This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - AJUTINE TEENISTUJA - EUROOPA PARLAMENDI BÜROO ASSISTENT (AST 4)

Koht : Muu
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Teenistus : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele.

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda.

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISA.         JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

 1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust ajutise teenistuja ametikoha (AST 4) täitmiseks.

Täidetav ametikoht on assistent Euroopa Parlamendi Büroos Münchenis (Saksamaa).

Leping sõlmitakse tähtajatult. Assistent võetakse tööle palgaastme AST4 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 4534,93 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Edukad kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, rahvusliku kuuluvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

 1. Ametikoha kirjeldus

Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni peadirektoraadi (DG COMM) ülesanne on „kujundada Euroopa Liidu mainet, rõhutades liidu demokraatlikku legitiimsust, mida esindab Euroopa Parlament“, kuna Euroopa Parlamendi demokraatlik võim ja mõju põhinevad tema valijate mandaadil kõigis liikmesriikides. Kõigil ELi otsustel on kodanikele tugev mõju. Kommunikatsiooni peadirektoraadi peamine eesmärk on anda kodanikele ja meediale täielikku ja erapooletut teavet parlamendi tegevuse kohta ning võimaldada kodanikel osaleda Euroopa demokraatlikus protsessis. Kommunikatsiooni peadirektoraadil on nende eesmärkide saavutamiseks mitu peamist kanalit, mille kaudu edastatakse teavet parlamendi tegevuse ja seisukohtade kohta, näiteks parlamendiliikmed, meedia, avaliku ja erasektori arvamuskujundajate võrgustikud, kodanikud ja mõjutajad.

Lisaks abistab kommunikatsiooni peadirektoraat parlamendiliikmeid nende teavitustegevuses ning pakub Euroopa Parlamendi poliitilistele organitele tuge ja eksperdiarvamust teabevahetuse valdkonnas.

Liikmesriikides asuvad Euroopa Parlamendi Bürood on sageli esimesed Euroopa kodanike kontaktpunktid selle institutsiooniga. Nad viivad ellu Euroopa Parlamendi teabevahetusstrateegiat detsentraliseeritud tasandil, planeerides ja korraldades kohalikku, piirkondlikku ja riigisisest tegevust. Euroopa Parlamendi Bürood on peamised osalejad, kes suurendavad üldsuse ja arvamusliidrite teadlikkust Euroopa Parlamendi otsustest kogu Euroopa Liidus.

Lisaks 27-le büroole, mis asuvad liikmesriikide pealinnades, on 5 piirkondlikku bürood, mis asuvad Münchenis, Milanos, Barcelonas, Wrocławis ja Marseille's.

 

Euroopa Parlamendi Büroode ülesanne on

– suurendada teadlikkust Euroopa Parlamendist ja selle volitustest, pakkudes Euroopa Parlamendi liikmetele platvorme parlamendis arutlusel olevate poliitiliste ja seadusandlike küsimuste arutamiseks, et teha koostööd riikide ja piirkondade parlamentide, seadusloomega seotud sidusrühmade, kodanikuühiskonna, meedia ja muude arvamuskujundajatega;

– järgida pressiametnike kaudu ennetavat poliitikat riikliku, piirkondliku ja kohaliku meedia suhtes ning anda teavet, et kajastada võimalikult palju institutsiooni tegevust;

– suurendada teadlikkust ELi väärtustest ja Euroopa parlamentaarse demokraatia toimimisest ning edendada sellealast arutelu, eelkõige noorte seas;

– tegutseda koos Euroopa Parlamendiga kontaktpunktina liikmesriikide kodanike jaoks ning vastata teabenõuetele Euroopa Parlamendi, selle liikmete, parlamendi volituste ja pädevuse, otsuste, poliitika ja väärtuste kohta;

– arendada meedia, sotsiaalmeedia, kodanikuühiskonna organisatsioonide, sidusrühmade ja teiste Euroopa asjadest ja Euroopa Parlamendi rollist huvitatud arvamuskujundajate võrgustikke.

Ametikoht asub Müncheni piirkondlikus büroos, mis tegutseb Berliinis asuva Euroopa Parlamendi Büroo järelevalve all, ning ametikoha peamised ülesanded on järgmised:

    aidata kaasa üksuse meediale suunatud teavitustegevuse (pressikonverentsid, pressiteated, kommenteeritud pressiülevaated jne) elluviimisele;

–    aidata kaasa üksuse üldsusele suunatud teavitustegevuse (avalikud üritused, messid, näitused jne) elluviimisele ja osaleda selles;

–    aidata kaasa suhtlusele üldsuse, sise- ja väliskülastajate, meedia, väliste teenuseosutajate, riiklike asutuste ja kodanikuühiskonna korrespondentide võrgustikega ning hõlbustada seda;

–    hallata ja hoida üksuse kohalolekut sotsiaalmeedias;

–    tagada peadirektoraadi teavitustegevuse esitamine, ajakohastamine ja levitamine veebis;

–    tagada eelarve haldamine üksuse tasandil (suhtlemine tarnijatega, pakkumiskutsete ettevalmistamine, kulukohustuste taotluste ettevalmistamine, avansikonto haldamine, arvete maksmine jne);

–    tagada dokumentatsiooniteenuse osutamine (dokumentide haldamine, klienditeenindus jne) ja hallata teabematerjale (varud, inventuur jne);

–    aidata kaasa haldus- ja/või finants- ja/või projekti- ja/või personalijuhtimisega seotud dokumentide töötlemisele.

 

See ametikoht hõlmab korrapärast suhtlemist saksa keeles üldsuse, eri sidusrühmade, töövõtjate ja Berliini bürooga. Lisaks toimub teabevahetus Müncheni piirkondliku büroo ja Euroopa Parlamendi Büroode direktoraadi kesksete teenistuste, peadirektoraadi muude teenistuste ning eri büroode vahel peamiselt inglise keeles.

Kasuks tuleb inglise keele oskus, kuna Müncheni piirkondliku büroo ja Euroopa Parlamendi Büroode direktoraadi kesksete teenistuste, peadirektoraadi muude teenistuste, samuti (väljaspool Saksamaad asuvate) Euroopa Parlamendi Büroode vaheline suhtlus toimub peamiselt inglise keeles.

 

Nende tööülesannete täitmiseks on vaja järgmisi oskusi:

–    organiseerimise ja planeerimise oskus;

–    teabe töötlemise oskus;

–    mitmekülgsus;

–    hea suhtlemisoskus;

–    paindlikkus.

 

 1. Kandideerimistingimused

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

–          olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik,

–          omama kõiki kodanikuõigusi,

–          olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused

–          ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

 

b) Eritingimused

i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaadil peab olema

 • kõrgharidus, mida tõendab Euroopa Liidu liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom;

või

 • diplomiga tõendatud keskharidus, mis võimaldab õpinguid jätkata keskharidusjärgses õppeasutuses, ning vähemalt kolme aasta pikkune töökogemus tööülesannete laadiga otseselt seotud valdkonnas

või

 • nelja-aastane erialane koolitus või töökogemus samaväärsel tasemel.

Diplomid, olgu need välja antud Euroopa Liidu liikmesriigis või kolmandas riigis, peavad olema tunnustatud Euroopa Liidu liikmesriigi ametliku organi poolt, näiteks Euroopa Liidu liikmesriigi haridusministeeriumi poolt.

Valikukomitee võtab seejuures arvesse haridusstruktuuride erinevusi. Nõutavat miinimumharidustaset kinnitavate diplomite näited on esitatud kandidaatidele koostatud juhendis toodud tabelis.

Teises ja kolmandas taandes nõutud töökogemust A osa punti 3 alapunkti b alapunktis ii nõutud töökogemuse hindamisel arvesse ei võeta.

ii) Nõutav töökogemus

Pärast A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutud kvalifikatsiooni omandamist peab kandidaat olema saanud vähemalt nelja-aastase töökogemuse A osa punktis 2 nimetatud tööülesannete laadiga seotud valdkonnas, seahulgas vähemalt kaheaastase töökogemuse rahvusvahelises keskkonnas.

iii) Keeleoskus

Kandidaat peab valdama kõrgtasemel, st tundma põhjalikult (miinimumtase C1), ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt (1. keel), st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ning

valdama kõrgtasemel, st tundma põhjalikult (miinimumtase C1), saksa keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui saksa keel on 1. keel, nõutakse, et piisaval tasemel (miinimumtase B2) osataks (rahuldav oskus) ühte muud 23st Euroopa Liidu ametlikust keelest.

Kasuks tuleb ka inglise keele oskus.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud miinimumtase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need võimed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375) määratletutele.

Kandidaatidele antakse teada, et kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks sobiv keel (saksa keel) lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, mis eeldavad sellist oskust A osa punktis 2 nimetatud tööülesannete laadi tõttu. Uus töötaja peab olema võimeline selles keeles saama aru talle määratavatest ülesannetest, töötama dokumentidega ja suhtlema tõhusalt parlamendisiseste ja -väliste koostööpartneritega. Võttes arvesse selle ametikoha laadi, mis hõlmab korrapärast suhtlust Saksamaa üldsuse, eri sidusrühmade ja töövõtjatega, nõutakse saksa keele oskust kõrgtasemel, st selle põhjalikku tundmist.

Lisaks nõutakse võrdse kohtlemise huvides ja kooskõlas Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punktiga e, et iga kandidaat, isegi kui tema esimeseks ametlikuks keeleks on saksa keel, peab piisaval tasemel oskama (rahuldav oskus) üht teist keelt, mis peab olema saksa keelest erinev.

 

B. MENETLUSE ETAPID

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

 1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomitee tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomitee tal valikumenetluses osaleda.

Valikukomitee tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 

 1. Kvalifikatsiooni hindamine

Valikukomitee hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse katsele. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomitee sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomitee arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume:

 • töökogemus meediasuhetes (pressikonverentside korraldamine, teadete koostamine jne),
 • töökogemus üldsusele suunatud teabeürituste korraldamisel (messid, näitused, konverentsid jne),
 • töökogemus avalike suhete ja külastuste (individuaalsete ja rühmakülastuste) korraldamisel,
 • töökogemus digitaalse kommunikatsiooni valdkonnas (internet, sotsiaalmeedia),
 • töökogemus haldusdokumentide haldamisel,
 • töökogemus finantsdokumentide haldamisel.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 

 1. Katsed

Kirjalik katse

a) Kirjalik katse saksa keeles, mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ning mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning kandidaatide kirjaliku teksti koostamise oskust.

Katse kestus: kuni 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutipõhiselt.

Suulised katsed

b) Vestlus valikukomitee liikmetega saksa keeles, et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomitee kontrollib ühtlasi kandidaatide poolt 1. keelena või juhul, kui kandidaatide 1. keel on saksa keel, 2. keelena märgitud keelt ning võib otsustada kontrollida ka inglise keele oskust, kui see on märgitud kandideerimisavalduses.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti)

c) Rühmavestluse või rollimängu vormis toimuv katse saksa keeles. Katse käigus hindab valikukomitee kandidaatide kohanemisvõimet, läbirääkimisoskust, loovust ja otsustusvõimet, samuti käitumist rühmas või teatavas olukorras.

Valikukomitee määrab rühmavestluse katse kestuse kindlaks olenevalt rühmade lõplikust koosseisust.

Rollimängu katse kestab maksimaalselt 20 minutit.

Punktiskaala: 0–20 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 10 punkti).

 

Need katsed võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja.

 

 1. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses nende kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisatakse sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kantud kandidaadid võib tööle võtta Euroopa Parlamendi Büroodesse Berliinis, Viinis ja Münchenis.

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt kirja teel.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Seda tähtaega võib ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud edukatele kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks peab Teil olema konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Selleks klõpsake lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Kandidaadid peavad ENNE kandideerimisavalduse täitmist lugema tähelepanelikult läbi kandidaatidele koostatud juhendi.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

Kandidaadid peavad esitama oma kandideerimisavalduse veebiplatvormil Apply4EP hiljemalt järgmiseks tähtajaks:

2. september 2022 kell 12.00 (keskpäev) Brüsseli aja järgi.

 

Kandidaatidel palutakse valikumenetluse küsimuses MITTE HELISTADA.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse Teile automaatselt vastuvõtuteatis.