This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/281/S/FINS - БИЗНЕС АНАЛИЗАТОР - SAP (AD 6 / AD 9)

Край на публикуването на външен уебсайт : 13/04/2023 17:00
Отдел : 11-Генерална дирекция по финанси
Ref. : PE/281/S/FINS - BUSINESS ANALYSTS - SAP (AD6 / AD9)
Ръководство на вниманието на кандидатите :
Декларация :

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно приложеното към настоящето обявление за наемане на работа Ръководство на вниманието на кандидатите. 

Ръководството е неразделна част от обявлението за наемане на работа и ще Ви помогне да разберете правилата, уреждащи процедурата за подбор, както и стъпките, които да следвате при подаването на кандидатурата.

 

СЪДЪРЖАНИЕ.

А. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПУСТИМОСТ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. КАНДИДАТУРИ

ПРИЛОЖЕНИЯ:     

РЪКОВОДСТВО ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

А. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДОПУСТИМОСТ

1. Общи положения

Европейският парламент реши да организира, въз основа на член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (Правилник за длъжностните лица), процедура за подбор за наемането на длъжностни лица в Генерална дирекция по финанси (ГД FINS).

ГД FINS търси висококвалифицирани и компетентни професионалисти, способни да помагат, под ръководството на генералната дирекция, при управлението и поддръжката на платформата на Европейския парламент SAP S4HANA.  Процедурата за подбор има за цел най-вече попълване на свободни длъжности в Отдел Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област в Люксембург.

Назначаването ще бъде на степени AD 6 и AD 9.

Процедурата за подбор има за цел съставяне на списък от 10 успешни кандидати за всяка степен.

За степен AD 9, първа стъпка, основното месечно възнаграждение е 8 786,88 EUR.

За степен AD 6, първа стъпка, основното месечно възнаграждение е 6 066,59 EUR.

Посоченото възнаграждение подлежи на данъчно облагане в полза на Съюза и други удръжки, предвидени в Правилника за длъжностните лица.  Възнаграждението не подлежи на национално данъчно облагане. Стъпката, на която се назначават успешните кандидати, може да бъде коригирана в съответствие с нейния/неговия професионален опит. Освен това, при определени обстоятелства, към основаната заплата се начисляват допълнителни надбавки.

Настоящето обявление обхваща две степени  (AD 6 и AD 9). Кандидатите могат да кандидатстват само за една степен. Следователно, както е посочено в раздел Б.1 от обявлението за наемане на работа, кандидатите трябва да изберат степента, за която кандидатстват към момента на онлайн подаване на кандидатурата и не могат да променят избора си, след като валидират своята онлайн кандидатура.

При определени обстоятелства обаче, комисията за подбор може да пренасочи дадени кандидатури от степен AD 9 към степен AD 6.  Условията за пренасочване са описани в раздел Б.1 от обявлението за наемане на работа.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на социален пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

2. Длъжностна характеристика

2.1. Отдел Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област

Основната мисия на Генералната дирекция по финанси (ГД FINS) е да оправомощи Европейския парламент да управлява отговорно бюджета на ЕС и собствения бюджет на Парламента.

За тази цел, ГД FINS осигурява:

 • добро финансово управление на бюджета, предоставен на Европейския съюз и на Европейския парламент;
 • прозрачност по отношение на използването на бюджета;
 • подкрепа за политическите участници на Парламента във финансовото управление.

ГД FINS разработва опростена работна среда за всички заинтересовани лица в областта на финансите с цел да улесни постигането на техните финансови задачи. В този контекст Отделът Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област е поел отговорност за прилагането и поддържането на централната система за финансово управление (СФУ).

От януари 2020 г. СФУ е част от финансовите приложения на Европейския парламент. Системата включва в един инструмент изпълнение на бюджета, счетоводно отчитане, управление на договори, управление на материалните запаси и осчетоводяване на разходите.

Преминаването към СФУ позволи също така на Европейския парламент:

 • да рационализира, стандартизира и автоматизира основните бюджетни и финансови процеси;
 • да подобри видимостта и достъпността на основна за вземането на решения информация за висшето и средното ръководство;
 • да се упражнява по-ефикасен контрол върху наличните ресурси (човешки, информационни и финансови).

Обхватът на СФУ неотдавна се разшири, за да обхване нови области, включващи други процеси като изчисление на възнагражденията, надбавките и пенсиите на членовете на Европейския парламент, както и създаването на нови финансови отчети на управлението.

 

2.2. Задачи

Отделът Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област е отделът, в който основно могат да бъдат назначавани успешните кандидати.  Бизнес анализаторите ще работят на английски език и от тях ще се очаква да извършват някои от следните задачи за изпълнението и/или поддръжката на SAP, управляван от отдела: 

 • определяне и прилагане на решения по отношение на процеси в областта на финансите и обществените поръчки в S4HANA. Познаването на инструментите S4HANA HCM и BW4HANA, които Европейският парламент също използва, ще се счита за предимство;
 • синтезиране на изискванията на работата и превръщането им във функционални решения;
 • рационализиране на процесите в SAP и привеждането им в съответствие с изискванията на работата;
 • проектиране на интегрирането на SAP с приложения, които клиентите вече използват;
 • предприемане на необходимите действия за поддръжка на приложенията на SAP (обновяване, подобрения, корекции и др.)
 • изпълнение на оперативно тестване; управление на тестването при приемане от крайния потребител;
 • предоставяне на подкрепа за потребителите, включително професионално обучение;
 • участие в работа по координиране и наблюдение, изпълнявана от външни изпълнители;
 • принос към изпълнението на проекти, необходими за изпълнението на стратегическите планове на генералната дирекция, по-конкретно потенциалното бъдещо използване на решения в облак, както и ефикасно интегриране на новите SAP продукти.

 

2.3. Необходими умения

Успешният (-ите) кандидат (-и) трябва да покаже следните умения и компетентности в изпълнението на описаните по-горе задачи:

 • способност за комуникира ясно и точно на английски език, в устна и писмена форма;
 • способност да установи важните факти в даден сложен проблем и да разработи креативни и практически решения;
 • способност да работи в дух на сътрудничество в екип, като насърчава споделени цели и обмен на познания с другите колеги;
 • способност ефикасно да предоставя обучение и да споделя познания с крайните потребители;
 • способност ефикасно да определя приоритетно най-важните задачи и да организира работното си натоварване;
 • способност да работи ефективно в условия на стрес и гъвкавост при адаптиране към променяща се работна среда; 
 • готовност за поемане на инициативи за осигуряване на високо качество на работата;
 • ясен фокус върху ориентираност към клиентите (вътрешни и външни).

 

3. Условия за допустимост

Към крайния срок за подаване на кандидатурите, кандидатът (-ите) следва да отговаря (-т) на общите и специални условия за допустимост:

а)     Общи условия

В съответствие с член 28 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, трябва:

 • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
 • да се ползвате с пълни граждански права;
 • да сте изпълнили произтичащите от законите задължения по отношение на военната служба;
 • да сте в състояние да представите необходимите писмени препоръки, удостоверяващи Вашата годност за изпълнение на предвидените задължения.

 

б)     Специални условия за допустимост

i)      Необходими квалификации

За степен AD 6:

следва да притежавате ниво на образование, съответстващо на завършено най-малко тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите–членки на Европейския съюз.

За степен AD 9:

Следва да притежавате ниво на образование, съответстващо поне на завършено  четиригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите – членки на Европейския съюз,

или

ниво на образование, съответстващо поне на завършено тригодишно университетско обучение, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите – членки на Европейския съюз, както и поне една година подходящ професионален опит в областта, за която се отнася процедурата за подбор.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например Министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

Кандидатите, които притежават дипломи, издадени в държава извън ЕС, трябва да предоставят декларация за еквивалентност за ЕС за своите дипломи, като част от кандидатурата си. Допълнителна информация относно признаването на квалификации от държави извън ЕС можете да намерите в мрежите ENIC-NARIC (https://www.enic-naric.net).

Комисията за подбор ще вземе предвид различията между образователните системи.

Допълнителна информация можете да откриете в Ръководството за кандидатите за процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент.

ii)     Необходим професионален опит

След получаване на квалификациите, предоставящи достъп до процедурата за подбор (вж точка i) по-горе), кандидатът (-ите) трябва да са придобили професионален опит и технически познания в областта на SAP.

 • За степен AD 6: най-малко 2 години професионален опит в област, свързана с горепосочените задачи (раздел 2.2) в SAP модулите, отнасящи се до финанси или обществени поръчки.
 • За степен AD 9: най-малко 10 години професионален опит в област, свързана с горепосочените задачи (раздел 2.2) в SAP модулите, отнасящи се до финанси или обществени поръчки. Кандидатите трябва също така да притежават най-малко тригодишен опит в областта на модулите, отнасящи се до финанси или обществени поръчки на платформата S4HANA (този опит може да бъде включен към посоченото по-горе минимално изискване от 10-годишен опит).

iii)     Езикови знания

Необходимо е да владеете задълбочено (поне ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски.

както и

да притежавате задоволителни познания (поне ниво B2) по английски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1.  Ако език 1 на кандидата е английски език, език 2 трябва да бъде един от другите 23 официални езика на Европейския съюз (поне ниво B2).

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Езиковите комбинации за настоящата процедура за подбор са определени в съответствие с интереса на службата. Поради произтичащите от нея задължения длъжността на бизнес анализатор в областта на  SAP изисква специфични способности, описани в раздел А.2 на обявлението за наемане на работа.

Работата на отдела Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област се извършва почти изцяло на английски език. Английският е езикът, използван при комуникацията с другите генерални дирекции на Парламента и с политическите органи на Европейския парламент, както и с външните доставчици на системите SAP.  Освен това, английският е езикът, използван по време на заседания и при съставянето на практически и технически документи. Следователно, за да могат наетите лица да изпълняват служебните си задължения и да осигуряват гладкото функциониране на службата, те трябва да са в състояние да работят и да общуват ефективно на английски език.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда въз основа на изпити.

1. Допускане

Комисията за подбор ще оцени Вашата кандидатура в съответствие със специалните условия за допустимост (раздел А.3). Ако отговаряте на специалните условия за допустимост, комисията за подбор ще Ви допусни до процедурата за предварителен подбор. Комисията ще основава решенията си единствено на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения и на приложените документ.

Забележка: При подаването на онлайн кандидатура, кандидатите трябва да уточнят степента, за която кандидатстват  (AD 6 или AD 9). Всички кандидати трябва също така да качат надлежно попълнената си декларация в съответния раздел на приложението. Ако кандидатите за степен AD 9 не подадат декларация или декларацията им е непълна, кандидатурата им ще се счита за недопустима.

За кандидатури за степен AD 9: Когато проверява допустимостта, комисията за подбор може да пренасочи дадена  кандидатура към степен AD 6, ако:

– предоставените в кандидатура сведения сочат ясно, че кандидатът не отговаря на условията за допустимост за степен AD 9, но изпълнява условията за AD 6;

както и

– в декларацията си кандидатът е изразил съгласие да бъде пренасочен към степен AD 6. Следва да се отбележи, че ако не бъде подадена декларация или ако декларацията е непълна, кандидатите, които не отговарят на условията за допустимост на степен AD 9, не могат да бъдат пренасочени към степен AD 6, и следователно няма да бъдат допуснати до процедурата за подбор.

 

2. Изпити

a) Тест за предварителен подбор с множествен избор

Ако комисията за подбор реши да Ви допусне до процедурата за подбор, ще бъдете поканен (-а) за участие в тест за предварителен подбор под формата на компютърно генерирани тестове с множествен избор, при условие че сте подал (-а) формуляр за кандидатстване:

– в съответствие с посочените в раздел В условия, и

– в рамките на определения в раздел В срок.

Тестът с множествен избор ще бъде на английски език.

Тестът с множествен избор ще се състои от най-много 30 въпроси, имащи за цел да установят Вашата способност да откриват информация, свързана с длъжностната характеристика (раздел А.2). Минималният брой точки се равнява на 50%.

Максималната продължителност на теста е 45 минути. Тестът ще се проведе онлайн.

б) Писмен изпит

Писменият изпит се провежда на английски език и има за цел да оцени Вашата способност да изпълнявате задачите, описани в длъжностната характеристика (раздел А.2).

Комисията за подбор ще оцени отговорите на писмения изпит не само от техническа гледна точка, но ще оцени също така Вашите редакционни способности, като обърне специално внимание на Вашата способност да комуникирате по структуриран, логичен и ясен начин. 

Писменият изпит ще се състои непосредствено след теста за предварителен подбор с множествен избор. Ако резултатът Ви от теста за предварителен подбор с множествен избор не достига поне минималния брой точки, писменият Ви изпит няма да бъде оценяван.

Максималната продължителност на писмения изпит е 120 минути.

Оценяване: от 0 до 60 точки (минимален брой точки: 30 точки)

Изпитът ще се проведе онлайн.

20 кандидати за всяка степен от процедурата за подбор, които получат най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устен изпит, при условие, че са получили минималния брой точки на писмения изпит.  Комисията за подбор ще покани всички кандидати, получили равен резултат в конкурса за всяка степен.

в) Устен изпит

Събеседване с комисията за подбор на английски  език, за да се оцени Вашата способност да изпълнявате функциите, както и Вашите умения и познания, посочени в раздел А, точка I (описание на служебните задължения), като се вземе предвид цялата информация, съдържаща се в кандидатурата Ви.   Конкурсната комисия ще провери уменията по език 1 на всички кандидати, които са заявили английски като техен език 2 и също така ще провери уменията по другия език на кандидатите, заявили английски като свой език 1.

Максимална продължителност: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (минимален брой точки: 20 точки)

Устният изпит може да се проведе дистанционно.

Достатъчно време преди изпитите, ще получите инструкции относно писмените и устните изпити. Изпитите ще се проведат в точно определен час и на точно определена дата.  Ако не отговорите на поканата, не успеем да се свържем с Вас по електронна поща или не се явите на изпита, е възможно да бъдете дисквалифициран (-а). Трябва да следвате стриктно инструкциите.  Всяко неспазване на инструкциите или действие, което не съответства на инструкциите, ще доведе до незабавното Ви дисквалифициране.

 

3. Списък от подходящи кандидати

Комисията за подбор ще състави списък с 10 подходящи кандидати за всяка степен на процедурата за подбор. Списъкът ще включва имената на допуснатите кандидати, получили най-висок резултат. Посоченият общ резултат представлява сбор от броя точки, получени от кандидатите на писмения и устния изпит, при условие, че са получили минималния брой точки на всеки един от изпитите – писмен и устен.  Имената на успешните кандидати ще бъдат включени в списък за всяка степен и подредени по азбучен ред. Списъкът може да включва всички кандидати, получили равен резултат в конкурса за всяка степен.

Списъкът ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Успешните кандидати ще бъдат информирани лично за техните резултати, а списъкът с подходящите кандидати ще бъде публикуван на официалния уебсайт на Европейския парламент.

Ако Ви бъде предложена работа, ще е необходимо да представите за проверка оригиналите на всички необходими документи, включително дипломи и удостоверения от работодатели. 

Включването в списък на подходящи кандидати не съставлява право, нито гаранция за назначаване.

 

В. КАНДИДАТУРИ

Как да кандидатствате

Трябва да кандидатствате чрез платформата Apply4EP: 

https://apply4ep.gestmax.eu/search/

Трябва да прочетете внимателно Ръководството на вниманието на кандидатите за конкурси и процедури за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

13 април 2023 г., 17 ч. люксембургско време.

Веднага щом формулярът Ви за кандидатстване бъде валидиран, ще получите автоматично потвърждение за получаване.

Моля НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА на Европейския парламент, за да задавате въпроси относно настоящата процедура за подбор.