This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/279/S - MIDLERTIDIGT ANSAT - ADMINISTRATOR (AD 9)

Tjenestested : Bruxelles
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Enhed : 01-Generalsekretærens Kabinet, Direktoratet for Innovation og Centrale Tjenester
Ref. : PE/279/S - CADRE ADMINISTRATIF, DOMAINE BUDGÉTAIRE (AD 9)
Vejledning til ansøgere :

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bør De nøje læse den vejledning til ansøgerne, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I denne vejledning, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende proceduren og ansøgningsvilkårene.

 

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:      VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en stilling som midlertidig ansat (AD 9).

Den ønskede profil er en administrator med arbejdssted i Bruxelles.

Kontrakten vil være af ubestemt varighed. Ansættelse vil ske i lønklasse AD 9, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 8 408,50 EUR. Fra dette vederlag trækkes EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses afhængig af de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

 1. Stillingsbeskrivelse

Den udvalgte person vil blive tilknyttet Præsidiets og Kvæstorernes Sekretariat, som er ansvarligt for forberedelsen og afholdelsen af møder i disse to ledelsesorganer, navnlig forberedelsen af udkast til afgørelser, tekniske notater, protokoller, opfølgende breve og kommunikation med medlemmerne samt sagsakter og dokumenter, der fordeles under møderne. Sekretariatet er desuden ansvarligt for tilrettelæggelsen af alle Præsidiets og Kvæstorernes arbejdsgrupper. Sekretariatet er også ansvarligt for den daglige administration af spørgsmål henhørende under de nævnte organers kompetence og deres korrespondance. Det sørger desuden for at vedligeholde og ajourføre samlingen af gældende bestemmelser, som består af afgørelser vedtaget af Præsidiet, Formandskonferencen og Kvæstorerne.

Den udvalgte person vil bidrage til forberedelsen af Præsidiets og Kvæstorernes møder, herunder Præsidiets arbejdsgrupper, især ved at udarbejde notater til formanden samt tekniske notater og protokoller fra møderne. Den pågældende vil deltage i ledelsen af en af Præsidiets arbejdsgrupper i tæt samarbejde med det ansvarlige Generaldirektorat og Generalsekretærens Kabinet. Den udvalgte person vil desuden bistå kontorchefen i forbindelse med spørgsmål vedrørende Præsidiets og Kvæstorernes aktiviteter og ansvarsområder. Den pågældende skal have et indgående kendskab til det politiske klima i Europa-Parlamentet og miljøet i de politiske grupper. Den pågældende skal demonstrere et solidt kendskab til Præsidiets og Kvæstorernes kompetencer og til relationerne mellem de forskellige ledelsesorganer.

Der kræves dokumenteret erhvervserfaring inden for budgetområdet, herunder Den Europæiske Unions årlige budgetprocedure. Det er absolut nødvendigt, at ansøgeren har fremragende skrivefærdigheder på engelsk samt et indgående kendskab til Europa-Parlamentets ledelsesorganers organisation og funktion og Europa-Parlamentets beslutningsproces. Den udvalgte person skal have fremragende kommunikationsevner og sociale færdigheder, diplomatiske evner og kunne udvise diskretion, understøttet af relevant erfaring. Den pågældende skal være i stand til at arbejde med korte tidsfrister og under stramme tidsplaner.

Hovedopgaverne vil bestå i følgende:

 • bidrage til forberedelsen af Præsidiets og Kvæstorernes møder, herunder Præsidiets arbejdsgrupper, især ved at udarbejde formandspapirer og briefinger, tekniske notater, opfølgende breve og protokoller fra møderne
 • deltage i ledelsen af en af Præsidiets arbejdsgrupper i tæt samarbejde med det ansvarlige Generaldirektorat
 • følge op på sager på budgetområdet, herunder Den Europæiske Unions årlige budgetprocedure
 • udarbejde forskellige breve og andre dokumenter i forbindelse med enhedens opgaver
 • varetage kontakten med de involverede tjenestegrene og/eller modparter på institutionelt plan
 • styre og koordinere specifikke projekter.

Hovedparten af alle briefinger, tekniske notater, protokoller og opfølgende breve til Præsidiets medlemmer og/eller de ansvarlige tjenestegrene i Europa-Parlamentet udfærdiges på engelsk, hvorfor det er nødvendigt med et indgående kendskab til og gode skrivefærdigheder på engelsk. I sjældne tilfælde foregår dette arbejde på fransk, og franskkundskaber er derfor en fordel.

Disse arbejdsopgaver kræver, at ansøgeren har følgende kompetencer:

- analytisk sans og hurtig opfattelsesevne

- organisatoriske og planlægningsmæssige færdigheder

- omstillingsevne

- kommunikationsevner

- fortrolighed/diskretion.

Der skal med denne stilling påregnes hyppige tjenesterejser til Strasbourg samt fleksible arbejdstider.

 

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser: 

a) Almindelige betingelser

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal ansøgerne bl.a. opfylde følgende betingelser:

–          være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

–          have opfyldt sine forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

b) Særlige betingelser 

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have:

 • en uddannelse på universitetsniveau af en varighed på mindst fire år, afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne

eller

 • gennemført universitetsuddannelse, hvis normerede studietid er mindst tre år, og som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af medlemsstaterne, samt mindst et års relevant erhvervserfaring.

Eksamensbeviser skal, hvad enten de er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en af Unionens medlemsstater.

Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Den erhvervserfaring, der kræves i henhold til andet led, tages ikke i betragtning ved vurderingen af den i punkt A.3., litra b), nr. ii), krævede erfaringserfaring.             

ii) Nødvendig erhvervserfaring

Efter at have opnået de i punkt A.3, litra b), nr. i), nævnte kvalifikationer skal ansøgerne have mindst ti års erhvervserfaring, der er relevant for de arbejdsopgaver, som er angivet i punkt A.2, heraf mindst seks år i et internationalt miljø.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst på niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

et tilfredsstillende kendskab (mindst på niveau B2) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 2): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk.

Sprog 1 eller sprog 2 skal være engelsk.

Kendskab til fransk vil være en fordel.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver enkelt af de sproglige færdigheder (tale-, skrive-, lytte-, og læsefærdigheder), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er specificeret i Den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Ansøgerne gøres således opmærksom på, at engelsk spiller en afgørende i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure og er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, hvilket betyder, at de krævede færdigheder afhænger af arbejdsopgaverne.

 

Den udvalgte ansøger skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sager på et højt niveau og kommunikere effektivt med interne og eksterne interessenter på dette sprog. 94% af de skrivelser, der udfærdiges af Præsidiets og Kvæstorernes Sekretariat, udfærdiges på engelsk. I næsten alle andre tilfælde udfærdiges disse skrivelser på fransk. Ud af 300 skrivelser blev kun én enkelt udfærdiget på et andet officielt sprog.

 

B. PROCEDURE

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

 1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser og
 • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomitéen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

 

 1. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til den skriftlige prøve. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til den sidste plads.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

 • erfaring fra arbejde i og/eller med politiske organer
 • erhvervserfaring inden for budgetområdet
 • erhvervserfaring inden for udarbejdelse af briefinger, tekniske notater, protokoller og opfølgende breve
 • erhvervserfaring inden for forberedelse af møder på højt plan
 • erfaring fra et europæisk og/eller internationalt miljø.

Point: 0-20.

 

 1. Prøver

Skriftlig prøve

Prøven består af to dele:

a) Skriftlig prøve på engelsk (sprog 1 eller sprog 2) på grundlag af et dossier for at bedømme ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2, samt vedkommendes skriftlige udtryksfærdighed og sammenfatningsevne

b) Skriftlig prøve på det officielle EU-sprog (sprog 1 eller sprog 2), som ansøgeren har angivet ud over engelsk. Denne prøve har til formål at bedømme ansøgerens kendskab til Europa-Parlamentets ledelsesorganers organisation og funktion og Europa-Parlamentets beslutningsproces.

Varighed: højst 2 timer til del a) og 30 minutter til del b).

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven aflægges online på computer.

De seks bedste ansøgere, som opnår flest point ved den skriftlige prøve, indbydes til den mundtlige prøve, forudsat at de har opnået det krævede mindsteantal point.

Mundtlige prøver

c) Samtale med udvælgelseskomitéen på engelsk for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2 beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen vil desuden teste ansøgerens kendskab til fransk, hvis dette er angivet i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven kan afholdes som fjernprøve.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 1. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i prioriteret rækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige har opnået det krævede mindsteantal point i hver prøve. Listen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen.

Ansøgerne vil skriftligt blive informeret om deres personlige resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Ansøgerne skal have en konto på platformen Apply4EP for at ansøge. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man må kun oprette EN konto. Klik på knappen "Søg online" nederst på siden for at gøre dette.

INDEN ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgerne omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgerne skal ansøge online på Apply4EP-platformen senest den

24. oktober 2022 kl. 12.00, Bruxelles-tid

 

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK for at få oplysninger om udvælgelsesprøven.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.