This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ - HALLINNOLLINEN TOIMIHENKILÖ (AD 7)

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Yksikkö : 10-Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Opas hakijoille :

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN KILPAILUIHIN/VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt järjestää menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AD 7) täyttämiseksi konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosaston konferenssijärjestelyjen osastoon kuuluvassa etäkokouspalvelujen yksikössä.

Tällä ilmoituksella haetaan hallintovirkamiestä – hallinnollista toimihenkilöä, jonka tehtävät ovat seuraavat:

 • monikielisellä etäkokousalustalla järjestettävien monitahoisten kokousten tukitoimet ja koordinointi
 • monikielisten etäkokousten tai simultaanietätulkkausta hyödyntävien kokousten toteutukseen liittyvien työmenetelmien parantaminen
 • yksikön etäkokousalustalla tarjoamien palvelujen strategisen kehittämisen koordinointi.

Asemapaikka on Bryssel.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 7 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 6 568,39 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

 1. Toimenkuva

Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto (DG LINC) on Euroopan parlamentin kaikkien monikielisten konferenssipalvelujen kulmakivi. Pääosaston tehtävänä on tarjota Euroopan parlamentille keinot saavuttaa poliittiset tavoitteensa huolehtimalla parlamentin kokousten kielellisestä, teknisestä ja logistisesta tuesta erittäin ammattimaisesti ja korkealaatuisesti. Pääosasto edistää demokraattista oikeutusta auttamalla parlamentin jäseniä viestimään kaikilla virallisilla kielillä, mikä takaa lainsäädäntötyön sujumisen ja tuo sen kaikkien eurooppalaisten saataville.

Konferenssijärjestelyjen osasto keskittyy muiden konferenssipalvelujen kuin tulkkauksen tarjoamiseen konferenssien ja tapahtumien järjestäjille parlamentissa. Se huolehtii, että hallinnollinen, tekninen ja logistinen tuki kokousten, konferenssien ja tapahtumien järjestämistä varten tarjotaan sujuvasti ja tehokkaasti.

Hallinnollisen toimihenkilön asemapaikka on Bryssel. Hän vastaa esimiehensä alaisuudessa ja parlamentin elinten ja niiden johdon laatimia ohjelmia ja prioriteetteja noudattaen muun muassa seuraavista tehtävistä:

 • monikielisellä etäkokousalustalla järjestettävien monitahoisten kokousten tukitoimet ja koordinointi
 • huolehtiminen suhteista etäkokousalustan toimittajaan, jotta tarjottua palvelua voidaan jatkuvasti parantaa
 • yksikön etäkokousalustalla tarjoamien palvelujen strategisen kehittämisen koordinointi
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä ja asiakirjojen jakelu, jotka ovat tarpeen pääosaston palvelujen käyttäjien, muun muassa parlamentin jäsenten ja henkilöstön, moitteettoman tiedonsaannin varmistamiseksi
 • tiedotustoimien edistäminen
 • kokousjärjestelyjä monikielisellä etäkokousalustalla hoitavan tiimin päivittäisen hallinnoinnin tukeminen
 • koordinointi tulkkien kanssa (suunnittelu, tiedotus, seuranta jne.).

Tehtävien hoitaminen edellyttää analysointi-, päättely-, päätöksenteko- ja tekstinlaadintakykyä. Hallinnollisen toimihenkilön on myös oltava aloitekykyinen, sopeutuvainen ja erittäin palveluhenkinen asiakaskuntaa kohtaan, ja häneltä edellytetään ennakointikykyä. Hänellä on oltava myös projektinhallinta- ja neuvottelutaitoja. Häneltä edellytetään lisäksi kykyä ymmärtää erilaisia, usein monitahoisia ongelmia, reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, viestiä tehokkaasti englanniksi, työskennellä säännöllisesti tiukkoja määräaikoja noudattaen sekä itsenäisesti että ryhmässä, mukautua eurooppalaiseen ja/tai kansainväliseen työympäristöön ja neuvotella hierarkian eri tahojen kanssa.

Työkielenä on pääasiassa englanti. Se on välttämätön huolehdittaessa suhteista etäkokousalustan toimittajaan, ja se on yleisin kieli ulkoisessa viestinnässä asiakkaiden (muun muassa valiokuntien ja poliittisten ryhmien sihteeristöt ja parlamentin jäsenet) kanssa, asiakirjojen laadinnassa, tiedotustoiminnassa ja tiimin hallinnoinnissa.

Tehtävät edellyttävät virkamatkoja Euroopan parlamentin muille toimipaikoille (Luxemburg ja Strasbourg) ja niiden ulkopuolelle.

 

 1. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Yleiset edellytykset

Henkilöstösääntöjen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 • hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
 • hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
 • hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
 • hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset

i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava vähintään kolmevuotista yliopistotutkintoa vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus. Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Tutkintotodistuksen on oltava unionin jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

ii) Vaadittava työkokemus

A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun pätevyyden lisäksi hakijalla on oltava A osan 2 kohdassa kuvattuun toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä vähintään 24 kuukauden työkokemus.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava perusteellinen taito (C1-taso) yhdessä Euroopan unionin virallisessa kielessä (kieli 1), joita ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro,

ja

tyydyttävä taito (B2-taso) englannin kielessä (kieli 2). Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on englanti, vaatimuksena on yhden muun Euroopan unionin 23 virallisen kielen tyydyttävä taito (vähintään B2-taso).

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa-alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Tämän valintamenettelyn kieli 2 (englanti) on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään tiettyä kielitaitoa tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa esitetystä toimenkuvasta johtuvista syistä. Sen vuoksi palvelukseen otettavan henkilön on tehtäviensä hoitamiseksi ja edistääkseen osaltaan yksikön asianmukaista toimintaa pystyttävä työskentelemään ja kommunikoimaan tehokkaasti englanniksi. Palvelukseen otettavan henkilön on kyettävä toimimaan yhdessä monikielisiä etäkokouksia järjestävien sihteeristöjen, näissä kokouksissa palveluja tarjoavien eri yksiköiden työntekijöiden ja alustan toimittajien kanssa sekä viestimään tehokkaasti muiden sisäisten ja ulkopuolisten tahojen, johdon ja yksikön muiden työntekijöiden kanssa. Kaikkien näiden tehtävien suorittamisessa käytetään enimmäkseen englantia.

 

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti hakijan, jonka ensimmäinen kieli on englanti, on silti osattava vähintään tyydyttävästi jotakin toista Euroopan unionin virallista kieltä.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

 

 1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • kokemus työskentelystä poliittisissa elimissä ja/tai niiden kanssa
 • kokemus tapahtumien järjestämisestä simultaanitulkkauksen kera
 • kokemus monikielisten etäkokousalustojen toiminnallisesta ja käytännön hallinnoinnista
 • kokemus monikielisten etäkokousten toteutukseen liittyvien työmenetelmien määrittelemisestä ja parantamisesta
 • eurooppalaisessa ja/tai kansainvälisessä ympäristössä hankittu kokemus.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

 1. Kokeet

Kirjallinen koe

a) Tekstin laatiminen englanniksi asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä ja synteesejä.

Kokeen kesto: 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Kirjallisesta kokeesta kuusi eniten pisteitä saanutta hakijaa kutsutaan suullisiin kokeisiin, edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Suulliset kokeet

b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita englanniksi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakijan kieleksi 1 ilmoittaman kielen taitoa tai kielen 2 taitoa, jos kieli 1 on englanti.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

c) Ryhmäkeskustelu- tai roolipelikoe englanniksi. Valintalautakunta arvioi kokeen avulla palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa kuvattuja hakijoiden kykyjä ja taitoja, muun muassa sopeutumiskykyä, neuvottelutaitoja, luovuutta, päätöksentekokykyä ja käyttäytymistä ryhmässä tai tietyssä tilanteessa.

Valintalautakunta määrittää ryhmäkeskustelukokeen keston ryhmien lopullisen kokoonpanon perusteella.

Roolipelikokeen enimmäiskesto on 20 minuuttia.

Pisteytys: 0–20 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 10 pistettä).

Nämä kokeet voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Sinulle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

 1. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen, että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon kirjataan viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Jos sinulle tarjotaan työpaikkaa, sinun on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että sinulla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Tutustu huolellisesti oppaaseen Euroopan parlamentin järjestämiin kilpailuihin/valintamenettelyihin osallistuville hakijoille ennen hakulomakkeen täyttämistä ja liitä lomakkeeseen asiaankuuluvat asiakirjatodisteet.

 

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemukset on jätettävä viimeistään

28. marraskuuta 2022 klo 12.00 Brysselin aikaa.

 

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja aikataulusta.