This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/280/S/LINC - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР – АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ (AD 7)

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 28/11/2022 12:00
Отдел : 10-Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции
Ref. : PE/280/S/LINC - CADRE ADMINISTRATIF (AD 7)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ, УЧАСТВАЩИ В КОНКУРСИ/ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да стартира процедура за заемане на една длъжност на срочно нает служител (AD 7) в Генерална дирекция за логистика и устни преводи за конференции, Дирекция за организиране на конференции, Отдел за обслужване на дистанционни заседания.

Търсеният профил е на администратор – административен ръководител, който ще отговаря за:

 • подкрепа и координация на комплексни заседания, с помощта на многоезичната платформа за дистанционно участие;
 • подобряване на работните процедури, свързани с провеждането на заседания с дистанционно многоезично участие или с дистанционен симултанен превод;
 • координиране на стратегическото развитие на услугите, предоставяни чрез платформата.

Работното място ще бъде в Брюксел.

Договорът ще бъде сключен за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AD 7, първа стъпка, с основна месечна заплата от 6 568,39 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално данъчно облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят надбавки, при определени условия.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етническа принадлежност, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

 1. Естество на служебните задължения

Генерална дирекция за логистика и устен превод за конференции (ГД LINC) е основната служба, която обезпечава предоставянето на всички многоезични конферентни услуги в Европейския парламент. Мисията на ГД LINC е да осигурява за Европейския парламент средствата за постигане на неговите политически цели, като му предоставя езикова, техническа и логистична подкрепа при провеждането на неговите заседания, с най-висока степен професионализъм и стремеж към постигането на високо качество. ГД LINC допринася за демократичната легитимност, като помага на членовете на ЕП да разпространяват своите послания на всички официални езици и като гарантира, че законодателната дейност протича нормално и че всички европейци имат достъп до информация за тази дейност.

Дирекцията за организиране на конференции към ГД LINC предоставя конферентни услуги, различни от устен превод, на организаторите на конференции и прояви в Европейския парламент. Тя гарантира безпроблемното и ефективно предоставяне на административна, техническа и логистична подкрепа при организирането на заседания, конференции и прояви.

С място на работа в Брюксел, кандидатът, който бъде избран да заеме длъжността „администратор – административен ръководител“, ще изпълнява под ръководството на своя началник и в рамките на програмите и приоритетите, определени от органите на Парламента и от ръководството, следните задачи:

 • подкрепа и координация на комплексни заседания, с помощта на многоезичната платформа за дистанционно участие;
 • управление на взаимоотношенията с доставчика на платформата за дистанционно участие, с цел да се гарантира непрекъснато подобряване на предоставяните услуги;
 • координиране на стратегическото развитие на услугите, предоставяни от отдела за платформата за дистанционно участие;
 • разпространение на всякаква вътрешна и външна информация и на необходимите документи, с цел да се гарантира предоставяне на подходяща информация за потребителите на услугите на ГД LINC, включително членовете и служителите на Парламента;
 • насърчаване на дейности за повишаване на осведомеността;
 • осигуряване на подкрепа за ежедневното управление на екипа, който отговаря за улесняването на заседанията, с помощта на многоезичната платформа за дистанционно участие;
 • координиране на работата с преводачите (планиране, предоставяне на информация, мониторинг и др.).

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими умения за анализ, обосновка, вземане на решения и писмено изразяване. Администраторът – административен ръководител трябва също така да проявява инициативност, да може да се адаптира и да проявява силно чувство на отговорност по отношение на услугите за клиентите и активност за прогнозиране и предприемане на предварителни действия. Той/тя трябва също така да притежава умения за управление на проекти и способност за водене на преговори. Акцентира се също върху способността за разбиране на често комплексни проблеми от различно естество, за бързо реагиране при промени в обстоятелствата, за ефикасна комуникация на английски език, за работа при постоянен времеви натиск, както самостоятелно, така и в екип, за адаптиране към европейска и/или международна работна среда и за общуване с партньори на всички нива.

Английският език е основният работен език. Той е много важен за управлението на взаимоотношенията с доставчика на платформата за дистанционно участие и е основният език, на който се осъществява външната комуникация с клиентите (по-специално със секретариатите на парламентарните комисии и политическите групи, както и с членовете на Европейския парламент), както и изготвянето на документацията, дейностите по популяризиране и управлението на екипа.

Служебните задължения изискват пътуване в командировка до другите места на работа на Европейския парламент (Люксембург и Страсбург) и извън тях.

 

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, Вие трябва:

 • да бъдете гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз;
 • да се ползвате от своите граждански права;
 • да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
 • да притежавате необходимите морални качества за изпълнението на съответните служебни задължения.

б)      Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Вие трябва да имате образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверена с диплома, официално призната в една от държавите членки. В тази връзка комисията за подбор ще взема предвид различията в отделните образователни системи. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например Министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

ii) Необходим професионален опит

Освен квалификациите, изисквани по дял A, точка 3, буква б), i) трябва да имате най-малко 24 месеца професионален опит в област, свързана с естеството на задълженията, посочени в дял A, точка 2.

iii) Езикови познания

Необходимо е задълбочено владеене (ниво С1) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задоволително владеене (ниво В2) на английски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако английският език е език 1, се изисква задоволително владеене (най-малко ниво B2) на един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Кандидатите се уведомяват, че език 2 (английски) е избран за целите на настоящата процедура за подбор, в съответствие с интереса на службата, като се изисква наличието на определени езикови познания поради естеството на служебните задължения, посочени в дял А, точка 2 от настоящото обявление за наемане на работа. Следователно, за да изпълнява своите задачи и да допринася за доброто функциониране на службата, наетото лице трябва да може да работи и да общува ефективно на английски език. Наетото лице трябва да може да работи с различните секретариати, които организират заседанията с дистанционно многоезично участие, с колегите от различните служби, участващи в предоставянето на услуги за тези заседания, както и с доставчиците на платформата, и да комуникира ефективно с други вътрешни и външни партньори, както и с ръководството и колегите от отдела. Всички тези задачи се изпълняват основно на английски език.

 

Освен това, с оглед на равното третиране и съгласно член 12, точка 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, всички кандидати, дори ако те имат английски като първи официален език, трябва да владеят, поне на задоволително ниво, още един език от другите официални езици на Европейския съюз.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

 1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 

 1. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор ще извърши оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и ще изготви списък на 12-те най-добри кандидати, които ще получат покана да се явят на писмения изпит. В случай на равен резултат, конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор ще отчита по-специално следните елементи, за които към формуляра за кандидатстване трябва да се приложат удостоверителни документи:

 • опит, придобит в политически органи и/или свързан с такива органи;
 • придобит опит, свързан с организирането на мероприятия с осигурен устен превод;
 • придобит опит, свързан с оперативното и практическото управление на многоезични платформи за дистанционно участие;
 • придобит опит, свързан с разработването и подобряването на работните процедури за провеждането на заседания с дистанционно многоезично участие;
 • опит, придобит в европейска и/или международна среда.

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 

 1. Изпити

Писмен изпит

а)      Изготвяне на текст на английски език въз основа на досие, чиято цел е да се оцени Вашата способност да изпълнявате описаните в част А, точка 2 служебни задължения, както и Вашите умения за писмено изразяване и резюмиране на текст.

Продължителност на изпита: 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

Шестимата най-добри кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устните изпити, при условие че са получили изисквания минимален брой точки. В случай на равен резултат, конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

Устни изпити

б)      Събеседване с комисията за подбор на английски език, което ще позволи да се оцени способността Ви да изпълнявате служебните задължения, описани в дял А, точка 2, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване. Комисията за подбор ще провери също така езиковите Ви познания по езика, който сте посочили като първи език, или Вашия втори език, ако Вашият първи език е английски.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

в)      Изпит, свързан с разискване в група или ролева игра на английски език, за да може комисията за подбор да оцени способностите Ви, описани в дял А, точка 2 от настоящото обявление за наемане на работа, и по-специално Вашата способност за адаптиране и за водене на преговори, Вашата креативност и Вашата способност за вземане на решения, както и поведението Ви в група или при определени обстоятелства.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от комисията за подбор, в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 20 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на поканата, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 

 1. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в хода на цялата процедура (оценка на квалификациите и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите. Списъкът ще включва всички кандидати с еднакъв резултат, класирани на последно място.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор ще бъде публикуван в интранета на Европейския парламент.

Списъкът на подходящите кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на кандидати, успешно преминали процедурата за подбор, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да имате потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите за конкурсите/процедурите за подбор, организирани от Европейския парламент, преди да попълните формуляра за кандидатстване и да предоставите съответните удостоверителни документи.

 

Краен срок за подаване на кандидатурите

Крайният срок за подаване на кандидатурите е

28 ноември 2022 г., 12 ч. на обяд, брюкселско време.

 

Веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване ще Ви бъде изпратено автоматично потвърждение за получаването му.

Моля, НЕ СЕ ОБАЖДАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с графика на процедурата.