This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/278/S - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АДМИНИСТРАТОР (AD 9)

Място : Брюксел
Край на публикуването на външен уебсайт : 24/10/2022 12:00
Отдел : 01-Кабинет на генералния секретар, Дирекция за иновации и централни услуги
Ref. : PE/278/S - CADRE ADMINISTRATIF, PROFIL DIVERSITÉ (AD 9)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Преди да кандидатствате, трябва да прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б. ПРОЦЕДУРА

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да започне процедура по заемане на длъжността „срочно нает служител“ (AD 9).

Търсеният профил е на администратор. Мястото на работа ще бъде в Брюксел.

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AD 9, първа стъпка, с основна месечна заплата от 8 408,50 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това при определени условия към основната заплата може да се прибавят надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етнос, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

 1. Естество на служебните задължения

Избраният кандидат ще бъде зачислен към Секретариата на Бюрото и на квесторите, който е натоварен с подготовката и последващите действия във връзка със заседанията на тези два ръководни органа, по-специално като подготвя проекторешения, технически бележки, протоколи, писма за проследяване и съобщения за членовете на ЕП, както и досиета и документи, раздавани по време на тези заседания. Той отговаря също за организирането на всички работни групи на Бюрото и на квесторите. Освен това на Секретариата е възложено оперативното управление на въпросите от компетенцията на горепосочените органи и тяхната кореспонденция.  Той осигурява също така поддръжката и актуализирането на Сборника с правилници, който съдържа приетите от Бюрото, Председателския съвет и квесторите решения.

На избрания кандидат ще бъде възложено да допринася за подготовката на заседанията на Бюрото и на квесторите, включително на работните групи на Бюрото, по-специално като участва в изготвянето на бележките на председателя, както и на технически бележки и протоколи от тези заседания. Той ще участва в управлението на работна група на Бюрото в тясно сътрудничество с отговорната генерална дирекция и Кабинета на генералния секретар. На избрания кандидат ще бъде възложено също така да подпомага началника на отдела по въпросите относно дейностите и отговорностите на Бюрото и на квесторите. Той ще има задълбочени познания относно политическата среда в Европейския парламент и в политическите групи. Той ще трябва да покаже солидни познания във връзка със специфичните правомощия на Бюрото и на квесторите, както и във връзка с отношенията между различните управленски органи.

Изискват се задълбочени познания и доказан професионален опит във връзка с областта на равенството между половете, приобщаването и многообразието. Абсолютно необходими са отлични умения за изготвяне на текстове на английски език и много добро познаване на процедурите, уреждащи организацията и функционирането на ръководните органи на Европейския парламент и процеса на вземане на решения в него. Избраният кандидат трябва да притежава отлични комуникационни умения и умения за междуличностно общуване, подкрепени от съответния опит, и е способен на дипломатичност и дискретност. Той ще трябва да работи при кратки срокове и сгъстен график.

Основните задачи ще бъдат, както следва:

 • допринасяне за подготовката на заседанията на Бюрото и на квесторите, включително за работните групи на Бюрото, по-специално чрез участие в изготвянето на бележките на председателя, както и на кратки справки, технически бележки, писма за проследяване и протоколи от тези заседания;
 • участие в управлението на работна група на Бюрото в тясно сътрудничество с отговорната генерална дирекция;
 • проследяване на досиета в областта на равенството между половете, приобщаването и многообразието;
 • изготвяне на всякакъв вид кореспонденция и други документи във връзка с дейностите на отдела;
 • осигуряване на връзките с участващите и/или аналогични служби на институционално равнище;
 • управление и координиране на конкретни проекти.

Изготвянето на кратки справки, технически бележки, протоколи и писма за проследяване на вниманието на членовете на Бюрото и/или компетентните служби на Европейския парламент в голямо мнозинство от случаите се извършва на английски език, като за това се изисква много добро владеене и способност за съставяне на текст на английски език.  В малък брой случаи тази дейност се извършва на френски език и поради това владеенето на френски е предимство.

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими следните умения:

- умение за анализиране и разбиране;

- умение за организиране и планиране;

- адаптивност;

- комуникационни умения;

- поверителност/дискретност;

Може да се очакват чести командировки в Страсбург, както и гъвкаво работно време.

 

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а) Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

- да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз,

- да се ползва от своите граждански права,

- да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,

- да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

б) Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Кандидатите трябва да имат:

 • образователна степен, съответстваща на завършен пълен курс на университетско образование с продължителност най-малко четири години, удостоверена с диплома, официално призната в една от държавите членки,

или

 • университетско образование с продължителност най-малко три години, удостоверено с диплома, официално призната в една от държавите членки, последвано от подходящ професионален опит от най-малко една година.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

В тази връзка комисията за подбор ще вземе предвид наличието на различни образователни системи. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

Професионалният опит, изискван съгласно второто тире, няма да се взема предвид при оценката за необходимия професионален опит по дял A, точка 3, буква б), подточка ii).  

ii) Необходим професионален опит

Освен квалификациите, изисквани по дял A, точка 3, буква б), подточка i), трябва да имате най-малко 10 години професионален опит в област, свързана с естеството на задълженията, посочени в дял A, точка 2, включително поне 6 години в международна среда.

iii) Езикови познания

Кандидатите трябва да владеят отлично (най-малко ниво C1) един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задоволително владеене (най-малко ниво B2) на един от официалните езици на Европейския съюз (език 2): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

Английският трябва да бъде език 1 или език 2.

Владеенето на френски език е предимство.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/common-european-framework-reference-language-skills).

Кандидатите се уведомяват, че английският език играе основна роля за целите на настоящата процедура за подбор и е определен в съответствие с интереса на службата, който изисква наличието на определени квалификации поради естеството на служебните задължения.

 

Новоназначеният служител трябва да може да разбира поставените му задачи, да работи по досиета на високо равнище и да общува ефикасно с вътрешните и външните партньори на този език. Действително, от всички писма, изготвени от Секретариата на Бюрото и на квесторите през 2021 г., 94% са изготвени на английски. Почти всички от оставащите 6% писма са били изготвени на френски. От почти 300 изготвени писма, едно-единствено е било изготвено на друг официален език.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

 1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 

 1. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на писмения изпит. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • опит, придобит в политически органи, и/или свързан с такива органи;
 • относим професионален опит във връзка с областта на равенството между половете, приобщаването и многообразието;
 • професионален опит в изготвянето на кратки справки, технически бележки, протоколи и писма за проследяване;
 • професионален опит в подготовката на срещи на високо равнище;
 • опит, придобит в европейска и/или международна среда;

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 

 1. Изпити

Писмен изпит

Изпит в две части:

а) Изготвяне на текст на английски език (език 1 или език 2) въз основа на досие, чиято цел е да се оцени Вашата способност да изпълнявате описаните в дял А, точка 2 служебни задължения, както и Вашите умения за писмено изразяване и резюмиране на текст.

б) Писмен изпит на официалния език на Съюза (език 1 или език 2), който сте заявили и който е различен от английски. Този изпит има за цел да се оценят познанията Ви за процедурите, уреждащи организацията и функционирането на ръководните органи на Европейския парламент и процеса на вземане на решения в него.

Максимална продължителност на изпита: 2 часа за част а) и 30 минути за част б).

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

6-имата най-добри кандидати, които са получили най-висок брой точки на писмения изпит, ще бъдат поканени на устния изпи, при условие че са получили изисквания минимален брой точки.

Устен изпит

в) Събеседване с комисията за подбор на английски език, за да се оцени, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване, способността Ви да изпълнявате функциите, описани в дял А.2. Комисията за подбор ще провери също така владеенето на френски език, ако сте го заявили във формуляра за кандидатстване.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит може да бъде организиран дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Изпитите ще бъдат организирани в точно определени дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран(а). Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или всяко поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 

 1. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в хода на цялата процедура (оценка на квалификациите и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите. Списъкът ще включва всички кандидати с еднакъв резултат, класирани на последно място.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на подходящите кандидати ще бъде публикуван на интранет страницата на Европейския парламент.

Списъкът на подходящите кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на подходящите кандидати, не съставлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да имате потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира в края на страницата.

Кандидатите трябва да прочетат внимателно ръководството, предназначено за кандидатите, ПРЕДИ да попълнят своя формуляр за кандидатстване.

 

Краен срок за подаване на кандидатурите

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура онлайн на платформата Apply4EP най-късно до:

24 октомври 2022 г., 12,00 ч. (обед), брюкселско време

 

Кандидатите се умоляват ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с настоящата процедура за подбор.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.