This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - VIRKSOMHEDSANALYTIKER – SAP (AD6 / AD9)

Publication end on external website : 13/04/2023 17:00
Enhed : 11-Generaldirektoratet for Finans
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Vejledning til ansøgere :
Erklæring :

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør man nøje læse den vejledning for ansøgere, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I vejledningen, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende udvælgelsesprocedurerne og ansøgningsvilkårene.

 

INDHOLD

A. STILLINGSBESKRIVELSE OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:     

VEJLEDNING FOR ANSØGERE I UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

ERKLÆRING

 

A. STILLINGSBESKRIVELSE OG ADGANGSBETINGELSER

1. Generelt

Europa-Parlamentet har på grundlag af artikel 29, stk. 2, i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte (personalevedtægten) besluttet at iværksætte en udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse af tjenestemænd til Generaldirektoratet for Finans (GD FINS).

GD FINS søger højt kvalificerede og dygtige fagfolk, der kan bistå med at forvalte og vedligeholde Europa-Parlamentets SAP S4HANA-platform under generaldirektoratets ansvar. Udvælgelsesproceduren har primært til formål at besætte ledige stillinger i Enheden for FMS-Kompetencecentret i Luxembourg.

Ansættelse vil ske i lønklasse AD 6 og AD 9.

Udvælgelsesproceduren har til formål at opstille en liste med 10 udvalgte ansøgere pr. lønklasse.

For lønklasse AD 9, første løntrin, er grundlønnen 8 786,88 EUR pr. måned.

For lønklasse AD 6, første løntrin, er grundlønnen 6 066,59 EUR pr. måned.

Fra dette vederlag trækkes der EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i overensstemmelse med de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Denne meddelelse omfatter to lønklasser (AD 6 og AD 9). Man kan kun tilmelde sig prøven i én lønklasse. Som nævnt i afsnit B.1 i bekendtgørelsen om ledig stilling skal man derfor vælge en lønklasse, når man ansøger online, og man må ikke ændre sit valg efter at have valideret sin onlineansøgning.

På visse betingelser kan udvælgelseskomitéen dog omplacere ansøgninger i lønklasse AD 9 til lønklasse AD 6.  Betingelserne for omplacering er fastsat i afsnit B.1 i bekendtgørelsen om ledig stilling.

Europa-Parlamentet går i sin personalepolitik ind for ligestilling og accepterer ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

2. Stillingsbeskrivelse

2.1. Enheden for FMS-Kompetencecentret

Den centrale opgave for Generaldirektoratet for Finans (GD FINS) er at sætte Europa-Parlamentet i stand til at forvalte EU-budgettet og Parlamentets eget budget ansvarligt.

Med henblik herpå sikrer GD FINS:

 • god økonomisk forvaltning af det budget, der stilles til rådighed for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet
 • gennemsigtighed med hensyn til anvendelsen af dette budget
 • støtte til Parlamentets politiske aktører i den økonomiske forvaltning.

GD FINS udvikler et forenklet arbejdsmiljø for alle finansielle interessenter med henblik på at lette udførelsen af deres finansielle opgaver. I den forbindelse har Enheden for FMS-Kompetencecentret påtaget sig ansvaret for at gennemføre og vedligeholde Europa-Parlamentets centrale finansielle forvaltningssystem (FMS).

FMS har været en del af Europa-Parlamentets finansielle applikationer siden januar 2020. Det integrerer budgetgennemførelse, finansiel regnskabsføring, kontraktstyring, lagerstyring og omkostningsregnskab i ét værktøj.

Overgangen til FMS har også gjort det muligt for Europa-Parlamentet at:

 • strømline, standardisere og automatisere centrale budgetmæssige og finansielle processer
 • forbedre synligheden og tilgængeligheden af beslutningskritiske oplysninger for top- og mellemledere
 • udøve bedre kontrol over de tilgængelige ressourcer (personale, IT-ressourcer og finansielle ressourcer).

Anvendelsesområdet for FMS har for nylig udviklet sig til at omfatte nye områder, der dækker andre processer såsom beregning af vederlag, godtgørelser og pensioner til medlemmerne af Europa-Parlamentet samt udarbejdelse af nye ledelsesøkonomiske rapporter.

 

2.2. Opgaver

Enheden for FMS-Kompetencecentret vil være den primære enhed, hvor de udvalgte ansøgere kan blive ansat. De rekrutterede virksomhedsanalytikere vil arbejde på engelsk og forventes at udføre flere af følgende opgaver til implementering og/eller vedligeholdelse af de SAP-systemer, der forvaltes af enheden: 

 • at fastsætte og implementere procesløsninger i finans- og indkøbsapplikationen S4HANA Finance and Procurement. Kendskab til S4HANA HCM og BW4HANA, som også anvendes af Europa-Parlamentet, vil blive anset for en fordel
 • at indsamle virksomhedskrav og omsætte dem til funktionelle løsninger
 • at strømline SAP-processerne og tilpasse dem til virksomhedskravene
 • at udforme integrationen af SAP med kundernes eksisterende applikationer
 • at træffe de nødvendige foranstaltninger til vedligeholdelse af SAP-applikationerne (opgraderinger, forbedringer, korrektioner osv.)
 • at foretage funktionel afprøvning samt testning af slutbrugernes accept
 • at yde brugerstøtte, herunder faglig uddannelse
 • at deltage i koordineringen af og tilsynet med det arbejde, der udføres af eksterne tjenesteydere
 • at bidrage til gennemførelsen af de projekter, der er nødvendige for færdiggørelsen af generaldirektoratets strategiske planer, navnlig en potentiel fremtidig anvendelse af cloud-løsninger, og effektiv integration af nye SAP-produkter.

 

2.3. Efterspurgte færdigheder

De udvalgte ansøgere skal fremvise følgende færdigheder og kompetencer i forbindelse med udførelsen af ovennævnte opgaver:

 • evnen til at kommunikere klart og præcist på engelsk, både mundtligt og skriftligt
 • evnen til at indkredse de kritiske fakta i komplekse spørgsmål og udvikle kreative og praktiske løsninger
 • evnen til at samarbejde i teams og således fremme fælles mål og udveksling af viden med andre kolleger
 • evnen til at uddanne og dele viden med slutbrugerne på en effektiv måde
 • evnen til at prioritere de vigtigste opgaver og organisere arbejdsbyrden på effektiv vis
 • evnen til at arbejde effektivt under pres og den fornødne fleksibilitet til at tilpasse sig et skiftende arbejdsmiljø 
 • drivkraften til at tage initiativ til at levere arbejde af høj kvalitet
 • et klart fokus på kundeorientering (både internt og eksternt).

 

3. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende almindelige og særlige betingelser:

a)     Almindelige betingelser

I henhold til personalevedtægtens artikel 28 skal ansøgerne:

 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • være i fuld besiddelse af deres borgerlige rettigheder
 • have opfyldt deres forpligtelser efter de gældende love om værnepligt
 • opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 

b)     Særlige betingelser

i)      Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

For lønklasse AD 6:

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har et uddannelsesniveau, der svarer til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

For lønklasse AD 9:

Ansøgerne skal kunne dokumentere, at de har et uddannelsesniveau, der svarer til afsluttede universitetsstudier af mindst fire års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater,

eller

at de har et uddannelsesniveau, der svarer til afsluttede universitetsstudier af mindst tre års varighed, som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, efterfulgt af mindst et års erhvervserfaring inden for et område, der er relevant for udvælgelsesproceduren.

Eksamensbeviser, uanset om de er udstedt i en medlemsstat eller i et tredjeland, skal være anerkendt af et officielt organ i en EU-medlemsstat, f.eks. undervisningsministeriet.

Ansøgere med eksamensbeviser, der er udstedt i et land uden for EU, skal fremlægge en EU-ækvivalent for deres eksamensbeviser som en del af ansøgningen. Der findes yderligere oplysninger om anerkendelse af kvalifikationer fra lande uden for EU i ENIC-NARIC-netværkene (https://www.enic-naric.net).

Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige.

For yderligere oplysninger henvises til bilag 1 til vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprocedurer, der afholdes af Europa-Parlamentet.

ii)     Krævet erhvervsfaring

Efter at have opnået de kvalifikationer, der giver adgang til udvælgelsesproceduren (jf. punkt i) ovenfor), skal ansøgerne have opnået erhvervserfaring og teknisk viden inden for SAP.

 • For lønklasse AD 6: mindst 2 års erhvervserfaring i forbindelse med ovennævnte opgaver (afsnit 2.2) inden for SAP-modulerne Finance eller Procurement.
 • For lønklasse AD 9: mindst 10 års erhvervserfaring i forbindelse med ovennævnte opgaver (afsnit 2.2) inden for SAP-modulerne Finance eller Procurement. Ansøgerne skal også have mindst tre års erfaring (som kan indgå i ovennævnte minimumskrav på 10 år) med S4HANA-platformen (finans- eller indkøbsmodulerne).

iii)     Sprogkundskaber

Kandidaterne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

et tilfredsstillende kendskab (mindst niveau B2) til engelsk (sprog 2). Sprog 2 skal være forskelligt fra sprog 1.  Hvis en ansøgers sprog 1 er engelsk, skal sprog 2 være et hvilket som helst andet officielt EU-sprog (mindst niveau B2).

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hvert område for sproglige færdigheder (tale, skrive, læse, lytte), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er angivet i den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

De sprog, der kan vælges ved denne udvælgelsesprocedure, er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse. Stillingen som SAP-virksomhedsanalytiker kræver således specifikke kvalifikationer, jf. stillingsbeskrivelsen i afsnit A.2, i denne bekendtgørelse.

Næsten alt arbejdet i Enheden for FMS-Kompetencecentret foregår på engelsk. Engelsk er det sprog, der anvendes i kommunikationen med andre af Europa-Parlamentets generaldirektorater og politiske organer samt med eksterne leverandører af SAP-systemer. Desuden er engelsk det sprog, der anvendes til møder og til fremstilling af funktionelle og tekniske dokumenter. For at kunne udføre deres opgaver og sikre, at enheden kan yde sine tjenester på bedste vis, skal de valgte ansøgere derfor være i stand til at arbejde og kommunikere effektivt på engelsk.

 

B. PROCEDURE

Proceduren er baseret på prøver.

1. Adgangsbetingelser

Udvælgelseskomitéen vurderer ansøgningerne i lyset af de særlige adgangsbetingelser (afsnit A.3). Hvis ansøgerne opfylder de særlige adgangsbetingelser, får de adgang til forhåndsudvælgelsesproceduren. Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningerne, der er dokumenteret med bilag.

NB: Ved ansøgning online skal ansøgerne angive, hvilken lønklasse de ansøger om (AD 6 eller AD 9). Alle ansøgere skal også uploade deres behørigt udfyldte erklæringsformular til det relevante afsnit i ansøgningen. Hvis ansøgere, der ansøger om lønklasse AD 9, ikke indgiver en erklæring, eller hvis erklæringen er ufuldstændig, afvises deres ansøgning.

For ansøgninger i lønklasse AD 9: Når udvælgelseskomitéen kontrollerer, om ansøgerne opfylder adgangsbetingelserne, kan den omplacere en ansøgning til lønklasse AD 6, hvis:

– oplysningerne i ansøgningen gør det klart, at ansøgeren ikke opfylder adgangsbetingelserne for lønklasse AD 9, men gør det for lønklasse AD 6

og

– ansøgeren i erklæringen har givet sit samtykke til omplacering til lønklasse AD 6. Det skal bemærkes, at hvis der ikke indgives en erklæring, eller hvis erklæringen er ufuldstændig, kan ansøgere, der ikke opfylder adgangskriterierne for lønklasse AD 9, ikke omplaceres til lønklasse AD 6, og de vil derfor ikke få adgang til udvælgelsesproceduren.

 

2. Prøver

a) Multiple choice-stopprøve

Hvis udvælgelseskomitéen beslutter at give ansøgerne adgang til udvælgelsesproceduren, indkaldes de til en stopprøve i form af et sæt computerbaserede multiple choice-spørgsmål, forudsat at ansøgningen er indgivet:

– i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit C, og

– inden for fristen i afsnit C.

Multiple choice-prøven foregår på engelsk.

Multiple choice-prøven indeholder maksimalt 30 spørgsmål, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgernes evne til at afklare oplysninger, der vedrører stillingsbeskrivelsen (afsnit A.2). For at bestå kræves der mindst 50 %.

Prøven har en varighed på maksimalt 45 minutter og gennemføres online på computer.

b) Skriftlig prøve

Den skriftlige prøve vil blive afholdt på engelsk og være udformet med henblik på at vurdere ansøgernes egnethed til de opgaver, der er angivet i stillingsbeskrivelsen (afsnit A.2).

Udvælgelseskomitéen vurderer ikke blot svarene på den skriftlige prøve ud fra et teknisk synspunkt, men vil også evaluere ansøgernes redaktionelle færdigheder, idet der lægges særlig vægt på evnen til at kommunikere på en struktureret, logisk og klar måde.

Den skriftlige prøve finder sted umiddelbart efter multiple choice-stopprøven. Hvis en ansøger ikke opnår det nødvendige minimumsantal point i multiple choice-stopprøven, vil den skriftlige prøve ikke blive bedømt.

Den skriftlige prøve varer højst 120 minutter.

Point: 0-60 (der kræves mindst 30 point).

Prøven aflægges online på computer.

De 20 ansøgere, for hver lønklasse i udvælgelsesproceduren, der har opnået flest point ved den skriftlige prøve, indkaldes til den mundtlige prøve, forudsat at de har opnået det krævede mindste pointtal i den skriftlige prøve. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere på lige fod på sidstepladsen for hver lønklasse.

c) Mundtlig prøve

Samtale med udvælgelseskomitéen på engelsk for at vurdere ansøgernes egnethed til at udføre opgaverne såvel som deres færdigheder og kompetencer som beskrevet i afsnit A.2 (stillingsbeskrivelsen) under hensyntagen til alle oplysninger i ansøgningen. Udvælgelseskomitéen bedømmer sprog 1 hos alle ansøgere, der har angivet engelsk som sprog 2, og bedømmer også det andet sprog hos de ansøgere, der har angivet engelsk som sprog 1.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Den mundtlige prøve afholdes muligvis som fjernprøve.

Ansøgerne vil modtage instrukser vedrørende de skriftlige og mundtlige prøver i god tid. Prøverne vil finde sted på et bestemt tidspunkt på en bestemt dato. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, risikerer at blive udelukket fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

3. Liste over egnede ansøgere

Udvælgelseskomitéen opstiller en liste med 10 egnede ansøgere for hver lønklasse i udvælgelsesproceduren med navnene på de ansøgere, der har opnået de højeste samlede pointtal. Disse samlede pointtal er det antal point, der er opnået for den skriftlige og den mundtlige prøve, under forudsætning af at ansøgeren har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve. Navnene på dem, der har bestået udvælgelsesproceduren, opstilles for hver lønklasse i alfabetisk rækkefølge. Listen omfatter i givet fald alle ansøgere på lige fod på listens sidsteplads for hver lønklasse.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

De beståede ansøgere vil blive underrettet individuelt om deres resultater, og listen over egnede ansøgere vil blive offentliggjort på Europa-Parlamentets officielle websted.

En ansøger, der får tilbudt en stilling, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere udgør hverken en ret til eller en garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgningsvilkår:

Ansøgninger indgives via Apply4EP-platformen:

https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, er det nødvendigt nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprøver og -procedurer, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

13. april 2023 kl. 17.00, Luxembourg-tid.

Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.

Ansøgerne bedes UNDLADE AT RINGE til Europa-Parlamentet for at stille spørgsmål om denne udvælgelsesprocedure.