This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - ZAČASNI USLUŽBENEC UPRAVNI USLUŽBENEC – KURATOR JAVNIH KNJIŽNIC (POLITIČNI ANALITIK) (AD 7)

Kraj : Bruselj
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Pristojna služba : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Navodila za kandidate :

Splošne opombe

Pred prijavo skrbno preberite vodnik za kandidate (navodila), ki je priložen razpisu za prosto delovno mesto.

Vodnik je sestavni del razpisa za prosto delovno mesto, v katerem so razložena pravila, ki veljajo v zvezi s postopki, in pogoji za prijavo.  

 

KAZALO

A.  OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

B.  POSTOPEK

C.  ODDAJA PRIJAV

PRILOGA: VODNIK ZA KANDIDATE V IZBIRNIH POSTOPKIH, KI JIH ORGANIZIRA EVROPSKI PARLAMENT

 

A. OPIS NALOG IN POGOJI ZA SPREJEM

 1. Splošne opombe

Evropski parlament je sklenil začeti postopek za zapolnitev začasnega delovnega mesta (AD 7).

Iščemo upravnega uslužbenca – kuratorja javnih knjižnic (političnega analitika) v Bruslju.

Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas. Delovno mesto se uvršča v funkcionalno skupino AD 7, prva stopnja, za katero je določena mesečna osnovna plača v višini 6.568,39 EUR. Od plače se obračunajo davki in drugi odtegljaji iz pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije. Plača je oproščena nacionalnega davka. Stopnja, v katero bodo uvrščeni uspešni kandidati, bo ustrezala njihovim delovnim izkušnjam. Osnovni plači bodo pod določenimi pogoji prišteta nadomestila.

Evropski parlament izvaja politiko enakih možnosti in sprejema prijave, pri tem pa ne diskriminira na podlagi spola, etničnega porekla, barve kože, narodnostnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti nacionalni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, zakonskega stanu ali družinskih razmer.

 

 1. Opis nalog

Generalni direktorat za parlamentarne raziskovalne storitve (EPRS) poslancem Evropskega parlamenta, parlamentarnim odborom in Evropskemu parlamentu nudi neodvisne, objektivne in zanesljive analize in raziskave o različnih političnih vprašanjih, povezanih z Evropsko unijo.

Direktorat EPRS za knjižnice in znanje poslancem in uslužbencem Evropskega parlamenta ponuja bogat izbor tiskanih in elektronskih knjig, revij, časopisov, izrezkov iz medijev, podatkovnih zbirk in drugih virov informacij, pomembnih za vse vidike dela Evropskega parlamenta kot institucije. Direktorat je zavezan, da svojo bazo znanja deli s širšo javnostjo, odgovarja na vprašanja državljanov in postopoma širi zbirke, ki so na voljo vsem, da bi pomagal učiteljem, raziskovalcem in vsem, ki jih zanima Evropska unija, njena zgodovina, spomin in politike.

Na oddelku za državljansko knjižnico, ki je del direktorata, je v Bruslju in Luxembourgu zaposlenih 12 ljudi. Oddelek ustanavlja veliko javno večjezično knjižnico, tj. državljansko knjižnico za Evropo v Bruslju, ki upravlja knjižnico Parlamenta v Luxembourgu. Njene zgodovinske zbirke so že na voljo javnosti, v njej pa nastaja čitalnica za obiskovalce v Strasbourgu. Oddelek goji tudi partnerstva z večjimi javnimi raziskovalnimi knjižnicami v Evropi in zunaj nje ter z drugimi večjimi javnimi platformami za branje, kot je Europeana. Hrani, bogati in promovira zgodovinsko zbirko Evropskega parlamenta. Nekatera dela v tej zbirki so iz začetka evropskega povezovanja v 50. letih prejšnjega stoletja.

Oddelek za državljansko knjižnico želi zaposliti kuratorja javnih knjižnic (političnega analitika) v Bruslju.

 

Delovne naloge bodo:

V tesnem sodelovanju z direktorjem zbirk in glavnim vodjo oddelka:

 • prispevanje k pridobivanju, ohranjanju in promociji zbirk državljanske knjižnice v treh krajih dela in v vseh čitalnicah, dostopnih obiskovalcem, ter v vseh jezikih zbirk,
 • sodelovanje v finančnem postopku za razpise za zbiranje ponudb, pogajanjih s ponudniki in pri pregledovanju opravljenih storitev,
 • prispevanje k oblikovanju in izboljšanju spletne javne platforme za branje,
 • organiziranje, usklajevanje in spremljanje razstav na spletu in na kraju samem,
 • organiziranje, usklajevanje in spremljanje ponudbe za obiskovalce skupaj z bibliotekarji v različnih javnih čitalnicah,
 • organiziranje, usklajevanje in spremljanje programa prireditev javnih čitalnic,
 • promoviranje zbirk državljanske knjižnice za širšo javnost in raziskovalce: zgodovinske zbirke, splošne zbirke, zbirke o evropskem povezovanju, nedavnih publikacij Evropskega parlamenta,
 • promoviranje multimedijskih zbirk Evropskega parlamenta za širšo javnost,
 • organiziranje predavanj, konferenc, predstavitev o spominih, krajih in zbirkah Parlamenta, ki so na voljo javnosti,
 • pripravljanje del o spominih, krajih in zbirkah Parlamenta, ki so na voljo javnosti, pripravljanje del in seminarjev o zgodovini institucije, po potrebi v sodelovanju s službo za zgodovino Evropskega parlamenta,
 • pripravljanje informacij v odgovor na vprašanja poslancev o spominih, krajih in zbirkah Evropskega parlamenta.

 

Za opravljanje teh nalog morajo kandidati imeti naslednje sposobnosti:

 • odlično poznavanje evropskih javnih politik, zgodovine evropskega povezovanja, evropskih institucij in še posebej Evropskega parlamenta,
 • poznavanje sodobnih raziskav o zgodovini in spominih na evropsko povezovanje,
 • splošno poznavanje finančnega poslovodenja in javnih naročil,
 • poznavanje upravljanja in ohranjanja arhivskih in bibliotekarskih virov z vidika večjezičnosti,
 • potrjene izkušnje z organizacijo prireditev, konferenc, predavanj o zgodovinski in intelektualni dediščini z vidika večjezičnosti,
 • izkušnje z objavo digitalnih prireditev in virov na spletu z vidika večjezičnosti,
 • dokazane izkušnje z vodenjem projektov,
 • potrjeno sposobnost na področju usposabljanja, predavateljstva, uredništva in izdajateljstva,
 • sodelovanje z nacionalnimi in lokalnimi organi v treh krajih dela,
 • gladka interakcija s sogovorniki v državljanski knjižnici: akademskimi raziskovalci, vodji raziskav v institucijah in drugje, direktorji večjih knjižnic in drugimi.

Za ustanovitev državljanske knjižnice za Evropo v Bruslju, upravljanje knjižnice Parlamenta v Luxembourgu, nastanek čitalnice za obiskovalce v Strasbourgu ter organizacijo prireditev in razstav v javnih čitalnicah je treba imeti pogoste stike z nacionalnimi in regionalnimi organi treh držav gostiteljic Evropskega parlamenta (Francija, Luksemburg in Belgija). Ciljna publika razstav, izobraževanja in seminarjev na kraju samem bo pretežno lokalna, in sicer vseh starosti: francosko govoreči v Bruslju, Strasbourgu in Luxembourgu, nemško govoreči v Luxembourgu in Strasbourgu ter nizozemsko govoreči v Bruslju.

 

 1. Pogoji za sprejem

Na dan, ki je določen kot končni rok za oddajo prijav, morate izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) Splošni pogoji

V skladu s členom 12(2) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije je treba:

 • biti državljan ene od držav članic Evropske unije,
 • uživati državljanske pravice,
 • imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter
 • imeti osebnostne lastnosti, potrebne za opravljanje predvidenih delovnih nalog.

 

(b) Posebni pogoji

(i) Zahtevane kvalifikacije in diplome

Kandidati morajo imeti:

 • stopnjo izobrazbe, ki ustreza potrjenemu zaključenemu univerzitetnemu študiju, uradno priznanemu v eni od držav članic,

ali

 • stopnjo vsaj triletnega in z diplomo potrjenega univerzitetnega študija, uradno priznanega v eni od držav članic, ki mu sledi vsaj eno leto ustreznih delovnih izkušenj.

Diplome, pridobljene v državi članici ali v državi, ki ni članica EU, mora priznati uradni organ države članice EU, kot je ministrstvo za izobraževanje države članice EU.

Izbirna komisija bo upoštevala različne izobraževalne sisteme. Primeri zahtevane najnižje stopnje diplome so na voljo v preglednici v vodniku za kandidate.

Delovne izkušnje iz druge alineje se ne bodo upoštevale pri ocenjevanju delovnih izkušenj iz točke A.3(b)(ii).           

(ii) Zahtevane delovne izkušnje

Poleg kvalifikacij iz točke A.3(b)(i) morate imeti vsaj šest let delovnih izkušenj na področju, povezanem z nalogami iz točke A.2, od tega vsaj dve leti v mednarodnem okolju.

(iii) Znanje jezikov

Kandidati morajo imeti temeljito znanje (najmanj stopnja C1) enega od uradnih jezikov Evropske unije (jezik 1): angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina ali švedščina,

in

temeljito znanje (najmanj stopnja C1) francoščine (jezik 2). Jezik 2 ne sme biti isti kot jezik 1. Če je francoščina jezik 1, je potrebno zadovoljivo znanje (najmanj stopnja B2) enega od preostalih 23 uradnih jezikov Evropske unije.

Znanje nemščine in/ali nizozemščine bo imelo prednost.

Te minimalne stopnje veljajo za vsako področje jezikovnega znanja (govorno sporazumevanje in pisno izražanje, slušno in bralno razumevanje), navedeno v prijavnem obrazcu. Te spretnosti ustrezajo tistim v skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (https://europa.eu/europass/sl/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidate obveščamo, da je bil jezik 2 v tem izbirnem postopku določen v skladu z interesom službe, ki zahteva kvalifikacije glede na opis nalog. Da bi lahko izbrani začasni uslužbenec opravljal naloge iz oddelka A.2 tega razpisa in poskrbel za dobro delovanje službe, mora biti sposoben delati in učinkovito komunicirati v francoščini.

Izbrana oseba mora biti sposobna učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi sogovorniki v tem jeziku. Francoščina je glavni jezik komuniciranja z nacionalnimi in regionalnimi organi ter drugimi sogovorniki v treh državah gostiteljicah Evropskega parlamenta (Francija, Belgija in Luksemburg) ter eden od jezikov, ki se najpogosteje uporabljajo pri notranji komunikaciji v Evropskem parlamentu.

Poleg tega morajo zaradi enake obravnave in v skladu s členom 12(2)(e) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije vsi kandidati, tudi če je francoščina njihov prvi uradni jezik, zadovoljivo obvladati vsaj še enega od drugih uradnih jezikov Evropske unije.

 

B. POSTOPEK 

Postopek poteka na podlagi kvalifikacij in preizkusov.

 1. Sprejem v izbirni postopek

Če

 • izpolnjujete splošne pogoje za prijavo in
 • ste prijavo oddali v skladu z zahtevami in v določenem roku,

jo bo izbirna komisija obravnavala glede na posebne pogoje za sprejem.

Če jih izpolnjujete, vas bo uvrstila v izbirni postopek.

Komisija se opira izključno na informacije iz prijave, ki so podprte z dokazili.

 

 1. Ocenjevanje kvalifikacij

Izbirna komisija bo na podlagi vnaprej določene lestvice ocenila kvalifikacije kandidatov, uvrščenih v izbirni postopek, ter sestavila seznam 12 najboljših kandidatov, ki bodo povabljeni na preizkuse. Povabila bo vse kandidate z enakim številom točk, kot jih ima kandidat na 12. mestu.

Izbirna komisija bo pri ocenjevanju kvalifikacij kandidatov upoštevala zlasti naslednje informacije, za katere je treba v prijavi priložiti dokazila:

 • izobrazba in dodatne diplome v zvezi z zgodovino evropskega povezovanja,
 • delovne izkušnje na področju bibliotekarstva in katalogizacije,
 • izkušnje s povezovanjem z večjimi knjižnicami in akademskimi raziskovalci,
 • izkušnje v političnih organih in/ali z njimi,
 • izkušnje z organiziranjem razstav, simpozijev in seminarjev,
 • poznavanje medijev in sveta komunikacije,
 • digitalna pismenost.

Točkovanje: od 0 do 20 točk.

 

 1. Preizkusi

Pisni preizkus

(a) Pisna naloga v francoščini na podlagi gradiva, da se oceni sposobnost opravljanja nalog iz točke A.2, ter sposobnosti pisanja besedil in povzetka.

Trajanje preizkusa: 3 ure.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

Ta preizkus bo potekal na daljavo prek računalnika.

Ustni preizkus

(b) Razgovor z izbirno komisijo v francoščini, na katerem se bo na podlagi vseh informacij iz prijave ocenila primernost za opravljanje nalog iz točke A.2. Izbirna komisija bo preizkusila tudi znanje jezika 1 oziroma jezika 2, če je jezik 1 francoščina, lahko pa preizkusi tudi znanje nizozemščine in/ali nemščine, če sta ta jezika navedena v prijavi.

Trajanje preizkusa: največ 45 minut.

Točkovanje: od 0 do 40 točk (najmanjše število točk: 20).

Preizkus lahko poteka na daljavo.

Navodila za pisne in ustne preizkuse boste prejeli pravočasno. Preizkusi bodo potekali na določen dan in uro. Če ne boste odgovorili na vabilo, ne boste dosegljivi po elektronski pošti ali se ne boste udeležili katerega od preizkusov, boste izločeni iz izbirnega postopka. Natančno morate upoštevati navodila. Če jih ne boste upoštevali ali ravnali v skladu z njimi, boste nemudoma izločeni iz postopka.

 

 1. Seznam primernih kandidatov

Na seznamu primernih kandidatov po vrstnem redu uspešnosti bodo imena treh kandidatov, ki so dosegli največje število točk v celotnem postopku (ocena kvalifikacij in preizkusov) in najmanjše zahtevano število točk pri vsakem preizkusu. Na seznamu bodo vsi kandidati z enakim številom točk kot kandidat na zadnjem mestu.

O svojih rezultatih boste osebno obveščeni v pisnem sporočilu.

Seznam primernih kandidatov bo objavljen na intranetu Evropskega parlamenta.

Seznam je veljaven do 31. decembra 2026, organ za imenovanja pa ga lahko s sklepom podaljša. V tem primeru bodo uspešni kandidati s seznama pravočasno obveščeni.

Če boste dobili ponudbo za zaposlitev, boste morali v pregled predložiti izvirnike vseh zahtevanih dokumentov, tudi diplom in potrdil o zaposlitvi.

Uvrstitev na seznam primernih kandidatov ne pomeni pravice ali jamstva za zaposlitev.

 

C. ODDAJA PRIJAV 

Za prijavo morate imeti račun na platformi Apply4EP https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/sl_SL. Lahko imate SAMO EN račun. Ustvarite ga tako, da kliknete gumb „Prijava prek spleta“, ki ga najdete na dnu strani.

Kandidati morajo natančno prebrati vodnik za kandidate, PREDEN izpolnijo prijavni obrazec.

Rok za oddajo prijav 

Kandidati se morajo prijaviti prek spleta na platformi Apply4EP najpozneje do

 

2. septembra 2022 do 12.00 (popoldne) po bruseljskem času.

 

Kandidate vljudno prosimo, da za informacije o tem izbirnem postopku NE KLIČEJO PO TELEFONU.

Ko bo vaša prijava potrjena, boste prejeli samodejno potrdilo o prejemu.