This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A) - EUROPOS PARLAMENTO RYŠIŲ BIURO PADĖJĖJAS (-A) (AST 4)

Vieta : Kita
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 02/09/2022 12:00
Tarnyba : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B. PROCEDŪRA

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AST 4) pareigas procedūrą.

Parlamentas ieško padėjėjo (-os) Europos Parlamento ryšių biure Miunchene (Vokietija).

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmuo bus priimtas į AST 4 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 4 534,93 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

 1. Pareigų pobūdis

Europos Parlamento Komunikacijos GD (toliau – COMM GD) misija – „stiprinti Europos Sąjungos reputaciją akcentuojant jos demokratinį legitimumą, kurį įkūnija Europos Parlamentas“, nes Europos Parlamento demokratinės galios ir įtaka remiasi jo rinkėjų visose valstybėse narėse suteiktais įgaliojimais. Visi ES priimti sprendimai turi didelį poveikį piliečiams. Pagrindinis COMM GD tikslas – teikti piliečiams ir žiniasklaidai išsamią ir nešališką informaciją apie Parlamento veiklą ir sudaryti sąlygas piliečiams dalyvauti demokratiniame Europos procese. Šiems tikslams pasiekti COMM GD turi įvairių esminių informavimo apie tai, ką veikia ir ką gina Parlamentas, kanalų, pvz., Parlamento nariai, žiniasklaida, viešų ir privačių informacijos skleidėjų tinklai, piliečiai ir nuomonės formuotojai. 

Be to, COMM GD padeda Parlamento nariams vykdyti jų komunikacinę veiklą ir teikia Europos Parlamento politinei vadovybei paramą ir ekspertinius patarimus komunikacijos srityje.

Valstybėse narėse įsikūrę Europos Parlamento ryšių biurai dažniausiai yra pirmoji grandis, kurioje institucija užmezga ryšius su ES piliečiais. Jie įgyvendina Europos Parlamento komunikacijos strategiją decentralizuotu lygiu planuodami ir organizuodami veiklą vietos, regioniniu ir nacionaliniu mastu. Ryšių biurai – tai pagrindiniai plačiosios visuomenės ir nuomonės formuotojų visoje Europos Sąjungoje informavimo apie Europos Parlamento priimtus sprendimus subjektai.

Be 27 valstybių narių sostinėse įsikūrusių ryšių biurų yra penki regioniniai informacijos biurai: Miuncheno, Milano, Barselonos, Vroclavo ir Marselio.

 

Ryšių biurų vaidmuo:

– didinti informuotumą apie Europos Parlamentą ir jo galias suteikiant EP nariams debatų apie Europos Parlamente atitinkamu metu svarstomus politinius ir teisėkūros klausimus platformas siekiant palaikyti dialogą su nacionaliniais ir regioniniais parlamentais, teisėkūroje dalyvaujančiais suinteresuotaisiais subjektais, pilietine visuomene, žiniasklaida ir kitais informacijos skleidėjais;

– pasitelkiant atstovus spaudai vykdyti aktyvią su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida susijusią politiką ir teikti informaciją, kuria siekiama, kad institucijos veikla būtų kuo plačiau nušviečiama žiniasklaidoje;

– vykdyti informavimo apie debatus Sąjungos vertybių ir Europos parlamentinės demokratijos veikimo tema ir šių debatų populiarinimo veiklą, visų pirma jaunimui;

– vykdyti Parlamento kontaktinio punkto, su kuriuo gali susisiekti valstybių narių piliečiai, funkcijas ir atsakyti į prašymus pateikti informacijos apie Europos Parlamentą, jo narius, galias ir įgaliojimus, sprendimus, politiką ir vertybes;

– plėtoti informacijos skleidėjų, tokių kaip žiniasklaidos atstovai, socialinės žiniasklaidos atstovai, pilietinės visuomenės organizacijos, suinteresuotieji subjektai ir kiti asmenys, kurie domisi ES reikalais ir Europos Parlamento vaidmeniu, tinklus.

Šias pareigas eisiantis asmuo dirbs Miuncheno regioniniame informacijos biure, prižiūrint Europos Parlamento ryšių biurui Vokietijoje (Berlynas), ir turės vykdyti toliau nurodytas pagrindines užduotis:

– padėti vykdyti padalinio organizuojamą informavimo veiklą, skirtą žiniasklaidai (spaudos konferencijos, spaudos pranešimai, spaudos apžvalgos su pastabomis ir kt.);

– padėti vykdyti padalinio organizuojamą komunikacijos veiklą, skirtą plačiajai visuomenei (viešieji renginiai, mugės, parodos ir kt.), ir dalyvauti ją organizuojant;

– prisidėti prie ryšių su visuomene, vidaus ir išorės lankytojais, žiniasklaida, išorės paslaugų teikėjais, nacionalinėmis organizacijomis ir atitinkamais pilietinės visuomenės tinklais palaikymo ir sudaryti tam sąlygas;

– administruoti ir užtikrinti padalinio veiklą socialiniuose tinkluose;

– skelbti, atnaujinti ir skleisti internete informaciją apie generalinio direktorato komunikacijos veiklą;

– užtikrinti padalinio metinio biudžeto parengimą (ryšiai su tiekėjais, pasirengimas viešiesiems pirkimams, prašymų parengti įsipareigojimus dėl išlaidų rengimas, avansinių sąskaitų administravimas, sąskaitų faktūrų apmokėjimas ir kt.);

– teikti dokumentavimo paslaugas (dokumentų tvarkymas, paslaugos klientams ir kt.) ir būti atsakingam už komunikacijos medžiagą (atsargas, inventorių ir kt.);

– padėti tvarkyti administracines ir (arba) finansines, ir (arba) projektų valdymo, ir (arba) personalo vadybos ir kitas bylas.

 

Šias pareigas eisiančiam asmeniui reikės vokiečių kalba palaikyti nuolatinius ryšius su plačiąja visuomene, įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, paslaugų teikėjais ir ryšių biuru Berlyne. Be to, Miuncheno regioninis informacijos biuras su Ryšių biurų direktorato centrinėmis tarnybomis, kitomis generalinio direktorato tarnybomis ir įvairiais ryšių biurais paprastai bendrauja anglų kalba.

Todėl anglų kalbos mokėjimas yra laikomas privalumu, nes Miuncheno regioninio informacijos biuras su Ryšių biurų direktorato centrinėmis tarnybomis, kitomis generalinio direktorato tarnybomis ir įvairiais ryšių biurais (esančiais ne Vokietijoje) paprastai bendrauja anglų kalba.

 

Šioms pareigoms eiti reikalingi tokie įgūdžiai:

– organizaciniai ir planavimo gebėjimai;

– gebėjimas apdoroti informaciją;

– universalumas;

– bendravimo įgūdžiai;

– lankstumas.

 

 1. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus.

a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

–          būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

–          naudotis visomis piliečio teisėmis,

–          būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,

–          turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

b) Specialieji reikalavimai

i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Jūs turite turėti:

 • oficialiai vienoje iš Sąjungos valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą aukštąjį išsilavinimą

arba

 • atestatu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, suteikiantį galimybę siekti aukštojo mokslo, ir ne mažiau kaip trejų metų darbo patirtį, tiesiogiai susijusią su pareigomis,

arba

 • ketverių metų atitinkamo lygio profesinį pasirengimą arba profesinę patirtį.

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos.

Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Į antroje ir trečioje įtraukose nurodytą patirtį nebus atsižvelgiama vertinant A skirsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą būtiną profesinę patirtį.        

ii) Reikiama profesinė patirtis

Be A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytos kvalifikacijos Jūs privalote turėti ne trumpesnę kaip ketverių metų profesinę patirtį su A skirsnio 2 dalyje aprašytomis pareigomis susijusioje srityje, iš kurių turite būti dirbę ne trumpiau kaip dvejus metus tarptautinėje aplinkoje.

iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vokiečių kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jei vokiečių k. yra 1-oji kalba, reikalaujama pakankamai gerai mokėti (bent B2 lygiu) vieną iš 23 kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Anglų kalbos mokėjimas laikomas privalumu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinkta 2-oji kalba (vokiečių) nustatyta vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų pobūdžio reikalinga būtina kvalifikacija. Įdarbintas asmuo privalo sugebėti šia kalba suprasti užduotis, kurias jis turės atlikti, tvarkyti bylas ir veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais. Kadangi šias pareigas eisiančiam asmeniui teks palaikyti nuolatinius ryšius su plačiąja visuomene Vokietijoje, įvairiais suinteresuotaisiais subjektais ir paslaugų teikėjais, reikalaujama puikiai mokėti vokiečių kalbą.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos ir laikantis Kitų tarnautojų įdarbinio sąlygų 12 straipsnio 2 punkto e papunkčio, kiekvienas (-a) kandidatas (-ė), įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra vokiečių, privalo bent pakankamai gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti ne vokiečių kalba.

 

B. PROCEDŪRA

Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

 

 1. Kvalifikacijos vertinimas

Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus, sąrašą. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje:

 • darbo palaikant ryšius su žiniasklaida patirtis (spaudos konferencijų organizavimas, pranešimų rengimas ir kt.);
 • profesinė visuomenei skirtų komunikacijos renginių (mugių, parodų, konferencijų ir kt.) organizavimo patirtis;
 • profesinė ryšių su visuomene valdymo ir vizitų (individualių ir grupinių) organizavimo patirtis;
 • profesinė patirtis skaitmeninės komunikacijos (internetas, socialinė žiniasklaida) srityje;
 • profesinė administracinių bylų tvarkymo patirtis;
 • profesinė finansinių bylų tvarkymo patirtis.

Vertinimas: 0–20 balų.

 

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

a) Teksto vokiečių kalba parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus.

Egzamino trukmė – ne daugiau kaip 3 valandos.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas bus rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Egzaminai žodžiu

b) Pokalbis su atrankos komitetu vokiečių kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas taip pat patikrins, kaip mokate kalbą, kurią nurodėte kaip 1-ąją arba kaip 2-ąją kalbą (jei 1-oji kalba yra vokiečių), ir galės nuspręsti patikrinti anglų kalbos mokėjimą, jei ji nurodyta Jūsų paraiškoje.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

c) Grupės diskusija arba vaidmenų užduotis vokiečių kalba, pagal kurią atrankos komitetas įvertina Jūsų gebėjimą prisitaikyti, gebėjimą vesti derybas, kūrybiškumą, gebėjimą priimti sprendimus ir elgesį grupėje arba iškilus atitinkamai situacijai.

Grupės diskusijos trukmę nustato atrankos komitetas, atsižvelgdamas į galutinę grupių sudėtį.

Ilgiausia vaidmenų užduoties trukmė – 20 minučių.

Vertinimas: 0–20 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 10).

 

Šie egzaminai gali būti rengiami nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

 

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės. Į sąrašą bus įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą.

Į tinkamų kandidatų sąrašą įtraukti kandidatai galėtų būti įdarbinti Europos Parlamento ryšių biuruose, esančiuose: Berlyne, Vienoje, Miunchene.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) nei teisės, nei garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje APPLY4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT Galite susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

PRIEŠ pildydami paraiškas kandidatai raginami atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Kandidatai paraišką internetu platformoje APPLY4EP turi pateikti ne vėliau kaip

2022 m. rugsėjo 2 d. 12 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

 

Kandidatų prašoma dėl šios atrankos procedūros NESKAMBINTI.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.