This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - ZAČASNI USLUŽBENEC - UPRAVNI VODJA (AD 9)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Pristojna služba : 01-Urad generalnega sekretarja, Direktorat za inovacije in centralne storitve
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate, ki je priložen razpisu.

Vodnik je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.

 

KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA:      VODNIK ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je odločil, da začne izbirni postopek za zasedbo delovnega mesta začasnega uslužbenca (AD 9).

Iskani profil je upravni vodja. Kraj zaposlitve je Bruselj.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v plačni razred AD 9, prva stopnja, za katerega je določena osnovna mesečna plača v višini 8,408,50 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati in kandidatke, bo prilagojena njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, etnične pripadnosti, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

 1. Opis nalog

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v sekretariatu predsedstva in kvestorjev, ki je pristojen za pripravo in spremljanje sestankov teh dveh upravnih organov, zlasti s pripravo osnutkov sklepov, tehničnih pojasnil, zapisnikov, nadaljnjih dopisov in obvestil poslancem ter za dosjeje in dokumente, razdeljene na teh sestankih. Odgovoren je tudi za organizacijo vseh delovnih skupin predsedstva in kvestorjev. Sekretariat je pristojen tudi za tekoče vodenje zadev v pristojnosti obeh organov in njuno korespondenco. Poleg tega skrbi tudi za vzdrževanje in posodabljanje zbirke predpisov, ki vsebuje sklepe predsedstva, konference predsednikov in kvestorjev.

Izbrani kandidat bo pomagal pri pripravi sestankov predsedstva in kvestorjev, vključno z delovnimi skupinami predsedstva, zlasti bo sodeloval pri pripravi beležk predsednika ter tehničnih pojasnil in zapisnikov teh sestankov. Sodeloval bo pri vodenju delovne skupine predsedstva v tesnem sodelovanju s pristojnim generalnim direktoratom in kabinetom generalnega sekretarja. Poleg tega bo vodji oddelka pomagal pri zadevah v zvezi z delovanjem in pristojnostmi predsedstva in kvestorjev. Izbrani kandidat mora temeljito poznati politično okolje Evropskega parlamenta in okolje političnih skupin. Izkazati mora dobro poznavanje posebnih pristojnosti predsedstva in kvestorjev ter odnosov med različnimi upravnimi organi.

Potrebne so z dokazili podprte poklicne izkušnje na proračunskem področju, vključno z letnim proračunskim postopkom Evropske unije. Bistvenega pomena so odlične sposobnosti pisnega izražanja v angleščini in zelo dobro poznavanje organizacije in delovanja organov upravljanja Evropskega parlamenta ter njegovega procesa odločanja. Izbrani kandidat mora imeti odlične komunikacijske sposobnosti in medosebne veščine, diplomatske sposobnosti in čut za diskretnost ter izkazati ustrezne izkušnje na tem področju. Sposoben mora biti delati s kratkimi roki in urniki.

Glavne naloge bodo vključevale:

 • pomoč pri pripravi sestankov predsedstva in kvestorjev, vključno z delovnimi skupinami predsedstva, zlasti pri pripravi gradiva za vodenje sej, poročil, tehničnih pojasnil, nadaljnjih dopisov in zapisnikov teh sestankov;
 • sodelovanje pri vodenju delovne skupine predsedstva v tesnem sodelovanju z ustreznim generalnim direktoratom;
 • spremljanje proračunskih vprašanj, vključno z letnim proračunskim postopkom Evropskega parlamenta;
 • pripravo raznih dopisov in drugih dokumentov v zvezi z dejavnostmi enote;
 • stike s sodelujočimi službami in/ali sogovorniki na ravni institucij;
 • vodenje in usklajevanje posebnih projektov.

Poročila, tehnična pojasnila, zapisniki in nadaljnji dopisi, namenjeni članom predsedstva in/ali pristojnim službam Evropskega parlamenta se v veliki večini primerov pripravijo v angleškem jeziku, kar zahteva zelo dobro znanje angleščine in sposobnost pisnega izražanja v tem jeziku. V majhnem številu primerov se delo opravlja v francoščini, zato je znanje francoskega jezika prednost.

Za te naloge so potrebne naslednje sposobnosti:

– sposobnost analiziranja in razumevanja;

– sposobnost organiziranja in načrtovanja;

– prilagodljivost;

– sposobnost komuniciranja;

– zaupnost in diskretnost.

Predvidene so pogoste službene poti v različne kraje dela in gibljiv delovni čas.

 

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje: 

a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije mora kandidat:

–          biti državljan ali državljanka ene od držav članic Evropske unije,

–          uživati državljanske pravice,

–          imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter

–          imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog.

b) Posebni pogoji 

i) Zahtevani nazivi in diplome

Kandidati morajo imeti:

 • raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju najmanj štirih let, pri čemer je ta diploma uradno priznana v eni od držav članic Unije,

ali

 • raven izobrazbe, ki ustreza z diplomo potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju najmanj treh let, pri čemer je ta diploma uradno priznana v eni od držav članic Unije, in vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

Diplome, pridobljene v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice Unije.

Izbirna komisija pri tem upošteva različne izobraževalne sisteme. V navodilih za kandidate je razpredelnica, v kateri so primeri najnižjih zahtevanih diplom.

Delovne izkušnje iz druge alineje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju delovnih izkušenj iz točke A.3(b)(ii).             

ii) Zahtevane delovne izkušnje

Poleg kvalifikacij, zahtevanih v točki A.3.(b) (i), morate imeti vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju, povezanem z nalogami iz točke A.2, od tega vsaj 6 let v mednarodnem okolju.

iii) Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti temeljito znanje (najmanj raven C1) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 1): nemščina, angleščina, bolgarščina, hrvaščina, danščina, španščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, irščina, italjanščina, latvijščina, litovščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, švedščina ali češčina

ter

zadovoljivo znanje (najmanj raven B2) enega uradnega jezika Evropske unije (jezik 2): nemščina, angleščina, bolgarščina, hrvaščina, danščina, španščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, madžarščina, irščina, italjanščina, latvijščina, litovščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, švedščina ali češčina

Angleščina mora biti jezik 1 ali jezik 2.

Znanje francoščine je prednost.

Minimalne zahtevane stopnje znanja veljajo za vse štiri jezikovne spretnosti (govorno sporazumevanje, pisanje ter bralno in slušno razumevanje). Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidate in kandidatke obveščamo, da ima angleški jezik bistveno vlogo v tem izbirnem postopku in je bil kot tak določen v skladu z interesom službe, za katero se zaradi narave nalog zahtevajo potrebne kvalifikacije.

 

Izbrana oseba mora biti sposobna v tem jeziku razumeti, katere so njene naloge, obravnavati zadeve na visoki ravni ter se učinkovito sporazumevati s sogovorniki v Parlamentu in zunaj njega. 94 % vseh dopisov, ki jih je v letu 2021 pripravil sekretariat predsedstva in kvestorjev, je bilo v angleščini. Skoraj vsi ostali dopisi (6 %) so bili v francoščini. Od skoraj 300 dopisov je bil samo eden napisan v drugem uradnem jeziku.

 

B. POSTOPEK

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Uvrstitev v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

bo izbirna komisija obravnavala vašo prijavo glede na posebne pogoje za uvrstitev v izbirni postopek.

Če izpolnjujete posebne pogoje, vas bo uvrstila v izbirni postopek.

Odbor odloča izključno na podlagi navedb iz prijavnice, ki so podprte z dokazili.

 

 1. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirna komisija bo po vnaprej določeni lestvici ocenila kvalifikacije kandidatov in kandidatk, sprejetih v izbirni postopek, ter pripravila seznam 12 najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo povabljeni na pisni preizkus. Na seznam bo uvrstila vse kandidate, ki so dosegli enako število točk kot zadnjeuvrščeni.

Izbirni odbor bo pri ocenjevanju kvalifikacij upošteval zlasti naslednje elemente, za katere je treba v prijavnici priložiti dokazila:

 • izkušnje v političnih organih ali z njimi;
 • delovne izkušnje na področju proračunskih zadev;
 • delovne izkušnje pri pripravi poročil, tehničnih pojasnil, zapisnikov in nadaljnjih dopisov;
 • delovne izkušnje na področju priprave srečanj na visoki ravni;
 • izkušnje v evropskem in/ali mednarodnem okolju.

Ocena: od 0 do 20 točk.

 

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

Preizkus ima dva dela:

(a) Pisna naloga v angleščini (jeziki 1 ali jezik 2) na podlagi dokumentacije, s katero se preverjata sposobnost opravljanja nalog, opisanih pod točko A.2, ter sposobnost pisanja in povzemanja besedil.

(b) Pisni preizkus v uradnem jeziku Unije, ki ste ga izbrali kot jezik 1 ali jezik 2 in ki ni angleščina. Ta preizkus je namenjen oceni vašega poznavanja postopkov, ki urejajo organizacijo in delovanje upravnih organov Evropskega parlamenta, ter njegovih procesov odločanja.

Trajanje preizkusa: 2 uri za del (a) in 30 minut za del (b).

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

Ta preizkus se opravi na daljavo prek računalnika.

Šest najboljših kandidatov in kandidatk, ki bodo na pisnem preizkusu zbrali največ točk, bo povabljenih na ustne preizkuse, če bodo zbrali vsaj najnižje potrebno število točk.

Ustni preizkus

(c) Razgovor z izbirno komisijo v angleščini, na katerem se ob upoštevanju vseh informacij, ki ste jih navedli v prijavi, oceni vaša primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirna komisija bo preverila tudi vaše znanje francoščine, če ste ga navedli v prijavi.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Ocena: od 0 do 40 točk (minimalno število točk: 20).

Preizkus lahko poteka na daljavo.

Navodila v zvezi s pisnimi in ustnimi preizkusi boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan ob določeni uri. Če se ne boste odzvali na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se preizkusa ne boste udeležili, boste izključeni iz postopka. Natančno morate upoštevati navodila. Če jih ne boste upoštevali ali če ne boste ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

 

 1. Seznam primernih kandidatov in kandidatk

Na seznam primernih kandidatov in kandidatk bodo po vrsti glede na skupno oceno uvrščeni trije kandidati, ki bodo zbrali najvišje skupno število točk v izbirnem postopku (skupna ocena kvalifikacij in preizkusov) in ki bodo zbrali potrebno število točk v vsakem od preizkusov. Na seznam se bodo uvrstili vsi kandidati, ki so dosegli enako število točk kot zadnjeuvrščeni.

O svojih rezultatih boste obveščeni osebno s pisnim obvestilom.

Seznam primernih kandidatov in kandidatk bo objavljen v intranetu Evropskega parlamenta.

Veljal bo do 31. decembra 2026. Njegovo veljavnost lahko odbor za imenovanja s sklepom podaljša. V tem primeru bodo uspešni kandidati, ki so uvrščeni na ta seznam, pravočasno obveščeni.

Če vam bo ponujena zaposlitev, boste morali predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, zlasti diplom in potrdil o delovnih izkušnjah.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice do zaposlitve ali zagotovila zanjo.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo potrebujete uporabniški račun na spletni platformi Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Ustvarite lahko SAMO EN uporabniški račun. Račun ustvarite tako, da kliknete gumb „Prijava prek spleta“, ki ga najdete na dnu strani.

Kandidati morajo skrbno prebrati navodila za kandidate, PREDEN izpolnijo prijavo.

 

Rok za oddajo prijav

Kandidati se prijavijo prek spletne platforme Apply4EP do

24. oktobra 2022, 12.00 (poldne) po bruseljskem času.

 

Kandidate prosimo, naj v zvezi s tem izbirnim postopkom NE KLIČEJO PO TELEFONU.

Ko boste prijavo potrdili, vam bo sistem samodejno poslal potrdilo o prejemu.