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikke isikuomadusi.

 

b)     Eritingimused

i)      Nõutav kvalifikatsioon

Palgaaste AD 6:

Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele, mida tõendab Euroopa Liidu liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom.

Palgaaste AD 9:

Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastasele lõpetatud ülikooliõppele, mida tõendab Euroopa Liidu liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom,

või

haridustase, mis vastab diplomiga tõendatud vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, ning pärast diplomi saamist vähemalt üheaastane erialane töökogemus valikumenetluse valdkonnas.

Nii liikmesriigis kui ka kolmandas riigis välja antud diplomeid peab olema tunnustanud ELi liikmesriigi ametiasutus, näiteks haridusministeerium.

Kui diplom on välja antud kolmandas riigis, peab kandidaat esitama koos kandideerimisavaldusega tõendi, et tema diplom on ELis väljaantuga samaväärne. Lisateavet kolmandate riikide kvalifikatsioonide tunnustamise kohta leiate ENIC-NARIC võrgustikest (https://www.enic-naric.net).

Valikukomisjon võtab arvesse haridussüsteemide erinevusi.

Lisateave on esitatud Euroopa Parlamendi korraldatavates valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele mõeldud juhendi I lisas.

ii)     Nõutav töökogemus

Kandidaadil peab olema pärast valikumenetluse osalemiseks nõutava kvalifikatsiooni (vt eespool punkt i) omandamist erialane töökogemus ja tehnilised teadmised SAP-süsteemist

 • Palgaaste AD 6: vähemalt kaheaastane erialane töökogemus seoses eespool nimetatud ülesannetega (punkt 2.2.) finantsjuhtimise või hangetega seotud SAP-moodulite alal.
 • Palgaaste AD 9: vähemalt 10-aastane erialane töökogemus seoses eespool nimetatud ülesannetega (punkt 2.2.) finantsjuhtimise või hangetega seotud SAP-moodulite alal. Kandidaadil peab olema ka kolmeaastane töökogemus S4HANA platvormiga seotud finants- või hankemoodulite valdkonnas (see võib olla eespool nimetatud vähemalt 10-aastase töökogemuse hulgas).

iii)     Keeleoskus

Kandidaat peab tundma põhjalikult (vähemalt C1 tasemel) ühte Euroopa Liidu ametlikest keeltest (1. keel): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel;

ja

oskama rahuldavalt (vähemalt B2 tasemel) inglise keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui kandidaadi 1. keel on inglise keel, peab 2. keel olema mõni muu Euroopa Liidu ametlik keel (vähemalt B2 tase).

Eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need oskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) sätestatule.

Kõnealuse valikumenetluse puhul valiti keeled teenistusüksuse huvidest lähtuvalt. Tööülesannete tõttu eeldab SAPi tegevusanalüütiku ametikoht konkreetseid oskusi, mis on esitatud käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2.

Peaaegu kogu FMSi pädevuskeskuse üksuse töö toimub inglise keeles. Inglise keelt kasutatakse suhtluses teiste Euroopa Parlamendi peadirektoraatide ja poliitiliste organitega ning SAP-süsteemide teenuseosutajatega väljaspool parlamenti. Lisaks kasutatakse inglise keelt koosolekutel ning töö- ja tehniliste dokumentide koostamisel. Seetõttu peavad töölevõetud kandidaadid oma ülesannete täitmiseks ja teenistuse tõrgeteta toimimiseks olema võimelised inglise keeles töötama ja ladusalt suhtlema.

 

B. MENETLUSE ETAPID

Menetlus põhineb katsetel.

1. Katsetele lubamine

Valikukomisjon hindab kandidaatide avaldusi eritingimustest (A osa punkt 3) lähtudes. Kui kandidaat vastab eritingimustele, lubab valikukomisjon tal osaleda eelvaliku etapis. Valikukomisjoni otsused põhinevad üksnes kandideerimisavalduse vormil esitatud teabel, mida toetavad tõendavad dokumendid.

NB! Kui kandidaat esitab veebipõhise avalduse, tuleb sellel märkida palgaaste, millele kandideeritakse (AD 6 või AD 9). Kõikidel kandidaatidel tuleb kandideerimisavalduse asjakohasesse jaotisesse üles laadida nõuetekohaselt täidetud deklaratsiooni vorm. Kui palgaastmele AD 9 kandideerija ei esita deklaratsiooni või see on poolikult täidetud, ei võeta kandideerimisavaldust vastu.

Kandideerimisavaldused palgaastmele AD 9: Kandideerimistingimustele vastavuse kontrollimisel võib valikukomisjon viia avalduse üle palgaastmele AD 6, kui:

– kandideerimisavalduses esitatud andmetest selgub, et kandidaat ei vasta palgaastme AD 9 tingimustele, kuid täidab palgaastme AD 6 tingimusi,

ja

– kandidaat on deklaratsioonis andnud nõusoleku palgaastmele AD 6 üleviimiseks. Juhime tähelepanu sellele, et kui deklaratsiooni ei esitata või kui see on poolikult täidetud, ei ole võimalik kandidaate, kes ei vasta palgaastme AD 9 tingimustele, viia üle kandideerima palgaastmele AD 6 ja seepärast jäävad nad valikumenetlusest kõrvale.

 

2. Katsed

a) Valikvastustega eelvalikutest

Kui valikukomisjon otsustab lubada kandidaadi valikumenetluses osalema, kutsutakse ta eelvalikutestile vastama arvutipõhistele valikvastustega küsimustele, tingimusel et kandidaat on esitanud kandideerimisdokumendid

– C osas sätestatud korras ja

– C osas ette nähtud tähtpäevaks.

Valikvastustega test on inglise keeles.

Valikvastustega test koosneb kuni 30 küsimusest ja selle eesmärk on hinnata kandidaadi võimet orienteeruda tööülesannetega (A osa punkt 2) seotud teabes. Testi läbimiseks on vaja koguda 50 % punktidest.

Test kestab maksimaalselt 45 minutit ja see toimub veebis.

b) Kirjalik katse

Kirjalik katse tehakse inglise keeles ja selle eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust ametikoha kirjelduses (A osa punkt 2) loetletud ülesannete täitmiseks.

Valikukomisjon ei hinda kirjalikul katsel antud vastuseid mitte üksnes tehnilisest seisukohast, vaid hindab ka kandidaadi teksti koostamise oskust, pöörates erilist tähelepanu võimele edastada teavet struktureeritult, loogiliselt ja selgelt.

Kirjalik katse toimub kohe pärast valikvastustega eelvalikutesti. Kui kandidaat ei ole saanud vähemalt minimaalset nõutavat punktisummat valikvastustega eelvalikutestil, ei hinnata tema kirjalikku katset.

Kirjalik katse kestab maksimaalselt 120 minutit.

Punktiskaala: 0–60 punkti (nõutav vähemalt 30 punkti).

Katse korraldatakse veebis.

Suulisele katsele kutsutakse kummagi palgaastme valikumenetluse puhul 20 kandidaati, kes said kirjalikul katsel kõige rohkem punkte, tingimusel et nad kogusid kirjalikul katsel vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Valikukomisjon kutsub suulisele katsele kõik võrdse punktiarvuga viimasele edasipääsu võimaldavale kohale jäänud kandidaadid kummalgi palgaastmel.

c) Suuline katse

Vestlus valimiskomisjonis toimub inglise keeles ja selle eesmärk on hinnata kandidaadi sobivust A osa punktis 2 (Ametikoha kirjeldus) loetletud ülesannete täitmiseks, samuti tema oskusi ja pädevusi, võttes arvesse kogu kandideerimisdokumentides sisalduvat teavet. Valikukomisjon kontrollib kõigi nende kandidaatide 1. keele oskust, kes on märkinud oma 2. keeleks inglise keele, ning kontrollib ka nende kandidaatide teist keelt, kes on märkinud oma 1. keeleks inglise keele.

Maksimaalne kestus: 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav vähemalt 20 punkti).

Suulise katse võib korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või katsele ei ilmu, võidakse valikumenetlusest kõrvale jätta. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, jäetakse ta kohe valikumenetlusest kõrvale.

 

3. Sobivate kandidaatide nimekiri

Valikukomisjon koostab valikumenetluse iga palgaastme kohta nimekirja 10 sobivast kandidaadist, kes said katsetel kokku kõige suurema punktisumma. See on kirjaliku ja suulise katse eest saadud punktid kokku, tingimusel et igal kirjalikul ja suulisel katsel koguti vähemalt nõutav punktisumma. Kummagi palgaastme edukate kandidaatide nimed kantakse nimekirja tähestiku järjekorras. Nimekirja võib kummagi palgaastme puhul kanda kõik võrdse punktiarvuga viimasele kohale jäänud kandidaadid.

Nimekiri kehtib kuni 31. detsembrini 2026. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib kehtivusaega pikendada. Pikendamisest antakse nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Edukaid kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt ja sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi ametlikul veebisaidil.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimise kord

Kandideerimisavaldus tuleb esitada veebiplatvormil APPLY4EP:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET

Enne kandideerimisavalduse täitmist lugege tähelepanelikult läbi juhend Euroopa Parlamendi korraldatavates konkurssidel ja valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele ja esitage asjakohased tõendavad dokumendid.

Esitamise tähtpäev:

Kandideerimisavalduse esitamise tähtpäev on

13. aprill 2023 kell 17.00 Luksemburgi aja järgi

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse kandidaadile automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume kandidaatidel valikumenetluse asjus Euroopa Parlamendi teenistustele MITTE HELISTADA.