This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A) - ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAS (-A) (AD 9)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 24/10/2022 12:00
Tarnyba : 01-Generalinio sekretoriaus kabinetas, Naujovių ir centrinių tarnybų direktoratas
Numeris : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Vadovas kandidatams :

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendrosios aplinkybės

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AD 9) pareigas procedūrą.

Parlamentas ieško administracijos darbuotojo (-os). Darbo vieta bus Briuselyje.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmuo bus priimtas į AD 9 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 8 408,50 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

 1. Pareigų pobūdis

Atrinktas asmuo bus pavaldus Biuro ir kvestorių sekretoriatui, kuris atlieka su šių dviejų valdymo organų posėdžiais susijusį parengiamąjį darbą ir vykdo su jais susijusią tolesnę veiklą, t. y. rengia sprendimų projektus, technines pastabas, protokolus, tolesnių veiksmų po posėdžių laiškus ir pranešimus nariams, taip pat per šiuos posėdžius dalijamą medžiagą ir dokumentus. Jis taip pat atsako už visų Biuro ir kvestorių darbo grupių veiklos organizavimą. Be to, sekretoriatas rūpinasi kasdieniu minėtųjų organų kompetencijai priklausančių klausimų ir jų korespondencijos tvarkymu. Jis taip pat tvarko ir atnaujina Taisyklių rinkinį, kuriame skelbiami Biuro, Pirmininkų sueigos ir kvestorių priimti sprendimai.

Atrinktas asmuo turės padėti rengti Biuro ir kvestorių, įskaitant Biuro darbo grupes, posėdžius, t. y. dalyvauti rengiant pirmininko pastabas, taip pat technines pastabas ir šių posėdžių protokolus. Glaudžiai bendradarbiaudamas su atsakingu generaliniu direktoratu ir Generalinio sekretoriaus kabinetu jis administruos atitinkamą Biuro grupę. Atrinktas asmuo taip pat turės teikti paramą skyriaus vadovui su Biuro ir kvestorių veikla susijusiais ir jų kompetencijai priklausančiais klausimais. Jis turės puikiai išmanyti Europos Parlamento politinę aplinką ir frakcijų aplinką. Atrinktas asmuo taip pat turės parodyti turintis tvirtų žinių apie konkrečias Biuro ir kvestorių atsakomybės sritis ir įvairių valdymo organų tarpusavio santykius.

Reikalaujama turėti išsamių žinių ir patvirtintą profesinę patirtį, susijusią su lyčių lygybės, įtraukties ir įvairovės sritimi. Būtini puikūs tekstų rengimo anglų k. įgūdžiai, labai geras Europos Parlamento valdymo organų organizavimo ir veikimo procedūrų ir jo sprendimų priėmimo proceso išmanymas. Atrinktas asmuo turi turėti reikiama patirtimi patvirtintus puikius komunikacijos ir tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, diplomatiškumo ir diskretiškumo. Jis turi gebėti dirbti esant trumpiems terminams ir įtemptam darbo grafikui.

Pagrindinės funkcijos:

 • padėti rengti Biuro ir kvestorių, įskaitant Biuro darbo grupes, posėdžius, t. y. dalyvauti rengiant pirmininko pastabas, taip pat informacinius pranešimus, tolesnių veiksmų po posėdžių laiškus, technines pastabas ir šių posėdžių protokolus;
 • glaudžiai bendradarbiaujant su atsakingu generaliniu direktoratu dalyvauti administruojant atitinkamą Biuro grupę;
 • prižiūrėti lyčių lygybės, įtraukties ir įvairovės srities klausimus;
 • rengti įvairius laiškus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus veikla;
 • palaikyti ryšius su atitinkamomis tarnybomis ir (arba) lygiavertes pareigas einančiais asmenimis kituose skyriuose,
 • vadovauti konkretiems projektams ir juos koordinuoti.

Informaciniai pranešimai, techninės pastabos, protokolai ir tolesnių veiksmų po posėdžių laiškai, skirti Biuro nariams ir (arba) atsakingoms Europos Parlamento tarnyboms, dažniausiai rengiami anglų k., todėl reikalingos labai geros anglų k. žinios ir tekstų rengimo įgūdžiai anglų k.  Labai retais atvejais šie darbai atliekami prancūzų k., todėl prancūzų k. žinios laikomos privalumu.

Šioms pareigoms eiti reikalingi tokie įgūdžiai:

– analitiniai ir suvokimo gebėjimai;

– organizaciniai ir planavimo gebėjimai;

– gebėjimas prisitaikyti;

– bendravimo įgūdžiai;

– konfidencialumas ir diskretiškumas.

Atrinktas asmuo turės dažnai vykti į Strasbūrą ir jam bus taikomas lankstus darbo grafikas.

 

 1. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Kandidatai privalo turėti:

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas ne trumpesnes nei ketverių metų universitetines studijas,

arba

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį ne trumpesnes nei trejų metų universitetines studijas, ir ne trumpesnę nei vienų metų atitinkamą darbo patirtį

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos.

Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Į antroje įtraukoje nurodytą patirtį nebus atsižvelgiama vertinant A skirsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą būtiną profesinę patirtį.

ii) Reikiama profesinė patirtis

Be A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytos kvalifikacijos Jūs privalote turėti ne trumpesnę kaip 10 metų profesinę patirtį su A skirsnio 2 dalyje aprašytomis pareigomis susijusioje srityje, iš kurių turite būti dirbę ne trumpiau kaip šešerius metus tarptautinėje aplinkoje.

iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

pakankamai gerai mokėti (bent B2 lygiu) vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (2-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

Anglų k. turi būti arba 1-oji, arba 2-oji kalba.

Prancūzų kalbos mokėjimas laikomas privalumu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidatams pranešama, kad anglų kalba labai svarbi šioje atrankos procedūroje ir jos reikia tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų pobūdžio reikalinga būtina kvalifikacija.

 

Įdarbintas asmuo privalo sugebėti šia kalba suprasti užduotis, kurias jis turės atlikti, tvarkyti aukšto lygio bylas ir veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais. 94 proc. visų 2021 m. Biuro ir kvestorių sekretoriato parengtų laiškų buvo parašyti anglų k. Beveik visi likę 6 proc. laiškų buvo parengti prancūzų k. Iš maždaug 300 parengtų laiškų tik vienas buvo parengtas kita oficialiąja kalba.

 

B. PROCEDŪRA 

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

 

 1. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminą raštu, sąrašą. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • darbo politiniuose organuose patirtis ir (arba) darbo patirtis ryšių su politiniais organais srityje;
 • atitinkama profesinė patirtis lyčių lygybės, įtraukties ir įvairovės srityje;
 • informacinių pranešimų, techninių pastabų, protokolų ir tolesnių veiksmų po posėdžių laiškų rengimo profesinė patirtis;
 • aukšto lygio posėdžių rengimo profesinė patirtis;
 • darbo europinėje ir (arba) tarptautinėje aplinkoje patirtis.

Vertinimas: 0–20 balų.

 

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

Dviejų dalių egzaminas:

a) teksto anglų kalba (1-ąja arba 2-ąja kalba) parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus ir apibendrinti duomenis;

b) egzaminas raštu Jūsų nurodyta oficialiąja Sąjungos kalba (1-ąja arba 2-ąja kalba), kuri turi būti ne anglų k. Šio egzamino tikslas – įvertinti, kaip Jūs išmanote Europos Parlamento valdymo organų organizavimo ir veikimo procedūras ir jo sprendimų priėmimo procesą.

Ilgiausia egzamino trukmė: a dalyje nurodyto egzamino – 2 valandos, b dalyje – 30 minučių.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas bus rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Daugiausia balų per egzaminą raštu surinkę 6 kandidatai bus pakviesti į egzaminą žodžiu, jei jie surinko mažiausią reikalaujamą egzamino rezultatų balų skaičių.

Egzaminas žodžiu

c) Pokalbis su atrankos komitetu anglų kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas taip pat patikrins prancūzų kalbos mokėjimą, jei ji bus nurodyta Jūsų paraiškoje.

Ilgiausia egzamino trukmė: 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas gali būti rengiamas nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai bus rengiami konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš konkurso.

 

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės. Į sąrašą bus įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą.

Apie savo rezultatus būsite informuoti asmeniškai.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į šį sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) teisės ir garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje APPLY4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT. Galite susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

PRIEŠ pildydami paraiškas kandidatai raginami atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą.

 

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Kandidatai paraišką internetu platformoje APPLY4EP turi pateikti ne vėliau kaip

2022 m. spalio 24 d. 12 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

 

Kandidatų prašoma dėl šios atrankos procedūros NESKAMBINTI.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.