This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - VÄLIAIKAINEN TOIMIHENKILÖ - HALLINTOVIRKAMIES – KIRJASTOVIRKAILIJA YLEISÖLLE AVOIMISSA KIRJASTOISSA (ANALYYTIKKO) (AD 7)

Paikka : Bryssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Yksikkö : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Opas hakijoille :

Yleistä

Hakijoita kehotetaan lukemaan huolellisesti tämän palvelukseenottoilmoituksen liitteenä oleva opas ennen hakemuksen jättämistä.  

Kyseinen opas on erottamaton osa palvelukseenottoilmoitusta, ja sen tarkoituksena on selvittää menettelyjä koskevia sääntöjä ja osallistumisedellytyksiä.

 

SISÄLLYS

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

B. MENETTELY

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

LIITE: OPAS EUROOPAN PARLAMENTIN JÄRJESTÄMIIN VALINTAMENETTELYIHIN OSALLISTUVILLE HAKIJOILLE

 

A. TOIMENKUVA JA EDELLYTYKSET VALINTAMENETTELYYN OSALLISTUMISELLE

 1. Yleistä

Euroopan parlamentti on päättänyt aloittaa menettelyn väliaikaisen toimihenkilön toimen (AD 7) täyttämiseksi.

Tällä ilmoituksella haetaan hallintovirkamiestä – yleisölle avoimissa kirjastoissa työskentelevää kirjastovirkailijaa (analyytikko) (AD 7) Brysseliin.

Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Palvelukseen otettava hakija nimitetään palkkaluokan AD 7 ensimmäiseen palkkatasoon, jonka peruspalkka on 6 568,39 euroa kuukaudessa. Palkasta pidätetään unionille suoritettava vero ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset muut pidätykset. Siitä ei pidätetä kansallista veroa. Palkkatasoa, johon palvelukseen otettava hakija (otettavat hakijat) nimitetään, voidaan kuitenkin mukauttaa hakijan työkokemuksen perusteella. Peruspalkan lisäksi voidaan tietyin edellytyksin maksaa myös muita korvauksia.

Euroopan parlamentti noudattaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet takaavaa politiikkaa ja hyväksyy hakijat syrjimättä ketään sukupuolen, etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, etnisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, geneettisten ominaisuuksien, kielen, uskonnon tai vakaumuksen, poliittisten tai muiden mielipiteiden, kansalliseen vähemmistöön kuulumisen, varallisuuden, syntyperän, vammaisuuden, iän, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, perhetilanteen tai muun sellaisen seikan perusteella.

 

 1. Toimenkuva

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto (EPRS) tuottaa Euroopan parlamentin jäsenille, valiokunnille ja koko parlamentille riippumattomia, objektiivisia ja luotettavia analyyseja sekä tutkimuselementtejä erilaisista Euroopan unioniin liittyvistä toimintapoliittisista aiheista.

EPRS:n kirjasto- ja asiantuntijapalvelujen osasto tarjoaa Euroopan parlamentin jäsenille ja henkilöstölle laajan valikoiman kirjoja painetussa ja sähköisessä muodossa, aikakausilehtiä, sanomalehtiä, uutissähkeitä, tietokantoja ja muita tietolähteitä, joita Euroopan parlamentti unionin toimielimenä tarvitsee toimintansa kaikkien eri näkökohtien kannalta. Kirjasto- ja asiantuntijapalvelujen osasto pyrkii jakamaan tietonsa suuren yleisön kanssa. Se vastaa kansalaisten kysymyksiin ja laajentaa asteittain kaikille avoimia kokoelmiaan auttaakseen opettajia, tutkijoita ja kaikkia Euroopan unionista, sen historiasta, menneistä tapahtumista ja toimintapolitiikoista kiinnostuneita.

Tähän osastoon kuuluva kansalaiskirjastoyksikkö koostuu noin 12 työntekijästä Brysselissä ja Luxemburgissa. Kansalaiskirjastoyksikkö huolehtii suuren julkisen monikielisen kirjaston, Euroopan kansalaiskirjaston, toteuttamisesta Brysselissä, se hallinnoi Luxemburgissa sijaitsevaa parlamentin kirjastoa, jonka historialliset kokoelmat ovat jo yleisölle avoimia, ja toteuttaa parhaillaan vierailijoille tarkoitettua lukusalia Strasbourgissa. Yksikkö kehittää myös kumppanuuksia suurten julkisten tutkimuskirjastojen kanssa Euroopassa ja muualla sekä muiden suurten julkisten kirjastofoorumien, kuten Europeanan, kanssa. Lisäksi yksikkö pitää tallessa ja laajentaa Euroopan parlamentin historiallista kokoelmaa ja tekee tunnetuksi sen arvoa. Jotkut kokoelman teoksista ovat peräisin Euroopan yhdentymisen alkuajoilta 1950-luvulta.

Kansalaiskirjastoyksikkö ottaa palvelukseen yleisölle avoimissa kirjastoissa työskentelevän kirjastovirkailijan (politiikka-analyytikko) Brysseliin.

 

Pääasialliset tehtävät tiiviissä yhteistyössä kokoelmien johtajan ja vastaavan yksikönpäällikön kanssa ovat seuraavat:

 • osallistua kansalaiskirjaston kokoelmien hankintoihin, säilytykseen ja tunnetuksi tekemiseen kaikissa kolmessa toimipaikassa ja kaikissa lukusaleissa, joihin vierailijoilla on pääsy, kaikilla kokoelmien kielillä
 • osallistua tarjouskilpailujen taloudelliseen prosessiin, palveluntarjoajien kanssa käytäviin neuvotteluihin ja tarjottujen palvelujen valvontaan
 • osallistua julkisen sähköisen kirjastofoorumin perustamiseen ja sen kokoelman laajentamiseen
 • järjestää, koordinoida ja seurata verkossa ja paikan päällä pidettäviä näyttelyjä
 • järjestää, koordinoida ja seurata vierailijoiden käytössä paikan päällä olevaa tarjontaa julkisissa lukusaleissa yhteistyössä kirjastonhoitajien kanssa
 • järjestää, koordinoida ja seurata julkisten lukusalien tapahtumaohjelmaa
 • tehdä tunnetuksi suuren yleisön ja tutkijoiden parissa kaikkia kansalaiskirjaston kokoelmia eli historiallista kokoelmaa, yleiskokoelmaa, Euroopan yhdentymistä käsittelevää kokoelmaa ja Euroopan parlamentin viimeaikaisia julkaisuja
 • tehdä yleisölle tunnetuksi Euroopan parlamentin multimediakokoelmia
 • järjestää yleisölle avoimia kursseja, konferensseja ja luentoja parlamentin historiasta, tiloista ja kokoelmista
 • tuottaa yleisön käyttöön parlamentin historiaa, tiloja ja kokoelmia käsitteleviä teoksia, tuottaa teoksia ja seminaareja parlamentin historiasta tarvittaessa yhteistyössä Euroopan parlamentin historian jaoston kanssa
 • tuottaa katsauksia vastauksena jäsenten kysymyksiin Euroopan parlamentin historiasta, tiloista ja kokoelmista.

 

Nämä tehtävät edellyttävät

 • eurooppalaisen politiikan, Euroopan yhdentymisen historian, EU:n toimielinten ja erityisesti Euroopan parlamentin erinomaista tuntemusta
 • historian ja Euroopan yhdentymisen historian nykytutkimuksen tuntemusta
 • yleistietämystä taloushallinnosta ja hankintasopimuksista
 • monikielisten arkisto- ja kirjastolähteiden hallinnon ja säilytyksen tuntemusta
 • vankkaa kokemusta historia- ja tietoperinnön arvoa tunnetuksi tekevien tapahtumien, konferenssien ja kurssien järjestämisestä monikielisessä ympäristössä
 • kokemusta sähköisten tapahtumien ja lähteiden esittelystä verkossa monikielisessä ympäristössä
 • näytöin osoitettavaa kokemusta projektihallinnasta
 • vahvoja valmiuksia toimia kouluttajana, luennoitsijana, tekstien laatijana ja toimittajana
 • yhteydenpitoa kansallisiin ja paikallisviranomaisiin kaikissa kolmessa toimipaikassa
 • luontevaa yhteydenpitoa kansalaiskirjaston käyttäjiin, joita ovat yliopistotutkijat, muun muassa erilaisten laitosten tutkimusjohtajat, suurten kirjastojen johtajat jne.

Euroopan kansalaiskirjaston toteuttaminen Brysselissä, Luxemburgissa sijaitsevan parlamentin kirjaston hallinnointi, lukusalin perustaminen vierailijoille Strasbourgissa ja tapahtumien ja näyttelyiden järjestäminen näissä julkisissa kirjastotiloissa edellyttävät säännöllistä yhteydenpitoa Euroopan parlamentin kolmen isäntämaan (Ranskan, Luxemburgin ja Belgian) kansallisten ja alueviranomaisten kanssa. Paikan päällä järjestettävien näyttelyiden, koulutusten ja seminaarien kohdeyleisöt ovatkin suurelta osin kaikenikäisiä lähiseutujen asukkaita: Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa ranskankielisiä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa saksankielisiä sekä Brysselissä hollanninkielisiä.

 

 1. Edellytykset valintamenettelyyn osallistumiselle

Hakijan on hakemusten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä täytettävä seuraavat edellytykset:

(a) Yleiset edellytykset

Unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 • hakijan on oltava Euroopan unionin jonkin jäsenvaltion kansalainen
 • hakijalla on oltava täydet kansalaisoikeudet
 • hakijan on oltava täyttänyt asevelvollisuutta koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa
 • hakijan on täytettävä tehtävien hoitamisen edellyttämät hyvää mainetta koskevat vaatimukset.

 

(b) Erityisedellytykset

(i) Vaadittavat tutkinnot ja todistukset

Hakijalla on oltava

 • jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettua yliopistotutkintoa vastaava koulutustaso

tai

 • vähintään kolmen vuoden yliopisto-opintoja vastaava koulutustaso, josta on annettu jossakin jäsenvaltiossa virallisesti tunnustettu tutkintotodistus, sekä vähintään vuoden pituinen toimenkuvaan liittyvä työkokemus.

Tutkintotodistuksen on oltava unionin jäsenvaltion viranomaisen (esimerkiksi opetushallituksen) tunnustama riippumatta siitä, onko se annettu jäsenvaltiossa vai EU:n ulkopuolisessa maassa.

Valintalautakunta ottaa huomioon eri maiden koulutusjärjestelmien rakenteelliset erot. Esimerkkejä vaadittavista vähimmäistutkinnoista löytyy hakijoille tarkoitettuun oppaaseen sisältyvästä taulukosta.

Toisessa luetelmakohdassa vaadittavaa työkokemusta ei oteta huomioon arvioitaessa A osan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa vaadittavaa työkokemusta.

(ii) Vaadittava työkokemus

A osan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa vaaditun pätevyyden lisäksi hakijalla on oltava A osan 2 kohdassa esitettyyn toimenkuvaan liittyvistä tehtävistä vähintään kuuden vuoden työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta kansainvälisessä ympäristössä.

(iii) Kielitaito

Hakijalla on oltava yhden Euroopan unionin virallisen kielen perusteellinen taito (vähintään C1‑taso) (kieli 1): bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro

ja

ranskan kielen perusteellinen taito (vähintään C1-taso) (kieli 2) Kielen 2 on oltava muu kuin kieli 1. Jos kieli 1 on ranska, vaatimuksena on yhden muun Euroopan unionin 23 virallisen kielen tyydyttävä taito (vähintään B2-taso).

Saksan ja/tai hollannin kielen taito on etu.

Edellä mainittuja vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin hakulomakkeessa mainittuihin kielitaidon osa-alueisiin (puhuminen, kirjoittaminen, kuullun ja luetun ymmärtäminen). Osa‑alueet on mainittu kieliä koskevassa yhteisessä eurooppalaisessa viitekehyksessä (https://europa.eu/europass/fi/common-european-framework-reference-language-skills).

Tämän valintamenettelyn kieli 2 on valittu toimielimen edun mukaisesti. Hakijoilta edellytetään vaadittavaa kielitaitoa toimenkuvasta johtuvista syistä. Yksikön sujuvan toiminnan varmistamiseksi palvelukseen otettavan väliaikaisen toimihenkilön on kyettävä työskentelemään ja viestimään tehokkaasti ranskaksi, jotta hän voi hoitaa tämän palvelukseenottoilmoituksen A osan 2 kohdassa kuvatut tehtävänsä.

Palvelukseen otettavan henkilön on pystyttävä viestimään tehokkaasti sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa tällä kielellä. Ranska on pääasiallinen kieli viestinnässä Euroopan parlamentin kolmen isäntämaan (Ranska, Belgia ja Luxemburg) kansallisten ja alueviranomaisten ja muiden vastapuolten kanssa ja yksi Euroopan parlamentin sisäisessä viestinnässä yleisimmin käytettävistä kielistä.

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 12 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaisesti hakijan, jonka ensimmäinen kieli on ranska, on silti osattava vähintään tyydyttävästi jotakin toista Euroopan unionin virallista kieltä.

 

B. MENETTELY

Menettely perustuu tutkintotodistuksiin ja kokeisiin.

 1. Valintamenettelyyn hyväksyminen

Jos

 • täytät valintamenettelyyn osallistumisen yleiset edellytykset ja
 • olet jättänyt asianmukaisen hakemuksen määräaikaan mennessä,

valintalautakunta käsittelee hakemuksesi ottaen huomioon valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset.

Jos täytät valintamenettelyyn osallistumisen erityisedellytykset, valintalautakunta hyväksyy hakemuksesi valintamenettelyyn.

Valintalautakunta perustaa päätöksensä ainoastaan hakulomakkeessa annettuihin tietoihin, jotka on osoitettava oikeiksi asiakirjatodistein.

 

 1. Pätevyyden arviointi

Valintalautakunta arvioi valintamenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden pätevyyttä ennalta laadittua arviointitaulukkoa käyttäen ja laatii luettelon 12 parhaasta hakijasta, jotka kutsutaan kokeisiin. Valintalautakunta hyväksyy viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Hakijoiden pätevyyttä arvioidessaan valintalautakunta ottaa erityisesti huomioon seuraavat, hakemukseen liitetyin asiakirjatodistein oikeaksi osoitettavat seikat:

 • Euroopan yhdentymisen historiaan liittyvät muut tutkintotodistukset
 • työkokemus kirjastoalalta, mukaan lukien osallistuminen aineistoluetteloiden laatimiseen
 • kokemus yhteistyöstä suurten kirjastojen ja yliopistotutkijoiden kanssa
 • kokemus työskentelystä poliittisissa elimissä ja/tai niiden kanssa
 • kokemus näyttelyiden, symposiumien ja seminaarien järjestämisestä
 • median ja viestinnän maailman tuntemus
 • digitaaliset taidot.

Pisteytys: 0–20 pistettä.

 

 1. Kokeet

Kirjallinen koe

(a) Tekstin laatiminen ranskaksi asiakirjakokonaisuuden pohjalta. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä sekä heidän kykyään laatia tekstejä ja synteesejä.

Kokeen enimmäiskesto: 3 tuntia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

Koe järjestetään verkossa tietokonetta käyttäen.

Suullinen koe

(b) Valintalautakunta haastattelee hakijoita ranskaksi. Kokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden kykyä suoriutua A osan 2 kohdassa kuvatuista tehtävistä ottaen huomioon kaikki hakemuksesta esiin tulevat seikat. Valintalautakunta testaa myös hakijan kieleksi 1 ilmoittaman kielen taitoa tai kielen 2 taitoa, jos kieli 1 on ranska, ja voi päättää testata hakijan hakulomakkeessa mainitsemaa hollannin ja/tai saksan kielen taitoa.

Kokeen enimmäiskesto: 45 minuuttia.

Pisteytys: 0–40 pistettä (vaadittu vähimmäispistemäärä: 20 pistettä).

Koe voidaan järjestää etäyhteyden avulla.

Sinulle annetaan hyvissä ajoin ohjeet kirjallisia ja suullisia kokeita varten. Kokeet järjestetään määrättynä ajankohtana. Jos et vastaa kutsuun, et ole tavoitettavissa sähköpostitse tai et osallistu kokeeseen, sinut hylätään. Sinun on noudatettava annettuja ohjeita kirjaimellisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai toimiminen niiden vastaisesti johtaa välittömään hylkäämiseen.

 

 1. Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjaaminen

Soveltuvien hakijoiden luetteloon kirjataan paremmuusjärjestyksessä niiden kolmen hakijan nimet, jotka ovat saaneet eniten pisteitä koko menettelystä (pätevyyden arviointi ja kokeet), edellyttäen että he ovat saaneet jokaisesta kokeesta vaaditun vähimmäispistemäärän. Luetteloon kirjataan viimeiselle sijalle kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat.

Tulokset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti ja kirjallisesti.

Soveltuvien hakijoiden luettelo julkaistaan Euroopan parlamentin intranetsivustolla.

Soveltuvien hakijoiden luettelo on voimassa 31. joulukuuta 2026 asti. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa nimittävän viranomaisen päätöksellä. Tässä tapauksessa luetteloon kirjatuille ilmoitetaan aikanaan asiasta.

Hakijoiden, joille tarjotaan työpaikkaa, on todentamista varten esitettävä alkuperäisinä kaikki vaaditut asiakirjat, muun muassa tutkinto- ja työtodistukset.

Soveltuvien hakijoiden luetteloon pääsy ei tarkoita sitä, että hakijalla olisi oikeus tulla otetuksi palvelukseen, eikä anna siitä mitään takeita.

 

C. HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemus on jätettävä Apply4EP-alustaa käyttäen: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/fi_FI. Voit luoda vain YHDEN tilin. Napsauta tätä varten sivun lopussa olevaa kohtaa ”Hae verkossa”.

Lue huolellisesti hakijoille tarkoitettu opas ENNEN hakulomakkeen täyttämistä.

Hakemusten jättämisen määräaika

Hakemus on jätettävä verkossa Apply4EP-alustaa käyttäen viimeistään

 

2. syyskuuta 2022 klo 12.00 Brysselin aikaa.

 

ETHÄN PYYDÄ PUHELIMITSE tietoja valintamenettelystä.

Hakulomakkeen validoinnin jälkeen sinulle lähetetään automaattisesti vastaanottotodistus.