This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - MIDLERTIDIGT ANSAT - ADMINISTRATOR (AD 7)

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 28/11/2022 12:00
Enhed : 10-Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Vejledning til ansøgere :

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør De nøje læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

Vejledningen, som er en integreret del af bekendtgørelsen om ledig stilling, gør det lettere at forstå reglerne vedrørende procedurerne, og hvordan der skal ansøges.

 

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:      VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPRØVER/UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en stilling som midlertidig ansat (AD 7) i Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer, Direktoratet for Konferencetilrettelæggelse, Enheden for Tjenester til Fjernmøder.

Den ønskede profil er en administrator med ansvar for:

 • støtte til og koordinering af komplekse møder ved hjælp af platformen for flersproget fjerndeltagelse
 • forbedring af arbejdsprocedurerne for gennemførelsen af møder med flersproget fjerndeltagelse eller med fjernsimultantolkning
 • koordinering af den strategiske udvikling af de tjenester, der leveres via platformen.

Arbejdsstedet vil være Bruxelles.

Kontrakten vil være tidsubegrænset. Ansættelse vil ske i lønklasse AD 7, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 6 568,39 EUR. Fra dette vederlag trækkes EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses i forhold til de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

 1. Stillingsbeskrivelse

Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer (GD LINC) er hjørnestenen i alle tjenester vedrørende flersprogede konferencer i Europa-Parlamentet. GD LINC's opgave er at sætte Europa-Parlamentet i stand til at nå dets politiske mål ved at yde sproglig, teknisk og logistisk støtte til dets møder med den højeste grad af professionalisme og stræben efter topkvalitet. GD LINC bidrager til den demokratiske legitimitet ved at hjælpe medlemmerne med at formidle deres budskaber på alle officielle sprog, hvilket sikrer en ordentlig afvikling af lovgivningsarbejdet og gør det tilgængeligt for alle europæiske borgere.

GD LINC's Direktorat for Konferencetilrettelæggelse fokuserer på andre konferencetjenester end tolkning til dem, der tilrettelægger konferencer og arrangementer i Europa-Parlamentet. Det sørger for, at den administrative, tekniske og logistiske støtte til tilrettelæggelsen af møder, konferencer og arrangementer ydes på en gnidningsløs og effektiv måde.

Administratoren får tjenestested i Bruxelles og vil, under ledelse af kontorchefen og inden for rammerne af de programmer og prioriteter, der er fastlagt af de parlamentariske organer og deres hierarki, bl.a. være ansvarlig for:

 • støtte til og koordinering af komplekse møder ved hjælp af platformen for flersproget fjerndeltagelse
 • forvaltning af forbindelserne med leverandøren af platformen for fjerndeltagelse med henblik på at kunne forbedre den leverede tjeneste løbende
 • koordinering af den strategiske udvikling af de tjenester, der leveres af enheden til platformen for flersproget fjerndeltagelse
 • udsendelse af alle interne og eksterne meddelelser og al nødvendig dokumentation med henblik på at holde GD LINC's brugere, herunder MEP'er og det øvrige personale, velinformeret om dets tjenester
 • fremme af oplysningsaktiviteter
 • støtte til den daglige ledelse af mødefaciliteringsteamet ved hjælp af platformen for flersproget fjerndeltagelse
 • koordinering med tolkene (planlægning, information, opfølgning osv.).

Arbejdet kræver analytisk sans, ræsonnerings- og beslutningsevne og skriftlig udtryksfærdighed. Administratoren skal også kunne udvise initiativ, være omstillingsdygtig, udpræget serviceminded samt kunne tænke fremad. Han/hun skal også have projektledelseskompetencer og forhandlingsevner. Der lægges også vægt på evnen til at håndtere problemer af forskelligartet og ofte kompleks karakter, til at reagere hurtigt på ændrede forudsætninger, til at kommunikere effektivt på engelsk, til regelmæssigt at arbejde med korte frister, både selvstændigt og i et team, til at fungere i et europæisk og/eller internationalt arbejdsmiljø og til at interagere med folk på alle niveauer.

Arbejdssproget er hovedsageligt engelsk. Det er uomgængeligt for forvaltningen af forbindelserne med leverandøren af platformen for fjerndeltagelse, og det er det sprog, der benyttes mest i den eksterne kommunikation med kunderne (navnlig med udvalgenes og de politiske gruppers sekretariater og med medlemmerne), udformningen af al dokumentation, PR-aktiviteter og ledelsen af teamet.

Arbejdet indebærer tjenesterejser til Europa-Parlamentets øvrige arbejdssteder (Luxembourg og Strasbourg) og uden for disse.

 

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal ansøgeren bl.a.:

 • være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater
 • være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder
 • have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt
 • opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b) Særlige betingelser

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have gennemført en uddannelse på universitetsniveau af en varighed på mindst tre år, afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne. Udvælgelseskomitéen tager i den forbindelse hensyn til forskellene mellem uddannelsessystemerne. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Eksamensbeviser, der er udstedt i en medlemsstat eller i et land uden for EU, skal være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en af Unionens medlemsstater.

ii) Nødvendig erhvervsfaring

Efter at have opnået de i punkt A.3, litra b), nr. i), nævnte kvalifikationer skal ansøgerne have mindst 24 måneders erhvervserfaring, der er relevant for de arbejdsopgaver, som er beskrevet i punkt A.2.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

tilfredsstillende kendskab (niveau B2) til engelsk (sprog 2). Sprog 2 skal være et andet end sprog 1. I de tilfælde, hvor sprog 1 er engelsk, kræves der tilfredsstillende kendskab (mindst på niveau B2) til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver enkelt af de sproglige færdigheder (tale-, skrive-, lytte-, og læsefærdigheder), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er specificeret i Den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Ansøgerne gøres således opmærksom på, at sprog 2 (engelsk) i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, som kræver særlige sprogkundskaber som følge af karakteren af arbejdsopgaverne som omhandlet i punkt A.2 i denne bekendtgørelse om ledig stilling. For at kunne udføre opgaverne og bidrage til, at tjenesten fungerer godt, skal den valgte ansøger således kunne arbejde og kommunikere effektivt på engelsk. Den valgte ansøger skal nemlig kunne interagere med de forskellige sekretariater, der tilrettelægger møder med flersproget fjerndeltagelse, kollegerne i de forskellige tjenestegrene, der er involveret i leveringen af tjenesteydelser i forbindelse med disse møder, og leverandørerne af platformen og kommunikere effektivt med andre interne og eksterne samarbejdspartnere samt med ledelsen og kollegerne inden for tjenesten. Alle disse opgaver udføres hovedsageligt på engelsk.

 

For at sikre ligebehandling og i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union kræves det desuden, at alle ansøgere, selv om de har engelsk som deres første officielle sprog, som minimum har et tilfredsstillende kendskab til et andet sprog, som skal være et af de andre officielle EU-sprog.

 

B. PROCEDURE

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

 1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser og
 • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomiteen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende udgangspunkt i de oplysninger, som er anført i ansøgningsskemaet og dokumenteret med bilag.

 

 1. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til den skriftlige prøve. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer, som skal være dokumenteret i ansøgningsskemaet:

 • erfaring fra arbejde i og/eller med politiske organer
 • erfaring inden for organisering af events med simultantolkning
 • erfaring med den operationelle og praktiske forvaltning af platforme for flersproget fjerndeltagelse
 • erfaring med at definere og forbedre arbejdsprocedurerne i forbindelse med gennemførelsen af møder med flersproget fjerndeltagelse
 • erfaring fra et europæisk og/eller internationalt miljø.

Point: 0-20.

 

 1. Prøver

Skriftlig prøve

a) Skriftlig prøve på engelsk på grundlag af et dossier for at bedømme ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2, samt vedkommendes skriftlige udtryksfærdighed og sammenfatningsevne.

Varighed: 3 timer.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven aflægges online på computer.

De seks bedste ansøgere, som opnår flest point ved den skriftlige prøve, indbydes til de mundtlige prøver, forudsat at de har opnået minimumspointtallet. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads.

Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på engelsk for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2 beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen tester også det sprog, som ansøgeren har angivet som sprog 1, eller sprog 2, hvis sprog 1 er engelsk.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på engelsk med henblik på at bedømme ansøgernes færdigheder som beskrevet i punkt A.2 i denne bekendtgørelse om ledig stilling, navnlig deres tilpasnings- og forhandlingsevner, kreativitet og beslutningsevne samt adfærd i en gruppe eller i en given situation.

Varigheden af gruppediskussionen vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 20 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

Prøverne kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 1. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i prioriteret rækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve. Alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads, medtages på listen.

Ansøgerne vil skriftligt blive informeret om deres personlige resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. I så fald vil personerne på listen blive rettidigt informeret herom.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Man skal for at kunne ansøge have en konto på platformen Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man må kun oprette ÉN konto. Klik på knappen "Søg online" nederst på siden for at gøre dette.

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, anbefales det nøje at læse vejledningen for ansøgere til udvælgelsesprocedurer, der afholdes af Europa-Parlamentet. Husk endvidere at vedlægge de relevante bilag.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen udløber den

28. november 2022 kl. 12.00, lokal tid i Bruxelles.

 

Der vil automatisk blive sendt en kvittering for modtagelsen, så snart ansøgningsskemaet er blevet valideret.

UNDLAD VENLIGST AT TELEFONERE for at få oplysninger om tidsplanen for proceduren.