This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - ZAČASNI USLUŽBENEC - UPRAVNI VODJA (AD7)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Pristojna služba : 10-Generalni direktorat za logistiko in tolmačenje za konference
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Pred prijavo skrbno preberite vodnik (navodila) za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodnik je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.

 

KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA:      VODNIK (NAVODILA) ZA KANDIDATE V NATEČAJIH/IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

 1. Splošne opombe

Evropski parlament je sklenil začeti postopek za zapolnitev začasnega delovnega mesta (AD 7) na generalnem direktoratu za konferenčno logistiko in tolmačenje, direktorat za organizacijo konferenc, oddelek za konferenčne storitve na daljavo.

Iščemo upravnega uslužbenca – upravnega vodjo, ki bo zadolžen za:

 • podporo in usklajevanje za večje seje, pri katerih se uporablja platforma za večjezično udeležbo na daljavo;
 • izboljšanje postopkov dela v zvezi z izvajanjem sej z večjezično udeležbo na daljavo ali s simultanim tolmačenjem na daljavo;
 • usklajevanje strateškega razvoja storitev, ki so na voljo na platformi.

Delovno mesto je v Bruslju.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v funkcionalno skupino AD 7, prva stopnja, za katero je določena mesečna osnovna plača v višini 6.568,39 EUR. Od plače se obračunajo davki in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati, bo ustrezala njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije med drugim na podlagi spola, etničnega porekla, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

 1. Opis nalog

Generalni direktorat za konferenčno logistiko in tolmačenje (v nadaljnjem besedilu: DG LINC) podpira vse večjezične konferenčne storitve v Evropskem parlamentu. Njegova naloga je Parlamentu omogočiti sredstva za doseganje njegovih političnih ciljev, in sicer z jezikovno, tehnično in logistično podporo sej, zavezano profesionalnosti in odličnosti. DG LINC poslancem pomaga, da komunicirajo v vseh uradnih jezikih in tako prispeva k demokratični legitimnosti. Tako skrbi za gladek potek zakonodajnega dela in njegovo dostopnost evropskim državljanom.

Naloga direktorata za organizacijo konferenc je organizatorjem konferenc in prireditev v Evropskem parlamentu zagotoviti konferenčne storitve (razen tolmačenja). Skrbi za nemoteno in učinkovito upravno, tehnično in logistično podporo pri organizaciji sej, konferenc in prireditev.

Oseba, zaposlena kot upravni uslužbenec – upravni vodja, ki bo delala v Bruslju, bo pod vodstvom svojega neposredno nadrejenega ter bo v okviru programov in prednostnih nalog, ki jih opredelijo parlamentarni organi in njihovi nadrejeni, odgovorna za:

 • podporo in usklajevanje večjih sej, pri katerih se uporablja platforma za večjezično udeležbo na daljavo;
 • komunikacijo s ponudnikom platforme za udeležbo na daljavo, namenjeno nadaljnjemu izboljševanju ponujenih storitev;
 • usklajevanje strateškega razvoja storitev, ki jih oddelek zagotavlja na platformi za udeležbo na daljavo;
 • razširjanje notranje in zunanje komunikacije in dokumentacije za ustrezno obveščenost uporabnikov storitev GD LINC, tudi poslancev in osebja;
 • spodbujanje dejavnosti ozaveščanja;
 • podporo vsakodnevnemu vodenju oddelka za pomoč pri sejah, pri katerih se uporablja platforma za večjezično udeležbo na daljavo;
 • usklajevanje s tolmači (načrtovanje, obveščanje, spremljanje itd.).

Za opravljanje teh nalog so potrebne sposobnosti analiziranja, sklepanja, odločanja in pisanja besedil. Upravni uslužbenec – upravni vodja mora izkazati, da je samoiniciativen, prilagodljiv ter da ima posluh za storitve za stranke ter sposobnost predvidevanja. Obvladati mora vodenje projektov in imeti pogajalske sposobnosti. Poseben poudarek je tudi na sposobnosti razumevanja različnih in pogosto zapletenih zadev, hitrega odzivanja na spreminjajoče se okoliščine, učinkovitega sporazumevanja v angleščini, rednega dela v kratkih rokih, tako neodvisnega kot skupinskega, prilagajanja evropskemu in/ali mednarodnemu delovnemu okolju ter srečevanja z ljudmi na vseh ravneh.

Delovni jezik je predvsem angleščina, ki je osrednjega pomena za odnose s ponudnikom platforme za udeležbo na daljavo in je glavni jezik, v katerem poteka zunanja komunikacija s strankami (zlasti s sekretariati parlamentarnih odborov in političnih skupin ter s poslanci), pripravo dokumentov, promocijske dejavnosti in vodenje oddelka.

Za opravljanje nalog so nujna službena potovanja v druge kraje dela Evropskega parlamenta (Luksemburg in Strasbourg) in drugam.

 

 1. Pogoji za sprejem

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je treba:

 • biti državljan ene od držav članic Evropske unije;
 • uživati državljanske pravice;
 • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter
 • imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje predvidenih delovnih nalog.

b) Posebni pogoji

i) Zahtevane kvalifikacije in diplome

Kandidati morajo imeti raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju najmanj treh let, pri čemer je ta diploma uradno priznana v eni od držav članic Unije. Izbirna komisija bo upoštevala različne izobraževalne sisteme. Primeri zahtevane najnižje stopnje diplome so na voljo v preglednici v vodniku za kandidate.

Diplome, pridobljene v državi članici ali v državi, ki ni članica EU, mora priznati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje države članice EU.

ii) Zahtevane delovne izkušnje

Poleg kvalifikacij iz točke A.3(b)(i) morate imeti vsaj 24 mesecev delovnih izkušenj na področju, povezanem z nalogami iz točke A.2.

iii) Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti temeljito znanje (stopnja C1) enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

in

zadovoljivo znanje (stopnja B2) angleščine (jezik 2). Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. Če je angleščina jezik 1, je potrebno zadovoljivo znanje (najmanj stopnja B2) enega od preostalih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Te minimalne stopnje veljajo za vsako področje jezikovnega znanja (govorno sporazumevanje in pisno izražanje, slušno in bralno razumevanje), navedeno v prijavnem obrazcu. Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidate obveščamo, da je bil jezik 2 (angleščina) v tem izbirnem postopku določen v skladu z interesom službe, kjer je potrebno posebno znanje jezikov zaradi nalog iz oddelka A.2 tega razpisa. Izbrana oseba mora biti sposobna delati in učinkovito komunicirati v angleščini, da bo lahko opravljala naloge in prispevala k dobremu delovanju službe. Sposobna mora biti sodelovati z različnimi sekretariati, ki organizirajo seje z večjezično udeležbo na daljavo, sodelavci iz različnih služb, ki zagotavljajo storitve na sejah, in ponudniki platforme ter učinkovito komunicirati z drugimi notranjimi in zunanjimi sogovorniki, pa tudi z vodstvom in sodelavci v službi. Naloge se opravljajo predvsem v angleščini.

 

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave in v skladu s členom 12(2)(e) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije vsi kandidati, tudi če je angleščina njihov prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati vsaj še enega od drugih uradnih jezikov Evropske unije.

 

B. POSTOPEK

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Sprejem v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

jo bo izbirna komisija obravnavala glede na posebne pogoje za sprejem.

Če jih izpolnjujete, vas bo uvrstila v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili.

 

 1. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirna komisija bo po vnaprej določeni lestvici ocenila kvalifikacije kandidatov, uvrščenih v izbirni postopek, ter sestavila seznam 12 najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni na pisni preizkus. Povabila bo vse kandidate z enakim številom točk, kot jih ima kandidat na 12. mestu.

Izbirna komisija bo pri ocenjevanju kvalifikacij upoštevala zlasti naslednje informacije, za katere je treba v prijavi priložiti dokazila:

 • izkušnje v političnih organih in/ali z njimi;
 • izkušnje z organizacijo prireditev s simultanim tolmačenjem;
 • izkušnje z operativnim in praktičnim upravljanjem platform z večjezično udeležbo na daljavo;
 • izkušnje z opredelitvijo in izboljšanjem postopkov dela v zvezi z izvajanjem sej z večjezično udeležbo na daljavo;
 • izkušnje v evropskem in/ali mednarodnem okolju.

Točkovanje: od 0 do 20 točk.

 

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisna naloga v angleščini na podlagi gradiva, da se oceni sposobnost opravljanja nalog iz točke A.2, ter sposobnosti pisanja besedil in povzetka.

Trajanje preizkusa: 3 ure.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

Ta preizkus bo potekal na daljavo prek računalnika.

Šest najboljših kandidatov, ki bodo na pisnem preizkusu zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali vsaj najnižje potrebno število točk. Izbirna komisija bo povabila vse kandidate z enakim številom točk, kot jih ima kandidat na 12. mestu.

Ustni preizkusi

b) Razgovor z izbirno komisijo v angleščini, na katerem se bo na podlagi vseh informacij iz prijave ocenila primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirna komisija bo preizkusila tudi znanje jezika 1 oziroma jezika 2, če je jezik 1 angleščina.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

c) Preizkus razprave v skupinah ali igra vlog v angleščini, da bo lahko izbirna komisija ocenila vaše sposobnosti, kot so opisane pod točko A.2 tega razpisa, vključno s prilagodljivostjo, pogajalskimi spretnostmi, ustvarjalnostjo, odločanjem in vedenjem znotraj skupine ali glede na okoliščine.

Izbirna komisija določi trajanje preizkusa za razpravo v skupini na podlagi končne sestave skupin.

Igra vlog traja največ 20 minut.

Točkovanje: od 0 do 20 točk (najmanjše število točk: 10).

Preizkusi lahko potekajo na daljavo.

Navodila za pisne in ustne preizkuse boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan in uro. Če ne boste odgovorili na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili katerega od preizkusov, boste izločeni iz izbirnega postopka. Natančno morate upoštevati navodila. Če jih ne boste upoštevali ali ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

 

 1. Seznam primernih kandidatov

Na seznamu primernih kandidatov po vrstnem redu uspešnosti bodo imena treh kandidatov, ki so dosegli največje število točk v celotnem postopku (ocena kvalifikacij in preizkusov) in najmanjše zahtevano število točk pri vsakem preizkusu. Na seznamu bodo vsi kandidati z enakim številom točk kot kandidat na zadnjem mestu.

S svojimi rezultati boste seznanjeni v pisnem obvestilu.

Seznam primernih kandidatov bo objavljen na intranetu Evropskega parlamenta.

Seznam je veljaven do 31. decembra 2026, organ za imenovanja pa ga lahko s sklepom podaljša. V tem primeru bodo uspešni kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če boste dobili ponudbo za zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o zaposlitvi.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice ali jamstva za zaposlitev.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo morate imeti račun na platformi Apply4EP https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Lahko imate SAMO EN račun. Ustvarite ga tako, da kliknete gumb „Prijava prek spleta“, ki ga najdete na dnu strani.

Kandidati morajo natančno prebrati vodnik za kandidate v natečajih/izbirnih postopkih, ki jih organizira Evropski parlament, preden izpolnijo prijavni obrazec in priložijo ustrezna potrdila.

 

Rok za oddajo prijav

Rok za oddajo prijav je

28. november 2022 ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

 

Ko bo vaša prijava potrjena, boste prejeli samodejno potrdilo o prejemu.

Kandidate vljudno prosimo, da za informacije o tem izbirnem postopku NE KLIČEJO PO TELEFONU.