This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - ZAČASNI USLUŽBENEC - STROKOVNO-TEHNIČNI USLUŽBENEC V PISARNI EVROPSKEGA PARLAMENTA ZA STIKE (AST 4)

Kraj : Drugo
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Pristojna služba : 06-Direction Générale de la Communication
Referenca : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Vodnik za kandidate (Navodila) :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate (navodila), ki je priložen razpisu.

Vodnik je sestavni del razpisa natečaja. V njem so razložena pravila, ki veljajo za postopke, in pogoji za prijavo.

 

KAZALO

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

B. POSTOPEK

C. ODDAJA PRIJAV

PRILOGA:    VODNIK ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA UVRSTITEV V IZBIRNI POSTOPEK

 1. Splošno

Evropski parlament je odločil, da začne izbirni postopek za zasedbo delovnega mesta začasnega uslužbenca (AST 4).

Iskani profil je strokovno-tehnični uslužbenec v pisarni Evropskega parlamenta za stike v Münchnu (Nemčija).

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v plačilni razred AST 4, prva stopnja, za katerega je določena osnovna mesečna plača v višini 4.534,93 EUR. Od plače se obračuna davek Unije in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati in kandidatke, bo prilagojena njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave brez diskriminacije na podlagi spola, etnične pripadnosti, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

 1. Opis nalog

Naloga GD Evropskega parlamenta za komuniciranje (GD COMM) je „izgraditi ugled Evropske unije s poudarjanjem njene demokratične legitimnosti, ki jo predstavlja Evropski parlament“, saj demokratična moč in vpliv Evropskega parlamenta temeljita na mandatu volivcev v vseh državah članicah. Vse odločitve, ki jih sprejme EU, močno vplivajo na državljane. Glavni cilj GD COMM je državljanom in medijem zagotoviti popolne in nepristranske informacije o dejavnostih Parlamenta ter državljanom omogočiti sodelovanje v evropskem demokratičnem procesu. Za dosego teh ciljev ima GD COMM na voljo več ključnih kanalov za obveščanje o tem, kaj Parlament počne in brani, kot so poslanci, mediji, mreže javnih in zasebnih multiplikatorjev, državljani in vplivneži. 

Poleg tega GD COMM pomaga poslancem pri njihovih komunikacijskih dejavnostih ter političnim organom Evropskega parlamenta zagotavlja podporo in strokovno svetovanje na področju komuniciranja.

Pisarne Evropskega parlamenta za stike, ki se nahajajo v državah članicah, so za evropske državljane pogosto prva kontaktna točka z institucijo. Z načrtovanjem in organizacijo lokalnih, regionalnih in nacionalnih dejavnosti izvajajo komunikacijsko strategijo Evropskega parlamenta na decentralizirani ravni. Pisarne za stike so ključni akterji pri ozaveščanju širše javnosti in oblikovalcev javnega mnenja po vsej Evropski uniji o odločitvah, ki jih sprejema Evropski parlament.

Poleg 27 pisarn za stike v glavnih mestih držav članic je še 5 regionalnih pisarn: v Münchnu, Milanu, Barceloni, Vroclavu in Marseillu.

 

Naloge pisarn za stike so:

- povečati ozaveščenost o Evropskem parlamentu in njegovih pristojnostih, tako da se poslancem ponudijo platforme za razpravo o političnih in zakonodajnih vprašanjih, o katerih se razpravlja v Parlamentu, za sodelovanje z nacionalnimi in regionalnimi parlamenti, zakonodajnimi deležniki, civilno družbo, mediji in drugimi multiplikatorji;

- prek tiskovnih predstavnikov voditi proaktivno politiko do nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijev ter zagotavljati informacije za čim bolj celovito poročanje o delu institucije;

- ozaveščanje in spodbujanje razprave o vrednotah Unije in delovanju evropske parlamentarne demokracije, zlasti med mladimi;

- biti na voljo državljanom držav članic kot kontaktna točka s Parlamentom in odgovarjati na zahteve po informacijah o Evropskem parlamentu, njegovih poslancih, pristojnostih in nalogah Parlamenta, njegovih odločitvah, politikah in vrednotah;

- razviti mreže multiplikatorjev, kot so mediji, družbeni mediji, organizacije civilne družbe, deležniki in drugi, ki se zanimajo za evropske zadeve in vlogo Evropskega parlamenta.

Glavne naloge tega delovnega mesta, ki se bo izvajalo v regionalni pisarni v Münchnu in pod nadzorom pisarne Evropskega parlamenta za stike v Nemčiji v Berlinu, bodo zlasti:

-    prispevati k izvajanju obveščevalnih kampanj, ki jih subjekt organizira za medije (tiskovne konference, sporočila za javnost, komentirani pregledi medijev itd.);

-    prispevati in sodelovati pri izvajanju komunikacijskih dejavnosti, ki jih subjekt organizira za širšo javnost (javni dogodki, sejmi, razstave itd.);

-    pomoč pri stikih z javnostjo, notranjimi in zunanjimi obiskovalci, mediji, zunanjimi ponudniki, nacionalnimi organi in mrežami korespondentov civilne družbe ter omogočanje stikov z njimi;

-    upravljanje in ohranjanje prisotnosti subjekta v družbenih medijih;

-    zagotoviti, da se komunikacijske dejavnosti generalnega direktorata bogatijo, posodabljajo in razširjajo po internetu;

-    upravljanje proračuna na ravni subjekta (kontakt z dobavitelji, priprava javnih razpisov, priprava zahtevkov za prevzem obveznosti za odhodke, upravljanje računa izločenih sredstev, plačilo računov itd.);

-    zagotavljanje dokumentacijske storitve (upravljanje dokumentacije, storitve za stranke itd.) in upravljanje komunikacijske opreme (zaloge, popis itd.);

-    pomoč pri obdelavi spisov z upravnimi in/ali finančnimi vidiki in/ali vidiki upravljanja projektov in/ali osebja itd.

 

To delovno mesto vključuje redne stike v nemščini s splošno javnostjo, različnimi zainteresiranimi stranmi, izvajalci in pisarno v Berlinu. Komunikacija med münchensko regionalno pisarno in osrednjimi službami direktorata za pisarne za stike, drugimi službami generalnega direktorata ter različnimi pisarnami za stike poteka predvsem v angleščini.

Znanje angleščine je prednost, saj komunikacija med münchensko regionalno pisarno in osrednjimi službami direktorata za pisarne za stike, drugimi službami generalnega direktorata ter različnimi pisarnami za stike (ki se nahajajo zunaj Nemčije) poteka predvsem v angleščini.

 

Za te naloge so potrebne naslednje kompetence:

-    organizacijske sposobnosti in sposobnosti načrtovanja;

-    sposobnost obdelave informacij;

-    vsestranskost;

-    dobri medosebni odnosi;

-    prilagodljivost.

 

 1. Pogoji za uvrstitev v izbirni postopek

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je treba:

–          biti državljan ali državljanka ene od držav članic Evropske unije,

–          uživati državljanske pravice,

–          imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter

–          imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje zadevnih delovnih nalog.

 

b) Posebni pogoji

i) Zahtevani nazivi in diplome

Za prijavo potrebujete:

 • diplomo visokošolske izobrazbe, ki je uradno priznana v eni od držav članic Unije;

ali

 • spričevalo srednješolske izobrazbe, ki omogoča nadaljnje izobraževanje na višji stopnji, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju, neposredno povezanem z zahtevanimi nalogami;

ali

 • poklicno šolo ali najmanj štiri leta enakovrednih delovnih izkušenj.

Diplome oz. spričevala, pridobljena v državah članicah EU ali državah, ki niso članice EU, mora priznati uradni organ države članice Unije, na primer ministrstvo za izobraževanje države članice Unije.

Izbirna komisija pri tem upošteva različne izobraževalne sisteme. Primeri najnižjih zahtevanih diplom so navedeni v razpredelnici v vodniku za kandidate.

Delovne izkušnje iz druge in tretje alineje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju delovnih izkušenj iz točke A.3(b)(ii).      

ii) Zahtevane delovne izkušnje

Poleg kvalifikacij iz točke A.3(b)(i) morate imeti vsaj štiri leta delovnih izkušenj na področju, povezanem z opisom nalog iz točke A.2, od tega vsaj dve leti v mednarodnem okolju.

iii) Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti temeljito znanje (najmanj stopnja C1) enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

in

temeljito znanje (najmanj stopnja C1) nemškega jezika (jezik 2). Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. Če je nemščina jezik 1, je potrebno zadovoljivo znanje (najmanj stopnja B2) enega od preostalih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Znanje angleščine bo imelo prednost.

Te minimalne stopnje veljajo za vsako področje jezikovnega znanja (govorno sporazumevanje in pisno izražanje, slušno in bralno razumevanje), navedeno v prijavnem obrazcu. Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidate obveščamo, da je bil jezik 2 (nemščina) v tem izbirnem postopku določen v skladu z interesom službe, ki zahteva kvalifikacije glede na opis nalog iz točke A.2. Izbrana oseba mora biti sposobna razumeti naloge, ki jih bo opravljala, obravnavati dokumente ter učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi sogovorniki v tem jeziku. Glede na opis tega delovnega mesta, ki vključuje redne stike s širšo javnostjo v Nemčiji, različnimi deležniki in pogodbeniki, je potrebno temeljito znanje nemščine.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave in v skladu s členom 12(2)(e) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije vsi kandidati, tudi če je nemščina njihov prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati vsaj en drug jezik, ki ni nemščina.

 

B. POSTOPEK

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Sprejem v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

jo bo izbirna komisija obravnavala glede na posebne pogoje za sprejem.

Če jih izpolnjujete, vas bo uvrstila v izbirni postopek.

Komisija se opira izključno na informacije iz prijave, ki so podprte z dokazili.

 

 1. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirna komisija bo na podlagi vnaprej določene lestvice ocenila kvalifikacije kandidatov, uvrščenih v izbirni postopek, ter sestavila seznam 12 najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni na pisne preizkuse. Povabila bo vse kandidate z enakim številom točk, kot jih ima kandidat na 12. mestu.

Izbirna komisija bo pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov upoštevala zlasti naslednje informacije, za katere je treba v prijavi priložiti dokazila:

 • delovne izkušnje z odnosi z mediji (organizacija tiskovnih konferenc, priprava sporočil itd.),
 • delovne izkušnje z organizacijo komunikacijskih dejavnosti za javnost (sejmi, razstave, konference itd.),
 • delovne izkušnje z vodenjem odnosov z javnostjo in organizacijo obiskov (posameznikov in skupin),
 • delovne izkušnje na področju digitalne komunikacije (internet, družbeni mediji),
 • delovne izkušnje vodenja upravnih dokumentov,
 • delovne izkušnje vodenja finančnih dokumentov.

Točkovanje: od 0 do 20 točk.

 

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

a) Pisna naloga v nemščini na podlagi gradiva, da se oceni sposobnost opravljanja nalog iz točke A.2, ter sposobnost pisanja besedil.

Trajanje preizkusa: največ 3 ure.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

Ta preizkus bo potekal na daljavo prek računalnika.

Ustna preizkusa

b) Razgovor z izbirno komisijo v nemščini, na katerem se bo na podlagi vseh informacij iz prijave ocenila primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirna komisija bo preizkusila tudi znanje jezika, navedenega kot jezika 1 oziroma jezika 2 (če je jezik 1 nemščina), lahko pa preizkusi tudi znanje angleščine, če je ta jezik naveden v prijavi.

Trajanje preizkusa: 45 minut.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

c) Preizkus v obliki skupinske razprave ali igre vlog v nemščini, na podlagi katerega bo izbirna komisija ocenila sposobnost prilagajanja in pogajanja, ustvarjalnost ter sposobnost odločanja in obnašanja v skupini ali glede na situacijo.

Trajanje skupinske razprave bo komisija določila glede na končno sestavo skupin.

Igra vlog lahko traja največ 20 minut.

Točkovanje: od 0 do 20 točk (najmanjše število točk: 10).

 

Preizkusa bosta morda potekala na daljavo.

Navodila za pisne in ustne preizkuse boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan in uro. Če ne boste odgovorili na vabilo k sodelovanju, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili katerega od preizkusov, boste izločeni iz izbirnega postopka. Natančno morate upoštevati navodila. Če jih ne boste upoštevali ali ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

 

 1. Seznam primernih kandidatov

Na seznamu primernih kandidatov po vrstnem redu uspešnosti bodo imena treh kandidatov, ki so dosegli največje število točk v celotnem postopku (ocena kvalifikacij in preizkusov) in najmanjše zahtevano število točk pri vsakem preizkusu. Na seznamu bodo vsi kandidati z enakim številom točk kot kandidat na zadnjem mestu.

Kandidati s seznama primernih kandidatov se lahko zaposlijo v pisarnah Evropskega parlamenta za stike v Berlinu, na Dunaju in v Münchnu.

O svojih rezultatih boste osebno obveščeni v pisnem sporočilu.

Seznam primernih kandidatov bo objavljen na intranetu Evropskega parlamenta.

Seznam je veljaven do 31. decembra 2026, organ za imenovanja pa ga lahko s sklepom podaljša. V tem primeru bodo uspešni kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če boste dobili ponudbo za zaposlitev, boste morali v pregled predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, tudi diplom in potrdil o zaposlitvi.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice ali jamstva za zaposlitev.

 

C. ODDAJA PRIJAV

Za prijavo morate imeti račun na platformi Apply4EP https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Lahko imate SAMO EN račun. Ustvarite ga tako, da kliknete gumb „Prijava prek spleta“, ki ga najdete na dnu strani.

Kandidati morajo natančno prebrati vodnik za kandidate, PREDEN izpolnijo prijavni obrazec.

Rok za oddajo prijav

Kandidati se morajo prijaviti prek spleta na platformi Apply4EP najpozneje do

2. septembra 2022 do 12.00 (popoldne) po bruseljskem času.

 

Kandidate vljudno prosimo, da za informacije o tem izbirnem postopku NE KLIČEJO PO TELEFONU.

Ko bo vaša prijava potrjena, boste prejeli samodejno potrdilo o prejemu.