This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - LAIKINASIS (-OJI) TARNAUTOJAS (-A) - ADMINISTRATORIUS (-Ė) – VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ KURATORIUS (-Ė) (TEMINIŲ SRIČIŲ ANALITIKAS (-Ė)) (AD 7)

Vieta : Briuselis
Skelbimo išorės interneto svetainėje pabaiga : 02/09/2022 12:00
Tarnyba : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Vadovas kandidatams :

Bendra informacija

Prieš teikdami paraiškas turite atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą, pridedamą prie šio skelbimo dėl rengiamos atrankos.

Vadovas, kuris yra neatskiriama skelbimo dėl rengiamos atrankos dalis, padės suprasti procedūrų taisykles ir registracijos tvarką.

 

TURINYS

A.  PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

B.  PROCEDŪRA

C.  PARAIŠKŲ TEIKIMAS

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO RENGIAMOSE ATRANKOS PROCEDŪROSE DALYVAUJANTIEMS KANDIDATAMS SKIRTAS VADOVAS

 

A. PAREIGOS IR ATRANKOS REIKALAVIMAI

 1. Bendra informacija

Europos Parlamentas nusprendė pradėti atrankos į laikinojo tarnautojo (AD 7) pareigas procedūrą.

Parlamentas ieško administratoriaus (-ės) – viešųjų bibliotekų kuratoriaus (-ės) (teminių sričių analitiko (-ės)) Briuselyje.

Bus sudaroma neterminuota sutartis. Asmuo bus priimtas į AD 7 lygio (pirmos pakopos) pareigas, mėnesinis bazinis darbo užmokestis bus 6 568,39 EUR. Darbo užmokesčiui taikomas Bendrijos mokestis ir kiti Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – Įdarbinimo sąlygos) numatyti išskaitymai. Jis neapmokestinamas jokiu valstybių narių mokesčiu. Tačiau įdarbinant atrankos laimėtojus pareigų pakopa galės būti koreguojama atsižvelgiant į jų profesinę patirtį. Be to, prie bazinio darbo užmokesčio tam tikromis sąlygomis pridedamos išmokos.

Europos Parlamente vykdoma lygių galimybių politika ir paraiškos priimamos nediskriminuojant jokiu pagrindu, pavyzdžiui, dėl lyties, etninės priklausomybės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar įsitikinimų, politinių ar kokių nors kitų pažiūrų, priklausomybės tautinei mažumai, turto, kilmės, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos, civilinės būklės ar šeiminės padėties.

 

 1. Pareigų pobūdis

Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas (EPRS) teikia Europos Parlamento nariams, komitetams ir visam Europos Parlamentui nepriklausomas, objektyvias ir patikimas analizes ir tyrimus įvairiomis politinėmis temomis, susijusiomis su Europos Sąjunga.

EPRS Bibliotekos ir žinių paslaugų direktoratas gali Europos Parlamento nariams ir darbuotojams pasiūlyti daug įvairių spausdintų ir skaitmeninių knygų, žurnalų, laikraščių, naujienų, duomenų bazių ir kitų aktualių informacijos šaltinių, susijusių su visais Europos Parlamento, kaip institucijos, darbo aspektais. Šis direktoratas, siekdamas dalytis savo žinių baze su plačiąja visuomene, atsako į piliečių klausimus ir palaipsniui plečia kolekcijas, su kuriomis gali susipažinti visi, kad padėtų dėstytojams, mokslo darbuotojams ir visiems, kurie domisi Europos Sąjunga, jos istorija, istorine atmintimi ir įvairių sričių politika.

Direktoratui priklausantis Piliečių bibliotekos skyrius – tai maždaug 12 kolegų, dirbančių Briuselyje ir Liuksemburge, kolektyvas. Piliečių bibliotekos skyrius vadovauja didelės viešosios daugiakalbės bibliotekos Briuselyje – Piliečių bibliotekos Europos tema – kūrimo procesui, administruoja Parlamento biblioteką Liuksemburge, su kurios istorinėmis kolekcijomis jau gali susipažinti visuomenė, ir šiuo metu kuria lankytojų skaityklą Strasbūre. Skyrius taip pat plėtoja partnerystes su didelėmis viešosiomis mokslinių tyrimų bibliotekomis Europoje ir už jos ribų ir su kitomis didelėmis viešosiomis skaitymo platformomis, tokiomis kaip Europeana. Be to, šis skyrius saugo, gausina ir populiarina Europos Parlamento istorinę kolekciją, kurios kai kurie objektai mena Europos integracijos pradžią praėjusio amžiaus šeštame dešimtmetyje.

Piliečių bibliotekos skyrius ketina įdarbinti viešųjų bibliotekų kuratorių (-ę) (teminių sričių analitiką (-ę)) Briuselyje.

 

Pagrindinės funkcijos

Bendradarbiaujant su kolekcijų direktoriumi ir atsakingo skyriaus vadovu:

 • prisidėti prie Piliečių bibliotekos kolekcijų įsigijimo, saugojimo ir populiarinimo trijose Parlamento darbo vietose ir visose lankytojams skirtose skaityklose visomis kalbomis, kuriomis parengtos kolekcijos;
 • prisidėti prie finansinės procedūros, susijusios su viešaisiais pirkimais, derybomis su paslaugų teikėjais, suteiktų paslaugų kontrole;
 • prisidėti prie viešosios internetinės skaitymo platformos kūrimo ir plėtojimo;
 • organizuoti, koordinuoti ir prižiūrėti internetines parodas ir parodas vietoje;
 • bendradarbiaujant su bibliotekininkais įvairiose viešosiose skaityklose organizuoti, koordinuoti ir prižiūrėti lankytojams vietoje siūlomą veiklą;
 • organizuoti, koordinuoti ir prižiūrėti viešųjų skaityklų renginių programą;
 • plačiajai visuomenei ir mokslo darbuotojams populiarinti visas Piliečių bibliotekos kolekcijas: istorinę kolekciją, bendrąją kolekciją, kolekciją apie Europos integraciją, naujausias Europos Parlemento publikacijas;
 • visuomenei populiarinti Europos Parlamento multimedijos kolekcijas;
 • rengti paskaitas, konferencijas, renginius apie Parlamento istorinę atmintį, vietas ir kolekcijas, prieinamas visuomenei;
 • leisti veikalus apie Parlamento istorinę atmintį, vietas ir kolekcijas, prieinamas visuomenei, leisti veikalus ir rengti seminarus apie institucijos istorinę atmintį, prireikus bendradarbiaujant su Europos Parlamento istorijos tarnyba;
 • leisti informacinius pranešimus apie Europos Parlamento istorinę atmintį, vietas ir kolekcijas atsakant į Parlamento narių klausimus.

 

Šioms pareigoms eiti reikia turėti tokius įgūdžius:

 • puikiai išmanyti Europos viešąją politiką, Europos integracijos istoriją, ES institucijų, ypač Europos Parlamento, realijas;
 • būti susipažinusiems su šiuolaikiniais moksliniais tyrimais apie Europos integracijos istoriją ir istorinę atmintį;
 • turėti bendrųjų finansų valdymo ir viešųjų pirkimų srities žinių;
 • būti susipažinusiems su daugiakalbių archyvų ir bibliotekos šaltinių administravimu ir saugojimu;
 • turėti istorinį ir intelektualinį paveldą populiarinančių renginių, konferencijų, paskaitų organizavimo daugiakalbėje aplinkoje dokumentais patvirtintą patirtį;
 • turėti daugiakalbių renginių ir skaitmeninių šaltinių skelbimo internete patirtį;
 • turėti dokumentais patvirtintą projektų valdymo patirtį;
 • turėti dokumentais patvirtintą gebėjimą atlikti dėstytojo, lektoriaus, redaktoriaus ir leidėjo funkcijas;
 • gebėti palaikyti ryšius su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis trijose Parlamento vietose;
 • gebėti laisvai bendrauti su įprastais Piliečių bibliotekos partneriais: universitetų mokslo darbuotojais, mokslinių tyrimų vadovais institucijose ir už jų ribų, didelių bibliotekų direktoriais ir kitais asmenimis.

Įgyvendinant Piliečių bibliotekos Europos tema Briuselyje kūrimo procesą, administruojant Parlamento biblioteką Liuksemburge, kuriant lankytojų skaityklą Strasbūre ir organizuojant šiose viešosiose skaityklose renginius ir parodas reikės dažnai palaikyti ryšius su trijų valstybių, kuriose yra Europos Parlamento būstinė (Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos), nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis. Parodų, mokymų ir seminarų vietoje auditorija bus daugiausia visų amžių netoliese gyvenantys asmenys: prancūzų kalba kalbantys asmenys Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge, vokiškai kalbantys asmenys Liuksemburge ir Strasbūre ir nyderlandų kalba kalbantys asmenys Briuselyje.

 

 1. Atrankos reikalavimai

Iki galutinio paraiškų pateikimo termino kandidatai privalo atitikti toliau nurodytus reikalavimus. 

(a) Bendrieji reikalavimai

Pagal Kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalį kandidatai privalo:

 • būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,
 • naudotis visomis piliečio teisėmis,
 • būti atlikę visas šalies įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles,
 • turėti numatytoms pareigoms eiti reikalingas asmenines savybes.

 

(b) Specialieji reikalavimai

(i) Reikalaujama kvalifikacija ir diplomai

Kandidatai privalo turėti:

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas,

arba

 • oficialiai vienoje iš valstybių narių pripažintu diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį ne trumpesnes nei trejų metų universitetines studijas, ir ne trumpesnę nei vienų metų atitinkamą darbo patirtį

Diplomai, nesvarbu, ar jie išduoti kurioje nors iš valstybių narių, ar ne ES šalyje, turi būti pripažinti oficialaus Sąjungos valstybės narės organo, pvz., Sąjungos valstybės narės švietimo ministerijos.

Atrankos komitetas atsižvelgs į skirtingas švietimo sistemas. Diplomų, suteikiančių teisę dalyvauti atrankos procedūrose, pavyzdžiai įtraukti į Kandidatams skirtame vadove pateikiamą lentelę.

Į antroje įtraukoje nurodytą patirtį nebus atsižvelgiama vertinant A skirsnio 3 dalies b punkto ii papunktyje nurodytą būtiną profesinę patirtį.      

(ii) Reikiama profesinė patirtis

Be A skirsnio 3 dalies b punkto i papunktyje nurodytos kvalifikacijos Jūs privalote turėti ne trumpesnę kaip šešerių metų profesinę patirtį su A skirsnio 2 dalyje aprašytomis pareigomis susijusioje srityje, iš kurių turite būti dirbę ne trumpiau kaip dvejus metus tarptautinėje aplinkoje. 

(iii) Kalbų mokėjimas

Kandidatai turi puikiai mokėti (bent C1 lygiu) vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (1-oji kalba): airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų arba vokiečių,

ir

puikiai mokėti (bent C1 lygiu) prancūzų kalbą (2-oji kalba). 2-oji kalba turi skirtis nuo 1-osios. Jei prancūzų k. yra 1-oji kalba, reikalaujama pakankamai gerai mokėti (bent B2 lygiu) viena iš 23 kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Vokiečių ir (arba) nyderlandų kalbos mokėjimas laikomas privalumu.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad visi paraiškos formoje nurodyti kalbiniai gebėjimai (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas) turi būti bent nurodyto minimalaus lygio. Tai gebėjimai, numatyti Bendroje Europos kalbų mokėjimo orientacinėje sistemoje (https://europa.eu/europass/lt/common-european-framework-reference-language-skills).

Kandidatams pranešama, kad šiai atrankos procedūrai pasirinkta 2-oji kalba nustatyta vadovaujantis tarnybos interesais, pagal kuriuos dėl pareigų pobūdžio reikalinga būtina kvalifikacija. Kad galėtų vykdyti šio skelbimo dėl rengiamos atrankos A skirsnio 2 dalyje nurodytas pareigas ir padėti užtikrinti tinkamą tarnybos veikimą, įdarbintas (-a) laikinasis (-oji) tarnautojas (-a) privalo gebėti veiksmingai dirbti ir bendrauti prancūzų kalba.

 Įdarbintas asmuo privalo sugebėti šia kalba veiksmingai bendrauti su vidaus ir išorės subjektais. Prancūzų k. – tai pagrindinė bendravimo su trijų valstybių, kuriose yra Europos Parlamento būstinė (Prancūzijos, Liuksemburgo ir Belgijos), nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios institucijomis ir kitais subjektais kalba ir viena iš pagrindinių kalbų, kuria bendraujama Europos Parlamente.

 Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos ir laikantis Kitų tarnautojų įdarbinio sąlygų 12 straipsnio 2 punkto e papunkčio, kiekvienas (-a) kandidatas (-ė), įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra prancūzų, privalo bent pakankamai gerai mokėti antrąją kalbą, kuri turi būti viena iš kitų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

 

B. PROCEDŪRA

 Kandidatai atrenkami pagal kvalifikaciją ir egzaminų rezultatus.

 1. Leidimas dalyvauti atrankos procedūroje

Jei Jūs:

 • atitinkate bendruosius atrankos reikalavimus ir
 • pateikėte paraišką laikydamiesi reikiamos tvarkos ir termino,

atrankos komitetas išnagrinėja Jūsų paraišką, atsižvelgdamas į specialiuosius atrankos reikalavimus.

Jei atitinkate specialiuosius atrankos reikalavimus, atrankos komitetas Jums leidžia dalyvauti atrankos procedūroje.

Jis remiasi tik paraiškoje pateikta informacija, pagrįsta patvirtinamaisiais dokumentais.

 

 1. Kvalifikacijos vertinimas

 Atrankos komitetas, vadovaudamasis iš anksto nustatyta vertinimo lentele, įvertina kandidatų, kuriems leista dalyvauti atrankos procedūroje, kvalifikaciją ir parengia 12 geriausiai įvertintų kandidatų, kurie bus pakviesti į egzaminus, sąrašą. Atrankos komitetas atrenka visus po vienodą balų skaičių surinkusius kandidatus, pretenduojančius į paskutinę vietą.

Vertindamas kandidatų kvalifikaciją, atrankos komitetas ypač atsižvelgia į šiuos aspektus, kurie turi būti pagrįsti paraiškoje: 

 • papildoma kvalifikacija ir diplomai, susiję su Europos integracijos istorija;
 • darbo bibliotekos srityje, įskaitant rengiant katalogus, patirtis;
 • bendradarbiavimo su didelių bibliotekų darbuotojais ir universitetų mokslo darbuotojais patirtis;
 • darbo politiniuose organuose patirtis ir (arba) darbo patirtis ryšių su politiniais organais srityje;
 • parodų, koliokviumų ir seminarų organizavimo patirtis;
 • žiniasklaidos ir komunikacijos pasaulio išmanymas;
 • skaitmeninės žinios.

Vertinimas: 0–20 balų.

 

 1. Egzaminai

Egzaminas raštu

(a) Teksto prancūzų kalba parengimas remiantis dokumentų rinkiniu; pagal jį vertinamas Jūsų gebėjimas eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas ir gebėjimai rengti tekstus ir apibendrinti duomenis.

Ilgiausia egzamino trukmė – 3 valandos.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas bus rengiamas nuotoliniu būdu naudojant kompiuterį.

Egzaminas žodžiu

(b) Pokalbis su atrankos komitetu prancūzų kalba, leidžiantis, atsižvelgus į visą Jūsų paraiškoje pateiktą informaciją, įvertinti gebėjimą eiti A skirsnio 2 dalyje aprašytas pareigas. Atrankos komitetas taip pat patikrins, kaip mokate kalbą, kurią nurodėte kaip 1-ąją arba kaip 2-ąją kalbą, jei 1-oji kalba yra prancūzų, ir galės nuspręsti patikrinti nyderlandų ir (arba) vokiečių kalbos mokėjimą, jei jos nurodytos Jūsų paraiškoje.

Ilgiausia egzamino trukmė – 45 minutės.

Vertinimas: 0–40 balų (minimalus reikalaujamas balų skaičius – 20).

Šis egzaminas gali būti rengiamas nuotoliniu būdu.

Nurodymus apie egzaminus raštu ir žodžiu gausite reikiamu metu. Egzaminai numatomi konkrečią dieną ir konkrečią valandą. Jei neatsakysite į kvietimą, su Jumis nebus galima susisiekti elektroniniu paštu arba neatvyksite į egzaminą, būsite pašalinti iš atrankos procedūros. Privalote griežtai laikytis pateiktų nurodymų. Jei nesilaikysite nurodymų arba elgsitės ne pagal nurodymus, būsite nedelsiant pašalinti iš atrankos procedūros.

 

 1. Įtraukimas į tinkamų kandidatų sąrašą

Į tinkamų kandidatų sąrašą įrašomos pagal nuopelnus trijų kandidatų, surinkusių daugiausia balų per visą procedūrą (kvalifikacijos vertinimą ir egzaminus) ir mažiausią reikalaujamą kiekvieno egzamino rezultatų balų skaičių, pavardės. Į sąrašą bus įtraukti visi po vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, pretenduojantys į paskutinę vietą.

Apie savo rezultatus būsite asmeniškai informuoti raštu.

Tinkamų kandidatų sąrašas skelbiamas Europos Parlamento intraneto svetainėje.

Tinkamų kandidatų sąrašas galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. Jis galės būti pratęstas paskyrimų tarnybos sprendimu. Tokiu atveju į sąrašą įrašyti atrankos laimėtojai apie tai bus informuojami reikiamu laiku.

Jei Jums bus siūlomas darbas, turėsite pateikti tvirtinti visų reikiamų dokumentų, t. y. diplomų ir darbo pažymų, originalus.

Tai, kad kandidato (-ės) pavardė įtraukiama į tinkamų kandidatų sąrašą, nesuteikia jam (jai) nei teisės, nei garantijos būti įdarbintam (-ai).

 

C. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Norėdami pateikti paraišką, turite turėti paskyrą platformoje APPLY4EP. https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/lt_LT Galite susikurti tik VIENĄ paskyrą. Norėdami tai padaryti, puslapio gale spauskite „Pateikite paraišką internetu“.

PRIEŠ pildydami paraiškas kandidatai raginami atidžiai perskaityti Kandidatams skirtą vadovą.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas

Kandidatai paraišką internetu platformoje APPLY4EP turi pateikti ne vėliau kaip

 

2022 m. rugsėjo 2 d. 12 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

 

Kandidatų prašoma dėl šios atrankos procedūros NESKAMBINTI.

Kai bus patvirtinta Jūsų paraiška, gausite automatinį gavimo patvirtinimą.