This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ - HALLINNOLLINEN TOIMIHENKILÖ (AD 9)

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Yksikkö : 01-Pääsihteerin kabinetti, Innovoinnin ja keskusyksiköiden osasto
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Opas hakijoille :

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE:        OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AD 9) täyttämiseksi.

Tällä ilmoituksella haetaan hallinnollista toimihenkilöä. Asemapaikka on Bryssel.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 9 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 8 408,50 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

 1. Toimenkuva

Tehtävään valittu henkilö työskentelee puhemiehistön ja kvestorien sihteeristössä, jonka tehtäviin kuuluu näiden kahden johtavan elimen kokouksien valmistelu ja jatkotoimet, muun muassa päätösluonnosten, teknisten muistioiden, pöytäkirjojen, jatkotoimia koskevien kirjeiden ja jäsenille osoitettujen ilmoitusten sekä kokouksissa jaettavien asiakirjojen valmistelu. Sihteeristö vastaa myös kaikkien puhemiehistön ja kvestorien työryhmien organisoinnista. Sen tehtäviin kuuluu lisäksi edellä mainittujen elinten toimivaltaan kuuluvien kysymysten ja niiden kirjeenvaihdon jokapäiväinen hallinnointi. Sihteeristö vastaa myös puhemiehistön, puheenjohtajakokouksen ja kvestorien tekemät päätökset sisältävän sääntökokoelman ylläpidosta ja päivittämisestä.

Tehtävään valittu henkilö osallistuu puhemiehistön ja kvestorien kokousten, myös puhemiehistön työryhmien kokousten, valmisteluun, muun muassa puhemiehen muistioiden sekä teknisten muistioiden ja kokousten pöytäkirjojen laatimiseen. Hän osallistuu yhden puhemiehistön työryhmän hallinnointiin tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavan pääosaston ja pääsihteerin kabinetin kanssa. Tehtävään valittu henkilö avustaa myös yksikönpäällikköä puhemiehistön ja kvestorien toimintaan ja vastuualueisiin liittyvissä kysymyksissä. Hänellä on oltava perusteelliset tiedot Euroopan parlamentin poliittisesta ympäristöstä ja poliittisten ryhmien ympäristöstä. Hänen on tunnettava hyvin puhemiehistön ja kvestorien toimivalta ja eri hallintoelinten väliset suhteet.

Tehtävässä edellytetään toteen näytettyä työkokemusta talousarvioalalta ja myös Euroopan unionin vuotuisesta talousarviomenettelystä. Erinomaiset tekstinlaatimistaidot englannin kielellä sekä erittäin hyvä Euroopan parlamentin johtavien elinten toimintaa ja organisaatiota koskevien menettelyjen sekä parlamentin päätöksentekoprosessin tuntemus ovat välttämättömiä. Tehtävään valitulla henkilöllä on oltava erinomaiset, asiaankuuluvaan kokemukseen perustuvat viestintä- ja ihmissuhdetaidot sekä kykyä toimia hienovaraisesti ja tahdikkuutta. Hänen on pystyttävä työskentelemään tiukkoja määräaikoja ja aikatauluja noudattaen.

Pääasialliset tehtävät ovat seuraavat:

 • osallistua puhemiehistön ja kvestorien kokousten, myös puhemiehistön työryhmien kokousten, valmisteluun, muun muassa puhemiehen ilmoitusten sekä katsausten, teknisten muistioiden, jatkotoimia koskevien kirjeiden ja kokousten pöytäkirjojen laatimiseen
 • osallistua yhden puhemiehistön työryhmän hallinnointiin tiiviissä yhteistyössä asiasta vastaavan pääosaston kanssa
 • seurata talousarviota, myös Euroopan parlamentin vuotuista talousarviomenettelyä, koskevia asiakokonaisuuksia
 • laatia erilaisia kirjeitä ja muita yksikön toimintaan liittyviä asiakirjoja
 • hoitaa suhteita asiaan liittyviin parlamentin yksiköihin ja/tai muiden toimielinten yksiköihin
 • ohjata ja koordinoida erityishankkeita.

Katsaukset, tekniset muistiot, pöytäkirjat ja puhemiehistön jäsenille ja/tai Euroopan parlamentin asiasta vastaaville yksiköille osoitetut jatkotoimia koskevat kirjeet laaditaan hyvin suurelta osin englanniksi, minkä vuoksi erittäin hyvä englannin kielen taito ja kyky laatia tekstejä englanniksi on tarpeen. Pieni osa teksteistä laaditaan ranskaksi, minkä vuoksi ranskan kielen taito on eduksi.

Nämä tehtävät edellyttävät

– analysointi- ja käsityskykyä

– suunnittelu- ja organisointikykyä

– sopeutumiskykyä

– viestintätaitoja

– luotettavuutta/tahdikkuutta.

Työhön kuuluu usein virkamatkoja Strasbourgiin, ja on varauduttava joustaviin työaikoihin.

 

 1. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset: 

a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

–         hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen

–         hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet

–         hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa

–         hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

b) Erityisedellytykset 

i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

 • vähintään neljävuotista yliopistotutkintoa vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus,

tai

 • vähintään kolmen vuoden yliopisto-opintoja vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus, sekä vähintään vuoden pituinen toimenkuvaan liittyvä työkokemus.

Tutkintotodistuksen on oltava unionin jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Toisessa luetelmakohdassa vaadittavaa työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa A osan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa vaadittavaa työkokemusta.

ii) Vaadittava työkokemus

A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun pätevyyden lisäksi hakijalla on oltava A osan 2 kohdassa esitettyyn toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä vähintään kymmenen vuoden työkokemus, josta vähintään kuusi vuotta kansainvälisessä ympäristössä.

iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (vähintään C1-taso) (kieli 1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

ja

yhden Euroopan unionin virallisen kielen tyydyttävä taito (vähintään B2-taso) (kieli 2): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

Kielen 1 tai kielen 2 on oltava englanti.

Ranskan kielen taito on etu.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa-alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills).

Englanti on keskeisen tärkeä kieli tässä valintamenettelyssä, ja se on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään vaadittavaa kielitaitoa toimenkuvasta johtuvista syistä.

 

Palvelukseen otettavan henkilön on pystyttävä ymmärtämään työtehtävänsä, käsittelemään korkean tason asiakokonaisuuksia ja viestimään tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa tällä kielellä. Vuonna 2021 puhemiehistön ja kvestorien sihteeristössä laadituista kirjeistä 94 prosenttia oli englanniksi. Lähes kaikki loput 6 prosenttia olivat ranskaksi. Lähes 300 kirjeestä ainoastaan yksi oli laadittu muulla virallisella kielellä.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

 

 1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kirjalliseen kokeeseen. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • kokemus työskentelystä poliittisissa elimissä ja/tai niiden kanssa
 • työkokemus talousarvioalalta
 • työkokemus katsausten, teknisten muistioiden, pöytäkirjojen ja jatkotoimia koskevien kirjeiden laadinnasta
 • työkokemus korkean tason kokousten valmistelusta
 • eurooppalaisessa ja/tai kansainvälisessä ympäristössä hankittu kokemus.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

 1. Kokeet

Kirjallinen koe

Kokeessa on kaksi osaa:

a) Tekstin laatiminen englanniksi (kieli 1 tai kieli 2) asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä ja synteesejä.

b) Kirjallinen koe hakijan ilmoittamalla unionin virallisella kielellä (kieli 1 tai kieli 2), joka on muu kuin englanti. Tämän kokeen tarkoituksena on arvioida hakijan tietoja Euroopan parlamentin johtavien elinten organisaatiota ja toimintaa koskevista menettelyistä ja parlamentin päätöksentekoprosessista.

Kokeen enimmäiskesto: kaksi tuntia a osaa varten ja 30 minuuttia b osaa varten.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Kuusi parasta hakijaa, jotka ovat saaneet eniten pisteitä kirjallisesta kokeesta, kutsutaan suulliseen kokeeseen, edellyttäen, että he ovat saaneet vaaditun vähimmäispistemäärän.

Suullinen koe

c) Valintalautakunta haastattelee hakijoita englanniksi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakijan ranskan kielen taitoa, jos se on mainittu hakulomakkeessa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäismäärä: 20 pistettä).

Koe voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Sinulle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

 1. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen, että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon kirjataan viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Jos sinulle tarjotaan työpaikkaa, sinun on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että sinulla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Lue huolellisesti hakijoille tarkoitettu opas ENNEN hakulomakkeen täyttämistä.

 

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemus on jätettävä verkossa Apply4EP-alustaa käyttäen viimeistään

24. lokakuuta 2022 klo 12.00 Brysselin aikaa.

 

 

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelystä.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.