This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - AĠENT TEMPORANJU - ASSISTENT(A) TAL-UFFIĊĊJU TA' KOLLEGAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW (AST 4)

Post tax-xogħol : Post ieħor
Pubblikazzjoni fuq sit web estern : 02/09/2022 12:00
Servizz : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Gwida għall-kandidati :

Informazzjoni ġenerali

Qabel tapplika, jekk jogħġbok aqra sew il-gwida għall-kandidati annessa ma' dan l-avviż ta' reklutaġġ.

Din il-gwida, li hija parti integrali mill-avviż ta' reklutaġġ, tgħinek tifhem ir-regoli marbuta mal-proċeduri u l-kondizzjonijiet tal-parteċipazzjoni.

 

WERREJ

A. FUNZJONIJIET U ELEĠIBILITÀ

B. PROĊEDURA

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

ANNESS: GWIDA GĦALL-KANDIDATI FIL-PROĊEDURI TA' SELEZZJONI ORGANIZZATI MILL-PARLAMENT EWROPEW

 

A. FUNZJONIJIET U ELEĠIBILITÀ

 1. Ġenerali

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li jniedi proċedura għall-pożizzjoni ta' aġent temporanju (AST 4)

Il-profil imfittex huwa dak ta' assistent(a) tal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew fi Munich (il-Ġermanja).

Il-kuntratt se jiġi konkluż għal żmien indeterminat. Ir-reklutaġġ se jsir fil-grad AST 4, l-ewwel skala, b'salarju bażiku ta' EUR 4,534.93 fix-xahar. Dan is-salarju huwa soġġett għat-taxxa Komunitarja u tnaqqis ieħor previst mill-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea. Huwa eżenti mit-taxxa nazzjonali. L-iskala li fiha se jiġu reklutati l-persuni li jintgħażlu madankollu tista' tiġi adattata skont l-esperjenza professjonali ta' dawn il-persuni. Barra minn hekk, is-salarju bażiku, f'ċerti kondizzjonijiet, jiżdied b'xi allowances.

Il-Parlament Ewropew japplika politika ta' opportunitajiet indaqs u jaċċetta l-applikazzjonijiet mingħajr ebda diskriminazzjoni, bħal pereżempju diskriminazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, ir-razza, il-kulur, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjonijiet politiċi jew oħrajn, l-appartenenza għal minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età, l-orjentament sesswali, l-istat ċivili jew is-sitwazzjoni tal-familja.

 

 1. Deskrizzjoni tal-funzjonijiet

Il-missjoni tad-DĠ Komunikazzjoni (DĠ COMM) tal-Parlament Ewropew hija li "jibni reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea billi jenfasizza l-leġittimità demokratika tiegħu, irrappreżentata mill-Parlament Ewropew", għaliex is-setgħa u l-influwenza demokratiċi tal-Parlament Ewropew jistrieħu fuq il-mandat tal-eletturi tiegħu fl-Istati Membri kollha. Id-deċiżjonijiet kollha meħuda mill-UE għandhom impatt qawwi fuq iċ-ċittadini. L-objettiv prinċipali tad-DĠ COMM huwa li jipprovdi liċ-ċittadini u lill-media informazzjoni sħiħa u imparzjali dwar l-attivitajiet tal-Parlament, u li jagħti liċ-ċittadini l-mezzi biex jinvolvu ruħhom fil-proċess demokratiku Ewropew. Biex jilħaq dawn l-objettivi, id-DĠ COMM għandu għad-dispożizzjoni tiegħi diversi mezzi biex jikkomunika dwar dak li jagħmel u l-valuri li jiddefendi l-Parlament, bħall-Membri tiegħu, il-media, in-networks tal-multiplikaturi pubbliċi u privati, iċ-ċittadini u l-influencers. 

Barra min hekk, id-DĠ COMM jassisti lill-Membri fl-attivitajiet ta' komunikazzjoni tagħhom u jipprovdi lill-awtoritajiet politiċi tal-Parlament Ewropew sostenn u pariri esperti fil-qasam tal-komunikazzjoni.

Filwaqt li jinsabu fl-Istati Membri, l-uffiċċji ta' kollegament tal-Parlament Ewropew spiss ikunu l-ewwel punt ta' kuntatt taċ-ċittadini Ewropej mal-Istituzzjoni. Huma jimplimentaw l-istrateġija ta' komunikazzjoni tal-Parlament Ewropew f'livell deċentralizzat filwaqt li jippjanaw u jorganizzaw l-attivitajiet lokali, reġjonali u nazzjonali tiegħu. L-uffiċċji ta' kollegament huma l-atturi ewlenin tas-sensibilizzazzjoni dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-Parlament Ewropew fost il-pubbliku ġenerali u jgħinu biex jiġu ffurmati opinjonijiet fl-Unjoni Ewropea kollha.

Minbarra s-27 uffiċċju ta' kollegament fil-bliet kapitali Ewropej, jeżistu 5 uffiċċji reġjonali: Munich, Milan, Barċellona, Wrocław u Marsilja.

 

Ir-rwol tal-uffiċċji ta' kollegament huwa:

- li jżidu sensibilizzazzjoni tal-Parlament Ewropew u tas-setgħat tiegħu billi joffru lill-Membri tal-PE pjattaformi ta' dibattitu dwar il-kwistjonijiet politiċi u leġiżlattivi li jkunu qed jiġu diskussi fil-Parlament bil-ħsieb ta' involviment mal-parlamenti nazzjonali u reġjonali, il-partijiet ikkonċernati mill-leġiżlazzjoni, is-soċjetà ċivili, il-media u multiplikaturi oħra;

- li jmexxu, permezz tal-uffiċjali tal-istampa, politika proattiva fir-rigward tal-media nazzjonali, reġjonali u lokali u jipprovdu informazzjoni destinata biex timmassimizza l-informazzjoni dwar l-Istituzzjoni;

- li jissensibilizzaw u jippromwovu d-dibattitu dwar il-valuri tal-Unjoni u tal-funzjonament tad-demokrazija Parlamentari Ewropea, b'mod partikolari fost iż-żgħażagħ;

- li jservu ta' punt ta' kuntatt mal-Parlament għaċ-ċittadini tal-Istati Membri u jwieġbu għat-talbiet għall-informazzjoni dwar il-Parlament Ewropew, il-Membri tiegħu, is-setgħat u l-kompetenzi tal-Parlament, id-deċiżjonijiet, il-politiki u l-valuri tiegħu;

- li jiżviluppaw networks multiplikaturi bħall-media inġenerali, il-media soċjali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, il-partijiet ikkonċernati u oħrajn li jinteressaw ruħhom fl-affarijiet Ewropej u fir-rwol tal-Parlament Ewropew.

Filwaqt li din il-pożizzjoni hija bbażata fl-uffiċċju reġjonali ta' Munich, taħt is-superviżjoni tal-uffiċċju ta' kollegament tal-Parlament Ewropew fil-Ġermanja, f'Berlin, il-kompiti prinċipali tagħha se jinvolvu dan li ġej:

-    kontribut għar-realizzazzjoni tal-azzjonijiet ta' informazzjoni organizzati mill-entità għall-media (konferenzi stampa, stqarrijiet għall-istampa, analiżijiet tal-istampa b'kummenti, eċċ.);

-    kontribut u parteċipazzjoni fir-realizzazzjoni tal-azzjonijiet ta' komunikazzjoni organizzati mill-entità għall-pubbliku ġenerali (avvenimenti pubbliċi, fieri, esibizzjonijiet, eċċ.);

-    kontribut u faċilitazzjoni tal-kuntatti mal-pubbliku, mal-viżitaturi interni u esterni, mal-media, mal-fornituri ta' servizzi esterni, mal-organiżmi nazzjonali, u man-networks ta' korrispondenti fis-soċjetà ċivili;

-    ġestjoni u żamma tal-preżenza tal-entità fuq in-networks soċjali;

-    ħidma biex l-azzjonijiet ta' komunikazzjoni tad-Direttorat Ġenerali jitwasslu, jiġu aġġornati u diffużi fuq l-internet;

-    ħidma biex tiġi żgurata l-ġestjoni baġitarja fil-livell tal-entità (kuntatt mal-fornituri, preparazzjoni ta' sejħiet għall-offerti, preparazzjoni ta' talbiet għall-impenji tan-nefqa, ġestjoni tal-kontijiet tal-imprest, ħlas ta' fatturi, eċċ);

-    ħidma biex jiġi żgurat is-servizz ta' dokumentazzjoni (ġestjoni tad-dokumentazzjoni, servizz għall-klijenti, eċċ.) u biex jiġi mmaniġġjat il-materjal ta' komunikazzjoni (stokk, inventarju, eċċ.);

-    kontribut għat-trattament tal-fajls li jkollhom aspetti amministrattivi, u/jew finanzjarji u/jew ġestjoni ta' proġetti u/jew ta' ġestjoni ta' persunal, eċċ.

 

Din il-pożizzjoni tinkludi kuntatti regolari bil-Ġermaniż mal-pubbliku ġenerali, il-partijiet ikkonċernati differenti, il-kuntrattur, u l-uffiċċju ta' Berlin. Barra minn hekk, il-komunikazzjoni bejn l-uffiċċju ta' Munich u s-servizzi ċentrali tad-Direttorat għall-Uffiċċji ta' Kollegament, mas-servizzi l-oħra tad-direttorati ġenerali, kif ukoll mal-uffiċċji ta' kollegament differenti issir prinċipalment bl-Ingliż.

Għarfien tal-Ingliż huwa ta' vantaġġ, meta jitqies il-fatt li l-komunikazzjoni bejn l-uffiċċju reġjonali ta' Munich u s-servizzi ċentrali tad-Direttorat għall-uffiċċji ta' Kollegament, is-servizzi l-oħra tad-direttorat ġenerali, kif ukoll mal-uffiċċji ta' kollegament differenti (li jinsabu barra l-Ġermanja) issir prinċipalment bl-Ingliż.

 

Dawn il-funzjonijiet jeħtieġu l-kompetenzi li ġejjin:

-    kapaċità ta' organizzazzjoni u ta' ppjanar

-    kapaċità ta' pproċessar ta' informazzjoni;

-    versatilità;

-    ħiliet interpersonali;

-    flessibilità.

 

 1. Rekwiżiti ta' eleġibilità

Sal-iskadenza stabbilita għat-tressiq tal-applikazzjonijiet, inti trid tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin:

a) Rekwiżiti ġenerali

Skont l-Artikolu 12.2 tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg ta' Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, għandek, b'mod partikolari:

–          tkun ċittadin/a ta' wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

–          tgawdi d-drittijiet ċivili tagħhom;

–          tissodisfa kull obbligu impost fuqek mil-liġijiet dwar is-servizz militari;

–          toffri l-garanziji morali mitluba għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet previsti.

 

b) Rekwiżiti speċifiċi

i) Kwalifiki u diplomi meħtieġa

Irid ikollok :

 • livell ta' edukazzjoni postsekondarja ċċertifikat b'diploma uffiċjalment rikonoxxuta f'wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea;

jew

 • livell ta' edukazzjoni sekondarja ċċertifikat b'diploma li jagħti aċċess għall-edukazzjoni postsekondarja u esperjenza professjonali ta' mill-inqas tliet snin relatata direttament man-natura tal-funzjonijiet;

jew

 • taħriġ professjonali jew esperjenza professjonali ta' livell ekwivalenti għal erba' snin.

Id-diplomi, jekk ikunu ngħataw minn Stat Membru jew minn pajjiż barra mill-UE, għandhom ikunu rikonoxxuti minn organu uffiċjali ta' Stat Membru tal-Unjoni, bħall-ministeru għall-edukazzjoni ta' Stat Membru tal-Unjoni.

Il-kumitat ta' selezzjoni se jqis, f'dan ir-rigward, id-differenzi fis-sistemi edukattivi. Eżempji ta' diplomi minimi meħtieġa jinsabu fit-tabella fil-Gwida għall-Kandidati.

L-esperjenza professjonali mitluba fit-tieni u t-tielet inċiżi mhux se titqies għall-evalwazzjoni tal-esperjenza professjonali meħtieġa fil-punt A.3(b)(ii).    

ii) Esperjenza professjonali meħtieġa

Minbarra l-kwalifiki meħtieġa taħt A.3(b) (i), irid ikollok mill-inqas erba' snin esperjenza professjonali f'qasam relatat man-natura tal-funzjonijiet taħt A.2, li minnhom mill-inqas sentejn ikunu f'ambjent internazzjonali.

iii) Għarfien lingwistiku

Il-kandidati għandu jkollhom għarfien komplut (minimu ta' livell C1) ta' waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (lingwa 1): il-Bulgaru, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Estonjan, il-Finlandiż; il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ingliż, l-Irlandiż, l-Ispanjol, l-Iżvediż, il-Kroat, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, l-Olandiż, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, t-Taljan, jew l-Ungeriż

u

għarfien komplut (minimu ta' livell C1) tal-Ġermaniż (lingwa 2). Il-lingwa 2 trid tkun differenti mil-lingwa 1. Fil-każ li l-Ġermaniż ikun il-lingwa 1, huwa meħtieġ għarfien sodisfaċenti (minimu ta' livell B2) f'waħda mit-23 lingwa oħra uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-għarfien tal-Ingliż huwa ta' vantaġġ.

Innota, jekk jogħġbok, li l-livelli minimi indikati hawn fuq japplikaw għal kull qasam ta' ħila lingwistika (espressjoni orali, espressjoni bil-miktub, komprensjoni orali u komprensjoni bil-miktub) imsemmi fil-formola tal-applikazzjoni. Dawn il-ħiliet huma dawk inklużi fil-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Il-kandidati huma informati li l-lingwa 2 (il-Ġermaniż) li nżammet għall-finijiet ta' din il-proċedura ta' selezzjoni ġiet definita f'konformità mal-interess tas-servizz, li jeżiġi l-kwalifiki meħtieġa skont in-natura tal-funzjonijiet, imsemmija taħt A.2. Il-persuna reklutata trid tkun kapaċi tifhem il-kompiti li għandhom jitwettqu, tipproċessa l-fajls u tikkomunika b'mod effikaċi ma' persuni internament kif ukoll esternament b'din il-lingwa. Fil-fatt, minħabba n-natura ta' din il-pożizzjoni, li tinkludi kuntatti regolari mal-pubbliku ġenerali fil-Ġermanja, il-partijiet ikkonċernati differenti u l-kuntratturi, huwa meħtieġ għarfien profond tal-Ġermaniż.

Barra minn hekk, fl-interess ta' trattament indaqs u fir-rispett tal-Artikolu 12, il-punt 2(e) tal-Kondizzjonijiet tal-Impjieg tal-Aġenti Oħra tal-Unjoni Ewropea, il-kandidati kollha, anke jekk ikollhom il-Ġermaniż bħala l-ewwel lingwa uffiċjali, huma mistennija jkollhom għarfien għall-inqas sodisfaċenti ta' lingwa oħra, li ma tridx tkun il-Ġermaniż.

 

B. PROĊEDURA

Il-proċedura hija organizzata abbażi ta' kwalifiki u testijiet.

 1. Eleġibilità għall-proċedura ta' selezzjoni

Jekk

 • tissodisfa r-rekwiżiti ġenerali ta' eliġibilità, u
 • ippreżentajt il-fajl tiegħek skont il-modalitajiet u qabel l-iskadenza stabbiliti,

il-kumitat ta' selezzjoni jeżamina l-fajl tiegħek fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi ta' eleġibilità.

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti speċifiċi ta' eleġibilità, il-kumitat ta' selezzjoni jqisek eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni.

Il-kumitat jibbaża esklużivament fuq l-informazzjoni mogħtija fil-formola tal-applikazzjoni li tkun appoġġata minn dokumenti ġustifikattivi.

 

 1. Evalwazzjoni tal-kwalifiki

Abbażi ta' tabella ta' evalwazzjoni li tkun ġiet stabbilita minn qabel, il-kumitat ta' selezzjoni jevalwa l-kwalifiki tal-kandidati eleġibbli għall-proċedura ta' selezzjoni u jistabbilixxi lista tal-aħjar 12-il kandidat, li jiġu mistiedna għat-testijiet. Il-kumitat ta' selezzjoni se jqis il-kandidati kollha ex aequo għall-aħħar post.

Waqt il-valutazzjoni tal-kwalifiki tal-kandidati, il-kumitat ta' selezzjoni iqis, b'mod partikolari, dawn l-elementi li ġejjin, li għandhom ikunu ġġustifikati fil-formola tal-applikazzjoni:

 • l-esperjenza professjonali fir-relazzjoni mal-media (organizzazzjoni ta' konferenzi tal-istampa, tfassil ta' avviżi ta' komunikazzjoni, eċċ.);
 • l-esperjenza professjonali fl-organizzazzjoni ta' avvenimenti ta' komunikazzjoni għall-pubbliku (fieri, esibizzjonijiet, konferenzi, eċċ.);
 • l-esperjenza professjonali fil-ġestjoni tar-relazzjonijiet mal-pubbliku fl-organizzazzjoni ta' żjarat (individwali jew fi gruppi);
 • l-esperjenza professjonali fil-komunikazzjoni diġitali (internet, media soċjali);
 • l-esperjenza professjonali fil-ġestjoni ta' fajls amministrattivi;
 • l-esperjenza professjonali fil-ġestjoni ta' fajls finanzjarji;

Marka: minn 0 sa 20 punt.

 

 1. Testijiet

Test bil-miktub

a) Test tal-kitba bil-Ġermaniż, abbażi ta' fajl, maħsub biex tiġi evalwata l-kapaċità tiegħek li twettaq il-funzjonijiet deskritti taħt A.2, kif ukoll il-kapaċità tiegħek ta' kitba.

Tul tat-test: Massimu ta' 3 sigħat.

Marka: minn 0 sa 40 punt (minimu meħtieġ: 20 punt).

Dan it-test se jiġi organizzat b'mod remot fuq il-kompjuter.

Testijiet orali

b) Intervista mal-kumitat ta' selezzjoni bil-Ġermaniż, li permezz tagħha tkun tista' tiġi vvalutata, b'kunsiderazzjoni tal-elementi kollha mniżżlin fil-fajl tal-applikazzjoni, il-kapaċità tiegħek li twettaq il-funzjonijiet deskritti taħt A.2. Il-kumitat ta' selezzjoni jittestja wkoll l-lingwa li inti ddikjarajt bħala l-lingwa 1 / lingwa 2 tiegħek (jekk il-lingwa 1 tiegħek hija l-Ġermaniż), u jista' jiddeċiedi li jittestja l-għarfien tiegħek tal-Ingliż, jekk dan kien dikjarat fil-formola tal-applikazzjoni.

Tul massimu tat-test: 45 minuta.

Marka: minn 0 sa 40 punt (minimu meħtieġ: 20 punt).

c) Test ta' diskussjoni fi grupp jew logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli bil-Ġermaniż, sabiex il-kumitat ta' selezzjoni jkun jista' jivvaluta l-kapaċità tiegħek ta' adattament, il-ħila tiegħek ta' negozjar, il-kreattività u l-kapaċità tiegħek ta' teħid ta' deċiżjonijiet, kif ukoll l-imġiba tiegħek fi grupp jew quddiem sitwazzjoni.

It-tul tat-test ta' diskussjoni fi grupp se jiġi stabbilit mill-kumitat ta' selezzjoni skont il-kompożizzjoni definittiva tal-gruppi.

It-tul massimu tat-test tal-logħba ta' simulazzjoni tar-rwoli huwa ta' 20 minuta.

Marka: minn 0 sa 20 punt (minimu meħtieġ: 10 punti).

 

Dawn it-testijiet jistgħu jiġu organizzati b'mod remot.

Se tirċievi fi żmien xieraq l-istruzzjonijiet dwar it-testijiet bil-miktub u orali. It-testijiet huma skedati f'data u f'ħin preċiżi. Jekk ma tirrispondix għall-istedina, jekk ma tkunx tista' tiġi kkuntattjat permezz tal-email jew jekk ma tippreżentax ruħek għal test, tiġi skwalifikat/a. Jekk jogħġbok segwi kelma b'kelma l-istruzzjonijiet mogħtija. Jekk ma ssegwix l-istruzzjonijiet jew jekk l-imġiba tiegħek ma tkunx konformi mal-istruzzjonijiet, tiġi skwalifikat/a minnufih.

 

 1. Inklużjoni fil-lista ta' kandidati idonei

Il-lista ta' kandidati idonei tinkludi, skont l-ordni ta' mertu, l-ismijiet tat-tliet kandidati li jkunu kisbu l-ogħla għadd ta' punti fil-proċedura kollha (l-evalwazzjoni tal-kwalifiki u t-testijiet) u li jkunu laħqu l-livell minimu meħtieġ f'kull wieħed minn dawn it-testijiet. Il-lista tinkludi lill-kandidati kollha ex aequo fl-aħħar post.

Il-kandidati li jkunu fil-lista ta' kandidati idonei jistgħu jiġu reklutati fl-uffiċċji ta' kollegament tal-Parlament Ewropew: Berlin, Vjenna, Munich.

Inti ssir taf personalment bir-riżultati tiegħek permezz ta' komunikazzjoni bil-miktub.

Il-lista tal-kandidati idonei tiġi ppubblikata fuq l-intranet tal-Parlament Ewropew.

Il-lista tal-kandidati idonei tibqa' valida sal-31 ta' Diċembru 2026; hija tista' tiġi estiża b'deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra. F'dan il-każ, il-kandidati li jirnexxu u li jkunu mniżżlin fil-lista jiġu informati fi żmien debitu.

Jekk tirċievi offerta ta' impjieg, inti tintalab tippreżenta l-kopji oriġinali tad-dokumenti kollha meħtieġa, b'mod partikolari d-diplomi u ċ-ċertifikati tal-impjieg tiegħek, sabiex tkun tista' ssir verifika.

Il-fatt li ismek jitniżżel fil-lista ta' kandidati idonei ma jikkostitwix dritt jew garanzija ta' reklutaġġ.

 

C. TRESSIQ TAL-APPLIKAZZJONIJIET

Biex tapplika, irid ikollok kont fuq il-pjattaforma Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/mt_MT. Jista' jkollok kont WIEĦED BISS. Biex tagħmel dan, ikklikkja fuq it-tab "Applika online" li tinsab fi tmiem il-paġna.

Il-kandidati għandhom jaqraw bir-reqqa l-gwida għall-kandidati QABEL ma jimlew l-applikazzjoni tagħhom.

Skadenza għan-nomina tal-kandidati

Il-kandidati għandhom japplikaw online fuq il-pjattaforma Apply4EP sa mhux aktar tard

mit-2 ta' Settembru 2022, f'12.00 (nofsinhar), ħin ta' Brussell.

 

Il-kandidati huma mitluba MA JĊEMPLUX rigward din il-proċedura ta' selezzjoni.

Tintbagħatlek konferma ta' riċevuta awtomatikament malli tivvalida l-formola tal-applikazzjoni tiegħek.