This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.

PE/277/S/EPRS - AJUTINE TEENISTUJA - ADMINISTRAATOR – ÜLDSUSELE AVATUD RAAMATUKOGUDE KURAATOR (TEMAATILINE ANALÜÜTIK) (AD 7) 

Koht : Brüssel
Publication end on external website : 02/09/2022 12:00
Teenistus : 05-Direction Générale des services de recherche parlementaire
Ref. : PE/277/S/EPRS - ADMINISTRATOR LIBRARY (AD 7)
Juhend kandidaatidele :

Üldteave

Enne kandideerimist lugege tähelepanelikult läbi töölevõtmise teadaande lisas esitatud juhend kandidaatidele. 

Juhend on töölevõtmise teadaande lahutamatu osa ning aitab mõista valikumenetluse reegleid ja kandideerimiskorda. 

 

SISUKORD

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

B. MENETLUSE ETAPID

C. KANDIDEERIMINE

LISA. JUHEND EUROOPA PARLAMENDI KORRALDATAVATES VALIKUMENETLUSTES OSALEVATELE KANDIDAATIDELE

 

A. TÖÖÜLESANDED JA KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

1. Üldised märkused

Euroopa Parlament on otsustanud alustada menetlust ajutise teenistuja ametikoha (AD 7) täitmiseks.

Täidetav ametikoht on administraator – üldsusele avatud raamatukogude kuraator (temaatiline analüütik), kes asub tööle Brüsselis. 

Leping sõlmitakse tähtajatult. Administraator võetakse tööle palgaastme AD 7 esimesele järgule, mille puhul on põhipalk 6 568,39 eurot kuus. Nimetatud töötasult peetakse kinni ühenduse maks ja muud Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt ette nähtud maksud. Töötasu ei maksustata ühegi riikliku maksuga. Edukad kandidaadid võidakse võtta tööle ka muule palgajärgule olenevalt nende töökogemusest. Põhipalgale võivad teatavatel tingimustel lisanduda ka hüvitised.

Euroopa Parlament rakendab võrdsete võimaluste poliitikat ning võtab kandideerimisavaldusi vastu, diskrimineerimata kandidaate soo, etnilise kuuluvuse, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või pereolude alusel.

 

2. Ametikoha kirjeldus

Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat (EPRS) pakub Euroopa Parlamendi liikmetele, parlamendikomisjonidele ja Euroopa Parlamendile kui tervikule Euroopa Liiduga seotud eri poliitikaküsimustes sõltumatuid, objektiivseid ja usaldusväärseid analüüse ning uuringuid.

EPRSi raamatukogu ja teadmusteenuste direktoraat pakub Euroopa Parlamendi liikmetele ja töötajatele suurt valikut raamatuid (nii paberil kui ka elektroonilisi), ajakirju, ajalehti, uudisvooge, andmebaase ja muid teabeallikaid, mis on Euroopa Parlamendi kui institutsiooni töö kõigi aspektide seisukohast olulised. Olles pühendunud oma teadmusbaasi jagamisele üldsusega, vastab see direktoraat kodanike küsimustele ja laiendab järk-järgult oma üldsusele avatud kogusid, et olla abiks õpetajatele, teadlastele ja kõigile neile, kes tunnevad huvi Euroopa Liidu, selle ajaloo, mälestuslugude ning poliitika vastu. 

Selles direktoraadis tegutseb kodanikuraamatukogu üksus, mis koosneb umbes 12st Brüsselis ja Luxembourgis töötavast inimesest. Kodanikuraamatukogu juhib tööd, mille eesmärk on luua Brüsselis suur avalik mitmekeelne raamatukogu, nimelt Euroopa kodanikuraamatukogu, ühtlasi haldab see Luxembourgis asuvat Euroopa Parlamendi raamatukogu, mille ajaloolised kogud on juba üldsusele avatud, ning tegeleb külastajatele mõeldud lugemissaali loomisega Strasbourgis. See üksus arendab ühtlasi partnerlusi suurte avalike teadusraamatukogudega nii Euroopas kui ka väljaspool seda ning muude suurte avalike lugemisplatvormidega, näiteks Europeana. Samuti säilitab, rikastab ja väärindab see teenistus ka Euroopa Parlamendi ajaloolist kogu, mille mõned teosed on pärit Euroopa Liidu algusajast, st 50. aastatest. 

Kodanikuraamatukogu üksus soovib tööle võtta üldsusele avatud raamatukogude kuraatori (temaatiline analüütik), kes hakkaks tööle Brüsselis.

 

Tema peamised ülesanded on järgmised.

Tihedas koostöös vastutava kogude haldaja ja üksuse juhatajaga

 • aidata kaasa tegevusele, mis on seotud kodanikuraamatukogu kogude ostmise, säilitamise ja väärindamisega kolmes töökohas ja kõikides külastajatele juurdepääsetavates lugemissaalides ning kõigis kogude keeltes,
 • aidata kaasa finantsprotsessidele, mis on seotud hangetega, pakkujatega läbirääkimiste pidamisega ja osutatud teenuste kontrolliga,
 • aidata kaasa internetis avaliku lugemisplatvormi loomisele ja rikastamisele, 
 • näituste korraldamine, koordineerimine ja jälgimine nii internetis kui ka kohapeal,
 • külastajatele suunatud pakkumise korraldamine, koordineerimine ja jälgimine eri avalikes lugemissaalides kohapeal, tehes seda koostöös sealsete raamatukoguhoidjatega,
 • avalike lugemissaalide ürituste programmi korraldamine, koordineerimine ja jälgimine,
 • kodanikuraamatukogu kõikide järgmiste kogude väärtuse suurendamine üldsuse ja teadlaste silmis: ajalooline kogu, üldkogu, Euroopa integratsiooni käsitlev kogu, Euroopa Parlamendi hiljutised väljaanded,
 • Euroopa Parlamendi multimeedia kogude väärtuse suurendamine üldsuse silmis,
 • üldsusele avatud Euroopa Parlamendi mälestuslugude, asukohtade ja kogudega seotud kursuste, konverentside ja esinemiste korraldamine,
 • üldsusele avatud Euroopa Parlamendi mälestuslugude, asukohtade ja kogude alaste teoste loomine, institutsiooni mälu kajastavate tööde ja seminaride korraldamine, tehes seda asjakohasel juhul koostöös Euroopa Parlamendi ajalooteenistusega,
 • ülevaadete koostamine vastusena parlamendiliikmete küsimustele Euroopa Parlamendi mälestuslugude, asukohtade ja kogude kohta.

 

Need tööülesanded eeldavad järgmisi oskusi ja võimeid:

 • põhjalikud teadmised Euroopa avalikust poliitikast, Euroopa integratsiooni ajaloost, Euroopa institutsioonidest ja eelkõige Euroopa Parlamendist,
 • Euroopa integratsiooni ajalugu ja mälestuslugusid kajastavate nüüdisaegsete uuringute tundmine,
 • finantsjuhtimise ja hangete alased üldteadmised,
 • mitmekeelses keskkonnas arhiivi- ja raamatukoguallikate haldamise ja säilitamise valdkonna tundmine,
 • mitmekeelses keskkonnas ajaloo- ja intellektuaalse pärandi väärtustamise alaste ürituste, konverentside ja kursuste korraldamise tõendatud kogemus,
 • mitmekeelses keskkonnas ürituste ja digitaalsete allikate internetti üleslaadimise kogemus,
 • tõendatud kogemus projektijuhtimise alal,
 • koolitaja, lektori, toimetaja ja kirjastaja tõendatud oskused,
 • suhtlemine riigi- ja kohalike asutustega kolmes töökohas,
 • vaba suhtlemine kodanikuraamatukogu tavapäraste koostööpartneritega: ülikooliteadlased, institutsioonide ja muud teadusdirektorid, suurte raamatukogude direktorid jt. 

Euroopa kodanikuraamatukogu loomise elluviimine Brüsselis, Euroopa Parlamendi raamatukogu haldamine Luxembourgis, külastajatele mõeldud lugemissaali loomine Strasbourgis ning ürituste ja näituste korraldamine lugemissaalides eeldab tihedat suhtlemist riigi- ja piirkondlike asutustega kõigis kolmes Euroopa Parlamendi asukohariigis (Prantsusmaa, Luksemburg ja Belgia). Kohapealsete näituste, koolituste ja seminaride sihtrühmaks on kõikidesse vanuserühmadesse kuuluvad inimesed, nimelt prantsuse keelt kõnelevad inimesed Brüsselis, Strasbourgis ja Luxembourgis, saksa keelt kõnelevad inimesed Luxembourgis ja Strasbourgis ning hollandi keelt kõnelevad inimesed Brüsselis.

 

3. Kandideerimistingimused 

Kandidaat peab kandideerimisavalduse esitamise tähtajal vastama järgmistele tingimustele.

(a) Üldtingimused

Vastavalt Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõikele 2 peab kandidaat

 • olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, 
 • omama kõiki kodanikuõigusi,
 • olema täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ette nähtud kohustused
 • ning tal peavad olema eelnimetatud tööülesannete täitmiseks vajalikud isikuomadused.

 

(b) Eritingimused

(i) Nõutav kvalifikatsioon ja diplomid

Kandidaatidel peab olema

 • haridustase, mis vastab liidu liikmesriigis ametlikult tunnustatud täies mahus omandatud ülikooliharidusele,

või

 • haridustase, mis hõlmab vähemalt kolm aastat kestnud ülikooliõpinguid, mida tõendab liikmesriigis ametlikult tunnustatud diplom, ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt ühe aasta pikkune asjakohane töökogemus.

Diplomid, mis on väljastatud liikmesriigis või kolmandas riigis, peavad olema tunnustatud liidu liikmesriigi ametiasutuse poolt, näiteks liikmesriigi haridusministeeriumi poolt.

Valikukomitee võtab arvesse erinevaid haridussüsteeme. Näited nõutava miinimumkvalifikatsiooni kohta on esitatud kandidaatidele koostatud juhendi tabelis.

Teises taandes nõutud töökogemust ei võeta arvesse A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis ii nõutud töökogemuse hindamisel.

(ii) Nõutav töökogemus

Lisaks A osa punkti 3 alapunkti b alapunktis i nõutavale kvalifikatsioonile peab kandidaadil olema vähemalt kuue aasta pikkune erialane töökogemus punkti A osa punktis 2 loetletud tööülesannetega seotud valdkonnas, sealhulgas vähemalt kaks aastat rahvusvahelises keskkonnas.

(iii) Keeleoskus

Kandidaadid peavad valdama kõrgtasemel, st tundma põhjalikult (vähemalt C1 tase) üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (1keel), st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi või ungari keelt,

ning

kõrgtasemel, st tundma põhjalikult (vähemalt C1 tase) prantsuse keelt (2. keel). 2. keel peab olema 1. keelest erinev. Kui prantsuse keel on 1. keel, nõutakse ülejäänud Euroopa Liidu 23-st ametlikust keelest ühe keele rahuldavat oskust (vähemalt B2 tase).

Kasuks tuleb saksa ja/või hollandi keele oskus.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool nõutud minimaalne tase kehtib kõigi kandideerimisavalduses märgitud keeleliste oskuste kohta (rääkimine, kirjutamine, lugemine, kuulamine). Need võimed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendis (https://europa.eu/europass/et/common-european-framework-reference-language-skills) määratletutele.

Kandidaatidele antakse teada, et kõnealuse valikumenetluse puhul valiti 2. keeleks prantsuse keel lähtuvalt teenistusüksuse huvidest, mis eeldavad sellist oskust tööülesannete laadi tõttu. Käesoleva töölevõtmise teadaande A osa punktis 2 osutatud ülesannete täitmiseks ja teenistusüksuse nõuetekohase toimimise tagamiseks peab tööle võetud ajutine teenistuja olema võimeline töötama ja suhtlema tõhusalt prantsuse keeles.

Tööle võetud isik peab suutma selles keeles tõhusalt suhelda asutusesiseste ja -väliste partneritega. Prantsuse keel on peamine suhtluskeel Euroopa Parlamendi kolmes asukohariigis (Prantsusmaa, Belgia ja Luksemburg) riiklike ja piirkondlike ametiasutuste ning teiste koostööpartneritega ning üks keeltest, mida Euroopa Parlamendi siseses suhtluses kõige sagedamini kasutatakse. 

Võrdse kohtlemise kaalutlustel ja muude teenistujate teenistustingimuste artikli 12 lõike 2 punkti e kohaselt peab kõigil kandidaatidel, isegi kui nende esimeseks ametlikuks keeleks on prantsuse keel, olema teise Euroopa Liidu ametliku keele oskus vähemalt rahuldaval tasemel.

 

B. MENETLUSE ETAPID

Menetlus põhineb kvalifikatsioonil ja katsetel.

1. Valikumenetluses osalema lubamine

Kui kandidaat

 • vastab kandideerimise üldtingimustele ja 
 • on esitanud ettenähtud tähtajaks nõuetekohase kandideerimisavalduse,

vaatab valikukomitee tema kandideerimisavalduse läbi ja otsustab, kas kandidaat vastab eritingimustele.

Kui kandidaat vastab ka eritingimustele, lubab valikukomitee tal valikumenetluses osaleda.

Valikukomitee tugineb seejuures üksnes kandideerimisavalduses esitatud andmetele, mille kohta on esitatud tõendavad dokumendid.

 

2. Kvalifikatsiooni hindamine 

Valikukomitee hindab eelnevalt kindlaks määratud hindamistabeli põhjal valikumenetluses osalema lubatud kandidaatide kvalifikatsiooni ja koostab nimekirja, milles on toodud 12 parimat kandidaati, kes kutsutakse katsetele. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisab valikukomitee sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid.

Kandidaatide kvalifikatsiooni hindamisel võtab valikukomitee arvesse eelkõige järgmisi kandideerimisavalduses tõendatud kriteeriume:

 • Euroopa integratsiooni ajalooga seotud täiendav haridus ja diplomid;
 • raamatukogu valdkonnas töötamise kogemus, sealhulgas töö kataloogidega; 
 • suurte raamatukogude ja teadlastega suhtlemise kogemus; 
 • poliitilistes organites ja/või nendega töötamise kogemus; 
 • näituste, sümpoosionide ja seminaride korraldamise kogemus;
 • meedia ja kommunikatsioonivaldkonna tundmine;
 • digiteadmised.

Punktiskaala: 0–20 punkti.

 

3. Katsed

Kirjalik katse

(a) Kirjalik katse prantsuse keeles, mis eeldab teksti koostamist ette antud dokumentide põhjal ja mille eesmärk on hinnata kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid ning kandidaatide kirjaliku teksti koostamise ja kokkvõtte tegemise oskust.

Katse kestab maksimaalselt 3 tundi.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

Katse korraldatakse kaugosaluse teel arvutipõhiselt. 

Suuline katse

(b) Vestlus valikukomitee liikmetega prantsuse keeles, et hinnata kandideerimisavalduses esitatud kõiki tegureid arvesse võttes kandidaatide suutlikkust täita A osa punktis 2 kirjeldatud tööülesandeid. Valikukomitee kontrollib ka selle keele oskust, mille kandidaat on märkinud oma 1. keeleks / 2. keeleks, kui kandidaadi 1. keel on prantsuse keel, ning võib otsustada kontrollida kandidaadi hollandi ja/või saksa keele oskust, kui see on kandideerimisavalduses märgitud.

Katse kestab maksimaalselt 45 minutit.

Punktiskaala: 0–40 punkti (nõutav minimaalne punktiarv: 20 punkti).

Katse võidakse korraldada kaugosaluse teel.

Kirjalike ja suuliste katsete juhised saadetakse kandidaatidele aegsasti enne katsete toimumist. Katsed toimuvad kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal. Katsele kutsutud kandidaat, kes kutsele või meilidele ei vasta või ei võta katsest osa, arvatakse valikumenetlusest välja. Saadud juhiseid tuleb täpselt järgida. Kui kandidaat juhiseid ei järgi või ei käitu nende kohaselt, arvatakse ta kohe valikumenetlusest välja. 

 

4. Sobivate kandidaatide nimekiri

Sobivate kandidaatide nimekirja kantakse paremusjärjestuses kolme kandidaadi nimed, kes kogusid menetluses (kvalifikatsiooni hindamine ja katsed) kõige rohkem punkte, tingimusel et nad said igal katsel vähemalt vajaliku arvu punkte. Kui nimekirja viimasele kohale kvalifitseerub võrdväärselt mitu kandidaati, lisatakse sellesse nimekirja kõik võrdväärsed kandidaadid. 

Kandidaate teavitatakse tulemustest individuaalselt kirja teel.

Sobivate kandidaatide nimekiri avaldatakse Euroopa Parlamendi intranetis.

Sobivate kandidaatide nimekiri kehtib 31. detsembrini 2026. Ametisse nimetava asutuse või ametiisiku otsusega võib seda tähtaega pikendada. Sellisel juhul antakse sellest nimekirja kantud edukatele kandidaatidele aegsasti teada.

Kui kandidaadile tehakse tööpakkumine, tuleb tal kontrollimiseks esitada kõigi nõutavate dokumentide, sealhulgas diplomite ja töötõendite originaalid.

Sobivate kandidaatide nimekirja kandmine ei anna ei õigust ega tagatist töökoha saamiseks.

 

C. KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks peab Teil olema konto platvormil Apply4EP: https://apply4ep.gestmax.eu/search/index/lang/et_ET. Võite luua endale ainult ÜHE konto. Selleks tuleb klõpsata lehekülje allosas oleval nupul „Kandideeri veebis“.

Kandidaadid peavad ENNE kandideerimisavalduse täitmist lugema tähelepanelikult läbi kandidaatidele koostatud juhendi.

Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg

Kandidaadid peavad esitama oma kandideerimisavalduse veebiplatvormil Apply4EP hiljemalt järgmiseks tähtajaks: 

 

2. september 2022 kell 12.00 (keskpäev) Brüsseli aja järgi.

 

Kandidaatidel palutakse valikumenetluse küsimuses MITTE HELISTADA.

Pärast kandideerimisavalduse kinnitamist saadetakse Teile automaatselt vastuvõtuteatis.