This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - MIDLERTIDIGT ANSAT - KONTORASSISTENT I EUROPA-PARLAMENTETS FORBINDELSESKONTOR (AST 4)

Tjenestested : Andet
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Enhed : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Vejledning til ansøgere :

Generelt

Inden ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgeren omhyggeligt læse den vejledning, der er vedføjet denne bekendtgørelse om ledig stilling.

I vejledningen, som er en del af bekendtgørelsen om ledig stilling, redegøres der for reglerne vedrørende procedurerne og ansøgningsvilkårene.

 

INDHOLD

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

B. PROCEDURE

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

BILAG:      VEJLEDNING FOR ANSØGERE I FORBINDELSE MED UDVÆLGELSESPROCEDURER AFHOLDT AF EUROPA-PARLAMENTET

 

A. OPGAVER OG ADGANGSBETINGELSER

 1. Generelt

Europa-Parlamentet har besluttet at indkalde ansøgninger til en stilling som midlertidig ansat (AST 4).

Der søges en kontorassistent i Europa-Parlamentets forbindelseskontor i München (Tyskland)

Kontrakten vil være af ubestemt varighed. Ansættelse vil ske i lønklasse AST 4, første løntrin, hvor den månedlige grundløn andrager 4 534,93 EUR. Fra dette vederlag trækkes EU-skat og andre tilbageholdelser i overensstemmelse med ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Vederlaget er fritaget for national beskatning. Det løntrin, de udvalgte ansøgere ansættes i, kan dog tilpasses afhængig af de pågældendes erhvervserfaring. I visse tilfælde vil grundlønnen endvidere blive forhøjet med tillæg.

Europa-Parlamentet ønsker ligestilling og tager imod ansøgninger uden forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske egenskaber, sprog, religion eller tro, politisk eller anden anskuelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering, civilstand eller familiesituation.

 

 1. Stillingsbeskrivelse

Formålet med Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Kommunikation (GD COMM) er at "opbygge Den Europæiske Unions omdømme ved at fremhæve dens demokratiske legitimitet, der kommer til udtryk i Europa-Parlamentet", eftersom Europa-Parlamentets demokratiske magt og indflydelse er baseret på dets vælgeres mandat i alle medlemsstater. Alle beslutninger, der træffes af EU, har stor indvirkning på borgerne. Hovedformålet med GD COMM er at give borgerne og medierne fuldstændige og upartiske oplysninger om Parlamentets aktiviteter og sætte borgerne i stand til at deltage i den europæiske demokratiske proces. For at nå disse mål har GD COMM flere vigtige kanaler til at formidle, hvad Parlamentet laver, og hvad det forsvarer, såsom medlemmerne, medierne, netværk af offentlige og private opinionsdannere samt borgere og influencere. 

Desuden bistår GD COMM medlemmerne i deres kommunikationsaktiviteter og yder støtte og ekspertrådgivning til Europa-Parlamentets politiske myndigheder inden for kommunikation.

Europa-Parlamentets forbindelseskontorer, der er beliggende i medlemsstaterne, er ofte det første kontaktpunkt mellem europæiske borgere og institutionen. De gennemfører Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi på decentralt plan ved at planlægge og tilrettelægge lokale, regionale og nationale aktiviteter. Forbindelseskontorerne er nøgleaktører med hensyn til at øge bevidstheden om Europa-Parlamentets beslutninger i den brede offentlighed og blandt opinionsdannere i hele Den Europæiske Union.

Ud over de 27 forbindelseskontorer i medlemsstaternes hovedstæder er der fem regionale kontorer: München, Milano, Barcelona, Wrocław og Marseille.

 

Forbindelseskontorerne har til opgave at:

– øge bevidstheden om Europa-Parlamentet og dets beføjelser ved at give medlemmerne af Europa-Parlamentet debatplatforme til politiske og lovgivningsmæssige spørgsmål, der drøftes i Parlamentet, med henblik på at samarbejde med nationale og regionale parlamenter, lovgivningsmæssige interessenter, civilsamfundet, medierne og andre formidlere

– føre en proaktiv politik over for nationale, regionale og lokale medier ved hjælp af pressemedarbejdere og tilvejebringe oplysninger for at maksimere dækningen af institutionen

– øge bevidstheden og fremme debatten om EU's værdier og det europæiske parlamentariske demokratis funktion, navnlig blandt unge

– fungere som kontaktpunkt til Parlamentet for medlemsstaternes borgere og at besvare anmodninger om oplysninger om Europa-Parlamentet, dets medlemmer, Parlamentets beføjelser og kompetencer, dets beslutninger, politikker og værdier

– udvikle formidlernetværk såsom medier, sociale medier, civilsamfundsorganisationer, interessenter og andre, der er interesserede i europæiske anliggender og Europa-Parlamentets rolle.

Med hjemsted i det regionale kontor i München under tilsyn af Europa-Parlamentets forbindelseskontor i Tyskland i Berlin vil de vigtigste opgaver for denne stilling være:

    at bidrage til gennemførelsen af de informationsforanstaltninger, som kontoret tilrettelægger for medierne (pressekonferencer, pressemeddelelser, kommenterede presseklip osv.)

–    at bidrage til og deltage i gennemførelsen af kommunikationsaktiviteter, som kontoret tilrettelægger for den brede offentlighed (offentlige arrangementer, messer, udstillinger osv.)

–    at bidrage til og lette kontakten med offentligheden, interne og eksterne besøgende, medierne, eksterne udbydere, nationale organer og civilsamfundets netværk af korrespondenter

–    at forvalte og vedligeholde kontorets tilstedeværelse på de sociale medier

–    at sikre datatilførsel, ajourføring og formidling af generaldirektoratets kommunikationsaktiviteter på internettet

–    at sikre budgetforvaltningen for kontoret (kontakt med leverandører, indkaldelse af tilbud, udarbejdelse af anmodninger om udgiftsforpligtelser, forvaltning af en forskudskonto, betaling af fakturaer osv.)

–    at varetage driften af dokumentationstjenesten (dokumentationshåndtering, kundeservice osv.) og forvaltning af kommunikationsudstyr (lagerbeholdning og -opgørelse osv.)

–    at bidrage til behandlingen af sager med administrative og/eller finansielle og/eller projekt- og/eller personaleledelsesmæssige aspekter osv.

 

Denne post omfatter regelmæssige kontakter på tysk med den brede offentlighed, forskellige interessenter, kontrahenter og kontoret i Berlin. Desuden foregår kommunikationen mellem det regionale kontor i München og de centrale tjenestegrene i Direktoratet for Forbindelseskontorer, de øvrige tjenestegrene i generaldirektoratet samt med de forskellige forbindelseskontorer hovedsagelig på engelsk.

Kendskab til engelsk ville være en fordel, i betragtning af at kommunikationen mellem regionalkontoret i München og de centrale tjenestegrene i Direktoratet for Forbindelseskontorer, de øvrige tjenestegrene i generaldirektoratet samt med de forskellige forbindelseskontorer (beliggende uden for Tyskland) hovedsagelig finder sted på engelsk.

 

Disse arbejdsopgaver kræver, at ansøgeren har følgende kompetencer:

–    organisatoriske og planlægningsmæssige færdigheder

–    evne til at behandle information

–    alsidighed

–    samarbejdsevner

–    fleksibilitet.

 

 1. Adgangsbetingelser

Ved ansøgningsfristens udløb skal ansøgerne opfylde følgende betingelser:

a) Almindelige betingelser:

I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal ansøgerne bl.a. opfylde følgende betingelser:

–          være statsborgere i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

–          være i besiddelse af deres borgerlige rettigheder

–          have opfyldt deres forpligtelser efter de gældende love om værnepligt

–          opfylde de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv.

 

b) Særlige betingelser

i) Nødvendige eksamensbeviser og kvalifikationer

Ansøgerne skal have:

 • en videregående uddannelse, som er afsluttet med et eksamensbevis, der er officielt anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

eller

 • bevis for uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelse, efterfulgt af mindst tre års direkte relevant erhvervserfaring

eller

 • erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring på tilsvarende niveau af fire års varighed.

Eksamensbeviser, der er udstedt i en medlemsstat eller et land uden for EU, skal være anerkendt af et officielt organ i en af Unionens medlemsstater som f.eks. undervisningsministeriet i en af Unionens medlemsstater.

Udvælgelseskomitéen vil i denne forbindelse tage højde for, at uddannelsessystemerne kan være forskellige. Tabellen i vejledningen for ansøgere indeholder eksempler på de eksamensbeviser, der kræves som et minimum.

Den erhvervserfaring, der kræves i henhold til andet og tredje led, tages ikke i betragtning ved vurderingen af den i punkt A.3, litra b), nr. ii), krævede erfaringserfaring.       

ii) Nødvendig faglig erfaring

Efter at have opnået de i punkt A.3, litra b), nr. i), nævnte kvalifikationer skal ansøgerne have mindst fire års erhvervserfaring, der er relevant for de arbejdsopgaver, som er angivet i punkt A.2, heraf mindst to år i et internationalt miljø.

iii) Sprogkundskaber

Ansøgerne skal have indgående kendskab (mindst niveau C1) til et af Den Europæiske Unions officielle sprog (sprog 1): bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk eller ungarsk

og

indgående kendskab (mindst på niveau C1) til tysk (sprog 2). Sprog 2 skal være et andet end sprog 1. I de tilfælde, hvor sprog 1 er tysk, kræves der tilfredsstillende kendskab (mindst på niveau B2) til et af Den Europæiske Unions 23 andre officielle sprog.

Kendskab til engelsk vil være en fordel.

Bemærk, at de minimumsniveauer, der kræves ovenfor, gælder for hver enkelt af de sproglige færdigheder (tale-, skrive-, lytte- og læsefærdigheder), som der henvises til i ansøgningsskemaet. Disse færdigheder svarer til dem, der er specificeret i Den fælles europæiske referenceramme for sprog (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Ansøgerne gøres således opmærksom på, at sprog 2 (tysk) i forbindelse med denne udvælgelsesprocedure er blevet fastlagt ud fra tjenestens interesse, hvilket betyder, at de krævede kvalifikationer afhænger af arbejdsopgaverne som omhandlet i punkt A.2. Den udvalgte ansøger skal kunne forstå de opgaver, der skal udføres, behandle sagerne og kommunikere effektivt med interne og eksterne interessenter på dette sprog. I betragtning af stillingens karakter, som omfatter regelmæssig kontakt med offentligheden i Tyskland samt de forskellige interessenter og kontrahenter, er der behov for et indgående kendskab til tysk.

Af hensyn til ligebehandling og i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, litra e), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union skal også ansøgere, der har tysk som deres officielle førstesprog, som minimum have et tilfredsstillende kendskab til et andet sprog, som ikke må være tysk.

 

B. PROCEDURE

Udvælgelsesprøven afholdes på grundlag af kvalifikationsbeviser og prøver.

 1. Adgang til udvælgelsesproceduren

Hvis ansøgeren

 • opfylder de almindelige adgangsbetingelser og
 • har indgivet sin ansøgning efter reglerne og inden for fristen,

vil udvælgelseskomitéen vurdere ansøgningen i lyset af de særlige adgangsbetingelser.

Hvis ansøgeren opfylder de særlige adgangsbetingelser, vil udvælgelseskomitéen give vedkommende adgang til udvælgelsesproceduren.

Udvælgelseskomitéen tager ved sin afgørelse udelukkende hensyn til de oplysninger i ansøgningen, der er dokumenteret med bilag.

 

 1. Bedømmelse af kvalifikationer

Udvælgelseskomitéen bedømmer på grundlag af en på forhånd fastlagt karakterskala kvalifikationerne hos de ansøgere, der har fået adgang til udvælgelsesproceduren, og opstiller en liste over de 12 bedste ansøgere, der får adgang til prøverne. Udvælgelseskomitéen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen.

Ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer vil udvælgelseskomitéen navnlig lægge vægt på følgende elementer i ansøgningsskemaet:

 • erhvervserfaring med medierelationer (tilrettelæggelse af pressekonferencer, udarbejdelse af meddelelser osv.)
 • erhvervserfaring med tilrettelæggelse af kommunikationsarrangementer for offentligheden (messer, udstillinger, konferencer osv.)
 • erhvervserfaring med forvaltning af forbindelser med offentligheden og tilrettelæggelse af besøg (enkeltpersoner og grupper)
 • erhvervserfaring inden for digital kommunikation (internet, sociale medier)
 • erhvervserfaring med forvaltning af administrative sager
 • erhvervserfaring med forvaltning af finansielle sager.

Point: 0-20.

 

 1. Prøver

Skriftlig prøve

a) Skriftlig prøve på tysk på grundlag af et dossier for at bedømme ansøgerens evne til at udføre de opgaver, der er beskrevet i punkt A.2, samt vedkommendes skriftlige udtryksfærdighed.

Varighed: højst 3 timer.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

Prøven aflægges online på computer

Mundtlige prøver

b) Samtale med udvælgelseskomitéen på tysk for på baggrund af samtlige oplysninger i ansøgningen at bedømme ansøgerens egnethed til at udføre de i punkt A.2 beskrevne opgaver. Udvælgelseskomitéen tester også det sprog, som ansøgeren har angivet som sprog 1 / sprog 2 (hvis sprog 1 er tysk), og kan beslutte at teste ansøgerens kendskab til engelsk, hvis kendskab hertil er anført i ansøgningsskemaet.

Varighed: højst 45 minutter.

Point: 0-40 (der kræves mindst 20 point).

c) Prøve i form af en gruppediskussion eller et rollespil på tysk med henblik på at bedømme ansøgernes tilpasnings- og forhandlingsevner, kreativitet og beslutningstagningsevner samt adfærd i en gruppe eller i en given situation.

Varigheden af gruppediskussionen vil blive fastlagt af udvælgelseskomitéen alt efter gruppernes konkrete sammensætning.

Den maksimale varighed af rollespilsprøven er 20 minutter.

Point: 0-20 (der kræves mindst 10 point).

 

Prøverne kan afholdes som fjernprøver.

Ansøgerne vil i god tid modtage instrukser for såvel de skriftlige som de mundtlige prøver. Prøverne vil finde sted på en bestemt dato og på et bestemt tidspunkt. Ansøgere, som ikke reagerer på en indkaldelse, ikke kan kontaktes pr. e-mail eller ikke møder op til en prøve, udelukkes fra proceduren. Ansøgerne skal følge de modtagne instrukser til punkt og prikke. Enhver undladelse af at følge instrukserne eller afvigelse herfra medfører øjeblikkelig udelukkelse.

 

 1. Opførelse på listen over egnede ansøgere

På listen over egnede ansøgere opføres i prioriteret rækkefølge navnene på de tre ansøgere, som har opnået det højeste samlede pointtal under hele proceduren (bedømmelse af kvalifikationer og prøver) og tillige minimumspointtallet i hver prøve. Listen medtager alle ansøgere, der har opnået det pointtal, der kræves til sidstepladsen.

Kandidater på listen over egnede ansøgere kan blive ansat på Europa-Parlamentets forbindelseskontorer i: Berlin, Wien eller München.

Ansøgerne vil skriftligt blive informeret om deres personlige resultater.

Listen over egnede ansøgere offentliggøres på Europa-Parlamentets intranet.

Listen over egnede ansøgere er gyldig indtil den 31. december 2026. Gyldighedsfristen kan forlænges ved afgørelse truffet af ansættelsesmyndigheden. Såfremt den forlænges, vil ansøgerne på listen blive underrettet herom i god tid.

Ansøgere, der tilbydes ansættelse, skal forevise originalerne af alle de krævede dokumenter, herunder eksamensbeviser og arbejdsattester, med henblik på kontrol af deres ægthed.

Optagelse på en liste over egnede ansøgere giver ikke ret til eller garanti for ansættelse.

 

C. INDGIVELSE AF ANSØGNINGER

Man skal have en konto på platformen Apply4EP for at ansøge: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/da_DA. Man må kun oprette EN konto. Klik på knappen "Søg online" nederst på siden for at gøre dette.

INDEN ansøgningsskemaet udfyldes, bedes ansøgerne omhyggeligt læse vejledningen for ansøgere.

Ansøgningsfrist

Ansøgerne skal ansøge online på Apply4EP-platformen senest den

2. september 2022 kl. 12.00, Bruxelles-tid.

 

Ansøgerne bedes venligst UNDLADE AT HENVENDE SIG TELEFONISK for at få oplysninger om udvælgelsesprøven.

Der vil automatisk blive fremsendt en kvittering for modtagelsen, når ansøgningsskemaet er blevet valideret.