This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC -  AJUTINE TEENISTUJA - ADMINISTRAATOR – HALDUSJUHT (AD 7)

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Teenistus : 10-Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraat
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Juhend kandidaatidele :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISA.         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KONKURSSIDEL/ VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraadi konverentsikorralduse direktoraadi kaugkoosolekute korraldamise üksuse ajutise teenistuja ametikoha (AD 7) täitmiseks.

Täidetav ametikoht on administraator – haldusjuht, kelle ülesanne on

 • keeruliste koosolekute toetamine ja koordineerimine mitmekeelse kaugosalusplatvormi abil,
 • mitmekeelse kaugosaluse või kaugsünkroontõlkega koosolekute läbiviimisega seotud töökorralduse parandamine,
 • platvormi abil osutatavate teenuste strateegilise arendamise koordineerimine.

Töökoht asub Brüsselis.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Administraator võetakse tööle palgaastme AD 7 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 6568,39 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Edukad kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate muu hulgas soo, rahvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

 1. Ametikoha kirjeldus

Konverentsikorralduse ja suulise tõlke peadirektoraat (DG LINC) on kõigi Euroopa Parlamendi mitmekeelsete konverentsiteenuste alustala. DG LINCi eesmärk on anda Euroopa Parlamendile vahendid tema poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Selleks pakutakse parlamendile koosolekute korraldamiseks keelelist, tehnilist ja logistilist tuge, tehes seda ülima professionaalsusega ja tipptasemel. DG LINC aitab kaasa demokraatlikule legitiimsusele, aidates parlamendiliikmetel edastada oma sõnumi kõigis ametlikes keeltes ning tagades tõrgeteta seadusandliku tegevuse ja selle kättesaadavuse kõigile eurooplastele.

DG LINCi konverentsikorralduse direktoraat keskendub muude konverentsiteenuste pakkumisele kui Euroopa Parlamendi konverentside ja ürituste korraldajatele pakutav suuline tõlge. Hoolitsetakse selle eest, et koosolekute, konverentside ja ürituste korraldamiseks vajalik haldusalane, tehniline ja logistiline tugi toimiks sujuvalt ja tõhusalt.

Brüsselisse administraatori – haldusjuhi ametikohale tööle võetud isik täidab oma vahetu ülemuse alluvuses ning parlamendi organite ja nende juhtkonna koostatud programmide ja prioriteetide raames järgmisi ülesandeid:

 • keeruliste koosolekute toetamine ja koordineerimine mitmekeelse kaugosalusplatvormi abil,
 • kaugosalusplatvormi pakkujaga toimuva suhtluse haldamine, et pakutavat teenust pidevalt parandada,
 • üksuse poolt kaugosalusplatvormi abil osutatavate teenuste strateegilise arendamise koordineerimine,
 • kogu sise- ja välisteabe ning vajalike dokumentide levitamine, mis on vajalikud selleks, et tagada DG LINCi teenuste kasutajate, sealhulgas parlamendiliikmete ja töötajate nõuetekohane teavitamine,
 • teadlikkuse suurendamise edendamine,
 • mitmekeelse kaugosalusplatvormi abil koosolekute korraldamise eest vastutava meeskonna igapäevase juhtimise toetamine,
 • tegevuse koordineerimine tõlkidega (planeerimine, teavitamine, järelmeetmed jne).

Nimetatud ülesannete täitmiseks on vaja head analüüsivõimet, loogilist mõtlemist, otsustusvõimet ja kirjaliku teksti koostamise oskust. Administraator – haldusjuht peab samuti üles näitama algatus- ja kohanemisvõimet, oskust klientidega suhelda ja probleeme ennetada. Tal peaksid olema ka projektijuhtimise ja läbirääkimisoskused. Oluliseks peetakse ka kandidaadi võimet tegeleda erinevate ja sageli keeruliste probleemidega, reageerida kiiresti muutuvale olukorrale ja suhelda tõhusalt inglise keeles, töötada regulaarselt rangete tähtaegadega nii iseseisvalt kui ka meeskonnas, suuta kohaneda Euroopa ja/või rahvusvahelises töökeskkonnas ning suhelda inimestega kõigil haldustasanditel.

Töökeel on peamiselt inglise keel, mis on oluline kaugosalusplatvormi pakkujaga toimuva suhtluse haldamiseks, ja see on peamine keel, mida kasutatakse välissuhtluses klientidega (eelkõige parlamendikomisjonide ja fraktsioonide sekretariaatidega ning parlamendiliikmetega), mis tahes dokumentide koostamiseks, reklaamitegevuseks ja meeskonna juhtimiseks.

Tööülesannete tõttu tuleb käia lähetustel Euroopa Parlamendi teistes töökohtades (Luxembourg ja Strasbourg) ja mujal.

 

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,
 • omama kõiki kodanikuõigusi,
 • olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused
 • ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema haridustase, mis vastab täies mahus läbitud vähemalt kolmeaastasele ülikoolikursusele, mida tõendab liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom. Valikukomitee võtab arvesse erinevaid haridussüsteeme. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatidele koostatud juhendi tabelis.

Diplomid, mis on väljastatud liikmesriigis või kolmandas riigis, peavad olema tunnustatud liidu liikmesriigi ametiasutuse poolt, näiteks liikmesriigi haridusministeeriumi poolt.

ii) Nõutav töökogemus

Lisaks A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutavale kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt 24 kuu pikkune erialane töökogemus A osa punktis 2 loetletud tööülesannetega seotud valdkonnas.

iii) Keeleoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel, st tundma põhjalikult (C1 tase) üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ning

oskama rahuldavalt (B2 tase) inglise keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui inglise keel on 1. keel, nõutakse ülejäänud Euroopa Liidu 23-st ametlikust keelest ühe keele rahuldavat oskust (vähemalt B2 tase).

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need võimed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills) määratletutele.

Kandidaatidele antakse teada, et kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks inglise keel lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, mis eeldavad sellist keeleoskust käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2 osutatud tööülesannete laadi tõttu. Seepärast peab tööle võetud isik olema oma ülesannete täitmiseks ja teenistusüksuse nõuetekohase toimimise tagamiseks võimeline töötama ja suhtlema tõhusalt inglise keeles. Tööle võetud isik peab suutma suhelda mitmekeelse kaugosalusega koosolekuid korraldavate sekretariaatidega, nendeks koosolekuteks vajalikke teenuseid osutavates teenistustes töötavate kolleegidega ning platvormi pakkujatega, samuti teiste osalejatega parlamendist ja väljastpoolt ning teenistuse juhtkonna ja kolleegidega. Kõiki neid ülesanded tuleb täita peamiselt inglise keeles.

 

Võrdse kohtlemise kaalutlustel ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punkti e kohaselt peab kõigil kandidaatidel, isegi kui nende esimeseks ametlikuks keeleks on inglise keel, olema teise Euroopa Liidu ametliku keele oskus vähemalt rahuldaval tasemel.

 

B. MENETLUSE ETAPID

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

 1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomitee tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomitee tal valikumenetluses osaleda.

Valikukomitee tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 

 1. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomitee hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomitee sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomitee arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume:

 • poliitilistes organites ja/või nendega töötamise kogemus;
 • sünkroontõlkega ürituste korraldamise kogemus;
 • mitmekeelsete kaugosalusplatvormide operatiivse ja praktilise haldamise kogemus;
 • mitmekeelse kaugosalusega koosolekute läbiviimisega seotud töökorralduse kindlaksmääramise ja parandamise kogemus;
 • Euroopa ja/või rahvusvahelises keskkonnas töötamise kogemus.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 

 1. Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse inglise keeles, mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ja mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning kandidaatide kirjaliku teksti koostamise ja kokkuvõtte tegemise oskust.

Katse kestab 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutipõhiselt.

Suulistele katsetele kutsutakse 6 parimat kandidaati, kes kogusid kirjalikul katsel kõige rohkem punkte, tingimusel, et nad kogusid vähemalt minimaalse nõutava punktisumma. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomitee sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomitee liikmetega inglise keeles, et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomitee kontrollib ka selle keele oskust, mille kandidaat on märkinud oma 1. keeleks, või 2. keele oskust, kui kandidaadi 1. keel on inglise keel.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse inglise keeles. Katse käigus hindab valikukomitee käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2 osutatud võimeid, mida kandidaatidelt eeldatakse, eelkõige kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, loomingulisust, otsustusvõimet ja käitumist rühmas või teatavas olukorras.

Valikukomitee määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 20 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 10 punkti).

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

 

 1. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisatakse sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt kirja teel.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib seda tähtaega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, eelkõige diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks peab Teil olema konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Selleks tuleb klõpsata lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Palume kandidaatidel enne kandideerimisavalduse täitmist ja asjakohaste tõendavate dokumentide esitamist lugeda tähelepanelikult läbi juhendi Euroopa Parlamendi konkurssidel/valikumenetlustes osalevatele kandidaatidele.

 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on

28. november 2022 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

 

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse Teile automaatselt vastuvõtuteatis.

Palume menetluse ajakava küsimuses MITTE HELISTADA.