This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/275/S/COMM - СРОЧНО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ - АСИСТЕНТ/КА В БЮРОТО ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ (AST 4)

Място : Друг
Край на публикуването на външен уебсайт : 02/09/2022 12:00
Отдел : 06-Direction Générale de la Communication
Ref. : PE/275/S/COMM - EPLO ASSISTANT (AST 4)
Ръководство на вниманието на кандидатите :

Общи положения

Преди да кандидатствате, прочетете внимателно ръководството на вниманието на кандидатите, приложено към настоящото обявление за наемане на работа.

Ръководството, което e неразделна част от обявлението за наемане на работа, ще Ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и условията за кандидатстване.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

А.               ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

Б.                ПРОЦЕДУРА

В.               ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:       РЪКОВОДСТВО НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

А. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ

 1. Общи положения

Европейският парламент взе решение да започне процедура по заемане на длъжността „срочно нает служител“ (AST 4).

Търсеният профил е на асистент/ка в бюрото за връзка на Европейския парламент в Мюнхен (Германия).

Договорът се сключва за неопределено време. Назначението ще се извърши на степен AST4, първа стъпка, с основна месечна заплата от 4 534,93 EUR. Заплатата се облага с общностен данък и други удръжки съгласно правилата, предвидени в Условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Тя се освобождава от национално облагане. Стъпката, на която ще бъде назначен одобреният кандидат, може обаче да бъде съобразена с неговия професионален опит. Освен това към основната заплата може да се прибавят, при определени условия, надбавки.

Европейският парламент прилага политика на равни възможности и приема кандидатурите без дискриминация на основата на пол, етнос, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични белези, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, гражданско състояние или семейно положение.

 

 1. Естество на служебните задължения

Мисията на Генерална дирекция за комуникация (ГД COMM) на Европейския парламент е да „изгражда репутацията на Европейския съюз, като поставя акцент върху неговата демократична легитимност, въплътена от Европейския парламент“, тъй като силата и демократичното влияние на Европейския парламент се основават на мандата, предоставен му от неговите избиратели във всички държави членки. Всички вземани от ЕС решения оказват силно влияние върху гражданите. Основната цел на ГД COMM е да предоставя на гражданите и медиите изчерпателна и безпристрастна информация относно дейностите на Парламента и да предоставя на гражданите средства за ангажиране в европейския демократичен процес. За да постигне тези цели ГД COMM разполага с няколко ключови канала, за да разпространява информация за това, което прави и защитава Парламентът. Тези канали са членовете на ЕП, медиите, мрежите на публични и частни разпространители, гражданите и инфлуенсърите.

Освен това ГД COMM оказва съдействие на членовете на ЕП за техните комуникационни дейности и предоставя на политическите органи на Парламента подкрепа и експертни съвети в областта на комуникацията.

Бюрата за връзка на Европейския парламент, които са разположени в държавите членки, често са първото звено на контакт на европейските граждани с Институцията. Те прилагат комуникационната стратегия на Европейския парламент на децентрализирано равнище, като планират и организират местни, регионални и национални прояви. Бюрата за връзка са ключов участник в повишаването на осведомеността относно решенията, взети от Европейския парламент сред широката общественост и лицата, формиращи общественото мнение.

Освен 27 бюра за връзка, разположени в столиците на държавите членки, съществуват 5 регионални бюра: в Мюнхен, Милано, Барселона, Вроцлав и Марсилия.

 

Ролята на бюрата за връзка е да:

– повишават осведомеността относно Европейския парламент и неговите правомощия, като предоставят на членовете на ЕП платформи за дебат по политически и законодателни въпроси, които са в ход на обсъждане в Парламента, с оглед установяване на сътрудничество с националните и регионалните парламенти, лицата, участващи в съставянето на законодателство, гражданското общество, медиите и други разпространители;

– провеждат, с посредничеството на пресаташета, проактивна политика по отношение на националните, регионалните и местните медии, и предоставят информация, имаща за цел да осигури възможно най-широко отразяване на дейностите на Институцията;

– насърчават и популяризират дебата относно ценностите на Съюза и функционирането на европейската парламентарна демокрация, най-вече сред младите хора;

– служат като звено за контакт с Парламента за гражданите на държавите членки и отговарят на исканията за информация относно Европейския парламент, неговите членове, правомощията и областите на компетентност на Парламента, неговите решения, политики и ценности;

– развиват мрежи на разпространители като медии, социални медии, организации на гражданското общество, участници и други лица, които се интересуват от европейските въпроси и ролята на Европейския парламент.

Основните задачи на поста, който е базиран в регионалното бюро в Мюнхен, под контрола на бюрото за връзка на Европейския парламент в Германия, в Берлин, са следните:

-     Допринася за осъществяването на информационните дейности, които бюрото организира за медиите (пресконференции, съобщения за медиите, преглед на печата с коментари и др);

-     Допринася и участва в осъществяването на комуникационните дейности, които бюрото организира за широката общественост (обществени прояви, изложения, панаири, изложби и др.);

-     Допринася и улеснява контактите с обществеността, вътрешните и външните посетители, медиите, външните изпълнители, националните органи и мрежите на кореспонденти на гражданското общество;

-     Управлява и поддържа присъствието на бюрото в социалните мрежи;

-     Осигурява публикуването, актуализирането и разпространението по Интернет на комуникационните дейности на генералната дирекция;

-     Осигурява управлението на бюджета на равнището на бюрото (контакти с доставчиците, подготовка на поканите за участие в търг, подготовка на документи за поемане на задължения за разходи, управление на сметка за авансови средства, плащане на фактури и др.);

-     Осигурява документалното обслужване (управление на документацията, услуги за клиенти и др.) и управлява комуникационния материал (запаси, инвентар и др.);

-     Допринася за обработване на досиета с административен и/или финансов характер и/или управление на проекти и/или управление на персонал и др.

 

Предлаганият пост включва редовни контакти на немски език с широката общественост, с различните участници, изпълнители и бюрото в Берлин. Освен това, комуникацията между регионалното бюро в Мюнхен и централните служби на дирекцията за бюрата за връзка, другите служби на генералната дирекция, както и с различните бюра за връзка, се осъществява основно на английски език.

Владеенето на английски език е предимство, като се има предвид, че комуникацията между регионалното бюро в Мюнхен и централните служби на дирекцията за бюрата за връзка, другите служби на генералната дирекция, както и с различните бюра за връзка (разположени извън Германия), се осъществява основно на английски език.

 

За изпълнението на тези служебни задължения са необходими следните умения:

-     умение за организиране и планиране;

-     умение за обработване на информация;

-     многофункционалност;

-     комуникативни умения;

-     гъвкавост.

 

 1. Условия за допускане

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните условия:

а)      Общи условия

В съответствие с член 12, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз е необходимо кандидатът:

–          да бъде гражданин на една от държавите — членки на Европейския съюз,

–          да се ползва от своите граждански права,

–          да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба,

–          да притежава необходимите нравствени качества за изпълнение на съответните служебни задължения.

 

б)      Специални условия

i) Необходими документи, удостоверяващи образователно-квалификационна степен, и дипломи

Трябва да притежавате:

 • образователна степен след завършено висше образование, удостоверена с официално призната в една от държавите – членки на Съюза диплома;

или

 • завършено средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до висше образование, и след дипломирането си да сте придобили професионален опит с продължителност най-малко три години в пряка връзка с естеството на служебните задължения;

или

 • еквивалентно ниво на професионално обучение или професионален опит с продължителност четири години.

Дипломите, издадени от държава членка или от трета държава, трябва да бъдат признати от официален орган на държава — членка на ЕС, например министерството на образованието на държава — членка на ЕС.

В тази връзка комисията за подбор ще вземе предвид наличието на различни образователни системи. Примери за минималните изисквани дипломи са включени в таблицата, представена в ръководството на вниманието на кандидатите.

Професионалният опит, изискван съгласно второто и третото тире, няма да бъде взет под внимание за оценката на необходимия професионален опит по дял A, точка 3, буква б), подточка ii).      

ii) Необходим професионален опит

Освен квалификациите, изисквани по дял A, точка 3, буква б), подточка i), трябва да имате най-малко четири години професионален опит в област, свързана с естеството на задълженията, посочени в дял A, точка 2, включително поне две години в международна среда.

iii) Езикови познания

Кандидатите трябва да имат задълбочени познания (най-малко ниво C1) по един от официалните езици на Европейския съюз (език 1): английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки или шведски

и

задълбочени познания (най-малко ниво C1) по немски език (език 2). Език 2 трябва да бъде различен от език 1. Ако немският език е език 1, се изисква задоволително владеене (най-малко ниво B2) на един от 23-те официални езика на Европейския съюз.

Владеенето на английски език е предимство.

Моля, имайте предвид, че посочените по-горе минимални нива се прилагат за всяка област на езикови умения (устно изразяване, писмено изразяване, слушане с разбиране и четене с разбиране), посочени във формуляра за кандидатстване. Това са уменията, определени в Общата европейска референтна рамка за езиците (https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1375).

Кандидатите се информират, че вторият език (немски), изискван в рамките на настоящата процедура по подбор е определен в съответствие с интереса на службата, за която се изискват квалификации, произтичащи от естеството на служебните задължения, посочени в част А, точка 2. Новоназначеният служител трябва да може да разбира поставените му задачи, да работи по досиетата и да общува ефикасно с вътрешните и външните партньори на този език В действителност, предвид естеството на предлагания пост, който включва редовни контакти с широката общественост в Германия, с различните участници и изпълнители, се изисква задълбочено познаване на немски език.

Освен това, с оглед на равното третиране и съгласно член 12, точка 2, буква д) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, всички кандидати трябва да владеят задоволително втори език. За кандидатите с немски като първи официален език се изисква да владеят втори език, който да бъде различен от немския език.

 

Б. ПРОЦЕДУРА

Процедурата се провежда по документи и чрез изпити.

 1. Допускане до процедурата за подбор

Ако

 • отговаряте на общите условия за допускане и
 • сте подали своето досие за кандидатстване според изискваните условия и ред и в изисквания срок,

комисията за подбор ще разгледа досието Ви с оглед на специфичните условия за допускане.

Ако отговаряте на специфичните условия за допускане, комисията за подбор ще Ви допусне до процедурата за подбор.

За тази цел комисията се основава изключително на предоставените във формуляра за кандидатстване сведения, подкрепени с удостоверителни документи.

 

 1. Оценка на квалификацията

Въз основа на предварително установена скала за оценяване комисията за подбор извършва оценка на квалификацията на кандидатите, допуснати до процедурата за подбор, и изготвя списък на 12-те най-добри кандидати, които получават покана да се явят на изпитите. В случай на равен резултат конкурсната комисия ще одобри за последното място всички кандидати с такъв резултат.

При оценяването на квалификацията на кандидатите комисията за подбор отчита по-специално следните елементи, за които трябва да се приложат удостоверителни документи към формуляра за кандидатстване:

 • професионален опит в областта на връзки с медиите (организиране на пресконференции, съставяне на съобщения за медиите и др.);
 • професионален опит в организирането на комуникационни прояви за обществеността (панаири, изложби, конференции и др.);
 • професионален опит в управлението на връзки с обществеността и организирането на посещения (индивидуални и групови);
 • професионален опит в цифровата комуникация (Интернет, социални мрежи);
 • професионален опит в областта на управлението на административни досиета;
 • професионален опит в управлението на финансови досиета;

Оценяване: от 0 до 20 точки.

 

 1. Изпити

Писмен изпит

а)       Изготвяне на текст на немски език въз основа на досие, чиято цел е да се оцени Вашата способност да изпълнявате описаните в част А, точка 2 служебни задължения, както и Вашите умения за писмено изразяване.

Продължителност на изпита: най-много 3 часа.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

Този изпит ще бъде организиран дистанционно, на компютър.

Устни изпити

б)      Събеседване с комисията за подбор на немски език, което ще позволи да се оцени способността Ви да изпълнявате функциите, описани в дял А, точка 2, като се вземат предвид всички елементи от досието за кандидатстване. Комисията за подбор ще провери също така езиковите Ви познания по езика, който сте посочили като език 1/език 2 (ако Вашият първи език е немски), и може да реши да провери езиковите Ви познания по английски език, ако във формуляра за кандидатстване сте посочили, че владеете този език.

Максимална продължителност на изпита: 45 минути.

Оценяване: от 0 до 40 точки (необходим минимум: 20 точки).

в)      Изпит, състоящ се в разискване в група или ролева игра на немски език, за да се даде възможност на комисията за подбор да оцени способностите Ви за адаптиране, водене на преговори, творчески подход и способност за вземане на решения, както и поведението Ви в група или при определени обстоятелства.

Продължителността на изпита, състоящ се в разискване в група, ще бъде определена от комисията за подбор в зависимост от окончателния състав на групите.

Максималната продължителност на ролевата игра е 20 минути.

Оценяване: от 0 до 20 точки (необходим минимум: 10 точки).

 

Тези изпити може да бъдат организирани дистанционно.

Ще получите своевременно инструкции за писмените и устните изпити. Провеждането на изпитите е предвидено за определена дата и час. Ако не отговорите на покана, ако с Вас не може да бъде установена връзка по електронна поща или ако не се явите на даден изпит, ще бъдете дисквалифициран. Трябва стриктно да следвате инструкциите. Всеки случай на неспазване на инструкциите или на поведение, което не е в съответствие с инструкциите, води до незабавно дисквалифициране.

 

 1. Включване в списъка на успешно преминалите процедурата за подбор

Списъкът на успешно преминалите процедурата за подбор кандидати ще съдържа, по реда на постигнатите резултати, имената на тримата кандидати, които са получили най-голям брой точки в хода на цялата процедура (оценка на квалификациите и резултати от изпитите) и са достигнали определения минимален праг на всеки един от изпитите. Списъкът ще включва всички кандидати с еднакъв резултат, класирани на последно място.

Кандидатите, включени в списъка на подходящите кандидати, могат да бъдат назначени в бюрата за връзка на Европейския парламент в: Берлин, Виена, Мюнхен.

За резултатите си ще бъдете лично уведомени с писмено съобщение.

Списъкът на подходящите кандидати ще бъде публикуван на интранет страницата на Европейския парламент.

Списъкът на подходящите кандидати ще бъде валиден до 31 декември 2026 г. Валидността му може да бъде удължена с решение на органа по назначаване. В този случай лицата, успешно преминали процедурата за подбор, ще бъдат уведомени своевременно.

Ако Ви бъде предложена работа, трябва да представите, с цел удостоверяване на автентичността, оригиналите на всички изисквани документи, а именно Вашите дипломи и удостоверения за работа.

Фактът, че дадено име фигурира в списък на подходящите кандидати, не представлява нито право, нито гаранция за наемане на работа.

 

В. ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ

За да кандидатствате, трябва да имате потребителски профил на платформата Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/bg_BG. Можете да създадете САМО ЕДИН потребителски профил. За целта трябва да отворите раздел „Кандидатстване онлайн“, който се намира на края на страницата.

Кандидатите трябва да прочетат внимателно ръководството, предназначено за кандидатите, ПРЕДИ да попълнят своя формуляр за кандидатстване.

Краен срок за подаване на кандидатурите

Кандидатите трябва да подадат своята кандидатура онлайн на платформата Apply4EP най-късно до:

2 септември 2022 г., 12 ч. (обед), брюкселско време

 

Кандидатите се умоляват ДА НЕ СЕ ОБАЖДАТ ПО ТЕЛЕФОНА във връзка с настоящата процедура за подбор.

Автоматично ще Ви бъде изпратено потвърждение за получаване веднага след валидирането на Вашия формуляр за кандидатстване.