This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - GNÍOMHAIRE SEALADACH - RIARTHÓIR – COIMEÁDAÍ LEABHARLANNA ATÁ OSCAILTE DON PHOBAL (ANAILÍSEOIR BEARTAIS) (AD 7) 

Suíomh : An Bhruiséil
Deireadh an fhoilseacháin ar shuíomh gréasáin seachtrach : 02/09/2022 12:00
Seirbhís : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Treoir d’iarrthóirí :

Sonraí ginearálta

Sula ndéanfaidh tú iarratas, ní mór duit an Treoir d’Iarrthóirí atá i gceangal leis an bhfógra folúntais seo a léamh go cúramach. 

Is cuid dhílis den fhógra folúntais í an Treoir sin, agus cabhróidh sí leat tuiscint a fháil ar na nósanna imeachta roghnúcháin agus conas iarratas a dhéanamh. 

 

CLÁR

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

B. NÓS IMEACHTA

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

IARSCRÍBHINN: TREOIR D’IARRTHÓIRÍ I NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÚCHÁIN A EAGRAÍONN PARLAIMINT NA hEORPA

 

A. CÚRAIMÍ AGUS INCHÁILITHEACHT

1. Barúlacha ginearálta

Tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa tús a chur leis an nós imeachta chun post mar ghníomhaire sealadach (AD 7) a líonadh.

Is í an phróifíl atá á lorg ná Riarthóir – Coimeádaí Leabharlanna atá oscailte don Phobal (Anailíseoir Beartais) sa Bhruiséil. 

Is go ceann tréimhse neamhchinntithe ama a dhéanfar an conradh. Déanfar an earcaíocht ar ghrád AD 7, an chéad chéim, ag a bhfuil an buntuarastal EUR 6 568,39 in aghaidh na míosa. Tá an tuarastal sin faoi réir cáin Chomhphobail agus asbhaintí eile a leagtar síos i gCoinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CEOS). Tá sé díolmhaithe ó gach cáin náisiúnta. Féadfar an chéim ar a n-earcófar na hiarrthóirí rathúla a choigeartú, áfach, i gcomhréir leis an taithí ghairmiúil a bheidh acu. Ina theannta sin, íocfar liúntais sa bhreis ar an mbuntuarastal faoi choinníollacha áirithe.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa agus glacann sí le hiarratais gan idirdhealú, amhail idirdhealú bunaithe ar inscne, cine, dath, bunadh eitneach nó sóisialta, tréithe géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairimí polaitiúla nó aon tuairim eile, nó a bheith ar dhuine de mhionlach náisiúnta, maoin, breith, míchumas, aois, gnéaschlaonadh, stádas pósta nó stádas teaghlaigh.

 

2. Cúraimí an phoist

Déanann an Ard-Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Taighde Pharlaimintigh (EPRS) anailís neamhspleách, oibiachtúil agus údarásach ar shaincheisteanna beartais a bhaineann leis an Aontas Eorpach, chomh maith le taighde ar na saincheisteanna sin, a chur ar fáil d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa, do na coistí parlaiminteacha agus don Pharlaimint trí chéile.

Déanann an Stiúrthóireacht um an Leabharlann agus um Sheirbhísí Eolais in EPRS rogha mhór leabhar fisiciúil agus ríomhleabhar, irisleabhar, nuachtán, nótaí treorach, bunachar sonraí agus foinsí eile faisnéise atá ábhartha maidir le gnéithe uile obair Pharlaimint na hEorpa mar institiúid a chur ar fáil d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus dá foireann. Tá an Stiúrthóireacht tiomanta dá bonn eolais a chomhroinnt leis an bpobal agus, chuige sin, tugann sí freagra ar na ceisteanna a bhíonn ag saoránaigh agus bíonn sí ag cur, de réir a chéile, leis na bailiúcháin atá oscailte do chách chun cuidiú le múinteoirí, le taighdeoirí agus leis an uile dhuine a chuireann spéis san Aontas Eorpach, ina stair, ina thaifid agus ina chuid beartas. 

Laistigh den Stiúrthóireacht, tá an tAonad um Leabharlann na Saoránach, ina bhfuil foireann de 12 chomhghleacaithe, a bheag nó a mhór, atá lonnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Tá Leabharlann na Saoránach i gceannas ar Leabharlann na Saoránach don Eoraip a bhunú sa Bhruiséil, ar leabharlann mhór phoiblí ilteangach í, déanann sí bainistiú ar Leabharlann na Parlaiminte i Lucsamburg, a bhfuil a bailiúcháin stairiúla oscailte don phobal cheana agus, i láthair na huaire, tá spás léitheoireachta do chuairteoirí á chruthú in Strasbourg aici. Chomh maith leis sin, forbraíonn an tAonad comhpháirtíochtaí le leabharlanna móra poiblí taighde san Eoraip agus níos faide i gcéin, agus le hardáin mhóra eile léitheoireachta poiblí, amhail Europeana. Ar deireadh, déanann an tSeirbhís bailiúchán stairiúil Pharlaimint na hEorpa, a dtéann roinnt dá chuid saothar siar go bunús lánpháirtiú na hEorpa, a chaomhnú, a leathnú agus a chur chun cinn. 

Tá an tAonad um Leabharlann na Saoránach ag féachaint le Coimeádaí Leabharlanna atá oscailte don Phobal (Anailíseoir Beartais) a earcú sa Bhruiséil.

 

Áireofar na nithe seo a leanas ar na príomhdhualgais:

I ndlúthchomhar le stiúrthóir na mbailiúchán agus leis an gceann aonaid freagrach:

 • rannchuidiú leis na gníomhaíochtaí maidir le bailiúcháin Leabharlann na Saoránach a éadáil, a chaomhnú agus a chur ar taispeáint sna trí áit oibre agus sna suíomhanna léitheoireachta uile a bhfuil rochtain ag cuairteoirí orthu, agus i dteangacha uile na mbailiúchán;
 • rannchuidiú leis an bpróiseas airgeadais i gcás glaonna ar thairiscintí, caibidlíocht a dhéanamh le soláthraithe seirbhísí agus faireachán a dhéanamh ar sheirbhísí arna soláthar;
 • rannchuidiú leis an ardán léitheoireachta poiblí ar líne a chruthú agus a fhorbairt; 
 • taispeántais ar líne agus ar an láthair a eagrú agus a chomhordú, agus maoirseacht a dhéanamh orthu;
 • an réimse atá ar fáil do chuairteoirí sna suíomhanna léitheoireachta poiblí éagsúla a eagrú agus a chomhordú, agus maoirseacht a dhéanamh air, i gcomhar leis na leabharlannaithe;
 • clár na n-imeachtaí sna suíomhanna léitheoireachta poiblí a eagrú agus a chomhordú, agus maoirseacht a dhéanamh air;
 • bailiúcháin uile Leabharlann na Saoránach a chur chun cinn i measc an phobail agus an lucht taighde: an bailiúchán stairiúil, an bailiúchán ginearálta, an bailiúchán maidir le lánpháirtiú na hEorpa agus na foilseacháin is déanaí le Parlaimint na hEorpa;
 • bailiúchán ilmheán Pharlaimint na hEorpa a chur chun cinn i measc an phobail;
 • ranganna, comhdhálacha agus cuir i láthair maidir le taifid, áitribh agus bailiúcháin na Parlaiminte atá oscailte don phobal a eagrú;
 • saothair a chur i dtoll a chéile maidir le taifid, áitribh agus bailiúcháin na Parlaiminte atá oscailte don phobal, agus saothair a chur i dtoll a chéile agus seimineáir a thabhairt, i gcás inarb iomchuí i gcomhar leis an tseirbhís stairiúil i bParlaimint na hEorpa;
 • bileoga faisnéisithe a ullmhú mar fhreagra ar cheisteanna na bhFeisirí maidir le taifid, áitribh agus bailiúcháin Pharlaimint na hEorpa.

 

Teastaíonn na hinniúlachtaí seo a leanas le haghaidh na gcúraimí sin:

 • eolas sármhaith ar bheartais phoiblí na hEorpa, ar stair lánpháirtiú na hEorpa agus ar na hinstitiúidí Eorpacha, go háirithe ar Pharlaimint na hEorpa;
 • eolas ar thaighde comhaimseartha ar stair agus taifid lánpháirtiú na hEorpa;
 • tuiscint ghinearálta ar bhainistiú airgeadais agus ar réimse an tsoláthair phoiblí;
 • eolas ar bhainistiú agus caomhnú foinsí cartlainne agus leabharlainne i gcomhthéacs ilteangach;
 • taithí chruthaithe ar imeachtaí, comhdhálacha agus ranganna a eagrú chun oidhreacht stairiúil agus chultúrtha a chur chun cinn i gcomhthéacs ilteangach;
 • taithí ar imeachtaí agus foinsí digiteacha a chur ar líne i gcomhthéacs ilteangach;
 • taithí chruthaithe ar bhainistiú tionscadal;
 • scileanna cruthaithe mar oiliúnóir, cainteoir, scríbhneoir agus eagarthóir;
 • idirchaidreamh leis na húdaráis náisiúnta agus áitiúla sna trí áit oibre;
 • idirchaidreamh stuama le teagmhálaithe nádúrtha Leabharlann na Saoránach: taighdeoirí ollscoile, stiúrthóirí taighde sna hinstitiúidí agus lasmuigh díobh, stiúrthóirí leabharlanna móra agus daoine eile nach iad;

Maidir le Leabharlann na Saoránach don Eoraip a chruthú sa Bhruiséil, le Leabharlann na Parlaiminte i Lucsamburg a bhainistiú, le spás léitheoireachta do chuairteoirí a chruthú in Strasbourg, agus le himeachtaí agus taispeántais a eagrú sna suíomhanna léitheoireachta poiblí, is gá a bheith a dteagmháil go rialta leis na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha i dtrí Bhallstát óstacha Pharlaimint na hEorpa (an Fhrainc, Lucsamburg, an Bheilg). Den chuid is mó, is ar mhuintir na háite, idir óg agus aosta, a bheidh na taispeántais, seisiúin oiliúna agus seimineáir ar an láthair dírithe: lucht labhartha na Fraincise sa Bhruiséil, in Strasbourg agus i Lucsamburg, lucht labhartha na Gearmáinise i Lucsamburg agus in Strasbourg, agus lucht labhartha na hOllainnise sa Bhruiséil.

 

3. Incháilitheacht 

Faoin dáta deiridh atá socraithe do na hiarratais a chur isteach, ní mór na coinníollacha seo a leanas a bheith comhlíonta agat:

(a) Coinníollacha ginearálta

I gcomhréir le hAirteagal 12.2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal Eorpach, ní mór duit go háirithe:

 • a bheith i do náisiúnach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, 
 • do lánchearta mar shaoránach a bheith á dteachtadh agat,
 • do dhualgais a bheith comhlíonta agat i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse míleata is infheidhme de réir dlí,
 • na teistiméireachta carachtair a bheith agat is iomchuí do na cúraimí atá i gceist a chomhlíonadh.

 

(b) Coinníollacha sonracha

(i) Na cáilíochtaí is gá

Éilítear na nithe seo a leanas ar na hiarrthóirí:

 • leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile a aithnítear go hoifigiúil i gceann de na Ballstáit  

 • leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile de 3 bliana ar a laghad agus céim bainte amach ag a dheireadh, ar céim í a aithnítear go hoifigiúil i gceann de na Ballstáit, mar aon le taithí ghairmiúil ábhartha d’aon bhliain amháin ar a laghad i ndiaidh na céime.

Is cuma cé acu i mBallstát nó i dtír nach cuid den Aontas Eorpach í a bhronntar iad, ní mór do chéimeanna a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil i mBallstát de chuid an Aontais, amhail Aireacht Oideachais ceann de Bhallstáit an Aontais.

Chuige sin, tabharfaidh an bord roghnúcháin aird ar na córais dhifriúla oideachais. Féach na samplaí de na híoscháilíochtaí céime a éilítear sa tábla atá sa Treoir d’Iarrthóirí.

Ní chuirfear an taithí ghairmiúil a iarrtar sa dara fleasc san áireamh agus an taithí ghairmiúil a éilítear faoi phointe A.3.(b)(ii) á meas.

(ii) An taithí ghairmiúil is gá

Tar éis duit na cáilíochtaí a éilítear faoi A.3.(b)(i) a fháil, caithfidh 6 bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a bheith agat i réimse a bhaineann leis na cúraimí a shonraítear i roinn A.2., agus ní mór 2 bhliain ar a laghad den taithí sin a bheith i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

(iii) Eolas ar theangacha

Ní mór sáreolas (leibhéal C1 ar a laghad) a bheith ag iarrthóirí ar cheann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (teanga 1): an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis nó an Ungáiris,

agus

sáreolas (leibhéal C1 ar a laghad) ar an bhFraincis (teanga 2). Ní mór do theanga 2 a bheith éagsúil le teanga 1. I gcás inarb í an Fhraincis teanga 1, is gá eolas sásúil (leibhéal B2 ar a laghad) a bheith ar cheann amháin de na 23 theanga oifigiúla eile san Aontas Eorpach.

Is buntáiste é eolas a bheith ar an nGearmáinis agus/nó ar an Ollainnis.

Tabhair do d’aire go mbaineann na híosleibhéil a luaitear thuas le gach réimse inniúlachta teanga (labhairt, scríobh, éisteacht, léamh) dá dtagraítear ar an bhfoirm iarratais. Freagraíonn na hinniúlachtaí sin dóibh siúd a shonraítear sa Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha (https://europa.eu/europass/ga/common-european-framework-reference-language-skills).

Cuirtear in iúl d’iarrthóirí gur sainíodh teanga 2, a roghnaíodh chun críocha an nós imeachta roghnúcháin seo, i gcomhréir le leas na seirbhíse, a éilíonn na cáilíochtaí is gá mar gheall ar chineál na gcúraimí. Chun go gcomhlíonfaí a cúraimí nó a chúraimí, dá dtagraítear i roinn A.2. den fhógra earcaíochta seo, agus chun a áirithiú go rithfear an tseirbhís go rianúil, caithfidh an gníomhaire sealadach a earcófar a bheith in ann oibriú agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i bhFraincis.

Caithfidh an duine a earcófar a bheith in ann cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le teagmhálaithe inmheánacha agus seachtracha sa teanga sin. Go sonrach, is í an Fhraincis an phríomhtheanga sa chumarsáid le húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha, agus le teagmhálaithe eile, thrí stát óstacha áiteanna oibre Pharlaimint na hEorpa (an Fhrainc, an Bheilg agus Lucsamburg), agus ceann de na teangacha is minice a úsáidtear i gcumarsáid inmheánach Pharlaimint na hEorpa. 

Ina theannta sin, ar mhaithe le cóir chomhionann agus i gcomhréir le hAirteagal 12(2)(e) CEOS, éilítear ar gach iarrthóir, fiú má tá Fraincis mar chéad teanga oifigiúil acu, eolas sásúil ar a laghad a bheith acu ar dhara teanga, a chaithfidh a bheith ar cheann de theangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

B. NÓS IMEACHTA

Is ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha a eagrófar an nós imeachta .

1. Glacadh isteach sa nós imeachta roghnúcháin

Más rud é

 • go gcomhlíonann tú na coinníollacha ginearálta incháilitheachta agus 
 • go bhfuil d’iarratas curtha isteach agat de réir na rialacha a leagtar síos agus faoin spriocdháta i gcomhair iarratas,

scrúdóidh an bord roghnúcháin do chomhad iarratais i bhfianaise na gcoinníollacha sonracha incháilitheachta.

Má chomhlíonann tú na coinníollacha sonracha incháilitheachta, glacfaidh an bord roghnúcháin isteach sa nós imeachta roghnúcháin thú.

Bunóidh an bord a chinntí go huile agus go hiomlán ar an bhfaisnéis atá tugtha san fhoirm iarratais agus a dtugann na doiciméid tacaíochta bonn cirt di.

 

2. Measúnú ar cháilíochtaí 

Bunaithe ar thábla marcála a leagfar síos roimh ré, déanfaidh an bord roghnúcháin measúnú ar cháilíochtaí  na n-iarrthóirí a ghlacfar isteach sa nós imeachta roghnúcháin agus tarraingeoidh sé suas liosta den 12 iarrthóir is fearr, a dtabharfar cuireadh dóibh chuig na trialacha scríofa. Tabharfaidh an bord roghnúcháin cuireadh do na hiarrthóirí ar fad a chríochnaíonn cothrom le chéile don áit dheireanach.

Agus measúnú á dhéanamh ar cháilíochtaí na n-iarrthóirí a ghlacfar isteach sa nós imeachta roghnúcháin, beidh aird ar leith ag an mbord roghnúcháin ar na gnéithe seo a leanas a gcaithfear bonn cirt a tabhairt dóibh san fhoirm iarratais:

 • cáilíochtaí agus dioplómaí breise atá ábhartha do stair lánpháirtiú na hEorpa;
 • taithí oibre i réimse na leabharlannaíochta, lena n-áirítear a bheith ag rannchuidiú le hobair ar chatalóga;  
 • taithí ar idirchaidreamh a dhéanamh le leabharlanna móra agus le pobal an taighde ollscoile; 
 • taithí ar obair i gcomhlachtaí polaitiúla agus/nó leo; 
 • taithí ar thaispeántais, siompósiamaí agus seimineáir a eagrú;
 • eolas ar na meáin agus ar shaol na cumarsáide;
 • scileanna digiteacha;

Marcanna: 0 go 20 pointe

 

3. Trialacha

Triail scríofa

(a) Triail cheapadóireachta i bhFraincis, bunaithe ar chomhad, chun measúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht na cúraimí a dtugtar tuairisc orthu faoi Roinn A.2. a chomhlíonadh, chomh maith le measúnú a dhéanamh ar do chumas dréachtú agus achoimre a dhéanamh.

Uasfhad na trialach: 3 uair an chloig.

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

Déanfar an triail sin a eagrú go cianda ar an ríomhaire. 

Trialacha cainte

(b) Agallamh leis an mbord roghnúcháin i bhFraincis chun measúnú a dhéanamh, agus an fhaisnéis uile atá i do chomhad iarratais á cur i gcuntas, ar d’oiriúnacht chun na cúraimí a leagtar amach i Roinn A.2. a chomhlíonadh. Déanfaidh an bord roghnúcháin tástáil freisin ar an teanga a bheidh dearbhaithe agat mar theanga 1 / teanga 2 más í an Fhraincis do theanga 1, agus féadfaidh sé a chinneadh d’eolas ar an Ollainnis agus/nó ar an nGearmáinis a thástáil, má dhearbhaítear san fhoirm iarratais iad.

Uasfhad na trialach: 45 nóiméad.

Marcanna: 0 go 40 pointe (pasmharc: 20 pointe).

D’fhéadfadh sé go n-eagrófar an triail sin go cianda.

Gheobhaidh tú treoracha na dtrialacha scríofa agus cainte in am trátha. Tá na trialacha beartaithe le haghaidh dáta agus am ar leith. Mura dtugann tú freagra ar chuireadh, mura féidir teagmháil a dhéanamh leat trí ríomhphost, nó mura bhfreastalaíonn tú ar thriail, beidh tú dícháilithe. Beidh ort cloí go huile agus go hiomlán leis na treoracha a thugtar. Dícháileofar láithreach thú as aon sárú ar na treoracha nó as iompraíocht nach gcomhlíonann na treoracha. 

 

4. Liosta d’iarrthóirí oiriúnacha

Beidh ar an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha, de réir ord tuillteanais, ainmneacha an triúr iarrthóirí ag a mbeidh na marcanna is airde san iomlán sa nós imeachta (an measúnú ar cháilíochtaí agus na trialacha) agus ar éirigh leo an pasmharc a bhaint amach i ngach triail. Áireofar ar an liosta na hiarrthóirí ar fad a chríochnaíonn cothrom le chéile don áit dheireanach. 

Cuirfear ar an eolas go pearsanta faoi do thorthaí thú trí theachtaireacht i scríbhinn.

Foilseofar liosta na n-iarrthóirí oiriúnacha ar inlíon Pharlaimint na hEorpa.

Rachaidh bailíocht an liosta d’iarrthóirí oiriúnacha in éag an 31 Nollaig 2026. Féadfar bailíocht an liosta sin a fhadú trí chinneadh ón údarás ceapacháin. Má dhéantar amhlaidh, cuirfear an méid sin in iúl in am trátha do na hiarrthóirí a mbeidh a n-ainmneacha ar an liosta.

Má thairgtear post duit, beidh ort na doiciméid bhunaidh go léir a thabhairt ar aird i gcomhair fíordheimhniú, lena n-áirítear dioplómaí agus deimhniúcháin oibre.

Ní ceart ná ráthaíocht earcaíochta é a bheith ar liosta d’iarrthóirí oiriúnacha.

 

C. IARRATAIS A CHUR ISTEACH

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit cuntas a bheith agat ar an ardán Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/ga_GA Ní fhéadfaidh tú ach cuntas AMHÁIN a chruthú. Chun é sin a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas ar líne’ ag bun an leathanaigh.

Iarrtar ar na hiarrthóirí an Treoir d’Iarrthóirí a léamh go cúramach SULA gcomhlánóidh siad an fhoirm iarratais.

Spriocdháta le haghaidh iarratas

Ní mór do na hiarrthóirí iarratas a chur isteach ar an ardán Apply4EP ar a dhéanaí ar 

 

12:00 (meán lae), am na Bruiséile, an 2 Meán Fómhair 2022

 

Iarrtar ar na hiarrthóirí GAN GLAO GUTHÁIN A CHUR maidir leis an nós imeachta roghnúcháin seo.

Cuirfear admháil chugat go huathoibríoch a luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe.