This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - AJUTINE TEENISTUJA - HALDUSDIREKTOR (AD 9)

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 24/10/2022 12:00
Teenistus : 01-Peasekretäri kantselei, Innovatsiooni ja kesksete teenistuste direktoraat
Ref. : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Juhend kandidaatidele :

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISTINGIMUSED

B. MENETLUS

C. KANDIDEERIMISAVALDUSTE ESITAMINE

LISA:         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISTINGIMUSED

 1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust ajutise teenistuja ametikoha (AD 9) täitmiseks.

Täidetav koht on haldusdirektori ametikoht. Töökoht asub Brüsselis.

Leping sõlmitakse tähtajatult. Töölevõtmine toimub palgaastme AD 9 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 8408,50 eurot kuus. Sellelt töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu on vabastatud riiklikest maksudest. Väljavalitud kandidaadid võidakse olenevalt nende töökogemusest võtta tööle ka muule palgajärgule. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, etnilise kuuluvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

 1. Ametikoha kirjeldus

Väljavalitud isik asub tööle juhatuse ja kvestorite sekretariaadi juurde, mis vastutab nende kahe juhtorgani koosolekute ettevalmistamise ja järelmeetmete eest ning valmistab eelkõige ette otsuste eelnõusid, tehnilisi märkusi, protokolle, järelmeetmeid käsitlevaid kirju ja liikmetele saadetavaid teatiseid ning koosolekutel välja jagatavaid dokumente. Sekretariaat vastutab ka kõigi juhatuse ja kvestorite töörühmade tegevuse korraldamise eest. Lisaks vastutab sekretariaat eelnimetatud organite pädevusse kuuluvate küsimuste igapäevase haldamise ja nende kirjavahetuse eest. Ta haldab ja ajakohastab ka eeskirju, mille hulka kuuluvad juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite poolt vastu võetud otsused.

Väljavalitud isiku ülesanne on aidata valmistada ette juhatuse ja kvestorite, sealhulgas juhatuse töörühmade koosolekuid, eelkõige osaledes nende koosolekute jaoks juhataja märkuste, tehniliste märkuste ja protokollide koostamises. Ta osaleb tihedas koostöös vastutava peadirektoraadi ja peasekretäri kabinetiga juhatuse töörühma juhtimises. Väljavalitud isiku ülesanne on ka toetada üksuse juhatajat juhatuse ja kvestorite tegevuse ning kohustustega seotud küsimustes. Tal peavad olema põhjalikud teadmised Euroopa Parlamendi poliitilisest keskkonnast ja fraktsioonide tegevusest. Ta peab tõendama, et tal on põhjalikud teadmised ka juhatuse ja kvestorite eripädevustest ning eri juhtorganite vahelistest suhetest.

Nõutavad on põhjalikud teadmised ja tõendatud töökogemus soolise võrdõiguslikkuse ning kaasamise ja mitmekesisuse valdkonnas. Olulise tähtsusega on väga hea inglise keeles tekstide koostamise oskus ja väga head teadmised Euroopa Parlamendi juhtorganite tegevuse korraldusest ja nende toimimisest ning parlamendi otsustusprotsessist. Väljavalitud isikul peab olema suurepärane suhtlemisoskus, mida toetavad asjaomased kogemused, ning ta peab olema diplomaatiline ja diskreetne. Samuti peab ta olema suuteline pidama kinni lühikestest tähtaegadest ja töötama tiheda ajakava alusel.

Peamised tööülesanded on järgmised:

 • aidata valmistada ette juhatuse ja kvestorite, sealhulgas juhatuse töörühmade koosolekuid, eelkõige osaledes nende koosolekute jaoks juhataja märkuste ja briefing’ute (ülevaade), tehniliste märkuste, järelmeetmeid käsitlevate kirjade ja protokollide koostamises;
 • osaleda tihedas koostöös vastutava peadirektoraadiga juhatuse töörühma juhtimises;
 • olla kursis võrdõiguslikkuse, kaasamise ja mitmekesisuse küsimustega;
 • koostada mitmesuguseid kirju ja muid dokumente, mis on seotud üksuse tegevusega;
 • suhelda asjaomaste osakondadega ja/või sarnaseid ülesandeid täitvate kolleegidega teistes institutsioonides;
 • juhtida ja koordineerida eriprojekte.

Enamikul juhtudel koostatakse juhatuse liikmetele ja/või Euroopa Parlamendi asjaomastele teenistustele mõeldud briefing’ud, tehnilised märkused, protokollid ja järelmeetmeid käsitlevad kirjad inglise keeles. Seetõttu on vaja väga head inglise keele ja inglise keeles tekstide koostamise oskust. Vähestel juhtudel toimub see töö prantsuse keeles, mistõttu annab prantsuse keele oskus eelise.

Nende ülesannete täitmiseks on vaja järgmisi oskusi:

– teabe analüüsimise ja mõistmise oskus;

– korraldus- ja planeerimisoskus;

– kohanemisvõime;

– suhtlemisoskus;

– konfidentsiaalsus/diskreetsus.

Arvestada tuleb sagedaste lähetustega Strasbourgi ja paindliku tööajaga.

 

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajaks vastama järgmistele tingimustele:

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

–          olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon

Kandidaadil peab olema:

 • haridustase, mis vastab vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga lõpetatud ülikooliõpingutele, mida tõendab ühes liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom,

või

 • haridustase, mis hõlmab vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga ülikooliõpinguid, mida tõendab ühes liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom, ning pärast diplomi saamist vähemalt üheaastane asjakohane töökogemus.

Liikmesriigis või kolmandas riigis välja antud diplomeid peab tunnustama liidu liikmesriigi ametiasutus, näiteks liidu liikmesriigi haridusministeerium.

Valikukomitee võtab seejuures arvesse liikmesriikide haridussüsteemide erinevusi. Nõutavat miinimumharidustaset kinnitavate diplomite näited on esitatud kandidaatidele koostatud juhendis toodud tabelis.

Teises taandes nõutud töökogemust ei võeta arvesse A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis ii nõutud töökogemuse hindamisel.

ii) Nõutav töökogemus

Lisaks A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutavale kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt kümme aastat töökogemust A osa punktis 2 loetletud tööülesannetega seotud valdkonnas, sealhulgas vähemalt kuus aastat rahvusvahelises keskkonnas.

iii) Keeleoskus

Kandidaadilt eeldatakse ühe Euroopa Liidu ametliku keele (1. keel) põhjalikku tundmist (vähemalt C1-tase): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel,

ja

tal peab olema ühe Euroopa Liidu ametliku keele (2. keel) rahuldav oskus (vähemalt B2-tase): bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keel.

Inglise keel peab olema 1. või 2. keel.

Prantsuse keele oskus annab eelise.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste osaoskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, kuuldu mõistmine ja loetu mõistmine). Need osaoskused vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Inglise keele oluline roll käesolevas valikumenetluses on vastavuses teenistuse huvidega ja nõutav keeleoskus on vajalik tööülesannete laadi tõttu.

 

Uus töötaja peab olema võimeline saama aru lisaülesannetest, käsitlema väga olulisi teemasid ning suutma inglise keeles tõhusalt suhelda koostööpartneritega parlamendis ja väljaspool seda. 94 % kõigist juhatuse ja kvestorite sekretariaadi 2021. aastal koostatud kirjadest oli inglise keeles. Ülejäänud 6% kirjadest oli koostatud prantsuse keeles. Kokku ligi 300 kirjast oli ainult üks muus ametlikus keeles.

 

B. MENETLUS

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

 1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomitee tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomitee ta valikumenetluses osalema.

Valikukomitee tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 

 1. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomitee hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse kirjalikule katsele. Valikukomitee kutsub katsele kõik kandidaadid, kes jagavad viimast edasipääsukohta.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomitee arvesse eelkõige järgmisi aspekte, mida tuleb kandideerimisavalduses tõendada:

 • poliitilistes organites ja/või nendega töötamise kogemus;
 • asjakohane töökogemus soolise võrdõiguslikkuse, kaasamise ja mitmekesisuse valdkonnas;
 • töökogemus briefing’ute, tehniliste märkuste, protokollide ja järelmeetmeid käsitlevate kirjade koostamisel;
 • töökogemus kõrgetasemeliste kohtumiste ettevalmistamisel;
 • Euroopa ja/või rahvusvahelises keskkonnas saadud kogemused.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 

 1. Katsed

Kirjalik katse

Katse toimub kahes osas:

a) kirjalik katse inglise keeles (1. või 2. keel), mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning oskust koostada tekste ja teha kokkuvõtteid;

b) kirjalik katse liidu ametlikus keeles, mida kandidaat on nimetanud 1. või 2. keelena ja mis ei ole inglise keel. Katse eesmärk on hinnata kandidaadi teadmisi Euroopa Parlamendi juhtorganite tegevuse korraldusest ja nende toimimisest ning parlamendi otsustusprotsessist.

Katse maksimaalne kestus: 2 tundi a osa puhul ja 30 minutit b osa puhul.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktisumma: 20).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutis.

Kuus parimat kandidaati, kes said kirjalikul katsel kõige rohkem punkte, kutsutakse suulisele katsele, tingimusel et nad said nõutava minimaalse arvu punkte.

Suuline katse

c) Vestlus valikukomitee liikmetega inglise keeles, et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaadi suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomitee testib ka kandidaadi prantsuse keele oskust, kui see on kandideerimisavalduses märgitud.

Katse maksimaalne kestus: 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktisumma: 20).

See katse võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed korraldatakse kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

 

 1. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel nõutava minimaalse arvu punkte. Nimekirja kantakse kõik kandidaadid, kes jagavad viimast nimekirja pääsemise kohta.

Kandidaate teavitatakse tulemustest isiklikult ja kirjalikult.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse nimekirja kantud kandidaatidele sellest aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMISAVALDUSTE ESITAMINE 

Kandideerimiseks on vajalik konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Klõpsake lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Lugege ENNE kandideerimist tähelepanelikult läbi käesoleva töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

 

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg 

Kandidaadid peavad registreeruma veebikeskkonnas platvormil Apply4EP hiljemalt

24. oktoobril 2022 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

 

 Kandidaatidel palutakse valikumenetlusega seoses MITTE HELISTADA.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saate automaatse vastuvõtuteatise.