This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A) - ADMINISTRATORIUS (-Ė) (ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS (-A)) (AD 7)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 28/11/2022 12:00
Tarnyba : 10-Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas
Numeris : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Vadovas kandidatams :

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką. 

 

TURINYS

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMUOSE KONKURSUOSE (ATRANKOS PROCEDŪROSE) DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinio direktorato Konferencijų organizavimo direktorato Nuotolinių konferencijų paslaugų skyriaus laikinojo tarnautojo (AD 7) pareigas.

Parlamentas ieško administratoriaus (-ės) (administracijos darbuotojo (-os)), kuris (kuri) bus atsakingas (-a) už:

 • paramą rengiant sudėtingus posėdžius, kuriuose naudojama nuotolinio daugiakalbio dalyvavimo platforma, ir tokių posėdžių koordinavimą;
 • su nuotolinio daugiakalbio dalyvavimo posėdžių arba posėdžių, kuriuose teikiamos sinchroninio vertimo paslaugos, organizavimu susijusių darbo procedūrų tobulinimą;
 • platformoje teikiamų paslaugų strateginės plėtros koordinavimą.

Darbo vieta bus Briuselyje.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmuo bus priimtas į AD 7 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 6 568,39 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

 1. Pareigų pobūdis

Konferencijų logistikos ir vertimo žodžiu generalinis direktoratas (LINC GD) yra pagrindinė tarnyba, teikianti visas daugiakalbių konferencijų paslaugas Europos Parlamente. LINC GD misija – suteikti Europos Parlamentui priemones savo politiniams tikslams pasiekti, t. y. itin profesionaliai ir siekiant aukščiausios kokybės teikti lingvistinę, techninę ir logistinę paramą posėdžiuose. LINC GD prisideda prie demokratinio legitimumo padėdamas Parlamento nariams perteikti informaciją visomis oficialiosiomis kalbomis, o tai padeda užtikrinti sklandų teisėkūros darbą ir galimybes visiems europiečiams susipažinti su teisėkūros darbu.

LINC GD Konferencijų organizavimo direktoratas pagrindinį dėmesį skiria kitų nei vertimas žodžiu paslaugų teikimui Europos Parlamente rengiamų konferencijų ir renginių organizatoriams. Jis užtikrina, kad posėdžiams, konferencijoms ir renginiams organizuoti reikalinga administracinė, techninė ir logistinė parama būtų teikiama sklandžiai ir veiksmingai.

Administratoriumi (administracijos darbuotoju) įdarbintas asmuo dirbs Briuselyje. Jis bus pavaldus savo tiesioginiam vadovui ir pagal Parlamento organų ir savo vadovybės nustatytas programas ir prioritetus turės vykdyti šias užduotis:

 • teikti paramą rengiant sudėtingus posėdžius, kuriuose naudojama daugiakalbė nuotolinio dalyvavimo platforma, ir koordinuoti tokius posėdžius;
 • palaikyti ryšius su nuotolinio dalyvavimo platformos tiekėju, kad būtų nuolat gerinamos teikiamos paslaugos;
 • koordinuoti nuotolinio dalyvavimo platformoje skyriaus teikiamų paslaugų strateginę plėtrą;
 • platinti visus reikiamus vidaus ir išorės informacinius pranešimus ir dokumentus, kad LINC GD paslaugų naudotojai, tarp jų ir Parlamento nariai bei darbuotojai, būtų tinkamai informuojami;
 • populiarinti informavimo veiklą;
 • teikti paramą organizuojant komandos, atsakingos už posėdžių, kuriuose naudojama daugiakalbė nuotolinio dalyvavimo platforma, organizavimą, kasdienį darbą;
 • koordinuoti vertėjų žodžiu darbą (planavimas, informavimas, tolesni veiksmai ir kt.).

Šioms pareigoms eiti reikalingi gebėjimai analizuoti, argumentuoti, priimti sprendimus ir rengti tekstus. Be to, administratorius (-ė) (administracijos darbuotojas (-a)) turi būti iniciatyvus (-i), gebėti prisitaikyti, turėti puikius klientų aptarnavimo įgūdžius ir gebėti numatyti iš anksto. Šis asmuo taip pat turi turėti kvalifikacijos projektų vadybos srityje ir derybinių įgūdžių. Be to, svarbu, kad administratorius (-ė) gebėtų suvokti įvairaus pobūdžio ir dažnai sudėtingas problemas, greitai reaguoti į kintančias aplinkybes, veiksmingai bendrauti anglų kalba, nuolat dirbti esant trumpiems terminams, savarankiškai ir komandoje, prisitaikyti prie europinės ir (arba) tarptautinės darbo aplinkos ir bendrauti su visų lygių subjektais.

Pagrindinė darbo kalba yra anglų. Jos reikia ryšiams su nuotolinio dalyvavimo platformos tiekėju palaikyti. Ji taip pat yra pagrindinė kalba, kuria vyksta išorės bendravimas su klientais (būtent su Parlamento komitetų ir frakcijų sekretoriatais ir su Parlamento nariais), rengiami visi dokumentai, vykdoma populiarinimo veikla ir organizuojamas komandos darbas.

Šias pareigas einantis asmuo turės vykti į komandiruotes į kitas Europos Parlamento darbo vietas (Liuksemburgą ir Strasbūrą) ir kitur.

 

 1. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino Jūs privalote atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį Jūs privalote:

 • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietis (-ė);
 • naudotis visomis piliečio teisėmis;
 • būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
 • turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Jūs privalote turėti oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes nei trejų metų universitetines studijas. Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos.

ii) Reikiama profesinė patirtis

Be A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytos kvalifikacijos, Jūs privalote turėti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių profesinę patirtį su A skirsnio 2 dalyje aprašytomis pareigomis susijusioje srityje.

iii) Kalbų mokėjimas

Jūs turite puikiai (C1 lygiu) mokėti vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

pakankamai gerai (B2 lygiu) mokėti anglų kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1‑osios. Jei anglų k. yra 1-oji kalba, reikalaujama pakankamai gerai (bent B2 lygiu) mokėti vieną iš 23 kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinkta 2-oji kalba (anglų) nustatyta vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų, nurodytų šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 2 dalyje, pobūdžio reikalingas specialus kalbos mokėjimas. Todėl įdarbintas asmuo turi gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti anglų kalba, kad galėtų vykdyti savo funkcijas ir užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą. Įdarbintas asmuo turi gebėti palaikyti ryšius su įvairiais sekretoriatais, kurie rengia nuotolinio daugiakalbio dalyvavimo posėdžius, kolegomis iš įvairių skyrių, teikiančių paslaugas šiuose posėdžiuose, ir platformos tiekėjais ir turi gebėti veiksmingai bendrauti su kitais vidaus bei išorės subjektais ir savo tarnybos vadovybe bei kolegomis. Visos šios užduotys dažniausiai vykdomos anglų kalba.

 

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos ir laikantis Kitų tarnautojų įdarbinio sąlygų 12 straipsnio 2 punkto e papunkčio, kiekvienas (-a) kandidatas (-ė), įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra anglų, privalo bent pakankamai gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti viena iš kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

 

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, grindžiama patvirtinamaisiais dokumentais.

 

 1. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • ar jie turi darbo politiniuose organuose patirties ir (arba) darbo patirties ryšių su politiniais organais srityje;
 • ar jie turi renginių, kuriuose teikiamos sinchroninio vertimo paslaugos, organizavimo patirties;
 • ar jie turi daugiakalbių nuotolinio dalyvavimo platformų eksploatavimo ir praktinio administravimo patirties;
 • ar jie turi darbo, susijusio su nuotolinio daugiakalbio dalyvavimo posėdžių organizavimo, procedūrų nustatymo ir tobulinimo patirties;
 • ar jie turi darbo europinėje ir (arba) tarptautinėje aplinkoje patirties.

Vertinimas: 0–20 balų.

 

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto anglų kalba rengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus ir apibendrinti duomenis.

Egzamino trukmė – 3 valandos.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 6 kandidatai kviečiami į egzaminus žodžiu, jei jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Egzaminai žodžiu

b) Pokalbis su atrankos komitetu anglų kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas taip pat patikrina, kaip mokate kalbą, kurią nurodėte kaip 1-ąją arba kaip 2-ąją kalbą, jei 1-oji kalba yra anglų.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

c) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis anglų kalba, pagal kurią atrankos komitetas įvertina šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 2 dalyje aprašytus gebėjimus, t. y. Jūsų gebėjimą prisitaikyti, derybinius įgūdžius, kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 20 minučių.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai bus rengiami konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso.

 

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės. Į sąrašą įtraukiami visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą.

Apie savo rezultatus būsite informuoti asmeniškai.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į šį sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) nei teisės, nei garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galite susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

Prieš užpildydami paraišką ir pateikdami atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, atidžiai perskaitykite Europos Parlamento rengiamuose konkursuose (atrankos procedūrose) dalyvaujantiems kandidatams skirtą vadovą.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Galutinis paraiškų pateikimo terminas –

2022 m. lapkričio 28 d. 12 val. Briuselio laiku.

 

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.

Kandidatų prašoma dėl atrankos procedūros tvarkaraščio NESKAMBINTI.