This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - GNÍOMHAIRE SEALADACH - CÚNTÓIR D’OIFIG IDIRCHAIDRIMH PHARLAIMINT NA HEORPA (AST 4)

Suíomh : Eile
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 02/09/2022 12:00
Seirbhís : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula ndéanfaidh tú iarratas, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá i gceangal leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach.

Is cuid dhílis den fhógra folúntais í an Treoir sin, agus cabhróidh sí leat tuiscint a fháil ar na nósanna imeachta roghnúcháin agus conas iarratas a dhéanamh.

 

CLÁR

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

B. NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

IARSCRÍBHINN:       TREOIR D’IARRTHÓIRÍ MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

 1. Barúlacha ginearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa tús a chur leis an nós imeachta chun post mar ghníomhaire sealadach (AST 4) a líonadh.

An í an phróifíl atá á lorg ná cúntóir d’Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa in München (an Ghearmáin).

Is ar feadh tréimhse éiginnte ama a dhéanfar an conradh. Déanfar an earcaíocht ar ghrád AST 4, an chéad chéim, ag a bhfuil an buntuarastal EUR 4 534,93 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile dá bhforáiltear i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CSE). Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a gceapfar na hiarrthóirí rathúla a choigeartú i gcomhréir leis an taithí ghairmiúil a bheidh acu. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú a dhéanamh ar fhorais ar bith amhail inscne, eitneacht, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó imthosca an teaghlaigh.

 

 1. Cúraimí an phoist

Is ionann misean Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide (AS COMM) de chuid Pharlaimint na hEorpa agus ‘clú an Aontais Eorpaigh a chothú trí bhéim a leagan ar a dhlisteanacht dhaonlathach, arna cuimsiú ag Parlaimint na hEorpa’, ós rud é go bhfuil cumhacht agus tionchar daonlathach Pharlaimint na hEorpa bunaithe ar shainordú a cuid vótálaithe sna Ballstáit uile. Bíonn tionchar mór ag gach cinneadh a dhéanann AE ar na saoránaigh. Is é príomhchuspóir AS COMM faisnéis iomlán neamhchlaonta faoi ghníomhaíochtaí na Parlaiminte a chur ar fáil do na saoránaigh agus do na meáin, agus na saoránaigh a chumhachtú chun páirt a ghlacadh i bpróiseas daonlathach na hEorpa. Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, tá roinnt bealaí tábhachtacha ag AS COMM chun an méid a dhéanann agus a chosnaíonn an Pharlaimint a chur in iúl, amhail Feisirí, na meáin, líonraí iolraitheoirí poiblí agus príobháideacha, saoránaigh agus tionchairí. 

Ina theannta sin, tugann AS COMM cúnamh do na Feisirí ina gcuid gníomhaíochtaí cumarsáide agus cuireann sí tacaíocht agus sainchomhairle ar fáil d’údaráis pholaitiúla Pharlaimint na hEorpa i réimse na cumarsáide.

Agus iad lonnaithe sna Ballstáit, is minic a bhíonn Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad phointe teagmhála a bhíonn ag saoránaigh Eorpacha leis an Institiúid. Cuirtear straitéis chumarsáide Pharlaimint na hEorpa chun feidhme ar leibhéal díláraithe leo trí phleanáil agus eagrú gníomhaíochtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. Tá Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa ina bpríomhghníomhaithe a mhéid a bhaineann le feasacht a mhúscailt i measc an phobail i gcoitinne agus ina gceannairí tuairimíochta ar fud an Aontais Eorpaigh maidir leis na cinntí a dhéanann Parlaimint na hEorpa.

Anuas ar na 27 n-oifig idirchaidrimh atá lonnaithe i bpríomhchathracha na mBallstát, tá 5 oifig réigiúnacha ann: München, Milano, Barcelona, Wrocław agus Marseille.

 

Seo a leanas ról na n-oifigí idirchaidrimh:

- feasacht ar Pharlaimint na hEorpa agus ar a cumhachtaí a mhéadú trí ardáin a chur ar fáil do na Feisirí le haghaidh díospóireachtaí maidir le saincheisteanna polaitiúla agus reachtacha atá á bplé sa Pharlaimint, d’fhonn teagmháil a dhéanamh le parlaimintí náisiúnta agus réigiúnacha, le geallsealbhóirí reachtacha, leis an tsochaí shibhialta, leis na meáin agus le hiolraitheoirí eile;

- beartas réamhghníomhach a shaothrú, trí bhíthin preasoifigeach, i leith na meán náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil agus faisnéis a chur ar fáil chun clúdach na hinstitiúide a uasmhéadú;

- feasacht a mhúscailt maidir leis an díospóireacht ar luachanna an Aontais agus ar fheidhmiú an daonlathais pharlaimintigh Eorpaigh agus í a chur chun cinn, go háirithe i measc daoine óga;

- gníomhú mar phointe teagmhála leis an bParlaimint do shaoránaigh na mBallstát agus freagra a thabhairt ar iarrataí ar fhaisnéis faoi Pharlaimint na hEorpa, a Feisirí, cumhachtaí agus inniúlachtaí na Parlaiminte, a cinntí, a beartais agus a luachanna;

- líonraí iolraitheoirí a fhorbairt, amhail na meáin, na meáin shóisialta, eagraíochtaí na sochaí sóisialta, geallsealbhóirí agus daoine eile a bhfuil suim acu i ngnóthaí Eorpacha agus i ról Pharlaimint na hEorpa.

Bunaithe in Oifig Réigiúnach München, faoi mhaoirseacht Oifig Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa sa Ghearmáin i mBeirlín, áireofar an méid seo a leanas ar phríomhchúraimí an phoist seo:

-    Rannchuidiú le gníomhaíochtaí faisnéise arna n-eagrú ag an eintiteas do na meáin a chur i gcrích (preasagallaimh, preaseisiúintí, irisí clóite le tráchtanna, etc.);

-    Rannchuidiú le gníomhaíochtaí cumarsáide arna n-eagrú ag an eintiteas don phobal i gcoitinne a chur i gcrích agus páirt a ghlacadh iontu (imeachtaí poiblí, aontaí, taispeántais, ceardlanna etc.);

-    Rannchuidiú le teagmháil leis an bpobal, le cuairteoirí inmheánacha agus seachtracha, leis na meáin, le soláthraithe seachtracha, le comhlachtaí náisiúnta agus le líonraí comhfhreagraithe sa tsochaí shibhialta agus an teagmháil sin a éascú;

-    Láithreacht an eintitis ar na meáin shóisialta a bhainistiú agus a chothabháil;

-    Gníomhaíochtaí cumarsáide na hArd-Stiúrthóireachta a chothú, a nuashonrú agus a scaipeadh ar an idirlíon;

-    An buiséad ar leibhéal an eintitis a bhainistiú (teagmháil le soláthróirí, glaonna ar thairiscintí a ullmhú, iarrataí ar ghealltanais chaiteachais a ullmhú, cuntas óinchiste a bhainistiú, billí a íoc, etc.);

-    An tseirbhís doiciméadúcháin a sholáthar (bainistiú doiciméad, seirbhís do chustaiméirí, etc.) agus an trealamh cumarsáide a bhainistiú (stoc, fardal, etc.);

-    Rannchuidiú le próiseáil comhad lena mbaineann gnéithe riaracháin, airgeadais, bainistithe tionscadail nó pearsanra, etc.

 

Áirítear sa phost seo teagmháil rialta i nGearmáinis leis an bpobal i gcoitinne, le geallsealbhóirí éagsúla, le conraitheoirí agus le hoifig Bheirlín. Ina theannta sin, is i mBéarla den chuid is mó a dhéantar cumarsáid idir Oifig Réigiúnach München agus seirbhísí lárnacha na Stiúrthóireachta um na hOifigí Idirchaidrimh, ranna eile na hArd-Stiúrthóireachta agus oifigí idirchaidrimh eile.

Bheadh eolas ar an mBéarla ina bhuntáiste, ós rud é gur i mBéarla den chuid is mó a dhéantar cumarsáid idir Oifig Réigiúnach München agus seirbhísí lárnacha na Stiúrthóireachta um na hOifigí Idirchaidrimh, ranna eile na hArd-Stiúrthóireachta agus oifigí idirchaidrimh eile (atá lonnaithe lasmuigh den Ghearmáin).

 

Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas le haghaidh na ndualgas sin:

-    scileanna eagrúcháin agus pleanála;

-    scileanna próiseála faisnéise;

-    ildánacht;

-    scileanna idirphearsanta;

-    solúbthacht.

 

 1. Incháilitheacht

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta agat:

a) Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 12.2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach, ní mór go háirithe:

–          a bheith ina náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh,

–          a lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh acu,

–          a ndualgais a bheith comhlíonta acu i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí,

–          na teistiméireachtaí carachtair a bheith acu is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh.

 

b) Coinníollacha sonracha

i) Na cáilíochtaí agus na scileanna is gá

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith agat:

 • leibhéal oideachais tríú leibhéal, arna fhianú le céim a aithnítear go hoifigiúil i gceann amháin de Bhallstáit an Aontais;

 • leibhéal oideachais meán-leibhéil a bhfuil teastas nó dioplóma mar fhianú air lena dtugtar rochtain ar oideachas iar-mheánleibhéil, chomh maith le taithí ghairmiúil a bhaineann go díreach le cineál na gcúraimí;

 • ceithre bliana de ghairmoiliúint nó taithí oibre ar leibhéal coibhéiseach.

Ní mór na céimeanna, cibé acu an i mBallstát nó i dtír neamh-AE a baineadh amach iad, a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil de chuid ceann de Bhallstáit an Aontais, amhail Aireacht Oideachais Ballstáit de chuid an Aontais.

Tabharfaidh an coiste roghnúcháin aird ar na córais dhifriúla oideachais. Féach na samplaí de na híoscháilíochtaí céime a éilítear sa tábla atá sa Treoir d’Iarrthóirí.

Ní chuirfear an taithí ghairmiúil a iarrtar sa dara agus sa tríú fleasc san áireamh agus an taithí ghairmiúil a éilítear faoi phointe A.3.b) ii) á meas.           

ii) An taithí ghairmiúil is gá

Mar aon leis na cáilíochtaí a iarrtar faoi A.3.b) i), caithfidh ceithre bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a bheith agat a bhaineann leis na dualgais a shonraítear i roinn A.2, lena n-áirítear dhá bhliain ar a laghad i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

iii) Eolas ar theangacha

Ní mór sáreolas (íosleibhéal C1) a bheith ag iarrthóirí ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris,

agus

sáreolas (íosleibhéal C1) ar an nGearmáinis (teanga 2). Ní mór do theanga 2 a bheith éagsúil le teanga 1. I gcás inarb í an Ghearmáinis teanga 1, is gá eolas sásúil (íosleibhéal B2) a bheith ar cheann amháin de na 23 theanga oifigiúla eile san Aontas Eorpach.

Is buntáiste é eolas a bheith ar an mBéarla.

Tabhair do d’aire go mbaineann na híosleibhéil a luaitear thuas le gach réimse inniúlachta teanga (labhairt, scríobh, éisteacht, léamh) dá dtagraítear ar an bhfoirm iarratais. Freagraíonn na hinniúlachtaí sin dóibh siúd a shonraítear sa Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Cuirtear in iúl do na hiarrthóirí gur roghnaíodh teanga 2 (Gearmáinis) chun críoch an nós imeachta roghnúcháin seo i gcomhréir le leas na seirbhíse, ar leas é a éilíonn na cáilíochtaí is gá de bharr chineál na ndualgas a leagtar amach i Roinn A.2. Ní mór don duine a earcófar a bheith in ann na cúraimí atá le comhlíonadh a thuiscint, comhaid a láimhseáil agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le hidirghabhálaithe inmheánacha agus seachtracha sa teanga sin. Go deimhin, i bhfianaise chineál an phoist seo, lena n-áirítear teagmháil rialta leis an bpobal i gcoitinne sa Ghearmáin, leis na geallsealbhóirí éagsúla agus leis na conraitheoirí, tá gá le sáreolas ar an nGearmáinis.

Sa bhreis air sin, chun cóir chomhionann a áirithiú agus i gcomhréir le hAirteagal 12(2)(e) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile, ní mór do gach iarrthóir, fiú má tá an Ghearmáinis ina príomhtheanga oifigiúil aige, eolas sásúil ar a laghad a bheith aige ar an dara teanga, ar teanga í nach mór a bheith éagsúil leis an nGearmáinis.

 

B. NÓS IMEACHTA

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta.

 1. Glacadh isteach chuig an nós imeachta roghnúcháin

Má chomhlíonann tú

 • na coinníollacha ginearálta incháilitheachta agus
 • má tá d’iarratas curtha isteach agat de réir na rialacha a leagtar síos agus faoin spriocdháta i gcomhair iarratas,

scrúdóidh an coiste roghnúcháin do chomhad iarratais i bhfianaise na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, glacfaidh an coiste roghnúcháin isteach sa nós imeachta roghnúcháin thú.

Bunóidh an coiste a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta bonn cirt di.

 

 1. Measúnú ar cháilíochtaí

Bunaithe ar thábla marcála a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an coiste roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí  na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 12 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig na trialacha scríofa. Coinneoidh an coiste roghnúcháin na hiarrthóirí uile a bhfuil comhionannas pointí acu don áit dheireanach.

Agus measúnú á dhéanamh ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a nglacfar leo sa nós imeachta roghnúcháin, beidh aird ar leith ag an gcoiste roghnúcháin ar na gnéithe seo a leanas a gcaithfear bonn cirt a tabhairt dóibh san iarratas:

 • taithí ghairmiúil ar chaidreamh leis na meáin (preasagallaimh a eagrú, teachtaireachtaí a dhréachtú, etc.);
 • taithí ghairmiúil ar imeachtaí cumarsáide a eagrú don phobal (aontaí, taispeántais, comhdhálacha, etc.);
 • taithí ghairmiúil ar chaidreamh leis an bpobal a bhainistiú agus cuairteanna a eagrú (do dhaoine aonair agus do ghrúpaí);
 • taithí ghairmiúil ar an gcumarsáid dhigiteach (an t-idirlíon, na meáin shóisialta);
 • taithí ghairmiúil ar chomhaid riaracháin a bhainistiú;
 • taithí ghairmiúil ar chomhaid airgeadais a bhainistiú.

Marcanna: 0 go 20 pointe.

 

 1. Trialacha

Triail scríofa

a) Triail cheapadóireachta i nGearmáinis, bunaithe ar chomhad, chun measúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht na feidhmeanna a dtugtar tuairisc orthu faoi Roinn A 2 a fheidhmiú chomh maith le measúnú a dhéanamh ar do chumas dréachtú a dhéanamh.

Fad ama na trialach: 3 uair an chloig ar a mhéid.

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

Déanfar an triail sin a eagrú go cianda ar an ríomhaire.

Trialacha cainte

b) Agallamh leis an gcoiste roghnúcháin i nGearmáinis chun measúnú a dhéanamh, agus an fhaisnéis uile atá i do chomhad iarratais á chur i gcuntas, ar d’oiriúnacht chun na dualgais a leagtar amach i Roinn A.2. a chomhlíonadh. Ina theannta sin, déanfaidh an bord roghnúcháin an teanga a dhearbhaigh tú a bheith mar theanga 1 / mar theanga 2 agat (má tá an Ghearmáinis mar theanga 1 agat) a thástáil, agus féadfaidh sé cinneadh a dhéanamh an t-eolas atá agat ar an mBéarla a thástáil, má dhearbhaítear ar an bhfoirm iarratais é.

Uasfhad na trialach: 45 nóiméad

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

c) Triail díospóireachta grúpa rólimirt i nGearmáinis chun a cheadú don choiste roghnúcháin do chumas oiriúnaithe, do chumas caibidlíochta, do chruthaitheacht agus do chumas cinnteoireachta a mheas chomh maith le d’iompraíocht san ionad oibre laistigh de ghrúpa nó i bhfianaise staide.

Déanfaidh an coiste roghnúcháin fad na trialach díospóireachta grúpa a shainiú de réir chomhdhéanamh críochnaitheach na ngrúpaí.

Is é 20 nóiméad uasfhad na trialach rólimeartha.

Marcanna: 0 go 20 pointe (pasmharc: 10 pointe).

 

D’fhéadfaí na trialacha sin a eagrú go cianda.

Gheobhaidh tú treoracha na dtrialacha scríofa agus cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura dtugann tú freagra ar chuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thugtar. Dícháileofar láithreach thú as aon sárú ar na treoracha nó as iompraíocht nach gcomhlíonann na treoracha.

 

 1. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, de réir ord tuillteanais, ainmneacha an triúr iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus na trialacha) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail. Áireofar na hiarrthóirí uile a bhfuil comhionannas pointí acu don áit dheireanach ar an liosta.

D’fhéadfaí iarrthóirí ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha a earcú in Oifigí Idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa sna háiteanna seo a leanas: Beirlín, Vín, München.

Cuirfear ar an eolas go pearsanta faoi do thorthaí thú trí theachtaireacht i scríbhinn.

Foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa.

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2026. Féadfar bailíocht an liosta sin a fhadú trí chinneadh ón údarás ceapacháin. Má dhéantar amhlaidh, cuirfear an méid sin in iúl luath go maith do na hiarrthóirí a mbeidh a n-ainm ar an liosta.

Má thairgtear post duit, beidh ort na doiciméid bhunaidh go léir a thabhairt ar aird i gcomhair fíordheimhniú, lena n-áirítear dioplómaí agus deimhniúcháin oibre.

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

 

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit cuntas a bheith agat ar an ardán Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ga_GA. Ní fhéadfaidh tú ach cuntas AMHÁIN a chruthú. Chun é sin a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas ar líne’ ag bun an leathanaigh.

Ní mór d’iarrthóirí an Treoir d’Iarrthóirí a léamh go cúramach SULA gcomhlánóidh siad an fhoirm iarratais.

Spriocdháta le haghaidh iarratas

Ní mór d’iarrthóirí iarratas a dhéanamh ar líne ar an ardán Apply4EP faoi

2 Meán Fómhair 2022, ar 12:00 (meán lae), am na Bruiséile.

 

Iarrtar ar iarrthóirí GAN GLAO TEILEAFÓIN A CHUR maidir leis an nós imeachta roghnúcháin seo.

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.